Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

16.12.2010/1174

Statsrådets förordning om delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs:

1 §
Delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande

I anslutning till jord- och skogsbruksministeriet finns en delegation för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande vars mål är att främja sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande samt samarbetet mellan olika aktörer.

2 §
Delegationens uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) följa och bedöma hur sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande utvecklas, lägga fram förslag om hur djurens välbefinnande kan utvecklas på lång sikt och ge utlåtanden om viktiga projekt och förslag som gäller sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande,

2) stödja och främja myndigheters och andra aktörers samarbete för att förbättra sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande,

3) föra fram betydelsen och värdesättandet av sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande i samhället, och

4) fullgöra de övriga uppgifter som hör till delegationens verksamhetsområde och som jord- och skogsbruksministeriet har ålagt delegationen.

3 §
Tillsättande av delegationen och delegationens sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande för tre år i sänder efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet.

Delegationen ska ha en ordförande, en vice ordförande och 12 andra medlemmar med personliga suppleanter. Till delegationen hör dessutom två permanenta sakkunniga. (17.12.2020/1099)

Delegationens ordförande och vice ordförande ska vara erkänt erfarna personer som är förtrogna med sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande och olika djurhållnings- och användningsformer för sällskaps- och hobbydjur. De övriga medlemmarna och suppleanterna ska företräda aktörer som är centrala när det gäller sällskaps- och hobbydjur och deras välbefinnande och olika verksamheter som utövas med sällskaps- och hobbydjur. Av delegationens medlemmar och suppleanter ska en företräda hundverksamheten, en kattverksamheten, en hästverksamheten, en hobbyverksamhet med exotiska djur, en forskningen om sällskaps- och hobbydjurens välbefinnande, en den etiska aspekten på hållningen av sällskaps- och hobbydjur, en Livsmedelsverket, en myndigheter som utövar praktisk tillsyn över djurskyddet, en det frivilliga djurskyddsarbetet, en det praktiska veterinärmedicinska arbetet, en dem som idkar handel med sällskaps- och hobbydjur och en konsumenterna. Jord- och skogsbruksministeriets representant och djurskyddsombudsmannen verkar som permanenta sakkunniga i delegationen. (17.12.2020/1099)

Om delegationens ordförande, vice ordföranden eller någon annan medlem eller suppleant avgår under mandatperioden, kallar jord- och skogsbruksministeriet en ny medlem i stället för honom eller henne för den återstående mandatperioden.

4 §
Arrangemang i anslutning till verksamheten

Delegationen kan höra utomstående sakkunniga i sitt arbete.

Jord- och skogsbruksministeriet utser en sekreterare för delegationen.

Resekostnadsersättning till delegationens ordförande, vice ordförande, medlemmar och suppleanter samt till sekreteraren och sakkunniga betalas i enlighet med statens resereglemente. (14.1.2016/34)

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

18.7.2013/561:

Denna förordning träder i kraft den 12 augusti 2013.

16.10.2014/814:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

14.1.2016/34:

Denna förordning träder i kraft den 25 januari 2016.

8.2.2018/129:

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2018.

17.12.2020/1099:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.