Beaktats t.o.m. FörfS 511/2021.

27.5.2010/576

Justitieministeriets förordning om Brottspåföljdsmyndighetens emblem och tjänstetecken

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 27 november 2009 om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009):

1 §
Brottspåföljdsmyndighetens emblem

Brottspåföljdsmyndighetens emblem består av ett tecken och en logotyp. Tecknet avbildar i enlighet med målet med Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet en stig mot frihet. Tecknet består av en ljus, symbolisk stig som klyver en grå, blå, grön och gul kvadrat som i fri form ligger på varandra. I logotypen finns en förkortning av Brottspåföljdsmyndigheten, RISE, skriven med stora bokstäver så att bokstaven I som skrivs med kursivstil lutar sig framåt.

2 §
Användning av Brottspåföljdsmyndighetens emblem

Användning av Brottspåföljdsmyndighetens emblem för andra ändamål än Brottspåföljdsmyndighetens tjänstebehov är utan tillstånd av generaldirektören för Brottspåföljdsmyndigheten förbjuden.

3 §
Brottspåföljdsmyndighetens tjänstetecken

På Brottspåföljdsmyndighetens tjänstetecken finns Brottspåföljdsmyndighetens i 1 § beskrivna emblem i det vänstra övre hörnet. Bredvid emblemet finns ovanför varandra texterna RIKOSSEURAAMUSLAITOS, BROTTSPÅFÖLJDSMYNDIGHETEN, CRIMINAL SANCTIONS AGENCY. På tjänstetecknets vänstra sida står för- och efternamnet på tjänstetecknets innehavare, tjänstetecknets nummer samt dennes tjänsteställning och verksamhetsställe. På tjänstetecknets högra sida finns ett fotografi av tjänstetecknets innehavare. På baksidan av tjänstetecknet finns kortets returadress vid den vänstra undre kanten.

Fonden på framsidan av tjänstetecknet är ett stiliserat tecken på Brottspåföljdsmyndighetens emblem, en symbolisk stig. Fonden på baksidan är Brottspåföljdsmyndighetens emblem i sin helhet. Tjänstetecknet är 8,5 x 5,4 centimeter till formatet.

4 §
Register över tjänstetecken

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ska föra ett datobaserat register över Brottspåföljdsmyndighetens tjänstetecken. I registret antecknas numren på de tjänstetecken som överlämnats till tjänstemännen, datum för överlämnandet samt innehavarens namn och verksamhetsställe.

5 §
Återlämnande och förstöring samt anmälning om förlust av tjänstetecken

När ett anställningsförhållande upphör, ska tjänstemannen överlämna tjänstetecknet till direktören för verksamhetsstället. Direktören ska sköta om att tjänstetecknet på behörigt sätt förstörs. Anteckning om återlämnande och förstöring av ett tjänstetecken ska göras i det register som avses i 4 §.

Förlust av tjänstetecken ska omedelbart anmälas till direktören för verksamhetsstället samt till Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet.

6 §
Uppvisande av tjänstetecken

När en tjänsteman vid Brottspåföljdsmyndigheten utför ett tjänsteuppdrag, ska han eller hon på begäran eller när något särskilt skäl finns uppvisa sitt tjänstetecken. Om tjänsteuppdraget är till naturen sådant att uppvisande av tjänstetecken kan äventyra tjänstemannens eller någon annans liv eller hälsa eller på något annat sätt äventyra utförandet av uppdraget, ska tjänstetecknet inte uppvisas.

7 §
Närmare bestämmelser om byte av Fångvårdsväsendets tjänstetecken till Brottspåföljdsmyndighetens tjänstetecken

Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet utfärdar närmare bestämmelser om hur byte av Fångvårdsväsendets tjänstetecken till Brottspåföljdsmyndighetens tjänstetecken genomförs.

8 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

I Brottspåföljdsmyndighetens tjänstedräkter och i skydds- och specialkläder används till utgången av 2011 vid sidan av det nya emblemet det emblem av Fångvårdsväsendet som togs i bruk den 1 november 2002 och som består av en guldfärgad kvadrat placerad på klarblå botten och inringad av en guldfärgad cirkel. Kvadraten avbildar i fri form galler och utformas av de stiliserade bokstäverna VHL.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.