Beaktats t.o.m. FörfS 451/2021.

17.12.2010/1127

Lag om punktskatt på läskedrycker

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Punktskatt på läskedrycker ska betalas till staten i enlighet med denna lag. (29.12.2016/1535)

Denna lag tillämpas på produkter enligt tulltariffnummer 2201, om de har packats i minutförsäljningsförpackningar som rymmer högst fem liter. Motsvarande förpackningar inom förplägnadsverksamheten anses också vara minutförsäljningsförpackningar.

Denna lag tillämpas inte på följande produkter:

1) livsmedel för speciella medicinska ändamål som uppfyller de krav på sammansättning som föreskrivs i handels- och industriministeriets förordning om livsmedel för speciella medicinska ändamål (406/2000),

2) modersmjölksersättning och tillskottsnäring som uppfyller de krav på sammansättning som föreskrivs i handels- och industriministeriets förordning om modersmjölksersättning och tillskottsnäring (1216/2007),

3) barnmat som uppfyller de krav på sammansättning som föreskrivs i handels- och industriministeriets beslut om barnmat (789/1997),

4) bantningspreparat som uppfyller de krav på sammansättning som föreskrivs i handels- och industriministeriets beslut om bantningspreparat (904/1997) samt synnerligen energifattiga livsmedel för särskilda näringsändamål avsedda för viktkontroll, (20.12.2013/1084)

5) kosttillskott som uppfyller de krav som föreskrivs med stöd av livsmedelslagen (23/2006), (20.12.2013/1084)

6) läkemedelspreparat som avses i 4 § i läkemedelslagen (395/1987). (20.12.2013/1084)

Lagen tillämpas inte om läskedryckerna tillverkas eller produceras av en tillverkare som är juridiskt och ekonomiskt oberoende av andra tillverkare i samma bransch och vars produktion av produkter som frisläpps för konsumtion under ett kalenderår uppgår till högst 70 000 liter färdig, drickbar läskedryck. (4.12.2019/1210)

En tillförlitlig utredning om en i 4 mom. avsedd tillverkares oberoende ställning och produktion under ett kalenderår ska på begäran lämnas in till Skatteförvaltningen. Tillverkaren ska registrera sig som småskalig tillverkare av läskedrycker. Bestämmelser om registreringsförfarandet finns i 5 kap. i punktskattelagen (182/2010). (13.11.2020/769)

5 mom. har ändrats genom L 769/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

En tillförlitlig utredning om tillverkarens oberoende ställning och om produktionen under ett kalenderår ska på begäran lämnas in till Skatteförvaltningen. (16.12.2016/1182)

På produktion som avses i 4 mom. tillämpas kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. (29.12.2016/1535)

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) läskedrycker de produkter som avses i punktskattetabellen i bilagan,

2) sockerfria produkter som nämns i punktskattetabellen i bilagan och som innehåller monosackarider och disackarider, dock inte polyoler, högst 0,5 gram per 100 gram eller 100 milliliter,

3) icke-smaksatta växtbaserade drycker sådana sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på minst 2,8 viktprocent som omfattas av nummer 2202 90 11 enligt kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 2015/1754 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, och sådana sojabaserade drycker med ett proteininnehåll på mindre än 2,8 viktprocent och sådana drycker baserade på nötter enligt kapitel 08, spannmål enligt kapitel 10 eller frön enligt kapitel 12 som omfattas av nummer 2202 90 15 enligt den förordningen, om dryckerna inte är smaksatta och innehåller högst 4,8 gram socker per 100 milliliter.

(29.12.2016/1535)

Med tulltariffnummer avses nummer enligt kommissionens förordning (EG) nr 948/2009 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan.

3 §
Skattebelopp

Punktskatt ska betalas enligt punktskattetabellen i bilagan. Skatten bestäms utifrån produktens nettovikt, med vilken avses produktens vikt utan förpackning och icke ätbara beståndsdelar. (29.12.2016/1535)

För sådana produkter i flytande form som används för framställning av drycker, också för sådan saft enligt nummer 2009 som ska spädas ut, tas punktskatt på läskedrycker ut enligt den mängd dryck som utvinns ur produkterna. För drycker som ska spädas ut godkänns utspädning som leder till en sockerhalt av högst 10 viktprocent eller till motsvarande söthetsgrad.

3 mom. har upphävts genom L 20.12.2013/1084. (20.12.2013/1084)

4 § (29.12.2016/1535)
Skattefrihet

Skattefria är

1) läskedrycker som används för tillverkning av läskedrycker,

2) läskedrycker som används som råvaror vid industriell produktion av andra livsmedel,

3) läskedrycker som används för tillverkning av läkemedel som avses i läkemedelslagen (395/1987),

4) läskedrycker som används för tillverkning av alkoholdrycker som avses i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994),

5) läskedrycker som används för tillverkning av produkter som avses i 1 § 3 mom.,

6) läskedrycker som en godkänd upplagshavare levererar för konsumtion någon annanstans inom Europeiska unionen än i Finland.

För de ändamål som nämns i 1 mom. får läskedrycker säljas skattefritt från skatteupplag. Om en godkänd upplagshavare inte vid eftergranskning kan presentera en tillförlitlig utredning om en skattefri leverans, ska punktskatt betalas på produkterna i enlighet med denna lag.

5 § (13.11.2020/769)

5 § har upphävts genom L 13.11.2020/769, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

5 §
Tillämpning av punktskattelagen

Punktskattelagen (182/2010) tillämpas till den del något annat inte föreskrivs i denna lag.

Om produkter som avsänts från en annan medlemsstat inom Europeiska unionen i Finland importeras eller tas emot av en annan person än en godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare, gäller i tillämpliga delar de bestämmelser i punktskattelagen som gäller produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna lag upphävs lagen om läskedrycksaccis (1474/1994).

7 § (13.11.2020/769)

7 § har upphävts genom L 13.11.2020/769, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

7 §
Övergångsbestämmelse

Den som när denna lag träder i kraft tillverkar sötsaker, glass eller läskedrycker ska inom en månad från lagens ikraftträdande ansöka om tillstånd för skatteupplag och tillstånd att verka som godkänd upplagshavare enligt punktskattelagen. Skyldigheten gäller inte de tillverkare av läskedrycker som beviljats tillstånd innan denna lag träder i kraft.

En skattskyldig som till tullmyndigheten inom en månad från lagens ikraftträdande lämnat in en ansökan om det tillstånd som avses i punktskattelagen är berättigad att i enlighet med ansökan verka som godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare från och med den dag då ansökan lämnats in till dess att tullmyndigheten meddelat beslut om ansökan. Tillstånd beviljas retroaktivt från och med lagens ikraftträdande, när de förutsättningar för beviljande av tillstånd som föreskrivs i punktskattelagen uppfylls.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

8 §
Tillämpningsbestämmelse

Om det i någon annan lag eller i en med stöd av den utfärdad bestämmelse hänvisas till lagen om läskedrycksaccis (1474/1994) ska hänvisningen anses avse motsvarande bestämmelser i denna lag, om inte något annat följer av denna lag.

RP 148/2010, FiUB 39/2010, RSv 189/2010PUNKTSKATTETABELL
TulltariffnummerProduktProduktgruppSkattebelopp
2009Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent):132,0 cent/l
      -     sockerfria1A13,0 cent/l
ur 2106Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
– produkter, icke alkoholhaltiga eller med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, lämpliga att användas för framställning av läskedrycker:
– – dryckesingredienser i fast form22,04 €/kg
      -     sockerfria2A1,13 €/kg
– – andra332,0 cent/l
      -     sockerfria3A13,0 cent/l
2201Vatten, inbegripet naturligt eller konstgjort mineralvatten samt kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel och inte smaksatt; is och snö:4A13,0 cent/l
– med undantag av is och snö
2202Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller smaksatt, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009 (med en alkoholhalt av högst 0,5 volymprocent):–532,0 cent/l
– med undantag av icke-smaksatta växtbaserade drycker
      -      sockerfria5A13,0 cent/l
ur 2204Vin av färska druvor, inbegripet vin som tillsatts alkohol; druvmust, annan än sådan enligt nr 2009 (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
– med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent632,0 cent/l
      -      sockerfria6A13,0 cent/l
ur 2205Vermouth och annat vin av färska druvor, smaksatt med växter eller aromatiska ämnen (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
– med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent732,0 cent/l
      -     sockerfria7A13,0 cent/l
ur 2206Andra jästa drycker (t.ex. cider, päronvin och mjöd); blandningar av jästa drycker samt blandningar av jästa drycker och alkoholfria drycker, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
– med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent, med undantag av blandningar av öl och alkoholfria drycker832,0 cent/l
      -     sockerfria8A13,0 cent/l
ur 2208Odenaturerad etylalkohol (etanol) med en alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker (med en alkoholhalt av mer än 0,5 volymprocent):
– drycker med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent:
– – kolsyrade932,0 cent/l
      -     sockerfria9A13,0 cent/l
– – andra1032,0 cent/l
      -     sockerfria10 A13,0 cent/l
ur 3302Blandningar av luktämnen samt blandningar (inbegripet alkohollösningar) på basis av ett eller flera luktämnen, av sådana slag som används som råvaror inom industrin; andra beredningar baserade på luktämnen, av sådana slag som används för framställning av drycker:
– av sådana slag som används inom livsmedelsindustrin eller vid industriell tillverkning av drycker:
– – av sådana slag som används vid industriell tillverkning av drycker, med en alkoholhalt av högst 1,2 volymprocent1132,0 cent/l
      -     sockerfria11A13,0 cent/l
ur 3824Kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:
– mineralsaltlösningar lämpliga för tillverkning av drycker1232,0 cent/l
      -     sockerfria12A13,0 cent/l

Ikraftträdelsestadganden:

16.12.2011/1318:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 55/2011, FiUB 14/2011, RSv 63/2011

20.12.2013/1084:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 109/2013, FiUB 23/2013, ShUU 14/2013, RSv 149/2013

16.12.2016/1182:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 159/2016, FiUB 17/2016, RSv 178/2016

29.12.2016/1535:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Sådana tillstånd enligt punktskattelagen (182/2010) som gäller sötsaker och glass upphör att gälla när denna lag träder i kraft.

RP 137/2016, FiUB 31/2016, ShUU 6/2016, RSv 230/2016

14.12.2018/1118:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 166/2018, FiUB 18/2018, RSv 144/2018

4.12.2019/1210:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 27/2019, FiUB 10/2019, RSv 35/2019

13.11.2020/769:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 54/2020, GrUU 21/2020, FiUB 16/2020, RSv 112/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.