Beaktats t.o.m. FörfS 511/2021.

5.11.2010/1053

Lag om godkännande av bedömningsorgan inom arbetarskyddet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Godkännande av bedömningsorgan

Social- och hälsovårdsministeriet godkänner på ansökan att bedömningsorgan som utför bedömning av överensstämmelse för maskiner, arbetsredskap, personlig skyddsutrustning och annan liknande teknisk utrustning som omfattas av den nationella lagstiftningen eller Europeiska unionens lagstiftning utses till anmälda organ enligt Europeiska unionens lagstiftning eller att de utför andra motsvarande uppgifter. (9.12.2016/1085)

I beslutet om godkännande ska ministeriet ange bedömningsorganets kompetensområde, fastställa hur tillsynen över bedömningsorganet ska ordnas och vid behov ställa andra krav, begränsningar och villkor för verksamheten för att säkerställa att uppgifterna utförs på behörigt sätt. Beslutet gäller tillsvidare eller av särskilda skäl för viss tid.

2 §
Villkor för godkännande

Ett bedömningsorgan kan godkännas på följande villkor:

1) bedömningsorganet ska vara opartiskt i sin verksamhet,

2) bedömningsorganet ska ha tillgång till tillräckligt stor personal som är opartisk i sin verksamhet och har nödvändig teknisk sakkunskap och utbildning samt tillräcklig erfarenhet av området och som kan utarbeta de intyg, protokoll och rapporter som krävs för att styrka att provningarna har utförts; personalens lön får inte vara beroende av antalet utförda bedömningar eller resultatet av dessa,

3) bedömningsorganet ska ha tillgång till den utrustning och de hjälpmedel, system och förfaranden som verksamheten kräver,

4) bedömningsorganet ska ha fullgod ansvarsförsäkring med avseende på verksamhetens art och omfattning eller något annat relevant arrangemang, och

5) bedömningsorganet ska vara en juridisk person registrerad i Finland eller en del av en sådan juridisk person.

Ett bedömningsorgan ska anses uppfylla kraven för godkännande i 1 mom., om det uppfyller de bedömningskriterier som fastställs i tillämpliga harmoniserade standarder, vilkas referensnummer ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. finns det bestämmelser om villkoren för godkännande av bedömningsorgan i fråga om personlig skyddsutrustning i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, nedan förordningen om personlig skyddsutrustning, och i fråga om linbaneanläggningar i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/424 om linbaneanläggningar och om upphävande av direktiv 2000/9/EG, nedan förordningen om linbaneanläggningar. (9.12.2016/1085)

3 § (9.12.2016/1085)
Ansökan om godkännande

En ansökan om godkännande av ett bedömningsorgan ska lämnas till social- och hälsovårdsministeriet.

Ansökan ska åtföljas av ett ackrediteringsbeslut från Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller, om ett sådant beslut saknas, någon annan motsvarande redogörelse från Ackrediteringstjänsten FINAS eller något motsvarande opartiskt expertorgan som visar att villkoren för godkännande enligt 2 § eller enligt Europeiska unionens lagstiftning är uppfyllda.

4 §
Bedömningsorganens verksamhet

När ett bedömningsorgan utför offentliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag ska de följa lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003). Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på personalen vid bedömningsorganen. Bestämmelser om skadeståndansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

Bedömningsorganen ska inom sitt område följa utvecklingen av bestämmelser och standarder och samarbeta med andra nationella och med internationella organ.

Bedömningsorganen kan anlita utomstående testnings- och kontrolltjänster samt andra tjänster förutsatt att tjänsteleverantören uppfyller villkoren för godkännande enligt 2 § 1 mom. 1–3 punkten. Bedömningsorganen ansvarar dock för de åtgärder som utförs av utomstående och för den samlade bedömningen av överensstämmelse.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 och 3 mom. finns det bestämmelser om bedömningsorganens verksamhet när det gäller personlig skyddsutrustning i förordningen om personlig skyddsutrustning och när det gäller linbaneanläggningar i förordningen om linbaneanläggningar. (9.12.2016/1085)

5 §
Tillsyn över bedömningsorganen och återkallande av godkännande

Social- och hälsovårdsministeriet ska utöva tillsyn över de bedömningsorgan som det har godkänt. För att utöva tillsyn har ministeriet rätt att få tillträde till de platser där ett bedömningsorgan utför bedömning av överensstämmelse. Trots sekretessbestämmelserna har ministeriet rätt att få den information av bedömningsorganen som är nödvändig för tillsynen.

Ett bedömningsorgan är skyldigt att till social- och hälsovårdsministeriet anmäla alla ändringar som kan påverka möjligheterna att uppfylla villkoren för godkännande enligt 2 § eller enligt Europeiska unionens lagstiftning. Bedömningsorganen ska årligen lämna en rapport om sin verksamhet till ministeriet. (9.12.2016/1085)

Om ett bedömningsorgan inte längre uppfyller villkoren för godkännande enligt 2 § eller enligt Europeiska unionens lagstiftning, inte följer villkoren i beslutet om godkännande eller det i övrigt förekommer allvarliga brister i dess verksamhet, ska social- och hälsovårdsministeriet uppmana bedömningsorganet att inom en utsatt tid avhjälpa bristerna. Ministeriet ska återkalla sitt godkännande, om bedömningsorganet inte avhjälper bristerna inom utsatt tid. (9.12.2016/1085)

6 § (7.8.2015/1038)
Ändringssökande

Ett beslut av social- och hälsovårdsministeriet får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

I fråga om ett bedömningsorgans beslut om överensstämmelse får omprövning begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen. Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av godkännande får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

FörvaltningsprocessL 586/2019 har upphävts genom L 808/2019, se L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019.

7 §
Anmälan

Social- och hälsovårdsministeriet ska anmäla till Europeiska kommissionen och medlemsstaterna i Europeiska unionen vilka bedömningsorgan det har godkänt som anmälda organ eller om det har återkallat något godkännande.

8 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

Genom denna lag upphävs 2 a och 20 a § i lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/1973), sådana de lyder i lag 1162/1999, och förordningen om godkännande av kontrollorgan inom arbetarskyddet (18/2000).

De beslut om godkännande av ett bedömningsorgan som social- och hälsovårdsministeriet har fattat innan denna lag träder i kraft ska fortsatt gälla enligt de villkor som ingår i dem. Bedömningsorganet ska i sin verksamhet följa ska följa bestämmelserna i 4–6 §.

RP 76/2010, AjUB 5/2010, RSv 131/2010, Rådets direktiv 89/686/EEG (31989L0686); EGT nr L 399, 30.12.1989, s. 18, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG (32000L0009); EGT nr L 106, 3.5.2000, s. 21, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG (32006L0042); EUT nr L 157, 9.6.2006, s. 24

Ikraftträdelsestadganden:

7.11.2014/911:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 163/2014, EkUB 15/2014, RSv 115/2014

7.8.2015/1038:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

9.12.2016/1085:

Denna lag träder i kraft den 15 december 2016.

Ett bedömningsorgan som före ikraftträdandet av denna lag har godkänts som anmält organ för personlig skyddsutrustning eller linbaneanläggningar får fortsätta sin verksamhet som anmält organ i enlighet med beslutet om godkännande under beslutets giltighetstid, dock högst fram till den 21 april 2018.

På sådana ansökningar om godkännande av anmälda organ för personlig skyddsutrustning och linbaneanläggningar som grundar sig på rådets direktiv 89/686/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om personlig skyddsutrustning eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/9/EG om linbaneanläggningar för persontransport och de nationella författningar som gäller dessa, tillämpas fram till den 21 april 2018 de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 183/2016, AjUB 8/2016, RSv 159/2016, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 424/2016 (32016R0424); EUT L 81, 31.3.2016, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 425/2016 (32016R0425); EUT L 81, 31.3.2016, s. 51

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.