Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

5.11.2010/934

Personalfondslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte

Syftet med denna lag är att främja användningen av belöningssystem som gäller hela personalen samt att på det sättet förbättra produktiviteten och konkurrenskraften.

Syftet med denna lag är också att främja samarbetet mellan arbetsgivaren och personalen samt personalens möjligheter till ekonomisk delaktighet.

2 § (30.12.2021/1342)
Definitioner

I denna lag avses med

1) personalfond en fond som ägs och förvaltas av personalen vid ett företag och vars ändamål är att förvalta de resultat- eller vinstpremiebelopp som företaget betalat till fonden och de övriga medel som avses i denna lag,

2) personalfondsavsättning en penningprestation vars maximibelopp bestäms enligt enhetliga principer och enligt det för alla medlemmar i fonden avsedda resultat- eller vinstpremiesystemet i de företag och resultatenheter som omfattas av personalfonden,

3) personalfondsavsättningens tilläggsdel en sådan penningprestation som varje företag eller resultatenhet som omfattas av personalfonden kan besluta om separat och som är avsedd för en viss del av hela personalen vid det företag eller den resultatenhet som fattat beslutet och vars maximibelopp under ett år kan vara högst lönesumman under en månad för de medlemmar som får tilläggsdelen eller en månads lön för varje medlem,

4) personalgruppens företrädare de företrädare för personalen som avses i samarbetslagen (1333/2021), lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar (1233/2013) och lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden (449/2007).

3 § (16.2.2023/229)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på i Finland verksamma personalfonder som bildats av personalen vid ett företag, ett statligt ämbetsverk, en kommun, en samkommun, ett välfärdsområde eller en välfärdssammanslutning och på

1) finska företag och deras resultatenheter samt utländska dotterföretag,

2) utländska företags i Finland registrerade filialer,

3) statliga ämbetsverk och inrättningar eller deras resultatenheter,

4) affärsverk som avses i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) eller deras resultatenheter,

5) kommuner, samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar eller deras resultatenheter,

6) Folkpensionsanstalten,

7) universitet som avses i universitetslagen (558/2009).

Med företag avses sammanslutningar, stiftelser eller fysiska personer som bedriver ekonomisk verksamhet oberoende av om verksamheten är avsedd att vara vinstgivande.

Vad som i denna lag föreskrivs om arbetstagare och företag tillämpas också på tjänstemän och tjänsteinnehavare samt statliga ämbetsverk och inrättningar, kommuner och samkommuner, välfärdsområden och välfärdssammanslutningar, Folkpensionsanstalten samt universitet, om inte något annat följer av andra bestämmelser.

4 § (16.2.2023/229)
Gemensam personalfond

En gemensam personalfond får bildas

1) i anslutning till företag som hör till samma koncern,

2) i anslutning till två eller flera företag, om dessa har en sådan ekonomisk eller på verksamheten grundad koppling att arrangemanget kan betraktas som ändamålsenligt med hänsyn till personalfondens skötsel och medlemmar,

3) i anslutning till två eller flera statliga ämbetsverk och inrättningar,

4) i anslutning till två eller flera kommuner eller samkommuner,

5) i anslutning till två eller flera välfärdsområden eller välfärdssammanslutningar.

Till en gemensam personalfond kan också höra personalen vid en i Finland registrerad filial till ett utländskt företag som hör till samma koncern och personalen vid ett utländskt dotterföretag, om moderföretaget är finskt.

5 § (16.2.2023/229)
Förutsättningar för bildande av personalfond

En personalfond som avses i denna lag får bildas bara om antalet personer i anställningsförhållande till företaget eller dess resultatenhet regelbundet är minst fem och företagets omsättning eller motsvarande avkastning vid bildandet av fonden uppgår till minst 100  000 euro.

En personalfond får bildas även om de förutsättningar som anges i 1 mom. inte uppfylls, om företaget eller dess resultatenhet har bildats under det föregående året och det med hänsyn till omständigheterna kan anses uppenbart att kraven enligt det nämnda momentet kommer att uppfyllas under personalfondens tre första hela räkenskapsperioder.

6 §
Medlemmar

Till en personalfond hör företagets hela personal, om inte något annat följer av 16 §.

Till personalfonden kan som medlemmar också höra i 54 § avsedda arbetstagare i ett företag inom samma koncern.

7 §
Rättsförmåga

En personalfond får rättsförmåga genom registrering. Fonden är en separat juridisk person som kan förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt uppträda som part inför domstolar och andra myndigheter.

En personalfond får endast bedriva sådan verksamhet som anges i denna lag.

Medlemmarna i en personalfond svarar inte personligen för dess förpliktelser, och medlemskapet får inte medföra några personliga förpliktelser.

2 kap

Bildande av personalfonder och företagens andra beslut i anslutning till fonderna

8 §
Förfarandet vid bildande av fond

När en personalfond bildas iakttas de förfaringssätt som föreskrivs i detta kapitel

1) förhandlingar om bildande av personalfonden och det resultat- eller vinstpremiesystem som inbringar medel för personalfondsavsättningar,

2) företagets beslut om det premiesystem som avses i punkt 1 och tillämpningen av det,

3) personalfondens konstituerande möte och godkännande av stadgarna,

4) anmälan om registrering av personalfonden,

5) registrering av personalfonden.

9 § (30.12.2021/1342)
Förhandlingar om bildandet samt om personalfondsavsättningen och ändringar i den

När en personalfond planeras ska företaget och dess personal behandla bildandet av personalfonden samt det resultat- eller vinstpremiesystem som inbringar medel för personalfondsavsättningar och beräkningsgrunderna för det i dialog enligt 2 kap. i samarbetslagen eller på det sätt som föreskrivs i lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar eller lagen om samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden.

Om de lagar som avses i 1 mom. inte är tillämpliga, ska de frågor som avses i det momentet behandlas på något annat sätt som företaget och dess personal kommer överens om. Om arbetstagare som är anställda hos ett utländskt företag ska bli medlemmar i personalfonden, ska företaget iaktta motsvarande förfaringssätt som tillämpas i landet i fråga eller så ska personalens påverkningsmöjligheter garanteras på något annat sätt.

De förfaranden som avses i denna paragraf ska också iakttas om beräkningsgrunderna för personalfondsavsättningen ändras.

10 §
Beslut av företaget

Företaget beslutar om det resultat- eller vinstpremiesystem som inbringar medel för personalfondsavsättningar och om tillämpningen av det samt om personalfondsavsättningens tilläggsdel.

Det resultat- eller vinstpremiesystem som inbringar medel för personalfondsavsättningar ska tillämpas senast på företagets andra räkenskapsperiod efter det att en personalfond har bildats.

Företaget ska fatta beslut om beräkningsgrunderna för personalfondsavsättningen senast före ingången av den period för vilken personalfondsavsättningen görs. Företaget kan av särskilda skäl förlänga tiden med högst tre månader. Tidsfristen tillämpas dock inte när företaget fattar beslut om personalfondsavsättningens tilläggsdel, grunderna för den eller inriktningen av den.

11 § (16.2.2023/229)
Konstituerande möte

Företrädarna för personalgrupperna utarbetar ett förslag till bildande av en personalfond och stadgar för fonden samt sammankallar personalfondens konstituerande möte med en skriftlig möteskallelse eller på något annat bevisligt sätt. De som utarbetar förslaget ska sända möteskallelsen till de blivande medlemmarna eller de företrädare som dessa har valt minst en vecka före mötet. Om personalen eller personalgruppen inte har någon företrädare, kan personalen eller personalgruppen tillsammans utarbeta ett förslag och sammankalla ett konstituerande möte.

Innan beslut om att bilda en personalfond fattas ska mötet godkänna stadgar för personalfonden.

Besluten om fondens stadgar och bildande av fonden kan godkännas, om de har biträtts av minst två tredjedelar av de röster som avgivits.

På det konstituerande mötet ska för personalfonden väljas styrelse och revisor.

12 §
Stadgar

I personalfondens stadgar ska åtminstone följande nämnas:

1) personalfondens namn,

2) det företag eller den resultatenhet i företaget som fonden hänför sig till,

3) personalfondens hemort,

4) de principer enligt vilka medlemmarnas andelar av personalfondsavsättningen beräknas,

5) möjlighet att betala personalfondsavsättningens tilläggsdel till fonden,

6) de grunder enligt vilka en fondandels bundna och disponibla del beräknas,

7) hur fondandelarna får lyftas,

8) när personalfonden ska hålla möte och hur möteskallelsen ska utfärdas,

9) de ärenden som ska behandlas vid ordinarie möte,

10) antalet styrelsemedlemmar och revisorer samt, om fullmäktige ska väljas, deras antal eller hur det bestäms samt mandatperiod,

11) förfarandet för val av fullmäktige,

12) personalfondens räkenskapsperiod.

13 §
Registreringsanmälan

Anmälan om registrering av en personalfond (grundanmälan) ska göras skriftligt till samarbetsombudsmannen.

Av grundanmälan och dess bilagor ska framgå

1) personalfondens stadgar,

2) personalfondens postadress och andra kontaktuppgifter,

3) utredning om att fonden har bildats på det sätt som avses i 9–11 §,

4) styrelsemedlemmarnas och namntecknarnas fullständiga namn och deras hemkommuner samt eventuella begränsningar i rätten att teckna fondens namn.

Personalfondens styrelseordförande ska underteckna grundanmälan och försäkra att uppgifterna är riktiga.

Närmare bestämmelser om innehållet i grundanmälan kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

14 §
Registrering

Efter att samarbetsombudsmannen har fått grundanmälan ska denne registrera personalfonden, om det inte enligt lag finns något hinder för registrering.

När en personalfond blivit registrerad ska till dess namn som tecken på registreringen fogas förkortningen "pf". På personalfonders namn tillämpas i övrigt vad som i firmalagen (128/1979) föreskrivs om firma.

Närmare bestämmelser om förande av personalfondsregister och registrets innehåll kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Registreringens rättsverkningar

Ansvaret för en förpliktelse till följd av en åtgärd som vidtagits på personalfondens vägnar före registreringen övergår på personalfonden sedan den har registrerats.

3 kap

Medlemskap i en personalfond

16 §
Medlemskap

Medlemmar i en personalfond är företagets arbetstagare. I personalfondens stadgar kan det bestämmas att medlem också kan vara en sådan verkställande direktör för företaget som inte står i anställningsförhållande till företaget.

I personalfondens stadgar kan det också bestämmas att i stadgarna närmare angivna personer som hör till företagets ledning inte är medlemmar i fonden.

17 §
Medlemskapets början

När en personalfond bildas börjar medlemskapet i fonden från och med bildandet i fråga om dem som omfattas av stadgarna.

Den som anställs vid företaget efter det personalfonden bildats blir medlem från och med anställningsförhållandets början, om inte något annat bestäms i stadgarna. Medlemskapet ska dock börja inom sex månader från anställningsförhållandets början.

18 §
Medlemskapets upphörande

Medlemskapet i en personalfond upphör när medlemmens anställningsförhållande har upphört och personalfondsandelarna har betalats till honom eller henne helt och hållet.

4 kap

Beslutanderätten i en personalfond

19 §
Personalfondsmöte

Beslutanderätten i en personalfond utövas av medlemmarna vid fondmöte, som ska hållas på de tider som bestäms i stadgarna.

Varje medlem har en röst, om det inte i fondens stadgar bestäms att en medlems röstetal beror av hans eller hennes fondandel.

Vid personalfondens möte ska det beslutas om

1) ändring av fondens stadgar,

2) omröstnings- och valordningen,

3) val och avsättning av styrelsen och styrelsemedlemmar samt revisorer,

4) fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet,

5) åtgärder som gäller överskott eller underskott,

6) upplösning av fonden,

7) andra ärenden som enligt stadgarna ska behandlas vid fondmöte.

Personalfondens möte ska sammankallas på det sätt som bestäms i 11 § 1 mom. och i stadgarna. I kallelsen ska nämnas när och var mötet hålls samt de i 3 mom. nämnda ärenden som ska behandlas vid mötet.

I en personalfonds stadgar kan det bestämmas att medlemmarna enligt vad som bestäms i stadgarna får delta i fondmötet också per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel under pågående möte eller före mötet. Ett villkor är att rätten att delta och rösträkningens riktighet kan kontrolleras på ett sätt som kan jämställas med förfarandena vid vanliga fondmöten. I möteskallelsen ska då nämnas möjligheten att delta på detta sätt, liksom också villkoren för att utnyttja möjligheten, eventuella begränsningar i en medlems yttranderätt på grund av detta och förfarandet vid sådant deltagande.

En medlem i en personalfond har rätt att få ett ärende som med stöd av denna lag ankommer på fondmöte upp till behandling vid fondmöte, om han eller hon begär det skriftligt av styrelsen i så god tid att ärendet kan nämnas i möteskallelsen.

20 §
Personalfondens extra möte

Personalfonden ska hålla extra möte när

1) personalfondsmötet beslutar det,

2) fondens styrelse anser att det finns skäl till det,

3) minst två medlemmar som företräder minst tio procent av fondens medlemmar, eller en sådan företrädare för en personalgrupp som företräder minst tio procent av fondens medlemmar, begär det skriftligen för behandling av ett angivet ärende, (16.2.2023/229)

4) så bestäms i stadgarna,

5) en revisor begär det.

Efter det att personalfondens styrelse fått en begäran som avses i 1 mom. 3 eller 5 punkten ska den utan dröjsmål sammankalla mötet.

21 §
Beslutsförfarande

Som personalfondsmötets beslut gäller, om inte något annat följer av stadgarna,

1) den mening som vid omröstning har fått mer än hälften av de röster som avgivits,

2) vid lika röstetal, den mening som mötets ordförande omfattar eller den mening som vinner vid lottdragning i de fall då beslutet fattas vid sluten omröstning med sedlar eller vid ett särskilt omröstningstillfälle.

Vid ändring av stadgarna eller upplösning av fonden gäller som personalfondens beslut den mening som har biträtts av minst två tredjedelar av de röster som avgivits.

22 §
Uppsättande av protokoll

Ordföranden för personalfondsmötet ska se till att ett protokoll sätts upp över mötets beslut. Protokollet ska undertecknas av mötesordföranden och justeras av minst två medlemmar som mötet har valt till uppgiften eller godkännas av mötet självt.

Personalfondens medlemmar har rätt att på begäran få protokollen till påseende och avgiftsfritt en kopia av protokollen eller ett protokollsutdrag.

23 §
Val

I personalfondens stadgar ska det anges hur val ska förrättas, om proportionella val eller majoritetsval ska tillämpas och hur valresultatet ska bestämmas.

Alla som är röstberättigade vid valen ska garanteras rätt att delta i nomineringen av kandidater.

24 §
Bestämmelser som gäller fullmäktige

Om det i personalfondens stadgar bestäms att beslutanderätten i fonden utövas av fullmäktige som medlemmarna valt bland sig, ska det i stadgarna också bestämmas om fullmäktiges uppgifter.

I stadgarna kan det bestämmas att platserna i fullmäktige eller en del av dem ska fördelas enligt grunder som anges i stadgarna mellan fondens medlemmar eller de personalgrupper som dessa företräder. Det ska då även bestämmas att fullmäktige ska väljas bland de kandidater som dessa medlemmar eller de personalgrupper som de företräder har ställt upp. Om någon personalgrupp inte ställer upp kandidater, kan fullmäktige väljas bland de kandidater som de övriga ställt upp.

Om de röstberättigade tillsammans företräder minst tio procent av medlemmarnas sammanräknade röstetal, ska en arbetstagargrupp som bildats på detta sätt alltid garanteras rätt att ställa upp kandidater. På fullmäktiges möte och dess beslut tillämpas i övrigt vad som i denna lag bestäms om personalfondens möte och dess beslut.

25 §
Klanderbara beslut

Om ett beslut av personalfonden inte har kommit till i behörig ordning eller om det annars strider mot lag eller mot fondens stadgar, får en fondmedlem, styrelsen eller en styrelsemedlem väcka talan mot fonden för att få beslutet förklarat ogiltigt. Rätt till klandertalan har inte den som vid mötet deltagit i beslutet.

Talan ska väckas inom tre månader från den dag beslutet fattades. Om inte talan väcks inom angiven tid, ska beslutet anses vara giltigt.

Om personalfondens styrelse har väckt talan, ska fondmötet utan dröjsmål sammankallas för att utse en företrädare att svara för fondens räkning.

26 §
Ogiltiga beslut

Oberoende av klandertalan är beslut som kränker en utomståendes rätt ogiltiga.

Beslut som gör intrång i en stadgeenlig ekonomisk rätt som en medlem redan förvärvat eller som till sitt innehåll eller i fråga om det sätt på vilket beslutet har fattats allvarligt kränker medlemmarnas likställdhet är ogiltiga.

En fondmedlem, styrelsen eller en styrelsemedlem eller den som anser att ett beslut kränker hans eller hennes rätt får väcka talan mot fonden för att få fastställt att beslutet är ogiltigt.

27 §
Verkställighetsförbud

När talan mot en personalfond har väckts kan domstolen bestämma att fondens beslut inte ska verkställas eller förordna att verkställigheten ska avbrytas. Domstolens beslut kan även återkallas. I ett beslut om förbud får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

5 kap

Personalfondens förvaltning samt bokslut och revision

28 § (16.2.2023/229)
Styrelsen

En personalfond ska ha en styrelse med minst två medlemmar. I stadgarna kan det bestämmas att ersättare ska väljas för styrelsemedlemmarna. Vad som föreskrivs om styrelsemedlemmarna ska tillämpas på ersättarna.

En styrelsemedlem ska vara medlem i personalfonden eller höra till företagets ledning. Den som är omyndig eller försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte vara styrelsemedlem.

29 §
Styrelsens uppgifter

Personalfondens styrelse företräder fonden. Styrelsen ska med omsorg sköta fondens angelägenheter i enlighet med lag samt fondens stadgar och fondmötets beslut.

Styrelsen ska särskilt se till att personalfondens förvaltning och finanser är ordnade på ett behörigt sätt och att fondens medel placeras i enlighet med 6 kap. Beslut om att överlämna fondens tillgångar till konkurs fattas av styrelsen.

Efter varje värdebestämningsdag ska styrelsen utan dröjsmål göra upp de beräkningar som avses i 42 § enligt de grunder som anges i stadgarna.

30 §
Namntecknare

I personalfondens stadgar kan det bestämmas att styrelsemedlemmarna har rätt att teckna fondens namn eller att styrelsen får ge någon av sina medlemmar eller någon annan denna rätt.

Den som är omyndig eller försatt i konkurs eller som har meddelats näringsförbud får inte företräda fonden eller teckna dess namn. Rätten att teckna fondens namn kan i stadgarna begränsas så att två eller flera personer endast tillsammans har denna rätt. Andra begränsningar får inte införas i personalfondsregistret.

En stämning eller någon annan delgivning anses ha tillställts fonden när den har delgetts styrelsens ordförande eller någon som har rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna fondens namn.

31 §
Ändringsanmälan

När en personalfonds stadgar ändras eller en ny styrelse väljs eller en namntecknare byts, ska anmälan göras till personalfondsregistret (ändringsanmälan). Vid stadgeändring ska de ändrade stadgarna fogas till anmälan. I fråga om anmälan och om granskningen av den gäller vad som i 13 och 14 § föreskrivs om grundanmälan.

En stadgeändring träder i kraft när den har antecknats i registret.

När en ändring av namnteckningsrätten har antecknats i registret anses den ha kommit till en utomståendes kännedom, om det inte framgår att den utomstående varken har eller borde ha känt till ändringen. Innan ändringen antecknas i registret kan den inte åberopas gentemot andra än dem som visas ha känt till den.

Närmare bestämmelser om innehållet i ändringsanmälan kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

32 §
Anmälan om beräkningsgrunderna för personalfondsavsättningarna och om ändring av dem

Personalfonden ska till samarbetsombudsmannen göra en anmälan om beräkningsgrunderna för personalfondsavsättningen och om ändring av dem samt om beräkningsgrunderna för personalfondsavsättningens tilläggsdel genast efter det att beslutet om beräkningsgrunderna har fattats.

Om personalfonden som medlemmar har sådana medlemmar som avses i 54 §, ska fonden lägga fram utredning om att beräkningsgrunderna för den personalfondsavsättning som är avsedd att överföras till fonden och dess tilläggsdel överensstämmer med 2 § 2 och 3 punkten.

33 §
Bokslut

Bestämmelser om en personalfonds bokföringsskyldighet och bokslut finns i bokföringslagen (1336/1997). Dessutom ska fondens styrelse för varje räkenskapsperiod göra upp en verksamhetsberättelse. Har en styrelsemedlem anmält avvikande mening om bokslutet, ska ett uttalande om detta fogas till bokslutet på hans eller hennes yrkande.

I verksamhetsberättelsen ska det lämnas upplysningar om sådana omständigheter som är viktiga för bedömningen av fondens ställning och verksamhet och för vilka redogörelse inte ska lämnas i resultat- eller balansräkningen samt om händelser som är av väsentlig betydelse för fonden, även om de har inträffat efter räkenskapsperiodens utgång. I verksamhetsberättelsen ska det föreslås åtgärder beträffande fondens överskott eller underskott.

De handlingar som nämns i 1 mom. ska ges till revisorerna senast en månad före det personalfondsmöte som ska behandla bokslutet.

34 § (16.2.2023/229)
Revision och revisionsberättelse

Bestämmelser om revision av personalfonder finns i revisionslagen (1141/2015). Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 kap. 2 § i revisionslagen ska det dock alltid väljas en revisor för en personalfond. På revisionen tillämpas dessutom bestämmelserna i detta kapitel och i 11 §.

Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida fondens medel har placerats på det sätt som föreskrivs i 41 §.

Till revisionsberättelsen ska fogas ett utlåtande av företagets revisor om huruvida personalfondsavsättningen och dess tilläggsdel har betalats enligt den beräkningsgrund som företaget har bestämt. Om fonden har placerat medel i företaget som eget kapital och medlen inte har ett verkligt värde som kan bestämmas enligt marknadsvärdet, ska till berättelsen fogas ett utlåtande av företagets revisor om huruvida dessa placeringar har värderats på behörigt sätt.

Ett företag som med stöd av 2 kap. 2 § 2 mom. i revisionslagen inte har valt en revisor ska dock av revisorn begära de utlåtanden som avses i 3 mom. och avgiftsfritt ställa dem till personalfondens förfogande.

6 kap

Personalfondens kapital och fondandelar

35 §
De olika slagen av kapital

En personalfonds eget kapital består av medlemsandelskapitalet och det övriga fondkapitalet. Fonden kan också ha främmande kapital på det sätt som föreskrivs i 44 §.

Till medlemsandelskapitalet överförs det kapital som ska läggas till medlemmarnas fondandelar och de värderegleringar som gjorts i placeringarna av detta kapital. Till det övriga fondkapitalet överförs fondens gemensamma kapital och dess donationsmedel.

36 §
Fondandelar

Personalfondsavsättningarna till en personalfond ska läggas till medlemmarnas fondandelar i enlighet med vad som bestäms i stadgarna. Om den personalfondsavsättning enligt resultat- eller vinstpremiesystemet som företaget beslutat om eller dess tilläggsdel består av personliga andelar, läggs de som sådana till respektive medlems fondandel.

Om företaget betalar personalfondsavsättningar eller deras tilläggsdelar till personalfonden flera gånger under en räkenskapsperiod och något annat inte bestäms i stadgarna, blir de poster som influtit till fonden respektive räkenskapsperiod, beroende på det resultat- eller vinstpremiesysten som inbringar medel för personalfondsavsättningar och deras tilläggsdelar, en separat helhet eller separata medlemsspecifika andelar fram till den värdebestämningsdag som avses i 42 §. Om en fondavsättning är en helhet delas den på det sätt som bestäms i fondens stadgar i medlemsandelar, vilka fogas till respektive medlems fondandel efter värdebestämningsdagen. De personliga andelarna fogas som sådana till medlemmarnas fondandelar efter värdebestämningsdagen.

Till medlemmarnas fondandelar får inte läggas annat kapital än sådant som influtit av personalfondsavsättningar och deras tilläggsdelar samt av fondens överskott eller av värderegleringar av fondens placeringar.

37 §
Kontant utbetalning av medlemmarnas andelar av personalfondsavsättningen

En medlem har rätt att lyfta sin andel av personalfondsavsättningen eller dess tilläggsdel kontant, endast om det finns en bestämmelse om saken i det resultat- eller vinstpremiesystem som företaget har infört. Det sammanlagda beloppet av den andel av personalfondsavsättningen som lyfts kontant, sådan avsättningen är före verkställd förskottsinnehållning, och de socialförsäkringsavgifter som bestäms på basis av den är lika stort som medlemmens andel av personalfondsavsättningen enligt stadgarna eller enligt medlemmens personliga andel.

Arbetsgivaren betalar den andel som lyfts kontant direkt till medlemmarna. En medlem ska inom den tid som arbetsgivarföretaget meddelat, dock före utgången av den räkenskapsperiod för vilken personalfondsavsättningarna bestäms, meddela företaget att han eller hon kommer att lyfta sin andel av personalfondsavsättningen eller dess tilläggsdel kontant.

Innan den tid som har reserverats för meddelandet går ut ska medlemmarna få en utredning om hur kontantuttag och uttag via personalfonden skiljer sig från varandra i beskattningshänseende och med tanke på förmåner som baserar sig på lönen.

38 §
Överföring av premieandel till personalfond

Om ett företag beslutar att dess i denna lag avsedda resultat- eller vinstpremiesystem som inbringar medel för personalfondsavsättningar ska omvandlas till ett system med kontant premie, har varje medlem i personalfonden rätt att till fonden överföra sin andel av den del av personalfondsavsättningen och dess tilläggsdel som bestäms i enlighet med denna lag endast om det finns en bestämmelse om saken i det resultat- eller vinstpremiesystem som företaget har infört. Medlemmen ska inom den tid som arbetsgivarföretaget meddelat, dock före utgången av den räkenskapsperiod för vilken personalfondsavsättningarna bestäms, meddela företaget att han eller hon kommer att nyttja sin rätt till överföring.

Företaget ska fatta beslut om beräkningsgrunderna för den premieandel som kan överföras till fonden och ändring av dem inom den tid som anges i 10 § 3 mom., och fonden ska göra en anmälan till samarbetsombudsmannen om beräkningsgrunderna och om ändring av dem.

39 §
Gemensamt kapital

I personalfondens stadgar kan det bestämmas att en del av personalfondsavsättningarna till fonden samt fondens överskott eller en del därav får överföras till fondens gemensamma kapital för att användas till medlemmarnas gemensamma nytta.

Om en medlem utnyttjar rätten att lyfta sin del av personalfondsavsättningen eller dess tilläggsdel kontant enligt 37 §, kan en sådan medlems rätt att utnyttja medlemsförmåner som förvärvats med det gemensamma kapitalet begränsas i fondens stadgar.

40 §
Donationsmedel

Till en personalfonds övriga fondkapital överförs de medel som fonden har fått som gåva eller genom testamente. Medlen ska användas i enlighet med bestämmelserna i gåvobrevet eller testamentet.

41 §
Placering av medel

En personalfond ska placera sina medel

1) på ett betryggande och inkomstbringande sätt, eller

2) i det företag vid vilket dess medlemmar är anställda eller i ett företag som hör till samma koncern som det, antingen som eget kapital eller som lån.

Medlen ska placeras så att personalfonden har tillräcklig betalningsberedskap med tanke på medlemmarnas rätt att lyfta sina andelar.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. tillämpas inte på det gemensamma kapitalet eller donationsmedlen.

Personalfonden kan ingå avtal om att placera en viss del av sina medel i enlighet med 1 mom. 2 punkten. En bestämmelse med detta innehåll kan även ingå i fondens stadgar.

42 §
Värdebestämning

Värdet av en personalfonds tillgångar och av varje medlems fondandel ska bestämmas på dagen för fondens bokslut (värdebestämningsdag).

Tillgångarna ska vid värdebestämningen uppskattas till verkligt värde.

43 § (16.2.2023/229)
Överskott och underskott

Överskottet eller underskottet av en personalfonds medlemsandelskapital och de värderegleringar som gjorts i placeringarna av detta kapital ska för varje räkenskapsperiod läggas till medlemmarnas fondandelar i förhållande till det värde som deras andelar i genomsnitt har haft under räkenskapsperioden. En fond kan i sina stadgar bestämma att överskottet eller underskottet och värderegleringarna fogas till medlemmarnas fondandelar i förhållande till det värde som deras andelar hade vid ingången av räkenskapsperioden. Dessutom kan fonden i sina stadgar bestämma att värderegleringar i en medlems medlemsandelskapital eller i en del av det ska fogas till varje medlems fondandelar i enlighet med de faktiska värderegleringarna i investeringsobjekten. Fonden kan i sina stadgar dessutom bestämma att överskottet eller underskottet av medlemsandelskapitalet kan fogas till respektive medlems fondandel i förhållande till fondandelarnas värde. I stadgarna kan det också bestämmas att överskottet för varje räkenskapsperiod helt eller delvis ska utbetalas till medlemmarna eller läggas till fondens gemensamma kapital.

En medlem vars fondandel har betalats ut till honom eller henne på grund av att anställningsförhållandet upphört har inte rätt till överskott eller underskott eller värdereglering för tiden mellan den dag då fondandelen betalats ut och räkenskapsperiodens avslutningsdag.

Ett underskott för personalfonden som har uppkommit på något annat kapital än medlemsandelskapitalet ska för varje räkenskapsperiod täckas med överskott från tidigare år eller med det gemensamma kapitalet eller medlemsandelskapitalet. Beslut om användningen av överskott fattas av fondmötet.

44 §
Främmande kapital

En personalfond får ta upp lån av det företag som omfattas av fonden eller av ett annat företag som hör till samma koncern som det för att teckna aktier eller för att delta i en motsvarande ökning av det egna kapitalet i företaget eller i ett annat företag som hör till koncernen.

Fonden får ta upp andra lån än som avses i 1 mom. endast för att jämna ut variationerna i sin betalningsberedskap eller för att täcka de kostnader som uppkom när fonden bildades.

45 § (16.2.2023/229)
Lyftande av en fondandel

En fondandel består av en bunden del och en disponibel del. Efter värdebestämningsdagen överförs varje år kapital från den bundna delen till den disponibla delen. I fråga om den andel som överförs bestäms i personalfondens stadgar och den kan vara högst 15 procent av kapitalet i den bundna delen.

Varje medlem har efter att ha gjort en anmälan om lyftande rätt att lyfta den disponibla delen i pengar omedelbart efter värdebestämningsdagen enligt vad som närmare anges i personalfondens stadgar. I personalfondens stadgar kan det bestämmas att aktier i arbetsgivarföretaget eller i ett företag som hör till samma koncern kan användas som betalning av den enligt stadgarna disponibla delen, om medlemmar så önskar och aktierna är föremål för offentlig handel i enlighet med värdepappersmarknadslagen (746/2012).

46 §
Utredning om fondandelarna

Varje medlem i personalfonden ska omedelbart efter värdebestämningsdagen få en skriftlig utredning av vilken framgår dels den del av personalfondsavsättningen och dess tilläggsdel som fogats till hans eller hennes fondandel och beräkningsgrunderna, dels värdet av hans eller hennes fondandel och hur den fördelar sig på en bunden och en disponibel del.

Personalfondens styrelse har rätt att besluta att utredningen om fondandelarna ersätts med något annat lämpligt meddelande i fråga om sådana medlemmar som inte har någon fondandel eller beträffande vilka ändringen av fondandelen är liten och som inte har någon disponibel del.

Efter att ha fått del av utredningen får en medlem inom 14 dagar yrka på rättelse hos personalfondens styrelse, om han eller hon anser att utredningen är felaktig. Styrelsen ska utan dröjsmål behandla rättelseyrkandet och delge medlemmen sitt beslut.

47 § (16.2.2023/229)
Utbetalning av en fondandel eller överföring av en fondandel till en annan personalfond sedan anställningsförhållandet upphört

Oberoende av vad som i stadgarna bestäms om lyftande av en fondandel ska denna betalas till medlemmen eller dennes rättsinnehavare inom fyra månader från den värdebestämningsdag som närmast följer efter det att medlemmens anställningsförhållande har upphört.

En medlem har alltid om han eller hon så önskar rätt att lyfta sin fondandel i poster av önskad storlek på de högst fyra följande årliga betalningsdagarna för fondandelar efter det att anställningsförhållandet upphört, om medlemmens anställningsförhållande har upphört

1) på grund av uppsägning av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker,

2) med stöd av 5 kap. 7 § 1 mom. i arbetsavtalslagen (55/2001), 29 § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994) eller 32 § 1 mom. i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (304/2003) sedan permitteringen varat minst 90 dagar utan avbrott,

3) på grund av pensionering.

Den del av en personalfondsavsättning som ska läggas till en medlems andel sedan hans eller hennes fondandel blivit utbetald ska på motsvarande sätt utbetalas till honom eller henne eller till rättsinnehavaren.

Om arbetstagaren efter det att anställningsförhållandet har upphört övergår i anställning hos en sådan arbetsgivare i vars anslutning det finns en personalfond, kan arbetstagarens fondandel på arbetstagarens begäran överföras till den nya personalfonden i stället för att betalas ut. En förutsättning för överföringen är att begäran om överföring har gjorts före den värdebestämningsdag som infaller näst efter anställningsförhållandets upphörande och att båda personalfondernas styrelser godkänner överföringen. Överföringen av fondandelen ska ske inom fyra månader räknat från den värdebestämningsdag som infaller näst efter det att medlemmen har gjort sin begäran om överföring.

48 §
Inlämnande av utredning om fondandelar och utbetalning av fondandelar i utländska dotterföretag

En personalfond har rätt att på det sätt som avtalas med det finska moderföretaget lämna moderföretaget utredningar om de fondandelar samt disponibla fondandelar som innehas av fondmedlemmar anställda hos ett utländskt dotterföretag som hör till fonden. Moderföretaget ska då se till att utredningarna om fondandelarna ges till medlemmarna samt sköta om utbetalningen av fondandelarna till medlemmarna.

49 §
Uppskov med utbetalningen

Personalfondens styrelse har utan hinder av 45 § rätt att skjuta fram utbetalningen av fondandelarna helt eller delvis med högst två år, om detta är nödvändigt för att upprätthålla tillräcklig betalningsberedskap. Uppskovet ska opartiskt tillämpas på alla de belopp som medlemmarna har anmält att de lyfter.

Uppskovet får inte gälla uttag av andelar enligt 47 §.

50 §
Förbud mot överlåtelse av fondandel samt utmätning

En medlems andel av en personalfond är personlig och den kan inte överlåtas eller pantsättas.

Av en fondandel får endast dess disponibla del mätas ut. Utmätning får verkställas redan innan den disponibla delen kan lyftas av medlemmen. Personalfonden ska betala det utmätta beloppet till utmätningsmannen oberoende av om medlemmen hos fonden har anmält att han eller hon gör bruk av sin rätt att lyfta medlen eller inte.

Vad som i 2 mom. sägs om utmätning av den disponibla delen tillämpas också på utmätning av en fondandel som utbetalas enligt 47 § och av skiftesandelar som avses i 58 §.

Av de medel som enligt denna lag tillkommer en medlem får en tredjedel utmätas. Vid utmätningen av en andel tillämpas i övrigt vad som i utsökningsbalken (705/2007) föreskrivs om utmätning av lön. En fondandel ingår i medlemmens konkursbo till den del andelen får mätas ut enligt denna paragraf.

7 kap

Vissa omstruktureringar i företag som har en personalfond

51 §
Kapitlets tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas när en arbetstagares anställningsförhållande till det företag eller den resultatenhet som har en personalfond upphör av den orsaken att företagets eller dess resultatenhets verksamhet genom överlåtelse av affärsverksamheten, fusion, delning eller någon annan motsvarande omstrukturering övertas av ett annat företag (övertagande företag)

1) som har en personalfond, eller

2) där det inom ett år efter övertagandet av verksamheten har förts förhandlingar enligt 9 § för att bilda en personalfond och fattats beslut enligt 10 § om det resultat- eller vinstpremiesystem som ska inbringa medel för personalfondsavsättningar.

Bestämmelserna kan tillämpas även när ett företag lämnar en koncern vid vilken det finns en personalfond som är gemensam för flera företag samt när ett företag med en egen personalfond ansluts till en koncern.

52 §
Beslut om överlåtelse av fondandelar

Om fondandelarna överlåts till en fond som redan finns vid det övertagande företaget, ska styrelsen för denna personalfond och företrädarna för dem som överflyttningen gäller göra upp ett förslag om villkoren för överlåtelsen och om vilka rättigheter i fonden som den överflyttande personalen ska ha. För att förslaget ska godkännas förutsätts att minst två tredjedelar av de röster som avgivits av dem som överflyttningen avser har biträtt överlåtelsen. Fondmötet vid fonden i det övertagande företaget ska också godkänna förslaget i den ordning som gäller för ändring av stadgarna eller som bestäms i stadgarna.

Om även andra än de som avses i 1 mom. kommer att bli medlemmar i fonden när den bildas, förutsätter en överlåtelse av fondandelarna till denna fond dessutom att överlåtelsen vid en omröstning i saken biträds av minst två tredjedelar av de röster som avgivits av dem som överflyttningen gäller.

Om överlåtelse av fondandelar sker inom samma koncern, behöver omröstning inte ordnas om överlåtelse av fondandelarna bland de personer som flyttar över, och de personer som flyttar över har inte rätt att lyfta sina fondandelar. Om fondandelar inom samma koncern överlåts till en fond som redan finns vid det övertagande företaget, ska fondmötet vid den överlåtande fonden besluta om överlåtelse av fondandelarna med minst två tredjedelars majoritet av rösterna.

53 §
Överlåtelse av medel

Sedan de beslut som anges i 52 § har fattats ska personalfondernas styrelser se till att de överflyttande medlemmarnas fondandelar överlåts till den övertagande fonden, varvid bestämmelserna i 47 § 1 mom. och 49 § om utbetalning av fondandelar ska tillämpas på motsvarande sätt. Samtidigt ska överlåtelse ske av en mot dessa medlemmars fondandelar svarande andel av de medel som hör till det övriga fondkapitalet, om inte något annat bestämts om dessa medel med tanke på en upplösning av fonden. Om inte något annat har avtalats med borgenärerna, ska fondens skulder betalas eller en av borgenärerna godkänd säkerhet ställas för skulderna innan fonden får överlåta medlen.

Om inte något annat följer av 52 § 3 mom., ska fondandelarna för de överflyttande fondmedlemmar som vid omröstningen har motsatt sig att fondandelarna överlåts utbetalas till medlemmarna i enlighet med 47 § 1 mom. Yrkandet på utbetalning ska riktas till fondens styrelse inom 30 dagar från det att förslaget om överlåtelse av fondandelarna godkändes.

54 §
Rätt att kvarstå som fondmedlem vid omstruktureringar i företag inom en koncern

Om en arbetstagare som hör till en personalfond som verkar inom en koncern på grund av en omstrukturering enligt 51 § flyttar över till ett företag eller en resultatenhet inom samma koncern som inte har en fond eller där det inte bildas en fond på det sätt som avses i detta kapitel, kan arbetstagaren behålla sitt medlemskap i fonden. Förutsättningen för att arbetstagaren ska få behålla sitt medlemskap är att han eller hon fortfarande omfattas av ett sådant resultat- eller vinstpremiesystem som inbringar medel för personalfondsavsättningar och som tillämpas i ett eller flera sådana företag eller en eller flera sådana resultatenheter i koncernen som omfattas av fonden. I personalfondens stadgar ska det bestämmas om de närmare villkoren och förfaringssätten för att en arbetstagare ska få behålla sitt medlemskap.

En arbetstagare som behållit sitt medlemskap har samma rättigheter och skyldigheter som andra medlemmar i fonden. Fonden ska underrätta arbetsgivarföretaget om en arbetstagare som behållit sitt medlemskap.

8 kap

Upplösning av en personalfond

55 §
Förhandlingar om upplösning

Om ett företag planerar att slopa ett resultat- eller vinstpremiesystem som inbringar medel för personalfondsavsättningar eller om personalen planerar att upplösa fonden, ska ärendet behandlas enligt det förfarande som nämns i 9 §.

56 §
Grunderna för upplösning

En personalfond ska upplösas när

1) företaget upplöses eller anses ha blivit upplöst,

2) företaget försätts i konkurs,

3) ämbetsverket läggs ner,

4) kommunens eller samkommunens eller välfärdsområdets eller välfärdssammanslutningens verksamhet upphör, (16.2.2023/229)

5) personalfonden inte uppfyller de krav som ställs i denna lag och förhållandet inte har blivit avhjälpt inom en tid som samarbetsombudsmannen förelagt och som kan omfatta högst tre år,

6) när personalfondsmötet annars beslutar att upplösa fonden.

Om inte personalfondsmötet fattat beslut om att upplösa fonden i de fall som nämns i 1 mom. 1–5 punkten, kan samarbetsombudsmannen besluta om upplösning av fonden.

57 §
Likvidatorer och likvidationsförfarande

När beslut om upplösning av en personalfond har fattats ska fondens styrelse sörja för likvidationsåtgärderna, om inte fondmötet har beslutat något annat eller samarbetsombudsmannen anser det behövligt att förordna en eller flera likvidatorer. På likvidatorerna tillämpas det som bestäms om styrelsen och dess medlemmar.

Vid likvidationen ska fondens tillgångar förvandlas i pengar så snart detta är möjligt utan att medlemmarnas intresse blir kränkt samt fondens skulder betalas. Med andra kapitalposter än de som ingår i medlemsandelskapitalet ska förfaras enligt vad som har avtalats med tanke på en upplösning. Offentlig stämning på fondens okända borgenärer ska sökas, om det inte är uppenbart onödigt.

58 §
Skifte av tillgångarna

Sedan alla likvidationsåtgärder har vidtagits ska de som sörjt för åtgärderna lägga fram ett förslag till skifte av fondens tillgångar mellan dess medlemmar samt uppgöra en berättelse över likvidationen och sammankalla fondmötet.

Tillgångarna kan delas mellan medlemmarna när skiftesförslaget har blivit godkänt av fondmötet. Ett förslag som gäller andra tillgångar än dem som svarar mot medlemskapitalet anses ha blivit godkänt endast om det vid mötet har biträtts av minst två tredjedelar av de röster som har avgivits vid en omröstning.

En personalfond anses ha blivit upplöst när alla dess tillgångar har skiftats. Likvidatorerna eller styrelsen ska göra anmälan om upplösningen till samarbetsombudsmannen för anteckning i personalfondsregistret.

9 kap

Särskilda bestämmelser

59 §
Företagens och fondens skyldighet att lämna uppgifter

Ett företag ska lämna sin personalfond alla de uppgifter som behövs för bildande av fonden, förande av ett medlemsregister, beräkning och betalning av fondandelarna samt övrig förvaltning av fonden. Om fonden som medlemmar har personer som är anställda hos ett sådant utländskt företag som avses i 4 § 1 mom., ska det finska moderföretaget och en i Finland registrerad filial se till att fonden får ovan avsedda uppgifter. Om fonden har sådana medlemmar som avses i 54 §, är deras arbetsgivarföretag skyldiga att lämna uppgifter.

Personalfonden ska lämna företaget behövliga uppgifter om en medlems fondandel när medlemmen utnyttjar sin rätt enligt 37 § att lyfta sin fondandel kontant.

59 a § (16.2.2023/229)
Upphörande av en obetydlig fondandel som förfallit till betalning

Om en fondmedlem inte på begäran lämnar personalfonden de uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av en obetydlig fondandel, upphör medlemmens fordran hos personalfonden två år efter det att medlemmens fordran borde ha betalats enligt 47 eller 58 §. Begäran om lämnande av uppgifter ska bevisligen delges medlemmen eller dennes rättsinnehavare. En fondandel anses vara obetydlig om den underskrider beloppet av behandlingsavgiften för en deponering hos regionförvaltningsverket.

En fondandel i fråga om vilken en medlems rätt enligt 1 mom. har upphört behandlas som överskott i personalfondens räkenskapsperiod.

60 § (16.2.2023/229)
Jäv

En medlem får inte delta i behandlingen av ett sådant ärende som gäller ett avtal mellan honom eller henne och personalfonden eller någon annan fråga i vilken hans eller hennes enskilda fördel kan strida mot fondens fördel.

En styrelsemedlem eller någon annan som har anförtrotts en uppgift som hör till personalfondens förvaltning får inte delta i val eller avsättning av revisorer eller i behandlingen av ärenden som gäller fastställande av bokslutet eller beviljande av ansvarsfrihet, om saken gäller den förvaltning som han eller hon svarar för.

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf tillämpas inte, om alla medlemmar i personalfonden är jäviga på samma grund och beslutet inte kränker deras likställdhet.

61 §
Tystnadsplikt

En medlem eller ersättare i ett organ i en personalfond eller en anställd hos en fond ska hemlighålla uppgifter som han eller hon vid fullgörande av sina i denna lag nämnda uppdrag har fått och som gäller

1) arbetsgivarföretagets företagshemlighet, (10.8.2018/616)

2) arbetsgivarföretagets ekonomiska ställning, om uppgifterna enligt annan lagstiftning inte är offentliga och om spridningen av dem skulle vara ägnad att skada företaget eller dess kompanjon eller avtalspart,

3) en enskild persons ekonomiska ställning och uppgifter som i övrigt berör honom eller henne personligen, om inte den person till vars förmån tystnadsplikten gäller har samtyckt till att uppgifterna utlämnas.

Om den som är anställd hos ett ämbetsverk eller en inrättning, en kommun eller samkommun eller ett välfärdsområde eller en välfärdssammanslutning är medlem eller ersättare i ett organ i en personalfond, tillämpas på honom eller henne med avvikelse från 1 mom. det som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och på andra ställen i lag. (16.2.2023/229)

Till straff för brott mot tystnadsplikten döms enligt 38 kap. 2 § 2 mom. i strafflagen (39/1889), om gärningen inte utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller strängare straff för den föreskrivs på något annat ställe i lag än i 38 kap. 1 § i strafflagen.

62 §
Skadeståndsskyldighet

En styrelsemedlem och en anställd hos en personalfond är skyldiga att ersätta skada som de vid fullgörandet av sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet har orsakat fonden. Detsamma gäller skada som har orsakats någon annan genom överträdelse av denna lag eller fondens stadgar.

En medlem i en personalfond är skyldig att ersätta skada som han eller hon genom att medverka till en överträdelse av denna lag eller fondens stadgar uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har vållat fonden, en annan medlem eller någon annan person.

På jämkning av skadestånd och fördelning av skadeståndsansvaret mellan flera skadeståndsskyldiga tillämpas 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974).

På skadeståndsskyldighet för en anställd hos personalfonden tillämpas 12 kap. 1 § 3 mom. i arbetsavtalslagen.

63 §
Tillsyn

Bestämmelser om tillsynen över iakttagandet av denna lag finns i lagen om samarbetsombudsmannen (216/2010).

En personalfond ska inom fyra månader från räkenskapsperiodens utgång för tillsynen sända samarbetsombudsmannen kopior av resultaträkningen och balansräkningen jämte bilagor och specifikationer samt av verksamhets- och revisionsberättelserna och av protokollet från det ordinarie mötet.

Bestämmelser om arkivering av de handlingar som sänts till samarbetsombudsmannen och som denne skaffat för tillsynen över fonden utfärdas genom förordning av statsrådet.

64 §
Bokföringsnämndens anvisningar och utlåtanden

Bestämmelser om bokföringsnämndens rätt att ge närmare anvisningar och ge utlåtanden om personalfonders bokslut samt om hur bokföringslagen ska tillämpas på personalfonders bokslut och upprättandet av det finns i 8 kap. 2 § i bokföringslagen.

10 kap

Ikraftträdande

65 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

Genom denna lag upphävs personalfondslagen (814/1989), nedan den gamla lagen, jämte ändringar.

66 §
Övergångsbestämmelser

Personalfondernas stadgar ska ändras i överensstämmelse med denna lag senast vid det tredje stadgeenliga fondmötet efter lagens ikraftträdande.

Om det i någon annan lag hänvisas till bestämmelser i den gamla lagen, ska hänvisningen anses avse motsvarande bestämmelser i denna lag.

Om en personalfond som medlemmar har medlemmar som anslutit sig enligt 14 a § i den gamla lagen eller en sådan verkställande direktör i ett företag som inte står i anställningsförhållande till företaget, kvarstår de som medlemmar i fonden tills anställningsförhållandet eller arbetet upphör, om inte något annat bestäms i fondens stadgar.

Personalfonder som registrerats medan den gamla lagen var i kraft överförs med tillhörande registernummer till det personalfondsregister som inrättas genom denna lag, och en fond som bildas medan denna lag är i kraft ges då det löpande registernummer som står i tur.

RP 44/2010, AjUB 6/2010, RSv 132/2010

Ikraftträdelsestadganden:

18.9.2015/1158:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

10.8.2018/616:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

30.12.2021/1342:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 159/2021, AjUB 18/2021, RSv 219/2021

16.2.2023/229:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2023.

En medlems fordran hos en personalfond kan enligt 59 a § 1 mom. upphöra tidigast när två år har förflutit från lagens ikraftträdande.

RP 265/2022, AjUB 20/2022, RSv 245/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.