Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

18.11.2010/988

Statsrådets förordning om personalfonder

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 13, 14 och 31 § i personalfondslagen (934/2010):

1 §
Personalfondsregistret

Samarbetsombudsmannen ska föra ett register över personalfonder. Personalfondsregistret omfattar de anmälningar jämte bilagor som avses i personalfondslagen (934/2010) samt en förteckning över personalfonder.

2 §
Grund- och ändringsanmälningar

De i personalfondslagen föreskrivna grund- och ändringsanmälningarna samt anmälningarna om upplösning av en fond ska göras skriftligen på blanketter som fastställts av samarbetsombudsmannen. Till anmälningarna ska fogas de utredningar som föreskrivs i personalfondslagen och andra utredningar som samarbetsombudsmannen anser nödvändiga.

Blanketterna kan också finnas i elektronisk form.

3 §
Förteckningen över personalfonder

I förteckningen över personalfonder ska antecknas

1) personalfondens namn,

2) fondens hemkommun och postadress,

3) den dag då stadgarna för fonden har antagits vid det konstituerande mötet,

4) det företag, det ämbetsverk, den kommun eller den resultatenhet inom dessa där fonden har bildats,

5) ankomstdagen för anmälan enligt 2 § 1 mom., anmälans art, registreringsdagen och registernumret,

6) fullständigt namn och hemkommun i fråga om ordföranden samt övriga medlemmar och suppleanter i styrelsen,

7) bestämmelsen om namntecknarna i stadgarna samt fullständigt namn och hemkommun i fråga om dem som styrelsen har gett rätt att teckna namnet ensam eller tillsammans med någon annan,

8) överlämnande av fondens tillgångar till konkurs och avslutande av konkursförfarandet samt de likvidatorer som har valts eller förordnats för fonden,

9) beslut om upplösning av fonden eller anmälan om upplösningen.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.