Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

14.7.2010/668

Lag om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Statsrådet får i enlighet med denna lag ställa statlig proprieborgen för finansieringen av ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument.

Med europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument avses i denna lag aktiebolaget European Financial Stability Facility Société Anonyme, med hemort i Storhertigdömet Luxemburg.

2 § (11.5.2012/222)

Statsrådet får utan krav på motsäkerhet ställa statlig proprieborgen som säkerhet för

1) masskuldebrev och andra skuldförbindelser som emitteras av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet,

2) andra lån som upptas av det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet,

3) sådana räntor, ränteswappar, valutaswappar och andra åtaganden som har anknytning till de skulder som avses i 1 och 2 punkten, samt

4) uppfyllandet av villkoren i de åtaganden som avses i 1–3 punkten.

Borgen får, i fråga om de i 1 mom. avsedda skuldernas och andra åtagandenas kapital och den överborgen på 65 procent som ställs för det, gälla ett sammanlagt värde av högst 13 974,03 miljoner euro. Utöver detta gäller borgen de räntor och kostnader som följer av de åtaganden som omfattas av borgen samt den överborgen på 65 procent som ställs för räntorna och kostnaderna.

Motvärdet av lån i andra valutor än euro beräknas enligt den gällande kurs på euron som Europeiska centralbanken publicerar vid den tidpunkt när borgen ställs.

3 §

Statsborgen enligt denna lag beviljas separat för varje masskuldebrevslån och skuldförbindelse av annat slag eller för annat lån som det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet emitterar eller upptar samt för anknytande ränte- och valutaswappar samt andra avtal eller för masskuldebrevslån och skuldförbindelser av annat slag som ingår i ett emissionsprogram och för andra skulder som ingår i ett motsvarande program samt för anknytande avtal. Statsrådets allmänna sammanträde beslutar om beviljande av statsborgen.

Innan statsrådet beslutar om beviljande av statsborgen ska riksdagen ges ett meddelande i frågan.

Statsrådet kan besluta att finansministeriet eller Statskontoret ska sköta uppgifter i anslutning till beviljandet av statborgen.

4 §

Lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988) tillämpas inte på statsborgen som avses i denna lag.

5 §

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2010.

Med stöd av denna lag får statsborgen ställas för anskaffning av sådan finansiering som det europeiska finansiella stabiliseringsinstrumentet behöver

1) för betalning av finansiellt stöd som avtalats i de ekonomiska anpassningsprogram som det beslutats om före den 8 maj 2013, eller

2) för betalning av finansiellt stöd som ingår i en sådan förlängning av ett i 1 punkten avsett ekonomiskt anpassningsprogram som det beslutats om innan det ekonomiska anpassningsprogrammet löpte ut.

(30.12.2014/1349)RP 71/2010, FiUB 22/2010, RSv 110/2010

Ikraftträdelsestadganden:

30.9.2011/1060:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

Denna lag tillämpas också på statsborgen som beviljats innan lagen träder i kraft, till den del det är fråga om skulder som uppkommer efter lagens ikraftträdande och anknytande avtal.

RP 31/2011, FiUB 3/2011, RSv 14/2011

20.10.2011/1079:

Denna förordning träder i kraft den 21 oktober 2011.

11.5.2012/222:

Denna lag träder i kraft den 15 maj 2012.

Lagen tillämpas på statsborgen som ställts den 21 oktober 2011 eller därefter.

FiUB 5/2012, RP 150/2011, RSv 21/2012

28.6.2013/481:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

RP 46/2013, FiUB 10/2013, RSv 91/2013

30.12.2014/1349:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 337/2014, FiUB 38/2014, RSv 247/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.