Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

14.5.2010/352

Lag om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om institutionernas, myndigheternas och organens behörighet och uppgifter samt om elektroniskt informationsutbyte vid tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) grundförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

2) tillämpningsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

3) enhet som tillhandahåller offentlig hälso- och sjukvård och offentliga sjukhustjänster sjukvårdsdistrikt samt hälsovårdscentraler, sjukhus eller någon annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården med en kommun eller en samkommun som huvudman,

4) vårdförmån offentlig hälso- och sjukvård och offentliga sjukhustjänster, rehabilitering som ordnas eller ersätts av Folkpensionsanstalten samt sjukvårdsersättningar och andra kostnadsersättningar enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004) och lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), (29.10.2020/744)

5) särskilda icke avgiftsfinansierade kontanta förmåner förmåner som anges för Finland i bilaga X till grundförordningen,

6) elektronisk handling strukturerad elektronisk handling enligt artikel 1.2 led d i tillämpningsförordningen, (29.10.2020/744)

7) kontaktpunkt det elektroniska system för överföring av uppgifter som avses i artikel 1.2 i   tillämpningsförordningen, (29.10.2020/744)

8) kontaktpunktens informationssystemtjänst kontaktpunkten och den struktur bestående av tekniska tjänster som Folkpensionsanstalten producerar i anslutning till användningen av kontaktpunkten. (29.10.2020/744)

Vad som i denna lag föreskrivs om en medlemsstat gäller också andra stater där grundförordningen eller tillämpningsförordningen tillämpas.

2 kap

Behörighetsbestämmelser

3 §
Behörig myndighet

I Finland är social- och hälsovårdsministeriet den behöriga myndighet som avses i artikel 1 led m i grundförordningen.

4 §
Behöriga institutioner i fråga om förmåner

I grundförordningens artikel 1 q led i och ii avsedda behöriga institutioner i Finland är enligt social trygghetsförmån

1) i fråga om sjukdomsförmåner, moderskapsförmåner och likvärdiga faderskapsförmåner

a) i ärenden som gäller vårdförmåner enheter som tillhandahåller offentlig hälso- och sjukvård och offentliga sjukhustjänster samt Folkpensionsanstalten till den del det är fråga om sjukvårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen eller lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård (1201/2013), rehabilitering som ordnas eller ersätts av Folkpensionsanstalten och ersättning för kostnaderna för sjukdoms- och moderskapsförmåner som ges med stöd av grundförordningen samt den behöriga försäkringsanstalten och Olycksfallsförsäkringscentralen till den del det är fråga om sjukvårdsersättningar och andra kostnadsersättningar enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar,

b) i ärenden som gäller kontantförmåner Folkpensionsanstalten,

(29.10.2020/744)

2) i fråga om förmåner vid invaliditet

a) i ärenden som gäller sjukpension enligt folkpensionssystemet Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller invalidpensioner enligt arbetspensionssystemet den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna och Pensionsskyddscentralen,

(29.10.2020/744)

3) i fråga om förmåner vid ålderdom

a) i ärenden som gäller ålderspension enligt folkpensionssystemet Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller ålderspensioner enligt arbetspensionssystemet den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna och Pensionsskyddscentralen,

(29.10.2020/744)

4) i fråga om familjepensionsförmåner

a) i ärenden som gäller familjepensioner enligt folkpensionssystemet Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller familjepensioner enligt arbetspensionssystemet den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna och Pensionsskyddscentralen,

(29.10.2020/744)

5) i fråga om förmåner vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar den behöriga försäkringsanstalten och Olycksfallsförsäkringscentralen, (29.10.2020/744)

6) i fråga om arbetslöshetsförmåner

a) i ärenden som gäller grundtrygghetssystemet inom arbetslöshetsförsäkringen Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller det inkomstrelaterade systemet inom arbetslöshetsförsäkringen den behöriga arbetslöshetskassan,

7) i fråga om förmåner vid förtidspensionering den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna, Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten, (29.10.2020/744)

8) i fråga om familjeförmåner Folkpensionsanstalten,

9) i fråga om särskilda icke avgiftsfinansierade kontanta förmåner Folkpensionsanstalten.

5 §
Utsedda behöriga institutioner och organ i fråga om tillämplig lagstiftning

I grundförordningens artikel 1 q led iii avsedda behöriga institutioner i Finland som utses av den behöriga myndigheten är

1) Pensionsskyddscentralen när bestämmelserna i grundförordningen och tillämpningsförordningen om tillämplig lagstiftning tillämpas i de fall som avses i 2 § 2 mom. 3 punkten i lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006),

2) Folkpensionsanstalten när bestämmelserna i grundförordningen och tillämpningsförordningen om tillämplig lagstiftning tillämpas i de fall som inte ingår i Pensionsskyddscentralens behörighet.

Pensionsskyddscentralen och Folkpensionsanstalten är de organ enligt artikel 16 i grundförordningen som utses av den behöriga myndigheten vid överenskommelse om undantag från den tillämpliga lagstiftningen i de fall som avses i 1 mom. (29.10.2020/744)

6 § (17.12.2015/1557)
Utsedda behöriga institutioner för vissa fall av sökande av arbete

I grundförordningens artikel 1 q led iii avsedda behöriga institutioner i Finland som utses av den behöriga myndigheten är arbets- och näringsbyråerna, när artikel 55.4 i tillämpningsförordningen och artikel 64.1 led a i grundförordningen tillämpas.

I Finland är arbets- och näringsbyråerna och arbets- och näringsförvaltningens kundservicecenter de arbetsförmedlingar som avses i grundförordningen och tillämpningsförordningen.

6 a § (29.10.2020/744)
Utsedd behörig institution i vissa ärenden som gäller återbetalning av arbetslöshetsförmåner

I grundförordningens artikel 1 q led iii avsedd behörig institution som utses av den behöriga myndigheten är Sysselsättningsfonden, när bestämmelserna i artiklarna 65.6 och 65.7 i grundförordningen och i artikel 70 i tillämpningsförordningen tillämpas i ärenden som gäller det inkomstrelaterade systemet inom arbetslöshetsförsäkringen.

7 §
Institution på bosättningsorten och institution på vistelseorten

I grundförordningens artikel 1 led r avsedda institutioner på bosättningsorten och på vistelseorten i Finland är enligt social trygghetsförmån

1) i fråga om sjukdomsförmåner, moderskapsförmåner och likvärdiga faderskapsförmåner

a) i ärenden som gäller vårdförmåner enheter som tillhandahåller offentlig hälso- och sjukvård och offentliga sjukhustjänster samt Folkpensionsanstalten till den del det är fråga om sjukvårdsersättningar enligt sjukförsäkringslagen eller lagen om gränsöverskridande hälso- och sjukvård, rehabilitering som ordnas eller ersätts av Folkpensionsanstalten och ersättning för kostnaderna för sjukdoms- och moderskapsförmåner som ges med stöd av grundförordningen,

b) i ärenden som gäller kontantförmåner Folkpensionsanstalten,

(29.10.2020/744)

2) i fråga om förmåner vid invaliditet

a) i ärenden som gäller sjukpension enligt folkpensionssystemet Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller invalidpensioner enligt arbetspensionssystemet Pensionsskyddscentralen och den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna,

3) i fråga om förmåner vid ålderdom

a) i ärenden som gäller ålderspensioner enligt folkpensionssystemet Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller ålderspensioner enligt arbetspensionssystemet Pensionsskyddscentralen och den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna,

4) i fråga om familjepensionsförmåner

a) i ärenden som gäller familjepensioner enligt folkpensionssystemet Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller familjepensioner enligt arbetspensionssystemet Pensionsskyddscentralen och den arbetspensionsanstalt som är behörig enligt arbetspensionslagarna,

5) i fråga om förmåner vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar Olycksfallsförsäkringscentralen, (29.10.2020/744)

6) i fråga om arbetslöshetsförmåner

a) i ärenden som gäller grundtrygghetssystemet inom arbetslöshetsförsäkringen Folkpensionsanstalten,

b) i ärenden som gäller det inkomstrelaterade systemet inom arbetslöshetsförsäkringen den behöriga arbetslöshetskassan,

7) i fråga om familjeförmåner Folkpensionsanstalten,

8) i fråga om särskilda icke avgiftsfinansierade kontanta förmåner Folkpensionsanstalten.

8 §
Förbindelseorgan

Förbindelseorgan enligt artikel 1.2 led b i tillämpningsförordningen är i Finland

1) Folkpensionsanstalten i ärenden som gäller sjukdomsförmåner, moderskapsförmåner och likvärdiga faderskapsförmåner, förmåner enligt folkpensionssystemet, familjeförmåner och arbetslöshetsförmåner, i fall som enligt bestämmelserna i grundförordningen och tillämpningsförordningen om tillämplig lagstiftning ingår i dess behörighet och i fråga om uppgifter som enligt bestämmelserna om återbetalning av förmåner i avdelning IV i tillämpningsförordningen tilldelats förbindelseorganet,

2) Pensionsskyddscentralen i ärenden som gäller arbetspensionssystemet och i fall som enligt bestämmelserna i grundförordningen och tillämpningsförordningen om tillämplig lagstiftning ingår i dess behörighet,

3) Olycksfallsförsäkringscentralen i ärenden som gäller förmåner vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och i fråga om uppgifter som enligt bestämmelserna om återbetalning av förmåner i avdelning IV i tillämpningsförordningen tilldelats förbindelseorganet. (29.10.2020/744)

9 §
Kontaktinstitution vid behandling av pensionsansökningar

I Finland är Pensionsskyddscentralen den kontaktinstitution som avses i artikel 47 i tillämpningsförordningen.

10 § (29.10.2020/744)
Utsedd institution i fråga om indrivning

Pensionsskyddscentralen är den utsedda institution som avses i artikel 75.2 i tillämpningsförordningen, när det är fråga om att av en institution i en annan medlemsstat begära indrivning av obetalda försäkringspremier och när ingen pension betalas ut i Finland.

3 kap

Uppgifter och skyldigheter

11 §
Hur intyg och andra portabla handlingar ska utfärdas

Pensionsskyddscentralen ska utfärda följande intyg och handlingar:

1) intyg enligt artikel 19.2 i tillämpningsförordningen om tillämplig lagstiftning i fall som ingår i dess behörighet,

2) sammanfattning av pensionsbesluten enligt artikel 48.1 i tillämpningsförordningen.

Folkpensionsanstalten ska utfärda följande intyg och handlingar:

1) intyg enligt artikel 19.2 i tillämpningsförordningen om tillämplig lagstiftning, om det inte är Pensionsskyddscentralen som ska utfärda intyget,

2) intyg enligt artikel 55.1 i tillämpningsförordningen om rätt till arbetslöshetsförmåner till den del det är fråga om grundtrygghetssystemet inom arbetslöshetsförsäkringen,

3) intyg enligt artikel 54.1 i tillämpningsförordningen om försäkrings- och arbetsperioder.

(30.12.2013/1205)

Den behöriga arbetslöshetskassan ska utfärda följande intyg:

1) intyg enligt artikel 55.1 i tillämpningsförordningen om rätt till arbetslöshetsförmåner i fråga om det inkomstrelaterade systemet inom arbetslöshetsförsäkringen,

2) intyg enligt artikel 54.1 i tillämpningsförordningen om försäkrings- och arbetsperioder.

Den behöriga olycksfallsförsäkringsanstalten ska utfärda intyg enligt artikel 33 i tillämpningsförordningen om rätt till vårdförmåner vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Arbets- och näringsbyråerna ska utfärda följande intyg:

1) intyg enligt första stycket i artikel 55.4 i tillämpningsförordningen om att den berörda personen har anmält sig som arbetssökande,

2) intyg enligt andra stycket i artikel 55.4 i tillämpningsförordningen om faktorer som kan påverka rätten till förmåner,

3) intyg enligt tredje stycket i artikel 55.4 i tillämpningsförordningen om uppföljningen av den arbetslösa personens situation, om personen fortfarande är registrerad hos arbetsförmedlingen och om personen följer de kontrollförfaranden som fastställts.

12 §
Uppgifter som behövs för att påföra avgifter

På begäran av Skatteförvaltningen ska Folkpensionsanstalten intyga huruvida den berörda personen är försäkrad i Finland enligt sjukförsäkringslagen eller, om Finland svarar för sjukvårdskostnaderna för personen, enligt grundförordningen.

13 § (30.12.2013/1205)

13 § har upphävts genom L 30.12.2013/1205.

14 § (30.12.2013/1205)

14 § har upphävts genom L 30.12.2013/1205.

4 kap

Elektroniskt informationsutbyte och kontaktpunkt

15 § (29.10.2020/744)
Kontaktpunkt

Kontaktpunkten finns vid Folkpensionsanstalten.

16 §
Hur kontaktpunkten ska anlitas

De myndigheter, institutioner och organ som denna lag gäller ska i sitt elektroniska informationsutbyte anlita kontaktpunkten enligt vad som bestäms i artikel 4 i tillämpningsförordningen.

17 § (29.10.2020/744)
Folkpensionsanstaltens uppgifter och ansvar för att driva kontaktpunktens informationssystemtjänst

Folkpensionsanstalten ska driva kontaktpunkten för de myndigheters, institutioners och organs räkning som avses i 4–10 § och se till att dess verksamhet skapar datateknisk kapacitet för elektroniskt informationsutbyte. Dessutom ska Folkpensionsanstalten producera och driva tekniska tjänster i anslutning till användningen av kontaktpunkten.

I egenskap av institution som driver kontaktpunktens informationssystemtjänst är Folkpensionsanstalten personuppgiftsbiträde enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Till den del det är fråga om en tjänst för personidentifiering som produceras av Folkpensionsanstalten för kontaktpunkten är Folkpensionsanstalten personuppgiftsansvarig enligt den förordningen.

Folkpensionsanstalten ska föra statistik över antalet elektroniska handlingar som går via kontaktpunkten för att fördela de kostnader som avses i 25 §.

18 § (29.10.2020/744)
Personuppgiftsansvariga

Personuppgiftsansvariga för kontaktpunktens informationssystem är de myndigheter, institutioner och organ som avses i 4–10 §, var och en med avseende på sin egen information.

19 § (29.10.2020/744)
Rätt att behandla en annan personuppgiftsansvarigs personuppgifter

Olycksfallsförsäkringscentralen har rätt att behandla uppgifter som ingår i en elektronisk handling, om det är nödvändigt för att utreda vilken försäkringsanstalt som är behörig.

20 § (17.4.2020/234)

20 § har upphävts genom L 17.4.2020/234.

21 § (29.10.2020/744)

21 § har upphävts genom L 29.10.2020/744.

22 §
Uppgifter ur befolkningsdatasystemet

För verksamheten vid kontaktpunkten har Folkpensionsanstalten rätt att trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i rätten till information få de uppgifter som avses i 13 § 1 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) och tillägg, ändringar och korrigeringar till dem, med undantag av de uppgifter som avses i 11, 15 och 17–20 punkten i 1 mom. i den nämnda paragrafen samt andra kontaktuppgifter enligt 22 punkten samt yrke. Dessutom har Folkpensionsanstalten rätt att få de uppgifter som avses i 17 § 1 mom. 1 och 3 punkten i den nämnda lagen och tillägg, ändringar och korrigeringar till dem. (29.11.2019/1200)

Folkpensionsanstalten har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. avgiftsfritt. Om uppgifterna ska vara i ett bestämt format och detta orsakar den som lämnar ut uppgifterna väsentliga merkostnader, ska kostnaderna emellertid ersättas.

5 kap

Administration av och fördelning av kostnaderna för det elektroniska informationsutbytet

23 § (29.10.2020/744)
Samarbetsgrupp

För utveckling, administration och kostnadsfördelning i fråga om det elektroniska informationsutbytet ska social- och hälsovårdsministeriet för tre år i sänder tillsätta en samarbetsgrupp som ska arbeta under ministeriets ledning. De aktörer som anlitar kontaktpunktens informationssystemtjänst ska vara företrädda i samarbetsgruppen. Utöver medlemmarna kan social- och hälsovårdsministeriet förordna experter till samarbetsgruppen på förslag av de aktörer som är företrädda i gruppen. Samarbetsgruppen ska ha tillräckligt stor sakkunskap i Europeiska unionens lagstiftning om social trygghet, den nationella lagstiftningen om social trygghet och informationssystem.

Samarbetsgruppen ska sammanträda minst två gånger om året och alltid när en företrädd aktör kräver det.

24 §
Samarbetsgruppens uppgifter

Samarbetsgruppen ska följa hur det elektroniska informationsutbytet fungerar, bedöma behovet av ändringar och utvecklingsåtgärder och senast inom september månad varje år enhälligt fastställa en årlig plan inklusive kostnadskalkyl för utvecklande av kontaktpunkten och genomförande av ändringarna.

Samarbetsgruppen ska årligen fastlägga de totala kostnaderna för användningen av kontaktpunktens informationssystemtjänst. (29.10.2020/744)

Samarbetsgruppen ska årligen senast inom april månad lämna social- och hälsovårdsministeriet ett förslag till kostnadsandel för varje aktör enligt vad som föreskrivs i 25 §.

Samarbetsgruppen ska följa utvecklingen av det elektroniska informationsutbytet i anknytning till verkställigheten av lagstiftningen om social trygghet. (29.10.2020/744)

25 § (29.10.2020/744)
Kostnadsfördelning

Kostnaderna för utveckling och användning samt för drift och administration av kontaktpunktens informationssystemtjänst ska årligen fördelas mellan de myndigheter, institutioner och organ som avses i 4–10 §. Kostnadsfördelningen ska då grunda sig på de totala faktiska kostnaderna och utfallen året innan.

Kostnaderna för utveckling och ändringsarbeten ska fördelas mellan de berörda aktörerna utifrån hur mycket arbete de har orsakat.

På enhälligt förslag av samarbetsgruppen ska social- och hälsovårdsministeriet fastställa de årliga utfall som avses i 24 § och kostnadsandelen för varje aktör utifrån dem.

26 §
Betalning av kostnadsandelar

Varje aktör ska årligen senast inom juni månad betala sin andel av kostnaderna till Folkpensionsanstalten efter det att kostnadsandelarna har fastställts.

6 kap

Administrativa bestämmelser

27 § (30.12.2013/1205)

27 § har upphävts genom L 30.12.2013/1205.

28 § (30.12.2013/1205)

28 § har upphävts genom L 30.12.2013/1205.

29 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 19 maj 2010. Bestämmelserna i 2 och 3 kap. tillämpas dock från och med den 1 maj 2010.

RP 34/2010, ShUB 8/2010, RSv 68/2010

Ikraftträdelsestadganden:

11.11.2011/1137:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 43/2011, ShUB 5/2011, RSv 25/2011

30.12.2013/1205:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 103/2013, ShUB 23/2013, RSv 171/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, EUT L 88, 4.4.2011, s. 45

17.12.2015/1557:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 64/2015, AjUB 2/2015, RSv 71/2015

29.11.2019/1200:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

17.4.2020/234:

Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

RP 87/2019, ShUB 1/2020, RSv 12/2020

29.10.2020/744:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 107/2020, ShUB 22/2020, RSv 116/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.