Beaktats t.o.m. FörfS 356/2021.

17.6.2010/562

Statsrådets förordning om Skatteförvaltningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet, föreskrivs med stöd av 10 § 1 och 2 mom. i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) och 8 § 2 mom. i statstjänstemannalagen (750/1994), sådant det lyder i lag 281/2000:

1 §
Generaldirektörens uppgifter och utövande av beslutanderätt

När generaldirektören leder Skatteförvaltningens verksamhet och ekonomi svarar han eller hon för att de ordnas på ett ändamålsenligt sätt och ger resultat samt särskilt för att resultatmålen nås liksom även för rapportering om verksamheten och ekonomin. Generaldirektören ska följa utvecklingen inom Skatteförvaltningens ansvarsområde och vidta åtgärder för att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.

Utöver det som föreskrivs någon annanstans i lagstiftningen beslutar generaldirektören

1) om Skatteförvaltningens allmänna riktlinjer för verksamheten och detaljerade resultatmål för Skatteförvaltningens verksamhet och ekonomi utifrån de resultatmål som finansministeriet fastställt,

2) om Skatteförvaltningens verksamhets- och ekonomiplan samt budgetförslag, och

3) om andra ärenden som är vittsyftande och av principiell betydelse för Skatteförvaltningen.

Generaldirektören undertecknar Skatteförvaltningens bokslut och de handlingar som hänför sig till det.

2 §
Resultatansvar för enhetscheferna inom Skatteförvaltningen

Enhetscheferna svarar inför generaldirektören för att de resultatmål som ställts upp för enheten nås och för att den verksamhet och ekonomi som de leder sköts på ett ändamålsenligt sätt och ger resultat. Enhetscheferna ska följa den allmänna utvecklingen i den verksamhet som de leder och ta initiativ till att genomföra nödvändiga reformer och förbättringar.

3 §
Skatteförvaltningens delegation

Inom Skatteförvaltningen finns en delegation som stöder ämbetsverkets strategiska planering och behandlar riktlinjerna för Skatteförvaltningens verksamhet och dess utveckling. Delegationen består av generaldirektören och högst sju andra medlemmar, av vilka en medlem är en person som Skatteförvaltningens personal har utsett inom sig. Finansministeriet utser på framställning av Skatteförvaltningen de övriga medlemmarna i delegationen för en viss tid, dock för högst fyra år.

4 § (31.3.2016/215)

4 § har upphävts genom F 31.3.2016/215.

5 §
Utnämning av chefen för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt

Innan chefen för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt utnämns, ska Skatteförvaltningen inhämta utlåtande om sökandena av Finlands Kommunförbud rf.

6 § (31.3.2016/215)
Resultatmål för bevakningen av skattetagarnas rätt

Som en del av Skatteförvaltningens resultatmål ställer finansministeriet årligen upp resultatmål, anslag och andra resurser för Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

7 §
Rapportering om bevakningen av skattetagarnas rätt

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska årligen utarbeta en berättelse över sin rättsbevakningsverksamhet som ska delges Finlands Kommunförbund rf, kyrkostyrelsen i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, kyrkostyrelsen i ortodoxa kyrkan i Finland och Folkpensionsanstalten. (31.3.2016/215)

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt ska dessutom på begäran av en kommun, församling eller Folkpensionsanstalten lämna uppgifter om den rättsbevakningsverksamhet som gäller skattetagaren i fråga.

8 §
Placering av tjänster och tjänstledighet

Skatteförvaltningen fattar, förutom i fråga om generaldirektörstjänsten, beslut om inrättande, överföring och indragning av tjänster inom Skatteförvaltningen.

Skatteförvaltningen fattar också de beslut som enligt statstjänstemannalagen (750/1994), statstjänstemannaförordningen (971/1994) och lagen om statens tjänstekollektivavtal (644/1970) ska fattas av behörigt ämbetsverk.

9 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för en chef för en enhet inom Skatteförvaltningen är högre högskoleexamen och god förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga.

Behörighetsvillkor för en chef för en verksamhetsenhet är högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga.

10 §
Utnämning

Statsrådet utnämner generaldirektören. Finansministeriet förordnar en ställföreträdare för generaldirektören på framställning av generaldirektören.

Generaldirektören utnämner enhetschefen inom Skatteförvaltningen och cheferna som är direkt underställda denne samt förordnar en ställföreträdare för chefen på framframställning av denne. Respektive enhetschef inom Skatteförvaltningen utnämner övriga tjänstemän och anställer personal i arbetsavtalsförhållande, om inte någon annan tjänsteman vid enheten har denna behörighet enligt arbetsordningen för enheten. (21.12.2016/1362)

Generaldirektören utnämner den ledande ordföranden och de övriga ordförandena vid skatterättelsenämnden. Generaldirektören förordnar en ställföreträdare för den ledande ordföranden på framställning av den ledande ordföranden.

11 §
Fastställande av lönerna för arbetsgivartjänstemän

Generaldirektören fastställer lönerna för de arbetsgivartjänstemän som avses i 10 § i förordningen om statens tjänstekollektivavtal (1203/1987).

12 §
Arvoden

Skatteförvaltningen bestämmer grunderna för arvoden och resekostnadsersättningar till ordföranden, medlemmarna, sekreterarna, de sakkunniga och de tjänstemän som handhar föredragningen av beslutsförslaget i centralskattenämnden, skatterättelsenämnden, Skatteförvaltningens delegation och samarbetsgruppen vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

13 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

Skattestyrelsens delegation och samarbetsgruppen vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, i den sammansättning de har när förordningen träder i kraft, fortsätter som Skatteförvaltningens delegation och samarbetsgruppen vid Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt till och med den 31 december 2010.

Den som när denna förordning träder i kraft innehar en tjänst vid Skatteförvaltningen är efter ikraftträdandet alltjämnt behörig för tjänsten och för andra motsvarande tjänster inom Skatteförvaltningen.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

31.3.2016/215:

Denna förordning träder i kraft den 5 april 2016.

21.12.2016/1362:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.