Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

19.3.2010/187

Lag om CE-märkningsförseelse

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om påföljderna ifall den CE-märkning som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 används i strid med nämnda förordning.

2 §
Förhållande till annan lagstiftning

Denna lag tillämpas på CE-märkningsförseelser, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.

3 §
CE-märkningsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i strid med artikel 30 i den förordning som nämns i 1 §

1) anbringar CE-märkning utan att vara tillverkare av produkten eller tillverkarens representant,

2) anbringar CE-märkning på en produkt som det inte föreskrivs i harmoniserad gemenskapslagstiftning att ska förses med sådan märkning,

3) i egenskap av tillverkare av produkten anbringar eller låter anbringa CE-märkning på en produkt som inte överensstämmer med kraven i den gemenskapslagstiftning där det föreskrivs om CE-märkning, eller

4) på en CE-märkt produkt anbringar märkning, symboler eller inskriptioner som kan vara vilseledande i fråga om CE-märkets innebörd eller utformning,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag eller gärningen är ringa, för CE-märkningsförseelse dömas till böter.

4 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

Genom denna lag upphävs lagen av den 22 december 1994 om att vissa produkter skall förses med CE-märkning (1376/1994).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 289/2009, EkUB 1/2010, RSv 20/2010, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 (32008R0765); EGT nr L 218, 13.8.2008, s. 30

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.