Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

10.6.2010/545

Arbets- och näringsministeriets förordning om de allmänna villkoren för anskaffning av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och förfarandet vid antagning av studerande

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning har upphört att gälla fr.o.m. 1.1.2013. Se L om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012 15 kap 2 §.

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 6 kap. 2 § 2 mom. och 6 kap. 7 § 1 mom. lagen den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002):

1 kap

Allmänna anskaffningsvillkor

1 §
Ingående av avtal

Ett avtal mellan köparen och säljaren anses ha blivit ingånget när parterna har undertecknat det skriftliga avtalet.

Med köpare avses i denna förordning en arbetskraftsmyndighet som är anskaffningsenhet när det gäller utbildning inom arbets- och näringsförvaltningen.

Med säljare avses i denna förordning en utbildningsproducent enligt 6 kap. 1 § 2 mom. lagen om offentlig arbetskraftsservice.

2 §
Säljarens skyldigheter vid genomförandet av utbildningen

Säljaren skall

1) ansvara för att utbildningen genomförs i enlighet med anskaffningsavtalet;

2) ha ett uppföljningssystem på basis av vilket tillförlitligt kan konstateras att studerandena regelbundet deltar i utbildningen samt andra i anskaffningsavtalet avtalade frågor följas;

3) ansvara för att för studerandena ordnas en sådan plats för inlärning i arbetet eller arbetspraktik som undervisningsplanen förutsätter och som är ändamålsenlig med tanke på syftet med utbildningen;

4) omedelbart meddela den i anskaffningsavtalet namngivna arbets- och näringsbyrån uppgifter om de studerande som inlett eller avbrutit utbildningen samt de studerande som relegerats eller slutfört utbildningen;

5) ordna olycksfallsförsäkring för studerandena enligt 3 § 3 mom. lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948); samt

6) ge studerandena betyg som uppgjorts enligt de modeller som ingår i utbildningsstyrelsens föreskrifter gällande utfärdande av betyg. Högskolorna ger betyg i enlighet med egen vedertagen praxis.

3 §
Avbrytande av utbildningen

En säljare som står under offentlig tillsyn skall alltid i god tid rådgöra med den i anskaffningsavtalet namngivna arbets- och näringsbyrån innan säljaren fattar beslut om avbrytande av utbildningen enligt 6 kap. 9 § lagen om offentlig arbetskraftsservice. Arbetskraftsmyndigheten skall utan dröjsmål underrättas om beslutet.

En säljare som inte står under offentlig tillsyn skall kontakta arbetskraftsmyndigheten och lägga fram en motiverad framställning om avbrytande av utbildningen. Beslut om avbrytande av utbildningen fattas av den i anskaffningsavtalet namngivna arbets- och näringsbyrån. Arbetskraftsmyndigheten skall utan dröjsmål underrätta säljaren om sitt beslut om avbrytande.

Till det beslut om avbrytande av utbildningen som skall ges studeranden skall besvärsanvisning bifogas.

4 §
Köparens rättigheter

Köparen har rätt att komma och följa med undervisningen, göra studerandeenkäter för att följa kvaliteten på utbildningen samt få sådana uppgifter och sådant material om genomförandet av utbildningen och studerandenas deltagande i den som behövs för utvärdering av utbildningen.

Köparen kan vid behov kräva säkerhet av säljaren med tanke på fullgörandet av avtalet. Säljaren skall ställa den säkerhet som köparen kräver före den tidpunkt som köparen bestämmer.

5 §
Utbildningens pris

Köparen betalar utbildningens pris till säljaren i enlighet med anskaffningsavtalet mot räkning som säljaren företer.

Av räkningen skall framgå utbildningens skattefria pris och av räkningen från en mervärdesskattskyldig säljare dessutom mervärdesskattens storlek.

2 kap

Handlingar och deras konfidentiella natur

6 §
Handlingarnas riktighet

Vardera parten svarar för riktigheten hos de handlingar som de lämnar samt uppgifterna i dem.

7 §
Lämnande av uppgifter om anskaffningen

Säljaren får inte lämna uppgifter om anskaffningen till tredje part utan köparens tillstånd, om inte lämnandet av uppgifter är nödvändigt för uppfyllande av avtalsenliga förpliktelser.

3 kap

Hävning och överföring av avtal

8 §
Oöverstigligt hinder (force majeure)

Vardera avtalsparten har rätt att häva avtalet, om uppfyllandet av det väsentligt förhindras eller fördröjs på grund av något oöverstigligt hinder. Som sådant hinder betraktas en sådan ovanlig och på saken inverkande händelse som oberoende av avtalsparterna har inträffat efter ingåendet av avtalet och som inte har kunnat beaktas då avtalet ingicks och vars verkan inte kan elimineras utan oskäliga merkostnader eller tidsförlust. Som en sådan händelse betraktas krig, inre oroligheter, miljöförstörelse, en myndighets tvångsrekvisition eller kvarstad, avbrott i den allmänna trafiken eller energidistributionen, arbetskonflikt eller någon annan till sina verkningar med dessa jämförbar orsak. Om en avtalspart vill åberopa ett oöverstigligt hinder, skall parten utan dröjsmål meddela motparten detta. Avtalsparterna kan avtala om hindrets inverkan på verkställigheten av avtalet och om ersättningarna.

9 §
Säljarens fel

Köparen har rätt att häva avtalet, om säljaren gör sig skyldig till väsentligt dröjsmål med avseende på den avtalade tidpunkten för inledandet av utbildningen och köparen inte har samtyckt till dröjsmålet. Köparen kan också häva avtalet, om utbildningen inte överensstämmer med avtalet och rättelse inte sker inom rimlig tid efter en skriftlig anmärkning från köparen. Om säljaren försätts i konkurs eller om det annars är uppenbart att säljaren inte kan uppfylla avtalet av ekonomiska eller andra orsaker, kan köparen häva avtalet.

10 §
Köparens fel

Säljaren har rätt att häva avtalet, om köparen i väsentlig grad bryter mot sina betalningsskyldigheter eller andra skyldigheter enligt avtalet.

11 §
Överföring av avtal

Säljaren har inte rätt att utan köparens samtycke överföra anskaffningen på tredje part.

4 kap

Ersättningar för avtalsbrott

12 §
Dröjsmål

Om verkställandet av avtalet fördröjs av någon orsak som beror på säljaren, har köparen rätt att, om inte något annat avtalas, av säljaren uppbära dröjsmålsvite, som utgör 0,5 procent av anskaffningspriset för varje full vecka med vilken uppfyllandet av avtalet fördröjs, dock för högst 4 veckor. Köparen har inte rätt till annan ersättning på grund av dröjsmålet, om inte dröjsmålet är så väsentligt att det berättigar till hävning av avtalet eller om inte säljaren har förfarit uppsåtligt. Köparen har rätt att dra av dröjsmålsvitet från betalningarna till säljaren.

Om inledandet av utbildningen fördröjs av någon orsak som beror på köparen eller om dröjsmålet leder till att utbildningen som helhet inte kan genomföras inom avtalad tid, är köparen skyldig att ersätta de bevisliga kostnader som dröjsmålet medför, om inte något annat avtalas.

13 §
Hävning av avtal

Om avtalet hävs av någon orsak som beror på säljaren, är säljaren skyldig att ersätta köparen för alla bevisliga extra kostnader som har uppkommit eller uppkommer vid avslutandet av utbildningen eller vid anskaffning av motsvarande utbildning.

Om avtalet hävs av någon orsak som beror på köparen, är köparen skyldig att ersätta säljaren för de bevisliga kostnader som uppkommit eller uppkommer.

14 §
Tillfälligt avbrott

Om utbildningen tillfälligt avbryts av någon orsak som någondera avtalsparten svarar för, är den som orsakat avbrottet skyldig att ersätta den andra partens kostnader, om inte något annat avtalas.

15 §
Återbetalning av på förhand erlagd delbetalning i fall av inhibering

Om utbildningen inhiberas helt av någon orsak som beror på säljaren, skall säljaren återbetala eventuell på förhand erlagd delbetalning och på den betala ränta motsvarande den referensränta som avses i 12 § räntelagen (633/1982), räknad från dagen för erläggandet av delbetalningen till dagen för återbetalningen.

5 kap

Avgörande av meningsskiljaktigheter

16 §
Avtalshandlingarnas giltighetsordning

Meningsskiljaktigheter mellan avtalsparterna skall i mån av möjlighet i första hand avgöras genom förhandlingar med stöd av avtalshandlingarna.

Avtalshandlingarna kompletterar varandra så att ett villkor eller en bestämmelse som hänför sig till anskaffningen och som finns i en handling är giltig, även om den saknas i de övriga handlingarna.

Om avtalshandlingarna sinsemellan är motstridiga, är deras inbördes giltighetsordning, om inte något annat avtalats i anskaffningsavtalet, följande: anskaffningsavtalet och ändringarna i det, de allmänna anskaffningsvillkoren enligt 1-6 kap. i denna förordning, förhandlingsprotokollen över direkt förhandlat förfarande, anbudsbegäran jämte bilagor och skriftliga preciseringar av anbudsbegäran som köparen gjort före anbudet samt anbudet jämte bilagor. Avtalsparterna skall utan dröjsmål underrätta varandra om motstridigheter som de konstaterar i avtalshandlingarna.

Säljaren är skyldig att lämna köparen alla de uppgifter som behövs för övervakning och uppföljning av avtalet.

På tolkningen av avtalshandlingarna och avgörandet av tvister tillämpas den lagstiftning som gällde i Finland då avtalet ingicks.

17 §
Återkrav av anskaffningspriset

Om säljaren bryter mot avtalet, kan köparen vidta åtgärder för att få det anskaffningspris som betalts utan grund återbetalt till staten. Innan återkravsåtgärder vidtas skall köparen höra säljaren. Bemötandet skall begäras skriftligen och en skälig tid fastställas för avgivandet av det. Köparen skall med en betalningsanmodan uppmana säljaren att till staten återbetala det anskaffningspris som betalts utan grund. Om säljaren inte frivilligt återbetalar det utan grund betalda anskaffningspriset, kan köparen genom ansökan föra ärendet till behörig förvaltningsdomstol för avgörande som förvaltningstvistemål enligt 69 § förvaltningsprocesslagen (586/1996).

På det utan grund betalda anskaffningspriset skall säljaren betala en årlig ränta enligt den referensränta som avses i 12 § räntelagen ökad med tre procentenheter. Om det belopp som skall återbetalas inte betalas senast den dag som nämns i betalningsanmodan, skall på det försenade beloppet betalas en dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom. räntelagen.

6 kap

Övriga villkor

18 §
Skydd av yrkeshemlighet

Avtal som gäller skydd av arbetsgivarens affärs- och yrkeshemligheter enligt 3 kap. 4 § arbetsavtalslagen (55/2001) skall nämnas i anskaffningsavtalet, om det är känt att sådana avtal med studerandena kommer att krävas.

19 §
Konkurrensförbud

Om den utbildning som anskaffas direkt siktar på ingående av sådana arbetsavtal där det krävs att ett konkurrensförbudsavtal enligt 3 kap. 5 § arbetsavtalslagen ingås, skall detta nämnas i anskaffningsavtalet.

20 §
Ändringar i anskaffningsavtalet och information om dem

Parterna skall på eget initiativ underrätta den andra parten om allt som väsentligt inverkar på uppfyllandet av avtalet.

Alla meddelanden som gäller uppfyllandet av avtalet skall göras skriftligen, om inte något annat har avtalats.

Det undertecknade avtalet med tillhörande bilagor är bindande för vardera parten. Om ändringar görs i avtalet, åsidosätter ändringen det som tidigare avtalats. Ändringar i avtalet kräver båda parternas samtycke och de skall göras skriftligen.

21 §
Gottgörelse- och påföljdsavgifter

Av marknadsdomstolen fastställd gottgörelse- eller påföljdsavgift betalas av den arbetskraftsmyndighet som är köpare av det verksamhetsanslag som anvisats den i statsbudgeten.

7 kap

Förfarandet vid antagning av studerande

22 §
Ansökningar och behandlingen av dem

Till arbetskraftspolitisk vuxenutbildning söks med en av arbets- och näringsministeriet fastställd blankett eller med ett motsvarande elektroniskt förfarande. Ansökan skall undertecknad eller elektroniskt bekräftad lämnas in till arbets- och näringsbyrån. Om den arbets- och näringsbyrå som mottagit ansökan inte själv svarar för antagningen av studerande till ifrågavarande utbildning, bör den omedelbart överföra ansökningen till den arbets- och näringsbyrå som namngivits i anskaffningsavtalet.

Om det är fråga om företagsintern utbildning, används en gruppansökningsblankett som är uppgjord enligt ett av arbets- och näringsministeriet fastställt formulär eller någon annan blankett som innehåller motsvarande uppgifter eller ett elektroniskt förfarande.

Som bilaga till ansökan kan krävas sådana kompletterande utredningar och betyg som är nödvändiga för antagningen av studerande och genomförandet av utbildningen.

Då en fånge söker till utbildning utanför straffanstalten för att genomgå utbildning under fängelsetiden, skall dessutom straffanstaltens utlåtande om huruvida fången kan delta i sådan utbildning fogas till ansökan.

På utländska medborgare som söker till utbildning tillämpas vad som i lagen om offentlig arbetskraftsservice föreskrivs om arbetskraftsservice för dem som inte är finska medborgare.

23 §
De allmänna förutsättningarna för antagning av studerande och antagningen av studerande

Till arbetskraftspolitisk vuxenutbildning kan den antas som uppfyller kraven i 6 kap. 6 § lagen om offentlig arbetskraftsservice och som har konstaterats vara i behov av utbildning och ha förutsättningar att genomföra utbildningen samt att vara verksam i målyrket.

Den arbets- och näringsbyrå som ansvarar för antagningen av studerande skall kontrollera att sökanden uppfyller de allmänna kraven för utbildning och de övriga inträdeskrav som uppställts särskilt för respektive utbildning.

Vid antagningen av studerande kan sakkunniga utanför arbets- och näringsförvaltningen anlitas, intervjuer göras samt lämpliga testmetoder användas. För sakkunniga utanför arbets- och näringsförvaltningen får endast sådana ansökningshandlingar företes i fråga om vilka sökandena har gett sitt samtycke till det. Vid samanskaffning av utbildning beaktas också arbetsgivarens synpunkter vid antagningen av studerande.

Antagningen av studerande skall ske på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt.

24 §
Beslut om antagning

Beslut om antagningen fattas av chefen för den arbets- och näringsbyrå som namngetts i anskaffningsavtalet eller av en tjänsteman som bestäms i arbets- och näringsbyråns arbetsordning.

Vid fattandet av beslut om utbildning som syftar till högskoleexamen bör arbetskraftsmyndigheten beakta högskolans beslut om antagning av studerande samt iaktta de arbetskraftspolitiska villkor som uppställts för antagning av studerande.

Av antagningsbeslutet skall framgå de som sökt till utbildningen, grunderna för och förfarandet vid antagningen samt de som blivit antagna, de som står i reserv samt de vilkas ansökan har avslagits och motiveringen till avslaget.

Som antagningsbeslut för dem som sökt till utbildning med gruppansökan räcker att den arbetskraftsmyndighet som beslutar om antagningen bekräftar antagningen genom att underteckna ansökan.

25 §
Information om antagningsbeslutet

Den arbetskraftsmyndighet som beslutar om antagningen skall meddela sökanden och den arbets- och näringsbyrå som skickat ansökan beslutet och också informera utbildningsproducenten om dem som antagits till utbildningen och dem som står i reserv.

Det meddelande som skall ges en sökande vars ansökan har avslagits skall förutom det totala antalet sökande innehålla en motivering till avslaget samt kontaktuppgifter till den som ger ytterligare information.

Utbildningsproducenten skickar en kallelse och annat för inledandet av utbildningen nödvändigt material till dem som har antagits, om inte något annat har avtalats i anskaffningsavtalet.

26 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 22 juni 2010.

Genom denna förordning upphävs arbetsministeriets förordning om de allmänna villkoren för anskaffning av arbetskraftspolitisk vuxenutbildning och förfarandet vid antagning av studerande (1334/2002) given den 30 december 2002 jämte ändringar. Upphävda författningar tillämpas dock fortfarande på avtal som uppstått innan denna förordning träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.