Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

12.5.2010/365

Statsrådets förordning om grunderna för mätning av aktielägenheters ytor och om disponentintyg

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 1 kap. 13 § och 7 kap. 27 § i lagen av den 22 december 2009 om bostadsaktiebolag (1599/2009):

1 §
Beräkning av en lägenhetsyta

Den beräkningsmetod som anges i standarden SFS 5139 (Areaberäkning för byggnader) betraktas inom byggnadsbranschen som en allmänt godtagen grund för mätning av lägenheters ytor.

2 §
Disponentintyg

Bestämmelser om vem som ger disponentintyg och vem som har rätt att få disponentintyg finns i 7 kap. 27 § 1 mom. i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009). Bestämmelser om disponentintyg för uthyrning finns i 8 § i denna förordning.

Disponentintyget utgör ett sammandrag av de uppgifter som avses i 3–7 §. De uppgifter som avses i 6 § 2 mom. ska dock ges som bilaga till intyget och också specifikationer i fråga om de uppgifter om låneandel och lån som avses i 4 § 11 punkten och i 6 § 1 punkten samt de uppgifter som avses i 5 § 9 och 13 punkten och i 7 § 4 punkten kan ges som bilaga till intyget. På begäran av den som beställt disponentintyget ska kopior av de övriga handlingar som avses i 3–7 § bifogas intyget.

Uppgifterna ska ges på basis av det som bolaget har kännedom om vid tidpunkten för disponentintygets datering. På begäran av den som beställt disponentintyget kan dock uppgifter om låneandel för aktien ges på basis av uppgifterna vid en sådan annan i disponentintyget angiven tidpunkt som infaller efter den senast avslutade räkenskapsperioden. I fråga om sådana underhålls- och ändringsarbeten i en aktielägenhet som avses i 4 § 14 punkten ska det i intyget nämnas från vilken tidpunkt intyget gäller sådana arbeten som bolaget känner till.

På begäran av den som beställt disponentintyget kan intyget ges utan bokslutsuppgifter, verksamhetsberättelse och budgetuppgifter. En sådan begäran och utelämning av uppgifter ska nämnas i disponentintyget. (27.2.2013/174)

Ett disponentintyg ska dateras och undertecknas av disponenten eller styrelseordföranden. Disponenten kan bemyndiga en av sina arbetstagare att underteckna disponentintyget. Om avgift för disponentintyg föreskrivs i 7 kap. 27 § 3 mom. i lagen om bostadsaktiebolag.

3 §
Specificering av intyget och objektet

I syfte att specificera disponentintyget och objektet för intyget ska intyget innehålla följande uppgifter:

1) bolagets namn, företags- och organisationsnummer och registreringsdag,

2) adressen till den plats där fastigheten är belägen,

3) numren på aktierna enligt bolagsordningen och deras antal samt aktielägenhetens beteckning och eventuell annan uppgift om läge som behövs för att specificera aktielägenheten,

4) disponentens namn och adress och, om en sammanslutning är disponent, den huvudansvarige disponentens namn och adress eller, om bolaget inte har någon disponent, styrelseordförandens namn och adress.

4 §
Uppgifter om en aktielägenhet

Följande uppgifter om en aktielägenhet ska antecknas i disponentintyget:

1) det ändamål för vilket lägenheten enligt bolagsordningen ska användas och eventuellt avvikande användningsändamål enligt gällande bygglovet,

2) lägenhetsytan enligt bolagsordningen och uppgift om huruvida ytan har mätts på det sätt som avses i 1 §,

3) antalet rum enligt bolagsordningen och enligt vad aktieägaren eventuellt uppgivit, vid behov specificerade,

4) övriga lokaler, såsom lagerlokaler, bilplats och gårdsområde, som aktierna ger besittningsrätt till enligt bolagsordningen och grunden för besittningen samt, om så föreskrivs i bolagsordningen, dessa lokalers yta och läge,

5) namnet på den som har antecknats i aktieboken som ägare till aktiegruppen och datum för anteckningen,

6) uppgift om en inlösenklausul i bolagsordningen och vilka som har lösningsrätt, om andra i bolagsordningen angivna begränsningar som gäller vid överlåtelse av aktier samt om andra sådana begränsningar av rätten att disponera eller överlåta aktier eller en aktielägenhet som har antecknats i aktieboken, såsom att lagen om kommunens inlösningsrätt enligt bolagsordning och om maximipriset på aktierna (235/1991) ska tillämpas på bolaget och att rätten att överlåta aktier i bolaget är begränsad på det sätt som anges i nämnda lag,

7) uppgift om bolagsstämmans beslut att ta aktielägenheten i bolagets besittning, hur länge beslutet är i kraft samt uppgift om huruvida aktielägenheten redan har hyrts ut av bolaget,

8) beloppet av bolagsvederlaget för aktielägenheten, vid behov specificerat, och grunden för vederlaget,

9) övriga avgifter som ska betalas till bolaget och, om det i bolagsordningen föreskrivs att de bestämmelser i lagen om bostadsaktiebolag som gäller tagande av en aktielägenhet i bolagets besittning och nya aktieägares ansvar ska tillämpas på avgiften, uppgift om detta,

10) uppgift om huruvida bolaget har önskat bli mervärdesskattskyldig i fråga om lägenheten,

11) låneandelarna för aktielägenheten, i det fall att aktieägaren har rätt att betala sin låneandel, specificerat enligt lån och med beaktande av underskott eller överskott i kapitalvederlaget vid betalningstidpunkten, samt uppgift om sådana lån som bolaget har fattat beslut om men som inte lyfts och som kommer att gälla aktielägenheten och i fråga om vilka den enskilda aktielägenhetens låneandel inte är känd,

12) beloppet av förfallna bolagsvederlag som aktieägaren inte har betalt och beloppet av sådana andra avgifter i fråga om vilka det i bolagsordningen föreskrivs att de bestämmelser i lagen om bostadsaktiebolag som gäller tagande av en lägenhet i bolagets besittning och nya aktieägares ansvar ska tillämpas,

13) uppgift om fel och brister som bolaget känner till och som omfattas av bolagets eller aktieägarens underhållsansvar eller som är väsentliga med tanke på användningen av aktielägenheten eller kostnaderna för användningen av den,

14) uppgift om sådana underhållsarbeten som avses i 4 kap. 7 § och ändringsarbeten som avses i 5 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag och som bolaget känner till och datum för anmälningar som gäller arbetena samt motsvarande uppgifter om sådana underhålls- och ändringsarbeten som bolaget utför invändigt i aktielägenheten,

15) uppgift om att det i bolagsordningen föreskrivs om fördelning av underhållsansvaret mellan bolaget och aktieägaren eller om aktieägarens rätt att utföra ändringsarbete.

5 §
Uppgifter om bolagets fastigheter och byggnader

Följande uppgifter om bolagets fastigheter och byggnader ska antecknas i disponentintyget:

1) fastighetsbeteckningen för och arealen av den fastighet eller de fastigheter som bolaget besitter,

2) grunden för besittningen av fastigheten och lösningsrätt som eventuellt hänför sig till besittningen,

3) om bolaget besitter en fastighet med stöd av ett arrendeavtal ska också den som arrenderat ut fastigheten, tidpunkten då arrendeförhållandet upphör samt beloppet av och grunden för justering av årsarrendet nämnas liksom eventuell lösningsrätt som bolaget eller aktieägaren har och uppgift om utnyttjande av lösningsrätten samt skillnaden mellan aktielägenheternas ansvar i fråga om betalningen av arrende,

4) antalet byggnader i bolaget, det år då byggnaden eller byggnaderna har tagits i bruk, hustyp, huvudsakligt byggnadsmaterial, taktyp, taktäckningsmaterial, värme-, kyl-, ventilations- och telekommunikationssystem samt uppgift om hissar,

5) byggnadens eller byggnadernas våningsyta och volym samt antalet våningar och trappuppgångar,

6) om besittningen av en fastighet eller byggnad baserar sig på samägande ska också de övriga samägarna och deras ägarandelar nämnas liksom villkoren för samägandet och uppgifter om registrering av avtalet om delning av besittningen,

7) antalet aktielägenheter och deras sammanlagda yta samt antalet aktier i bolaget, uppdelat i aktier som ger besittningsrätt till bostadsaktielägenheter och aktier som ger besittningsrätt till andra aktielägenheter,

8) lägenheter som varaktigt är i bolagets besittning och deras sammanlagda yta samt typ och antal i fråga om bilplatser som varaktigt är i bolagets besittning och andra lokaler som är i aktieägarnas bruk,

9) en sådan redogörelse för behov av underhåll av bolagets byggnader och fastigheter som avses i 6 kap. 3 § 2 mom. 2 punkten i lagen om bostadsaktiebolag,

10) uppgift om huruvida bolaget har en av bolagsstämman godkänd plan för underhåll och renovering av byggnaderna och fastigheterna, och det huvudsakliga innehållet i en sådan plan,

11) uppgift om bedömningar och undersökningar av en byggnads skick som har utförts i bolaget och om sådana andra redogörelser och uppgifter om bolagets fastigheter och byggnader som bolaget har och som väsentligt kan inverka på användningen av aktielägenheterna eller på kostnaderna för användningen av dem,

12) sådana reparationer och ändringar som bolaget har fattat beslut om eller som styrelsen föreslagit och sådana reparationsbehov som har uppkommit efter bolagsstämman och som väsentligt kan inverka på användningen av aktielägenheterna eller på kostnaderna för användningen av dem,

13) en sådan redogörelse för underhålls- och ändringsarbeten som avses i 6 kap. 3 § 2 mom. 3 punkten i lagen om bostadsaktiebolag och som utförts i bolagets fastigheter eller byggnader samt uppgift om när arbetena färdigställts.

6 §
Uppgifter om bolagets ekonomi

Disponentintyget ska innehålla följande uppgifter om bolagets ekonomi:

1) beloppet av bolagets lån specificerade enligt lån och så, att specifikationen utvisar för vilket projekt eller vilket ändamål lånet är avsett och uppgift om huruvida aktieägaren kan betala sin andel av lånet, samt samma uppgifter ifråga om lån som bolaget har fattat beslut om men som inte lyfts och en bedömning av när lånet kommer att lyftas,

2) de i bolagsordningen angivna grunderna enligt vilka bolagsvederlaget beräknas, uppgift om vem som bestämmer vederlagets belopp och sättet för betalningen samt vederlagens belopp,

3) uppgift om huruvida bolaget har ansökt om att bli mervärdesskattskyldig,

4) uppgift om försäkring av bolagets egendom.

Till disponentintyget ska fogas det senast uppgjorda och fastställda bokslutet, verksamhetsberättelsen, budgeten och, om bolaget ska ha en revisor eller en verksamhetsgranskare, den revisionsberättelse eller den verksamhetsgranskningsberättelse som lämnats till bolaget samt på begäran bolagsordningen.

7 §
Övriga uppgifter

Övriga uppgifter som ska antecknas i disponentintyget är

1) uppgifter om fastighetsskötsel och disponentuppgifter i bolaget,

2) uppgift om tryckning av bolagets aktiebrev,

3) uppgift om det energicertifikat som upprättats för den aktuella byggnaden i bolaget eller uppgift om att energicertifikat saknas, (27.2.2013/174)

4) uppgifter om emissionsbemyndigande och bemyndigande att bevilja optionsrätter eller andra rättigheter som med för en särskild rätt till aktier,

5) uppgift om huruvida det för ändring av en sådan bestämmelse i bolagsordningen som leder till oskälighet har väckts talan och vilken bestämmelse i bolagsordningen som talan avser,

6) uppgift om sådana andra omständigheter som bolaget känner till och som kan inverka väsentligt på bolagets ekonomiska ställning eller på dess verksamhet eller på användningen av en aktielägenhet eller kostnaderna för användningen av den.

8 §
Disponentintyg för uthyrning

På begäran av den som beställt disponentintyg kan det för uthyrning av en aktielägenhet ges ett disponentintyg som innehåller de uppgifter som avses i 3–7 §, med undantag för uppgifterna i 4 § 8, 11, 14 och 15 punkten, i 5 § 2, 3, 5–7 och 11 punkten, i 6 § 1 mom. 1 och 2 punkten och 2 mom. samt i 7 § 2, 4 och 5 punkten.

Av ett sådant disponentintyg ska det klart framgå att intyget är avsett endast för uthyrning och att intyget innehåller endast en del av de uppgifter som avses i 3–7 §.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.

Skyldigheten att lämna de uppgifter om underhålls- och ändringsarbeten som avses i 4 § 14 punkten gäller arbeten som bolaget får kännedom om efter förordningens ikraftträdande.

Ikraftträdelsestadganden:

27.2.2013/174:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU (32010L0031); EGT nr L 153, 18.6.2010, s.13

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.