Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

26.11.2010/1008

Lag om ombildning av Lotsverket till aktiebolag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Det aktiebolag som ska bildas

Lotsverkets verksamhet överförs till ett aktiebolag som ska bildas. När aktiebolaget bildas tecknar staten samtliga aktier.

Bolagets verksamhetsområde omfattar tillhandahållande av lotsningstjänster i syfte att trygga säkerheten inom sjötrafiken och verksamhetsförutsättningarna för denna trafik.

Bolaget har till uppgift att på de vattenområden som anges i lotsningslagen (940/2003) sörja för utbudet på sådana lotsningstjänster som avses i lotsningslagen samt att fullgöra övriga i lotsningslagen angivna lotsningsrelaterade uppgifter och skyldigheter.

2 §
Överlåtelsefullmakt

Statsrådet bemyndigas att till det aktiebolag som avses i 1 § 1 mom. överlåta den egendom och de immateriella rättigheter som Lotsverket har i sin besittning samt affärsverksamheten vid verket.

3 §
Villkoren för överlåtelsen

Statsrådet bestämmer vilken egendom som ska överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang som gäller överlåtelsen av egendomen och bolagsbildningen.

Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som ska sättas in i bolaget mot aktier.

4 §
Beskattning

Aktiebolaget är inte skyldigt att betala överlåtelseskatt för överlåtelse som avses i 2 § mot aktier i det aktiebolag som ska bildas.

På inkomstbeskattningen tillämpas bestämmelserna om verksamhetsöverlåtelse i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968).

5 §
Ansvar för affärsverkets förbindelser

Aktiebolaget svarar för de låne-, borgens-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra förbindelser som Lotsverket har ingått under sin verksamhetstid och som gäller den egendom och affärsverksamhet som överlåts till aktiebolaget.

Statens sekundära ansvar för Lotsverkets lån och andra förbindelser kvarstår.

6 §
Kontinuitet i affärsverkets verksamhet i förvaltningsärenden

Förvaltnings- och förvaltningsprocessbeslut som gäller rätt, fördel eller skyldighet i anslutning till den egendom och affärsverksamhet vid Lotsverket som överlåts till aktiebolaget förblir i kraft så att besluten till den del de gäller Lotsverket utan särskilt beslut gäller aktiebolaget.

I förvaltningsärenden som är anhängiga träder aktiebolaget i förvaltningsförfarandet och i förvaltningsrättskipningen i Lotsverkets ställe utan särskilt beslut.

7 §
Personalens ställning

Den personal som är anställd vid Lotsverket när denna lag träder i kraft övergår till anställning vid aktiebolaget. De som har anställts vid Lotsverket för viss tid övergår till anställning vid aktiebolaget för motsvarande tid.

På arbetstagarna och anställningsvillkoren tillämpas i bolaget vad som bestäms eller föreskrivs i eller med stöd av lag och vad som överenskoms i kollektivavtal och arbetsavtal som är bindande för bolaget.

8 §
Revision och bokslut

På revisionen av och bokslutet för Lotsverkets sista verksamhetsperiod tillämpas vad som bestäms i lagen om statliga affärsverk (1185/2002). Aktiebolaget sköter till denna del affärsverkets uppgifter.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna lag upphävs lagen om Lotsverket (938/2003).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft. Statsrådet får innan lagen träder i kraft vidta åtgärder som avses i 1 och 2 § och på vilka också 4 § tillämpas.

RP 130/2010, KoUB 17/2010, RSv 210/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.