Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

14.10.2010/877

Statsrådets förordning om nödcentralsverksamhet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010):

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som föreskrivs i lagen om nödcentralsverksamhet (692/2010), iakttas inom nödcentralsverksamheten bestämmelserna i denna förordning.

2 §
Funktionell styrning av Nödcentralsverket

För samordning av den funktionella styrningen av Nödcentralsverket finns en landsomfattande samarbetsgrupp för den funktionella styrningen av Nödcentralsverket (överdirektörsmötet), vars medlemmar är inrikesministeriets räddningsöverdirektör, polisavdelningens avdelningschef och en överdirektör som utnämns av social och hälsovårdsministeriet. Ordförande för samarbetsgruppen är räddningsöverdirektören.

Samarbetsgruppen behandlar förberedelsevis ärenden som gäller Nödcentralsverkets strategiska riktlinjer och fastställandet av årliga resultatmål. Samarbetsgruppen följer hur resultatmålen uppnås och ger vid behov utlåtande i frågor som gäller sådana principbeslut som förutsätter medverkan av flera myndigheter som använder Nödcentralsverkets tjänster.

Till samarbetsgruppens möte kan även en representant för Nödcentralsverket och andra sakkunniga bjudas in.

3 §
Nödcentralsverkets uppgifter

Nödcentralsverket tillhandahåller myndigheterna inom räddningsväsendet, polisväsendet och social- och hälsovårdsväsendet brådskande stödtjänster på basis av föreskrifter eller anvisningar som dessa myndigheter utfärdat. Brådskande stödtjänster som hör till produktionen av nödcentralstjänster är

1) sökning av säkerhetsinformation som hänför sig till arbetarskyddet och utlämnande av informationen till myndigheterna,

2) extra larm och ändring av larmrespons,

3) påkoppling av larmanordning för varning av befolkningen i farosituationer,

4) förmedling av varningsmeddelanden och operativa meddelanden, (8.5.2013/342)

5) utredning och förmedling av information till myndigheterna,

6) förmedling av begäran om handräckning och annan begäran om stöd,

7) förmedling av sådana förhandsmeddelanden som krävs i storolyckssituationer eller i situationer med många skadade till vårdinrättningarna och förmedling av brådskande operativ information till verksamhetsenheterna,

8) registerförfrågningar, informationssökning, utredning av kontaktuppgifter, förmedling av begäran om stöd och registrering av uppgifter, information och prestationer.

Andra stödtjänster som hänför sig till myndigheternas uppgifter är till den del det inte är motiverat att sköta dem genom åtgärder som myndigheterna inom räddningsväsendet, polisväsendet eller social- och hälsovårdsväsendet själva vidtar

1) registerförfrågningar och informationssökning,

2) utredning av kontaktuppgifter,

3) förmedling av begäran om stöd på begäran av den myndighet som leder verksamheten,

4) uppgifter i samband med den operativa tele- och radiokommunikationen,

5) prov i samband med test av systemens funktionsduglighet,

6) anteckning av uppgifter, information och prestationer,

7) deltagande i nödpositionering som baserar sig på beslut av behörig myndighet.

De stödtjänster som avses i 1 mom. tillhandahålls oberoende av om informationen om en situation som kräver omedelbara åtgärder av myndigheterna förmedlas via Nödcentralsverket eller om det är fråga om ett myndighetsuppdrag som sker på eget initiativ.

Nödcentralsverket kan sköta andra för verket lämpliga uppgifter, om det inte medför uppenbar olägenhet för skötseln av de uppgifter som föreskrivs i lagen om nödcentralsverksamhet.

Bestämmelser om Nödcentralsverkets uppgifter i anslutning till sjöräddningsväsendet finns i sjöräddningslagen (1145/2001).

4 §
Uppgifter för Nödcentralsverkets direktör

Nödcentralsverkets direktör ska svara för

1) ordnandet av Nödcentralsverkets förvaltning och verksamhet,

2) den allmänna styrningen av Nödcentralsverket,

3) de uppgifter som åläggs Nödcentralsverket i budgetlagstiftningen,

4) principiellt viktiga och vittsyftande frågor som gäller verksamhetsbetingelserna för Nödscentralsverket.

5 §
Behörighetsvillkor för den personal som sköter jouruppgifter

Av personal som sköter jouruppgifter krävs examen för jourhavande vid nödcentraler eller motsvarande tidigare examen eller grundexamen för polis eller motsvarande tidigare examen.

6 §
Uppgifter för den landsomfattande samarbetsgruppen vid Nödcentralsverket

Den landsomfattande samarbetsgruppen vid Nödcentralsverket ska på riksnivå behandla utfärdandet av anvisningar om riskbedömning och om skötseln av uppgifter samt frågor som gäller samarbete och nödcentralernas tekniska verksamhetssätt, och koordinera verksamhetsmodellerna.

7 §
Ikraftträdandebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

8.5.2013/342:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.