Beaktats t.o.m. FörfS 872/2021.

19.3.2010/182

Punktskattelag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 § (13.11.2020/766)
Tillämpningsområde

Punktskatt ska betalas till staten i enlighet med denna lag.

Denna lag tillämpas på skatter och avgifter om vilka det föreskrivs i

1) lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994),

2) lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996),

3) lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994),

4) lagen om tobaksaccis (1470/1994),

5) lagen om punktskatt på läskedrycker (1127/2010),

6) lagen om accis på vissa dryckesförpackningar (1037/2004),

7) avfallsskattelagen (1126/2010),

8) lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004).

Om en lag som nämns i 2 mom. innehåller bestämmelser som avviker från denna lag, tillämpas bestämmelserna i den lagen.

I respektive lagar om punktskatt eller accis föreskrivs det om grunderna för fastställande av skatt och om skattebelopp på punktskattepliktiga produkter.

I lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) föreskrivs det om undantag för landskapet Åland från bestämmelserna i denna lag.

På betalning av punktskatter, punktskattedeklaration och på fastställande, rättelse och annat beskattningsförfarande och ändringssökande som gäller punktskatter tillämpas lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ (768/2016) och på skatteuppbörd och indrivning av skatter lagen om skatteuppbörd (11/2018), om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i en lag som nämns i 2 mom.

1 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

1 §
Tillämpningsområde

Punktskatter ska betalas till staten i enlighet med denna lag.

Denna lag tillämpas när punktskatt uppbärs på energiprodukter, elektricitet, alkohol, alkoholdrycker och tobaksprodukter, om inte något annat föreskrivs i respektive lagar om punktskatt eller accis.

Denna lag ska, enligt vad som föreskrivs i respektive lagar om punktskatt eller accis, tillämpas också när punktskatt uppbärs på andra produkter än de som nämns i 2 mom.

I respektive lagar om punktskatt eller accis föreskrivs om grunderna för fastställande av skatt och om skattebelopp på punktskattepliktiga produkter.

I lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) föreskrivs om undantag för landskapet Åland från bestämmelserna i denna lag.

2 § (13.11.2020/766)
Territoriellt tillämpningsområde

Punktskattepliktiga är de produkter som avses i de i 1 § 2 mom. nämnda lagarna och som tillverkas i Finland eller tas emot från andra medlemsstater i Europeiska unionen eller förs in i Finland från områden utanför unionen.

2 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

2 §
Territoriellt tillämpningsområde

Punktskattepliktiga är produkter som avses i 1 § och som i Finland tillverkas eller tas emot från andra medlemsstater eller förs in i Finland från områden utanför unionen.

3 § (13.11.2020/766)
Tillämpning av tullagstiftningen

Tullen verkställer beskattningen, om produkterna förs in från ett område utanför unionen och de inte omedelbart efter införseln hänförs till ett uppskovsförfarande. På förfaranden vid betalning, återbetalning och återkrav av skatt och på andra förfaranden samt på säkerheter, skatteförhöjning, felavgift, efterbeskattning, uppgiftsskyldighet, föreläggande av vite och ändringssökande samt på sekretessen för uppgifter och utlämnande och erhållande av sekretessbelagda uppgifter tillämpas då vad som i tullagstiftningen föreskrivs om tull, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i respektive lag om punktskatt eller accis. Punktskatt ska dock betalas innan punktskattepliktiga produkter övergår till fri omsättning.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dock inte om den skattskyldige beviljas anstånd med betalningen i enlighet med artikel 110 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (tullkodexen).

De formaliteter som anges i unionens tullbestämmelser för införsel av produkter till unionens tullområde gäller i tillämpliga delar vid införsel av punktskattepliktiga produkter till unionen från tredjeterritorier.

De formaliteter som anges i unionens tullbestämmelser för utförsel av produkter från unionens tullområde gäller i tillämpliga delar vid utförsel av punktskattepliktiga produkter från unionen till tredjeterritorier.

3 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

3 § (29.4.2016/311)
Tillämpning av tullagstiftningen

Om produkter förs in från ett område utanför unionen och inte omedelbart efter införseln hänförs till ett uppskovsförfarande, ska på beskattningen och andra förfaranden samt ändringssökande tillämpas vad som bestäms eller föreskrivs om tull, om inte något annat särskilt föreskrivs i denna lag eller i respektive lagar om punktskatt eller accis. Punktskatt ska dock betalas innan punktskattepliktiga produkter övergår till fri omsättning.

Det som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dock inte om den skattskyldiga beviljas anstånd med betalningen i enlighet med artikel 110 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

De formaliteter som anges i unionens tullbestämmelser för införsel av produkter till unionens tullområde ska i tillämpliga delar gälla vid införsel av punktskattepliktiga produkter till unionen från tredjeterritorier.

De formaliteter som anges i unionens tullbestämmelser för utförsel av varor från unionens tullområde ska i tillämpliga delar gälla vid utförsel av punktskattepliktiga produkter från unionen till tredjeterritorier.

4 § (16.12.2016/1178)
Behöriga myndigheter

Skatteförvaltningen uppbär punktskatterna och svarar för skattekontroll och andra myndighetsuppgifter enligt denna lag eller respektive lag om punktskatt eller accis. Även Tullen har till uppgift att övervaka att de punktskatteskyldiga iakttar sina skyldigheter enligt vad som föreskrivs eller bestäms i syfte att säkerställa en korrekt beskattning. (13.11.2020/766)

1 mom. har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

Skatteförvaltningen svarar för verkställande av punktbeskattning samt för skattekontroll och andra myndighetsuppgifter enligt denna lag eller respektive lag om punktskatt eller accis. Även Tullen har till uppgift att övervaka att de punktskatteskyldiga iakttar de skyldigheter som föreskrivits för dem i syfte att säkerställa en korrekt beskattning.

Tullen svarar för verkställande och övervakning av punktbeskattning i de fall som avses i 3 § 1 mom.

Bestämmelser om Skatteförvaltningens och Tullens interna behörighet och uppgiftsfördelning finns i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) och i lagen om Tullens organisation (960/2012).

Om inte något annat föreskrivs i denna lag ska tullagen (304/2016) och lagen om brottsbekämpning inom Tullen (623/2015) tillämpas i fråga om Tullens befogenheter.

4 a § (16.12.2016/1178)
Utbyte av information mellan Tullen och Skatteförvaltningen

Tullen har trots sekretessbestämmelserna rätt att på eget initiativ lämna Skatteförvaltningen information om beskattningsbara produkter och punktskattepliktig verksamhet, iakttagelser i samband med övervakningen och om andra omständigheter som behövs för utförandet sådana uppgifter i anslutning till punktbeskattningen som omfattas av Skatteförvaltningens behörighet jämte information som specificerar den skattskyldiga och den skattskyldigas kontaktinformation.

Skatteförvaltningen har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av Tullen på begäran få behövlig information om beskattningsbara produkter, punktskattepliktig verksamhet, iakttagelser i samband med övervakningen samt om punktbeskattning som Tullen verkställt och Tullens uppgifter i anslutning till den jämte information som specificerar den skattskyldiga och den skattskyldigas kontaktinformation för verkställandet av punktbeskattning, tillståndsprövning och skattekontroll samt utförandet av andra sådana uppgifter i anslutning till punktbeskattningen som omfattas av Skatteförvaltningens behörighet.

Bestämmelser om Tullens rätt att få uppgifter ur Skatteförvaltningens datasystem finns i 16 § 1 mom. 2 punkten i lagen om behandling av personuppgifter inom Tullen (650/2019). (10.5.2019/654)

4 mom. har upphävts genom L 9.8.2019/920. (9.8.2019/920)

5 § (19.12.2019/1555)
Geografiska definitioner

I denna lag avses med

1) unionen och unionens territorium Europeiska unionens medlemsstaters territorier,

2) tredjeterritorium Kanarieöarna, landskapet Åland, Kanalöarna, ön Helgoland, territoriet Büsingen, Ceuta, Melilla och Livigno samt de franska områden som avses i artiklarna 349 och 355.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

3) medlemsstat och en medlemsstats territorium territoriet i varje medlemsstat i unionen där unionens lagstiftning är tillämplig, med undantag av tredjeterritorier,

4) Finland Finlands territorium enligt unionens lagstiftning, inklusive landskapet Åland,

5) tredjeland varje stat eller territorium där fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt inte gäller, dock inte Monaco, San Marino, Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia samt Isle of Man; flyttningar av punktskattepliktiga produkter som utgår från eller är avsedda för

a) Monaco ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Frankrike,

b) San Marino ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Italien,

c) Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Cypern,

d) Isle of Man behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Förenade kungariket,

e) Jungholtz och Mittelberg (Kleines Walsertal) ska behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Tyskland.

6 § (13.11.2020/766)
Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) uppskovsförfarande ett system som tillämpas på tillverkning, bearbetning, innehav eller flyttning av punktskattepliktiga produkter under punktskatteuppskov inom unionens territorium eller via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium, dock inte på tillverkning, bearbetning, innehav eller flyttning av sådana produkter som inte har tullstatus som unionsvaror på det sätt som definieras i artikel 5.24 i tullkodexen,

2) avsändarmedlemsstat den medlemsstat i Europeiska unionen från vilken de punktskattepliktiga produkterna avsänds,

3) destinationsmedlemsstat den medlemsstat i Europeiska unionen till vilken de punktskattepliktiga produkterna ska levereras,

4) skatteupplag en plats där punktskattepliktiga produkter tillverkas, bearbetas, innehas, tas emot eller avsänds under ett uppskovsförfarande av en godkänd upplagshavare i dennes affärsverksamhet under de särskilda villkor som fastställts av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där skatteupplaget finns,

5) godkänd upplagshavare en fysisk eller juridisk person som av en medlemsstats behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet tillverka, bearbeta, inneha, ta emot eller avsända punktskattepliktiga produkter i ett skatteupplag under ett uppskovsförfarande,

6) registrerad mottagare en fysisk eller juridisk person som av destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett, ta emot punktskattepliktiga produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland,

7) tillfälligt registrerad mottagare en fysisk eller juridisk person som av destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter fått rätt att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett, vid en viss tidpunkt och från en viss avsändare ta emot en viss kvantitet punktskattepliktiga produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland,

8) registrerad avsändare en fysisk eller juridisk person som av importmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett, under ett uppskovsförfarande avsända punktskattepliktiga produkter efter deras övergång till sådan fri omsättning som avses i artikel 201 i tullkodexen,

9) det datoriserade systemet ett sådant datoriserat system för elektronisk överföring av administrativa ledsagardokument samt förbättrad kontroll som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor,

10) distansförsäljning försäljning av punktskattepliktiga produkter vilka redan frisläppts för konsumtion och köps från en annan medlemsstat av en annan person än en godkänd upplagshavare eller en registrerad eller tillfälligt registrerad mottagare som är etablerad i Finland och som inte bedriver en självständig ekonomisk verksamhet och vilka avsänds eller transporteras direkt eller indirekt till Finland av försäljaren eller för dennes räkning,

11) distansförsäljare en försäljare som säljer produkter till Finland i enlighet med 10 punkten,

12) skatterepresentant en i Finland etablerad person som en distansförsäljare har utsett och som Skatteförvaltningen har godkänt att på distansförsäljarens vägnar betala punktskatt på produkter som tagits emot i Finland,

13) innehav i kommersiellt syfte att någon annan person än en enskild person innehar punktskattepliktiga produkter och att en enskild person innehar och transporterar produkterna för annat än eget bruk i enlighet med 72 §,

14) import övergång till fri omsättning av punktskattepliktiga produkter i enlighet med artikel 201 i tullkodexen,

15) direkt leverans flyttning av punktskattepliktiga produkter så att de tas emot någon annanstans än i en godkänd upplagshavares skatteupplag eller på en registrerad mottagares mottagningsplats,

16) importplats den plats där varorna övergår till fri omsättning i enlighet med artikel 201 i tullkodexen,

17) exportplats den plats där punktskattepliktiga produkter lämnar unionens territorium,

18) exportmedlemsstat den medlemsstat där exportdeklarationen lämnas in i enlighet med artikel 263.1 i tullkodexen,

19) harmoniserade punktskattepliktiga produkter sådana produkter som nämns i punkt 11 i bilaga II till kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov.

6 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

6 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) tullkodex rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen,

2) tillämpningsförordningen för tullkodex kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättande av en tullkodex för gemenskapen,

3) suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang något av de särskilda förfarandena enligt tullkodex med anknytning till den tullövervakning som icke-unionsvaror är föremål för vid införsel till unionens tullområde, tillfällig förvaring, frizoner eller frilager samt något av arrangemangen enligt artikel 84.1 a i tullkodex,

4) uppskovsförfarande ett system som tillämpas på tillverkning, bearbetning, förvaring eller flyttning av punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande inom unionens territorium eller via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium, dock inte på produkter på vilka tillämpas suspensivt tullförfarande eller suspensivt tullarrangemang,

5) skatteupplag en plats där produkter som är belagda med punktskatt tillverkas, bearbetas, förvaras, mottas eller avsänds under ett uppskovsförfarande av en godkänd upplagshavare i dennes affärsverksamhet under de särskilda villkor som fastställts av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där skatteupplaget är beläget,

6) godkänd upplagshavare en fysisk eller juridisk person som av en medlemsstats behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet tillverka, bearbeta, förvara, ta emot eller avsända punktskattepliktiga produkter, under ett uppskovsförfarande i ett skatteupplag,

7) registrerad mottagare en fysisk eller juridisk person som av destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett, ta emot punktskattepliktiga produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland,

8) tillfälligt registrerad mottagare en fysisk eller juridisk person som av destinationsmedlemsstatens behöriga myndigheter fått rätt att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett, vid en viss tidpunkt från en viss avsändare ta emot en viss kvantitet punktskattepliktiga produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland,

9) registrerad avsändare en fysisk eller juridisk person som av importmedlemsstatens behöriga myndigheter fått tillstånd att i sin affärsverksamhet och på de villkor som dessa myndigheter angett, under ett uppskovsförfarande avsända punktskattepliktiga produkter vid deras övergång till sådan fri omsättning som avses i tullkodex,

10) det datoriserade systemet ett sådant datoriserat system för elektronisk överföring av administrativa ledsagardokument samt förbättrad kontroll som avses i artikel 1 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1152/2003/EG om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor,

11) distansförsäljning försäljning av punktskattepliktiga produkter vilka redan frisläppts för konsumtion och köps från en annan medlemsstat av en annan person än en godkänd upplagshavare eller en registrerad eller tillfälligt registrerad mottagare som är etablerad i Finland och som inte bedriver en självständig ekonomisk verksamhet och vilka avsänds eller transporteras direkt eller indirekt till Finland av distansförsäljaren eller för dennes räkning,

12) distansförsäljare en försäljare som säljer produkter till Finland i enlighet med 11 punkten,

13) skatterepresentant en i Finland etablerad person som en distansförsäljare har utsett och som Skatteförvaltningen har godkänt att på distansförsäljarens vägnar betala punktskatt på produkter som tagits emot i Finland, (16.12.2016/1178)

14) innehav i kommersiellt syfte innehav av punktskattepliktiga produkter av någon annan än en enskild person eller av en enskild person av andra orsaker än för dennes eget bruk och som transporteras av denne i enlighet med 72 §,

15) import av punktskattepliktiga produkter införsel till unionens territorium av punktskattepliktiga produkter, såvida inte produkterna vid införseln till unionen omfattas av ett suspensivt tullförfarande eller ett suspensivt tullarrangemang eller frisläpps från ett suspensivt tullförfarande eller ett suspensivt tullarrangemang,

16) direkt leverans mottagande av punktskattepliktiga produkter någon annanstans än i en godkänd upplagshavares skatteupplag eller på en registrerad mottagares mottagningsplats,

17) skatteperiod en kalendermånad,

18) skattskyldig som deklarerar per skatteperiod en godkänd upplagshavare, en registrerad mottagare och en skatterepresentant samt sådana skattskyldiga på vilka enligt respektive lagar om punktskatt eller accis eller enligt någon annan lag ska tillämpas bestämmelserna om registrerade näringsidkare,

19) importplats den plats där varorna befinner sig när de övergår till fri omsättning enligt artikel 79 i tullkodex,

20) exportplats den plats där punktskattepliktiga produkter lämnar unionens territorium,

21) exportmedlemsstat den medlemsstat där exportdeklarationen lämnas in i enlighet med artikel 161.5 i tullkodex,

22) förordningen om genomförande av punktskattedirektivet kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov,

23) harmoniserade punktskattepliktiga produkter sådana produkter som avses i punkt 2.11 i bilagan till förordningen om genomförande av punktskattedirektivet.

RF (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen har upphävts och gäller delvis högst till 23.6.2013. Se EPRF (EG) nr 450/2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex).

2 kap.

Skattskyldighet

7 §
Skyldighet att betala skatt

Skattskyldighet uppkommer då en punktskattepliktig produkt frisläpps för konsumtion i Finland, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i respektive lagar om punktskatt eller accis.

8 §
Frisläppande för konsumtion

Med frisläppande för konsumtion avses

1) punktskattepliktiga produkters avvikelse, även otillåten, från ett uppskovsförfarande,

2) innehav av sådana punktskattepliktiga produkter utanför ramen för ett uppskovsförfarande för vilka punktskatt inte har betalts enligt denna lag eller enligt respektive lagar om punktskatt eller accis,

3) tillverkning eller bearbetning av punktskattepliktiga produkter utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

4) import av punktskattepliktiga produkter, även otillåten, till Finland från ett område utanför unionen, såvida inte de punktskattepliktiga produkterna omedelbart efter importen hänförs till ett uppskovsförfarande,

5) att en registrerad mottagare, en tillfälligt registrerad mottagare eller en person som avses i 18 § tar emot produkter,

6) att produkter tas emot vid direkt leverans,

7) att det i ett skatteupplag konstateras outredd konsumtion av produkter,

8) att punktskattepliktiga produkter i ett skatteupplag tas för eget bruk.

9 §
Produkter som förstörs inom ramen för ett uppskovsförfarande

Som frisläppande för konsumtion betraktas inte att punktskattepliktiga produkter fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade inom ramen för ett uppskovsförfarande på grund av produkternas egen beskaffenhet, såsom att de blivit gamla, avdunstat eller av någon annan orsak som har samband med deras egenskaper, force majeure eller oförutsägbara omständigheter, såsom eldsvåda, skada eller någon annan motsvarande händelse. Produkterna anses vara fullständigt förstörda eller oåterkalleligen förlorade om de inte längre kan användas som punktskattepliktiga produkter.

Att produkterna fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade ska på ett tillfredsställande sätt påvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där produkterna förstörts eller gått förlorade. Om det inte är möjligt att fastställa var förstöringen eller förlusten skett, ska detta på ett tillfredsställande sätt påvisas för de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där förstöringen eller förlusten upptäcktes. Om produkterna förstörts eller gått förlorade i Finland, ska detta påvisas på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt. (16.12.2016/1178)

10 § (16.12.2016/1178)
Förstöring av produkter

Som frisläppande för konsumtion betraktas inte förstöring av punktskattepliktiga produkter inom ramen för ett uppskovsförfarande, om förstöringen skett med den behöriga myndighetens tillstånd. En förutsättning är dessutom att förstöringen sker under övervakning av den behöriga myndigheten eller på något annat godtagbart sätt.

11 §
Oegentligheter inom ramen för ett uppskovsförfarande

Om en oegentlighet som ger upphov till frisläppande för konsumtion inom ramen för ett uppskovsförfarande har begåtts vid flyttning av punktskattepliktiga produkter, anses frisläppandet för konsumtion ha skett i Finland.

Om en oegentlighet som ger upphov till frisläppande för konsumtion inom ramen för ett uppskovsförfarande har konstaterats vid flyttning av punktskattepliktiga produkter och det inte kan fastställas var oegentligheten har begåtts, anses frisläppandet för konsumtion ha skett i Finland vid den tidpunkt då oegentligheten upptäcktes.

I sådana fall som avses i 1 och 2 mom. ska Skatteförvaltningen underrätta de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten. (16.12.2016/1178)

Om punktskattepliktiga produkter som avsänts från Finland inom ramen för ett uppskovsförfarande inte har anlänt till destinationsorten och ingen oegentlighet som ger upphov till deras frisläppande för konsumtion inom ramen för förfarandet har konstaterats under flyttningen, ska produkterna anses ha frisläppts för konsumtion i Finland vid den tidpunkt då flyttningen inleddes, utom ifall det, inom fyra månader efter att flyttningen inleddes, kan visas att flyttningen har avslutats eller på vilken plats oegentligheten har begåtts.

Om produkterna har avsänts från Finland inom ramen för ett uppskovsförfarande och inte har anlänt till destinationsorten och den person som ställt säkerheten inte har blivit och inte har kunnat bli informerad om att varorna inte har anlänt till destinationsorten, kan personen i fråga inom 30 dagar från den tidpunkt då denna information lämnades av de behöriga myndigheterna bevisa att flyttningen har avslutats eller visa var oegentligheten begicks. (16.12.2016/1178)

Om det i fall som avses i 2 eller 4 mom. inom tre år fastställs att oegentligheten som ledde till frisläppande av produkterna för konsumtion skedde i en annan medlemsstat, återbetalar Skatteförvaltningen punktskatterna som uppburits i Finland så snart som bevis lagts fram på uppbörd av punktskatt i den medlemsstat där frisläppandet för konsumtion skedde. (16.12.2016/1178)

Om punktskatterna har uppburits i en annan medlemsstat men det inom tre år från den dag då flyttningen inleddes, fastställs att den oegentlighet som ledde till frisläppandet av produkterna för konsumtion skedde i Finland, ska Skatteförvaltningen informera myndigheterna i den medlemsstat där punktskatten har uppburits. (16.12.2016/1178)

Med oegentlighet avses i denna paragraf en händelse som inträffar under en flyttning av punktskattepliktiga produkter inom ramen för ett uppskovsförfarande, genom vilken en flyttning eller en del av en flyttning av punktskattepliktiga produkter inte avslutats i enlighet med 57 §, med undantag för den situationen att produkterna så som avses i 9 § fullständigt har förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade.

11 a § (13.11.2020/766)
Särskilda bestämmelser om oegentligheter

Bestämmelserna om skatteperiod, sista inlämningsdag för skattedeklaration och betalning av skatt för skatteperioden i 11–20, 32 och 33 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ tillämpas inte, om det i samband med en övervakningsåtgärd eller annars upptäcks att en oegentlighet som avses i 11 § i denna lag har begåtts vid import, mottagande eller flyttning av produkter. Skyldigheten att betala skatt uppkommer omedelbart efter det att produkterna har tagits emot eller importerats olagligt eller oegentligheten under flyttningen annars har konstaterats.

Tidsfristen enligt 44 och 61 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ beräknas i de fall som avses i 1 mom. från utgången av det kalenderår under vilket skyldigheten att betala skatt uppkom.

11 a § har tillfogats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

12 §
Skattskyldiga

Skyldig att betala punktskatt är

1) den godkände upplagshavaren, den registrerade mottagaren, den tillfälligt registrerade mottagaren eller någon annan person som frisläpper eller på vars vägnar de punktskattepliktiga produkterna frisläpps från ett uppskovsförfarande,

2) den godkände upplagshavaren i vars skatteupplag konstaterats outredd konsumtion av produkter eller i vars skatteupplag har tagits punktskattepliktiga produkter för eget bruk eller i vars skatteupplag har förekommit otillåtet frisläppande av produkter och varje annan person som deltagit i sådant tagande för eget bruk eller otillåtet frisläppande,

3) den godkände upplagshavaren, den registrerade avsändaren eller den som ställt eller borde ha ställt säkerhet för flyttningen av produkterna eller varje annan person som medverkat i den otillåtna avvikelsen från frisläppandet av produkterna från ett uppskovsförfarande och som var medveten om eller rimligen borde ha varit medveten om att denna avvikelse var otillåten, om det under flyttning av punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande har skett en sådan oegentlighet som avses i 11 § 1, 2 eller 4 mom.,

4) den som innehar punktskattepliktiga produkter för vilka punktskatt inte har betalts i Finland eller som deltar i innehavet av sådana produkter utanför ramen för ett uppskovsförfarande,

5) den som någon annanstans än i ett skatteupplag tillverkar eller bearbetar punktskattepliktiga produkter eller deltar i tillverkningen eller bearbetningen,

6) den som deklarerar de punktskattepliktiga varorna och den på vars vägnar de deklareras vid import eller vid otillåten import samt varje annan person som medverkar i importen; med den som deklarerar produkterna jämställs också den som importerar produkterna till Finland från ett tredjeterritorium som hör till unionens tullområde.

Om andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter förs in från en medlemsstat eller från ett område utanför unionen är, utöver de som avses i 3 och 6 punkten, den godkände upplagshavare skattskyldig till vars skatteupplag produkterna flyttas eller borde ha flyttats eller den registrerade mottagare skattskyldig, som har för avsikt att ta emot produkterna.

Om de skattskyldiga enligt 1 eller 2 mom. är flera ska de solidariskt ansvara för skatten.

I denna lags 9 kap. och i respektive lagar om punktskatt eller accis föreskrivs dessutom om skattskyldighet i vissa fall.

13 §
Skattskyldighet i vissa situationer

Den som har förvärvat punktskattepliktiga produkter skattefritt med stöd av denna lag eller respektive lagar om punktskatt eller accis, är skyldig att betala punktskatt på produkterna om de har använts för annat än skattefritt ändamål.

Den som efter att en godkänd upplagshavare har försatts i konkurs från dennes skatteupplag frisläpper punktskattepliktiga produkter för konsumtion är liksom den godkände upplagshavaren skyldig att betala punktskatt på produkterna.

Om punktskattepliktiga produkter som ska föras till ett område utanför unionen har hänförts till förfarandet för extern transitering enligt artikel 226 i tullkodexen i en annan medlemsstat och detta förfarande inte avslutas i enlighet med bestämmelserna om det, ska punktskatt betalas på produkterna, om de finns i Finland eller om det kan antas att de har konsumerats i Finland. Skattskyldig för dessa produkter är den gäldenär som avses i tullkodexen. (13.11.2020/766)

3 mom. har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

Om produkter som ska föras till ett område utanför unionen i enlighet med artikel 91 i tullkodex har hänförts till förfarandet för extern transitering i en annan medlemsstat och detta förfarande inte avslutas enligt bestämmelserna om det, ska punktskatt betalas på produkterna om de finns i Finland eller om det kan antas att de konsumerats här. Den skattskyldige är enligt tullkodex gäldenär i förhållande till de produkter som avses ovan.

14 § (13.11.2020/766)
Fastställande av skatt

Punktskatten fastställs enligt de bestämmelser som gällde den dag då produkten frisläpptes för konsumtion i Finland eller skyldigheten att betala skatt annars uppkom.

För produkter som importerats från ett område utanför unionen och som inte omedelbart efter importen har hänförts till ett uppskovsförfarande, fastställs punktskatten enligt de bestämmelser som gällde den dag då tullmyndigheten godkände anmälan om produktens övergång till fri omsättning.

I sådana fall som avses i 13 § 1 mom. fastställs skatten enligt de bestämmelser som gällde den dag då produkten användes för ett skattepliktigt ändamål.

Om skattepliktiga produkter har tagits emot eller importerats i kommersiellt syfte eller annars för näringsverksamhet utan att denna lags bestämmelser om beskattning och övervakning iakttagits, fastställs skatten enligt de bestämmelser som gällde den dag då produkterna togs emot eller importerades eller oegentligheten annars konstaterades.

14 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

14 §
Tidpunkten för fastställande av skatt

Punktskatten ska fastställas enligt de bestämmelser som gäller den dag då produkten har frisläppts för konsumtion i Finland eller skyldigheten att betala skatt annars har uppkommit.

För produkter som importerats från ett område utanför unionen och som inte omedelbart efter importen har hänförts till ett uppskovsförfarande ska punktskatten fastställas enligt de bestämmelser som gällde den dag då tullmyndigheten godkände anmälan om produktens övergång till fri omsättning.

I sådana fall som avses i 13 § 1 mom. ska skatten fastställas enligt de bestämmelser som gällde den dag då produkten användes för ett skattepliktigt ändamål.

Om skattepliktiga produkter har tagits emot eller importerats i kommersiellt syfte eller annars för näringsverksamhet utan att denna lags bestämmelser om beskattning och övervakning iakttagits, ska skatten fastställas enligt de bestämmelser som gällde den dag då produkten togs emot eller importerades eller en oegentlighet annars konstaterades.

15 § (13.11.2020/766)
Beskattningsbara kvantiteter

En godkänd upplagshavare ska för varje skatteperiod betala skatt på de produkter som har frisläppts för konsumtion under skatteperioden.

En registrerad mottagare och en skatterepresentant ska för varje skatteperiod betala skatt på de produkter som tagits emot under skatteperioden.

Den skattskyldige som avses i 13 § 1 mom. ska betala skatt på de produkter som under skatteperioden har använts för skattepliktiga ändamål. Skattedeklarationen ska lämnas in och skatten betalas med iakttagande av vad som föreskrivs i 17 § 1 mom. och 32 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

I andra situationer än de som avses i 1–3 punkten i denna paragraf ska skatt betalas på de produkter som har tagits emot vid respektive tidpunkt eller på vilka skatt annars ska betalas.

Om tillståndet för en godkänd upplagshavares skatteupplag återkallas, ska upplagshavaren betala punktskatt på de produkter som finns i skatteupplaget när tillståndet upphör. Punktskatten betalas då enligt de bestämmelser som gäller dagen efter att tillståndet har upphört. Skattedeklarationen ska lämnas in och skatten betalas med iakttagande av vad som föreskrivs i 17 § 1 mom. och 32 § 1 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Vad som föreskrivs i detta moment ska inte tillämpas om den godkände upplagshavaren har försatts i konkurs.

Vad som i 1–5 mom. föreskrivs om beskattningsbara kvantiteter tillämpas också när den behöriga myndigheten påför skatt.

15 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

15 §
Beskattningsbara kvantiteter

En godkänd upplagshavare ska för varje skatteperiod påföras skatt på de produkter som under en skatteperiod har frisläppts för konsumtion.

En registrerad mottagare och en skatterepresentant ska för varje skatteperiod påföras skatt på de produkter som tagits emot under perioden.

Skattskyldiga som avses i 13 § 1 mom. ska påföras skatt på de produkter som under skatteperioden har använts för skattepliktiga ändamål. På beskattningen tillämpas också i övrigt bestämmelserna om registrerade mottagare.

I andra situationer än de som avses ovan ska skatt påföras på de produkter som vid tidpunkten i fråga har tagits emot eller på vilka skatt annars ska betalas.

Om tillståndet för en godkänd upplagshavares skatteupplag återkallas, ska upplagshavaren betala punktskatt på de produkter som finns i skatteupplaget när tillståndet upphör. Punktskatten fastställs då enligt de bestämmelser som gäller dagen efter att tillståndet har upphört. Skatten ska deklareras och betalas i enlighet med 31 § 2 mom. och 46 § 2 mom. Vad som föreskrivs i detta moment ska inte tillämpas om den godkände upplagshavaren har försatts i konkurs.

16 § (13.11.2020/766)

16 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

16 §
Avdrag från skatt

En godkänd upplagshavare har rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den punktskatt som har betalats eller ska betalas på produkter som under skatteperioden i fråga har återförts till skatteupplaget. Avdrag får emellertid inte göras i fråga om sådana produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade på grund av sin beskaffenhet, såsom att de blivit gamla eller avdunstat eller av någon jämförbar orsak som har samband med deras egenskaper.

Dessutom har en godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare rätt att från punktskatten för en skatteperiod dra av den skatt som har betalts eller ska betalas på produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oförutsedd händelse eller force majeure. Avdrag får inte göras för produkter som på grund av sin beskaffenhet har förstörts. Avdrag får göras endast för produkter som bevisligen har förstörts fullständigt eller oåterkalleligen gått förlorade. Produkter för vilka görs avdrag ska förstöras under den behöriga myndighetens övervakning eller annars på ett sätt som den godkänt. (16.12.2016/1178)

Avdrag som avses i 1 och 2 mom. får göras av den upplagshavare eller registrerade mottagare som har betalt eller är skyldig att betala punktskatt på produkterna. Om avdrag enligt 1 och 2 mom. inte kan göras till fullt belopp vid beräkningen av den punktskatt som ska betalas för skatteperioden, får den godkände upplagshavaren eller registrerade mottagaren dra av det oavdragna beloppet i deklarationerna för det innevarande årets följande skatteperioder eller för det följande kalenderårets skatteperioder.

3 kap.

Skattefrihet

17 § (13.11.2020/766)
Punktskattefrihet

Produkter som tillverkas, bearbetas, innehas eller flyttas under ett uppskovsförfarande och produkter som hänförs till ett tullagerförfarande enligt artikel 240 eller förfarande för export enligt artikel 269 i tullkodexen är skattefria.

Bestämmelser om skattefrihet för punktskattepliktiga produkter ingår dessutom i respektive lagar om punktskatt eller accis.

17 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

17 §
Punktskattefrihet

Skattefria är produkter som tillverkas, bearbetas, innehas eller flyttas under ett uppskovsförfarande och produkter på vilka tillämpas tullagerförfarande enligt artikel 98 eller exportförfarande enligt artikel 161 i tullkodex.

Bestämmelser om skattefrihet för punktskattepliktiga produkter ingår dessutom i respektive lagar om punktskatt eller accis.

18 §
Befrielse från punktskatt

Skattefria är produkter som

1) är avsedda för officiellt bruk vid i Finland verksamma utländska diplomatiska representationer, konsulat som förestås av en utsänd konsul eller med dem jämförbara beskickningar eller för diplomatiska representanters, utsända konsulers eller med dem jämförbara personers eller till deras hushåll hörande familjemedlemmars personliga bruk,

2) är avsedda att användas av i Finland verksamma internationella organisationer, inom de gränser och på de villkor som bestämts genom internationella konventioner om upprättande av dessa organisationer eller genom avtal med organisationernas ledning,

3) är avsedda att användas av de väpnade styrkorna i varje stat som är part i Nordatlantiska fördraget, utom den medlemsstat där punktskatten kan tas ut, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som medföljer dem eller för mässar och marketenterier,

4) är avsedda att användas av Förenade kungarikets väpnade styrkor stationerade i Cypern i enlighet med fördraget om upprättandet av Republiken Cypern, för styrkornas eget bruk, för civilpersonal som medföljer dem eller för mässar och marketenterier,

5) är avsedda för konsumtion enligt ett avtal som ingåtts med tredjeländer eller internationella organisationer, förutsatt att avtalet är tillåtet eller godkänt med hänsyn till undantag från mervärdesskatt,

6) för officiellt bruk levereras till någon av Europeiska unionens institutioner i Finland, om produkternas skattepliktiga anskaffningspris sammanlagt uppgår till minst 80 euro, samt produkter som levereras till någon av Europeiska unionens institutioner i en annan medlemsstat under motsvarande förutsättningar som skattefrihet beviljas i etableringsstaten.

(29.4.2016/311)

För de ändamål som nämns i 1 mom. kan punktskattepliktiga produkter säljas skattefritt från ett skatteupplag. Skattefriheten kan även förverkligas genom återbetalning av punktskatten, varvid 83 § 1 mom. och 83 a § 1 mom. ska tillämpas. På den som har rätt till återbetalning tillämpas dessutom vad som föreskrivs om skattskyldiga i 59 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (13.11.2020/766)

2 mom. har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

För ändamål som nämns i 1 mom. kan punktskattepliktiga produkter säljas skattefritt från ett skatteupplag. När det gäller energiprodukter och elektricitet kan skattefriheten förverkligas genom återbetalning av punktskatten, varvid 83 § ska tillämpas.

Om punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande flyttas från en medlemsstat till mottagare som avses i 1 mom. ska de åtföljas av ett intyg om undantag. Dessutom tillämpas vad som i 8 kap. föreskrivs om flyttning av produkter under ett uppskovsförfarande.

En förutsättning för skattefrihet i sådana fall som avses i 1 mom. är att produkternas köpare innan produkterna levereras eller avsänds tillställer den godkände upplagshavaren ett originalintyg varmed den behöriga myndigheten i köparens etableringsstat fastställer köparens rätt att förvärva skattefria produkter.

Utrikesministeriet utfärdar på begäran av i Finland verksamma diplomatiska representationer, utsända konsulers kanslier, internationella organisationer eller deras personal i Finland ett sådant intyg om undantag från skatteplikt som avses i 3 och 4 mom. Om produkter levereras till någon av Europeiska unionens institutioner på det sätt som förutsätts i protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna, ska Europeiska unionens vederbörande institution utfärda ett sådant intyg om undantag från skatteplikt som avses i 4 mom.

När punktskattepliktiga produkter importeras från områden utanför unionen för ändamål som nämns i 1 mom. gäller i fråga om förfarandet för förverkligande av skattefrihet vad som föreskrivs eller bestäms om tullfrihet för motsvarande produkter.

19 §
Skattefrihet för proviantering

Skattefria är produkter avsedda för försäljning på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik under de förutsättningar som nämns i 89 § samt produkter avsedda för konsumtion på sådana fartyg samt fartygets bränsle och smörjmedel som det för med sig till Finlands tullområde eller som på Finlands tullområde levereras till fartyget för ovan nämnda ändamål. Skattefriheten gäller också produkter som säljs och konsumeras på fartyg inom Finlands tullområde.

Tullen kan utfärda närmare föreskrifter om det förfarande som ska iakttas vid förvärv och leverans av produkter för ändamål som avses i 1 mom. Tullen har rätt att begränsa den kvantitet produkter som skattefritt levereras till ett fartyg enligt vad som behövs med hänsyn till passagerarantalet, fartygets storlek, trafikområdet och andra omständigheter. (21.12.2012/964)

Skattefria är produkter avsedda för konsumtion på ett utländskt fartyg som är i en myndighets bruk och befinner sig på besök på Finlands tullområde eller på ett finländskt fartyg som är i en myndighets bruk och avseglar till ett område utanför Finlands tullområde på officiell representationsresa enligt en fastställd besöksplan samt fartygets bränsle och smörjmedel som det för med sig eller som på Finlands tullområde levereras till fartyget för dess eget bruk.

20 §
Skattefria produkter som förstörts och blivit förstörda

Punktskatt ska inte uppbäras på produkter som levererats för ett skattefritt ändamål och som fullständigt förstörts, oåterkalleligen gått förlorade eller blivit förstörda, enligt vad som föreskrivs i 9 och 10 §.

20 a § (27.6.2014/495)
Anteckning om skattefrihet

Om en punktskattepliktig produkt säljs skattefritt ska säljaren göra en anteckning om skattefriheten och grunden för skattefriheten enligt skatteslag i fakturan eller ett motsvarande verifikat.

Bestämmelser om påföljden för försummelse av anteckningsskyldigheten finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (13.11.2020/766)

2 mom. har tillfogats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

4 kap.

Verksamhet och tillstånd som avser punktskattepliktiga produkter

21 § (13.11.2020/766)
Tillståndspliktig verksamhet

Punktskattepliktiga produkter får tillverkas, bearbetas, innehas, avsändas och tas emot inom ramen för ett uppskovsförfarande endast med stöd av tillstånd som beviljats för denna verksamhet.

Skatteförvaltningen kan på ansökan bevilja tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare eller skatterepresentant samt att hålla ett skatteupplag. Ansökan ska göras elektroniskt. Skatteförvaltningen kan dock av särskilda skäl godkänna att ansökan görs på något annat sätt än elektroniskt. Tillståndet ska vara i kraft när verksamheten inleds och medan den pågår.

På delgivning av tillståndsbeslut tillämpas 56 och 57 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Den som fått ett tillståndsbeslut och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i beslutet. På ändringssökande tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

21 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

21 §
Tillståndspliktig verksamhet

Punktskattepliktiga produkter får tillverkas, bearbetas, innehas, avsändas och mottas inom ramen för ett uppskovsförfarande endast med stöd av tillstånd som beviljats för denna verksamhet.

Skatteförvaltningen beviljar på ansökan tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare eller skatterepresentant samt att hålla ett skatteupplag. Tillståndet ska vara i kraft när verksamheten inleds och medan den pågår. (16.12.2016/1178)

22 §
Skatteupplag

Tillverkning, bearbetning och innehav av punktskattepliktiga produkter för vilka punktskatt inte har betalts ska äga rum i ett skatteupplag.

En godkänd upplagshavare ska föra in alla punktskattepliktiga produkter som den mottagit under ett uppskovsförfarande i sitt skatteupplag, utom i det fall att produkterna under ett uppskovsförfarande levererats direkt.

Produkterna ska i skatteupplaget ordnas så att myndigheten utan svårighet kan konstatera deras kvantitet och kvalitet.

Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheterna enligt denna paragraf finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (13.11.2020/766)

4 mom. har tillfogats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

23 §
Förutsättningar för beviljande av tillstånd att verka som godkänd upplagshavare

Tillstånd att verka som godkänd upplagshavare beviljas en fysisk eller juridisk person, om denne i sin affärsverksamhet

1) tillverkar eller bearbetar punktskattepliktiga produkter,

2) kontinuerligt och i en betydande omfattning bedriver partihandel med punktskattepliktiga produkter,

3) kontinuerligt och i en betydande omfattning använder eller levererar punktskattepliktiga produkter för ändamål som enligt denna lag eller respektive lagar om punktskatt eller accis är skattefria,

4) har en sådan butik för skattefria varor som avses i 89 § 2 mom.,

5) hyr ut lagerlokaler och lagertjänster för verksamhet som avses i 1–4 punkten, eller

6) bedriver annan verksamhet som kan jämställas med verksamhet som avses i 1–5 punkten.

24 §
Förutsättningar för beviljande av tillstånd för skatteupplag

Tillstånd för skatteupplag beviljas för upplag, lokaler eller områden som

1) är i tillståndssökandens besittning och kan övervakas av den behöriga myndigheten, (16.12.2016/1178)

2) lämpar sig för och kommer att användas för sådan verksamhet som avses i 23 §, för vilken sökanden beviljas eller har beviljats tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, och som

3) tillståndssökanden har ett godtagbart och motiverat behov att hålla.

Tillstånd att hålla skatteupplag beviljas inte för den delen av ett upplag som används för ändamål som avses i 23 § 1–3 punkten, som används som lager eller plats för minutförsäljning av punktskattepliktiga produkter, som serveringslokal eller för liknande ändamål.

25 §
Förutsättningar för beviljande av tillstånd att verka som registrerad mottagare, registrerad avsändare och skatterepresentant

Tillstånd att verka som registrerad mottagare beviljas en fysisk eller juridisk person som i sin affärsverksamhet tar emot punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland.

Tillstånd att verka som registrerad avsändare beviljas en fysisk eller juridisk person som i sin affärsverksamhet sänder punktskattepliktiga produkter efter att de övergått till fri omsättning.

Tillstånd att verka som skatterepresentant beviljas en fysisk eller juridisk person som en distansförsäljare av punktskattepliktiga produkter som är verksam i en annan medlemsstat har befullmäktigat att i Finland verka som sin skatterepresentant för produkter som distansförsäljaren sålt på distans.

26 § (13.11.2020/766)
Övriga förutsättningar för beviljande av tillstånd

Tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare eller skatterepresentant beviljas sökande som

1) inte väsentligt har försummat eller på de grunder som avses i 26 § 3 mom. i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) inte väsentligt kan antas försumma sina skyldigheter enligt 26 § 2 mom. i den lagen i fråga om beskattningen,

2) har uppnått myndighetsåldern och vars handlingsbehörighet inte har begränsats, om sökanden är en fysisk person, och

3) har ställt säkerhet i enlighet med 28 §.

26 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

26 §
Övriga förutsättningar för beviljande av tillstånd

Tillstånd att verka som godkänd upplagshavare, registrerad mottagare, registrerad avsändare eller skatterepresentant beviljas en sökande

1) som enligt vad som utretts anses vara tillförlitlig,

2) som anses ha tillräckliga ekonomiska och funktionella förutsättningar för verksamheten,

3) som inte är försatt i konkurs och, om sökanden är en fysisk person, ska ha uppnått myndig ålder och vars handlingsbehörighet inte har begränsats, och

4) som har ställt säkerhet i enlighet med 28 §.

Sökanden anses inte vara tillförlitlig om sökanden är en fysisk person eller har ställningen av styrelsemedlem, verkställande direktör, ansvarig bolagsman eller en jämförbar ställning eller är faktisk förmånstagare i förhållande till det sökande företaget och har gjort sig skyldig till ett brott som kan anses visa att sökanden är uppenbart olämplig att bedriva sådan verksamhet som tillståndsansökan avser. Sökanden anses inte heller vara tillförlitlig om denna annars genom sin tidigare verksamhet har visat sig vara uppenbart olämplig att bedriva sådan verksamhet som tillståndsansökan avser.

Sökanden anses inte ha tillräckliga ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten i synnerhet om sökanden enligt utmätning eller annan utredning är oförmögen att svara för sina skulder eller upprepade gånger eller i betydande utsträckning har försummat att betala skatter eller offentliga avgifter eller försummat andra förpliktelser.

Tullen ska på begäran ge Skatteförvaltningen ett utlåtande om den sökandes i 2 mom. avsedda tillförlitlighet. (16.12.2016/1178)

27 §
Tillståndets innehåll

I tillståndsbeslutet ska fastställas de för övervakningen och beskattningen nödvändiga villkor som tillståndshavaren ska iaktta. Villkoren kan ändras i syfte att beakta med övervakningen sammanhängande behov eller förändringar i tillståndshavarens verksamhet.

Tillståndshavaren ska underrätta Skatteförvaltningen om väsentliga förändringar i de uppgifter som lämnats i tillståndsansökan. (16.12.2016/1178)

Tillstånd kan beviljas för viss tid.

Bestämmelser om påföljd för försummelse av skyldigheter enligt denna paragraf finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (13.11.2020/766)

4 mom. har tillfogats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

28 § (13.11.2020/766)
Säkerheter

En godkänd upplagshavare ska på yrkande av Skatteförvaltningen i syfte att trygga skattefordran ställa säkerhet för betalning av punktskatt som grundar sig på tillverkning, bearbetning eller innehav av punktskattepliktiga produkter.

En registrerad mottagare och skatterepresentant ska på yrkande av Skatteförvaltningen ställa säkerhet för betalning av punktskatt.

Bestämmelser om säkerhet som ska ställas för produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande finns i 55 §. Bestämmelser om säkerhet som ska ställas i samband med flyttning av produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat finns i 9 kap.

Skatteförvaltningen bestämmer säkerhetens art och storlek. Vid prövningen av säkerhetens storlek ska tillståndssökandens tillförlitlighet, verksamhetens omfattning och lönsamhet samt sökandens soliditet, likviditet och övriga ekonomiska förutsättningar att svara för skatterna beaktas. Skatteförvaltningen kan bestämma att säkerhet ska ställas, kräva ytterligare säkerhet eller frisläppa säkerhet, om det behövs på grund av förändringar i tillståndshavarens verksamhet. Skatteförvaltningen ska då på tillståndshavarens begäran meddela denne ett beslut som gäller säkerheten.

På delgivning av i 4 mom. avsedda beslut som gäller säkerhet tillämpas 56 och 57 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Den som fått ett beslut som gäller säkerhet och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i beslutet. På ändringssökande tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

28 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

28 §
Säkerheter

En godkänd upplagshavare ska vid behov ställa säkerhet för att trygga skattefordringar som härrör från tillverkning, bearbetning och förvaring av punktskattepliktiga produkter.

En registrerad mottagare och en skatterepresentant ska vid behov ställa säkerhet för betalning av punktskatt.

I 55 § föreskrivs om säkerhet som ska ställas för produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande. I 9 kap. föreskrivs om säkerhet som ska ställas i anslutning till flyttning av produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat.

Skatteförvaltningen bestämmer storleken på säkerheten. Vid prövningen av storleken på säkerheten ska tillståndssökandens tillförlitlighet, verksamhetens omfattning och lönsamhet samt sökandens soliditet, likviditet och övriga ekonomiska förutsättningar att svara för skatter beaktas. Vid prövningen ska dessutom beaktas sökandens tidigare ekonomiska verksamhet och det betalningssätt som sökanden använt samt risken för att sökanden i framtiden blir insolvent. Skatteförvaltningen kan ändra säkerhetens belopp om det är behövligt på grund av förändringar i tillståndshavarens verksamhet. (16.12.2016/1178)

29 § (13.11.2020/766)
Återkallelse av tillstånd

Ett tillstånd återkallas om tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd eller om tillståndshavaren begär att tillståndet återkallas. På delgivning av beslut som gäller återkallelse av tillstånd tillämpas 56 och 57 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Den som fått ett beslut som gäller återkallelse av tillstånd och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i beslutet. På ändringssökande tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

Skatteförvaltningen ska i god tid innan ett tillstånd återkallas underrätta tillståndshavaren om att tillståndet återkallas och ge tillståndshavaren tillfälle att lägga fram en redogörelse, om inte tillståndshavaren själv har begärt att tillståndet återkallas.

När tillståndshavaren begär återkallelse av tillståndet kan det förordnas upphöra senast sex månader efter det att ansökan lämnats in till Skatteförvaltningen.

När tillståndet har upphört att gälla frisläpper Skatteförvaltningen utan dröjsmål den säkerhet som avses i 28 §. Om det har funnits eller fortfarande finns obetald skatt från tillståndets giltighetstid eller om det finns kännedom om nya skatteförpliktelser som föranleds av den verksamhet som avses i tillståndet, ska den del av säkerheten frisläppas som inte har använts eller inte används för betalning av skatten.

Tillståndet anses upphöra om tillståndshavaren försätts i konkurs.

29 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

29 §
Återkallelse av tillstånd samt varning

Ett tillstånd återkallas om

1) tillståndshavaren inte längre uppfyller förutsättningarna för beviljande av tillstånd,

2) tillståndshavaren i en betydande utsträckning har försummat att betala punktskatter,

3) det i tillståndshavarens verksamhet har uppdagats betydande eller upprepade brister, förseelser eller försummelser som trots skriftlig varning inte har åtgärdats, eller om

4) tillståndshavaren ansöker om återkallelse av tillståndet.

Om det uppdagas brister, förseelser eller försummelser i tillståndshavarens verksamhet kan Skatteförvaltningen ge tillståndshavaren en skriftlig varning. I samband med varningen kan det för tillståndshavaren sättas ut en frist inom vilken bristerna eller försummelserna ska avhjälpas.

När tillståndshavaren ansöker om återkallelse av tillståndet kan det förordnas upphöra senast sex månader efter det att ansökan lämnats in till Skatteförvaltningen. (16.12.2016/1178)

Efter det att tillståndet återkallats ska Skatteförvaltningen utan dröjsmål återbetala den säkerhet som avses i 28 § eller den del av säkerheten som inte har använts för betalning av skatter, efter det att tillståndshavaren inte längre har obetalda skatter och den verksamhet som avses i tillståndet veterligen inte orsakar ytterligare skatteförpliktelser. (16.12.2016/1178)

Tillståndet anses upphöra om tillståndshavaren försätts i konkurs.

30 § (13.11.2020/766)
Register för punktbeskattning

Skatteförvaltningen för ett sådant register över tillståndshavare och skatteupplag som förutsätts i rådets förordning (EU) nr 389/2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004. Dessutom för Skatteförvaltningen för verkställigheten av denna lag och av lagarna om punktskatt eller accis ett register med uppgifter som behövs för punktbeskattning och återbetalning av punktskatter.

Skatteförvaltningen för ett register över de stödmottagare som avses i 98 b §. Dessutom för Skatteförvaltningen ett register över de småskaliga tillverkare som avses i 1 § 5 mom. i lagen om punktskatt på läskedrycker och i 1 § 3 mom. i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar. Registret förs för beviljande och övervakning av stöd som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. I registret antecknas den småskaliga tillverkarens namn, företags- och organisationsnummer, kontaktuppgifter, kvantiteten punktskattepliktiga produkter som produceras under ansökningsåret samt beloppen av de stöd av mindre betydelse som andra myndigheter beviljat den småskaliga tillverkaren under ansökningsåret och de två föregående kalenderåren.

Uppgifterna i de register som avses i 1 och 2 mom. bevaras i 12 år efter det att den registrerade har avregistrerats. Uppgifterna bevaras dock minst så länge det är möjligt att göra ändringar i beskattningen till följd av ändringssökande.

Bestämmelser om elektroniskt utlämnande av uppgifter ur registret över tillståndshavare och skatteupplag till behöriga myndigheter i andra medlemsstater finns i den förordning som nämns i 1 mom.

30 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

30 §
Register för punktbeskattning

Skatteförvaltningen för ett sådant register över tillståndshavare och skatteupplag som förutsätts i rådets förordning (EG) nr 2073/2004 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter. Dessutom för Skatteförvaltningen för att sätta i kraft denna lag och lagar om punktskatt eller accis, ett register med uppgifter som behövs för verkställande av punktbeskattning och återbetalning av skatter. (16.12.2016/1178)

På utlämnande av information ur registren tillämpas lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) medan personuppgiftslagen (523/1999) tillämpas på annan behandling av personuppgifter, om inte något annat följer av denna lag eller de bestämmelser som nämns i 113 §.

Ur registret över tillståndshavare och skatteupplag lämnas ut information med hjälp av teknisk anslutning eller på annat elektroniskt sätt till myndigheter som sköter punktskatteärenden i andra medlemsstater, i enlighet med den förordning som nämns i 1 mom.

Skatteförvaltningen för ett register över stödmottagare som avses i 98 b §. (16.12.2016/1178)

5 kap.

Registrering (13.11.2020/766)

Rubriken har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder: Deklarationsskyldighet

31 § (13.11.2020/766)
Registreringsanmälan

De som bedriver punktskattepliktig verksamhet och som enligt lag ska registrera sig som skattskyldiga, stödmottagare eller småskaliga tillverkare ska göra en registreringsanmälan till Skatteförvaltningen. Registreringsanmälan ska göras innan den verksamhet som kräver registrering inleds, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i respektive lag om punktskatt eller accis.

Skatteförvaltningen ska utan dröjsmål underrättas om ändringar i de anmälda uppgifterna och om att den verksamhet som kräver registrering upphör.

En anmälan enligt 1 och 2 mom. ska göras elektroniskt. Skatteförvaltningen kan dock av särskilda skäl godkänna att anmälan görs på något annat sätt än elektroniskt.

Bestämmelser om påföljd för försummelse av skyldigheter enligt denna paragraf finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

31 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

31 § (27.6.2014/495)
Inlämnande av skattedeklaration

Skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod ska lämna in en skattedeklaration till Skatteförvaltningen för varje skatteperiod senast den 18 dagen i kalendermånaden efter skatteperioden. (16.12.2016/1178)

Andra skattskyldiga än de som avses i 1 mom. ska lämna in en skattedeklaration till Skatteförvaltningen inom fyra vardagar från den dag då produkterna togs emot eller skyldigheten att betala skatt i övrigt uppkom, denna dag medräknad. Som vardag betraktas inte helgfri lördag. Tidsfristen fyra vardagar för inlämnande av deklaration tillämpas inte om det vid en granskning eller på annat sätt konstateras att produkterna har förts in i landet eller tagits emot i strid med denna lags bestämmelser om beskattning och övervakning. (16.12.2016/1178)

Skatteförvaltningen kan av grundad anledning ålägga en skattskyldig att lämna in en skattedeklaration vid någon annan tidpunkt än vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. eller att lämna in en skattedeklaration som är gemensam för två eller flera skatteupplag. Skatteförvaltningen kan av grundad anledning även bestämma att skatteperioden för en viss skattskyldig ska vara längre än vad som bestäms i 6 § 17 punkten, dock högst ett kalenderår. (16.12.2016/1178)

Skattedeklarationen ska innehålla de uppgifter som behövs för att konstatera hur stort skatteuttaget ska vara samt uppgifter om skattefria leveranser per produktgrupp. Godkända upplagshavare ska lämna in en särskild skattedeklaration för varje skatteupplag.

Skattedeklarationen anses vara inlämnad då den har anlänt till Skatteförvaltningen. Bestämmelser om ankomsttidpunkten finns i 10 § i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) och i 18 § i förvaltningslagen (434/2003). (16.12.2016/1178)

32 § (13.11.2020/766)
Tidpunkten för registrering

Skatteförvaltningen antecknar den som registrerat sig som skattskyldig i registret från och med den tidpunkt då den punktskattepliktiga verksamheten inleds, och stödmottagaren eller en småskalig tillverkare från och med den tidpunkt då rätten till stöd uppkommer.

Skatteförvaltningen gör ändringar i registreringen eller avregistrerar den skattskyldige, stödmottagaren eller den småskaliga tillverkaren från och med den tidpunkt då den verksamhet som är en förutsättning för registrering har förändrats eller upphört.

32 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

32 § (27.6.2014/495)
Sätt att lämna in skattedeklaration

Skattskyldiga som deklarerar per skatteperiod ska lämna in skattedeklarationen elektroniskt (elektronisk skattedeklaration). Skatteförvaltningen kan godkänna att deklarationen lämnas in på en pappersblankett. (16.12.2016/1178)

Andra skattskyldiga än de som deklarerar per skatteperiod kan lämna in skattedeklarationen på en pappersblankett som fastställts av Skatteförvaltningen, eller elektroniskt. (16.12.2016/1178)

En elektronisk skattedeklaration ska certifieras med en elektronisk underskrift eller på något annat godtagbart sätt. Den skattskyldige ska underteckna en skattedeklaration som lämnas in på en pappersblankett. (29.6.2016/547)

Trots bestämmelserna i 1 och 3 mom. får Skatteförvaltningen meddela föreskrifter om när förfarandet med elektroniska skattedeklarationer börjar tillämpas, om undantag från användningen av elektroniska skattedeklarationer samt om det elektroniska förfarande som kan användas när elektroniska skattedeklarationer lämnas in. (16.12.2016/1178)

33 § (13.11.2020/766)
Beslut som gäller registrering

Skatteförvaltningen ska meddela den som saken gäller ett beslut i ett ärende som gäller registrering.

På delgivning av beslut tillämpas vad som föreskrivs i 56 och 57 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. På stödmottagare och småskaliga tillverkare tillämpas då vad som föreskrivs om skattskyldiga.

33 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

33 §
Beskattningsbeslut

På basis av skattedeklarationen och annan utredning fastställer Skatteförvaltningen utan dröjsmål i ett beskattningsbeslut beloppet av den punktskatt som ska betalas. (16.12.2016/1178)

Skatten fastställs i beskattningsbeslutet per produktgrupp. Skatten beräknas på fulla skattegrundande enheter så att delar som överstiger en full enhet lämnas obeaktade. Delar som överstiger en full enhet ska dock beaktas om skatten fastställs på skattepliktiga produkter som privatpersoner för med sig eller tar emot.

34 § (13.11.2020/766)
Närmare föreskrifter om registrering

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om registreringsförfarandet.

34 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

34 §
Beskattning enligt uppskattning

Beskattningen ska verkställas enligt uppskattning om någon skattedeklaration inte har lämnats in eller om deklarationen inte ens korrigerad kan läggas till grund för beskattningen (beskattning enligt uppskattning). I beskattningsbeslutet ska då nämnas på vilka grunder uppskattningen gjorts. Beskattning enligt uppskattning kan verkställas om brister upptäcks vid en granskning enligt 96 §.

6 kap.

Rubriken har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder: Verkställande av beskattning (13.11.2020/766)

35 § (13.11.2020/766)

35 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

35 §
Rättelse till skattetagarens fördel

Om punktskatt helt eller delvis, på grund av ett räknefel eller något därmed jämförbart misstag eller på grund av att Skatteförvaltningen till någon del inte har prövat saken, utan den skattskyldiges förskyllan inte har blivit påförd, eller om punktskatt av samma orsak återbetalts till ett alltför högt belopp, ska Skatteförvaltningen rätta sitt beslut, om ärendet inte annars behandlas eller om det inte har avgjorts med anledning av överklagande. (16.12.2016/1178)

Rättelse ska göras inom ett år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten eller återbetalningen fastställdes eller borde ha fastställts.

36 § (13.11.2020/766)

36 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

36 §
Efterbeskattning

Om den skattskyldige helt eller delvis har försummat sin deklarationsskyldighet eller lämnat in en bristfällig, vilseledande eller oriktig deklaration eller en annan uppgift eller handling på grund av vilken punktskatt helt eller delvis inte blivit fastställd eller återbetalts till ett alltför högt belopp, ska Skatteförvaltningen ålägga den skattskyldige att betala den punktskatt som av nämnda orsak inte har påförts (efterbeskattning). (16.12.2016/1178)

Efterbeskattning ska verkställas inom tre år från ingången av kalenderåret efter det år då skatten eller återbetalningen fastställdes eller borde ha fastställts.

37 § (13.11.2020/766)

37 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

37 §
Verkställande av rättelse och efterbeskattning

Rättelse och efterbeskattning kan verkställas också för längre tid än en skatteperiod, dock för högst ett kalenderår.

38 § (13.11.2020/766)

38 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

38 §
Utredning av ärenden

När den skattskyldige har uppfyllt sin deklarationsskyldighet ska skattemyndigheten och den skattskyldige i möjligaste mån delta i utredningen av ärendet. I regel ska den part som har bättre förutsättningar lägga fram utredning.

39 § (13.11.2020/766)

39 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

39 §
Motivering av beslut

Ett beskattningsbeslut ska motiveras om det avviker från den skattskyldiges skattedeklaration eller om beslutet gäller beskattning enligt uppskattning, rättelse till skattetagarens fördel, efterbeskattning, skatteförhöjning eller felavgift eller om beslutet annars innebär avvikelse från den ordinarie beskattningen. I motiveringen ska anges vilka huvudsakliga fakta som lagts till grund för beslutet och nämnas vilka bestämmelser som tillämpats.

Ett beslut behöver inte motiveras om en motivering är uppenbart onödig.

40 § (13.11.2020/766)

40 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

40 §
Hörande

Den skattskyldige ska ges tillfälle att bli hörd om det när beskattningen verkställs görs väsentlig avvikelse från den skattskyldiges skattedeklaration.

Den skattskyldige ska ges tillfälle att bli hörd innan beskattning enligt uppskattning, rättelse till skattetagarens fördel eller efterbeskattning verkställs.

41 § (13.11.2020/766)

41 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

41 §
Delgivning av beslut

Ett beslut kan delges utan mottagningsbevis varvid det, om inte något annat visas, anses ha delgivits den sjunde dagen efter att det lämnades in till posten. Ett beslut kan också delges personligen. Då anses beslutet ha delgivits vardagen efter den dag då det fastställdes.

Ett beslut med anledning av en elektronisk deklaration eller ansökan kan delges också elektroniskt med ett meddelande om att beslutet kan hämtas via Skatteförvaltningens datasystem. Beslutet anses då ha delfåtts vardagen efter den dag då beslutet kunde hämtas via Skatteförvaltningens datasystem. (16.12.2016/1178)

Beslutet delges en sådan statlig rättsbevakare som avses i 107 § så att denne får tillfälle att ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för det. (16.12.2016/1178)

Delgivning av beslut regleras till övriga delar i förvaltningslagen och i lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet.

42 § (13.11.2020/766)

42 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

42 §
Kringgående av skatt

Om ett förhållande eller en åtgärd har givits en rättslig form som inte motsvarar sakens egentliga natur eller syfte, ska vid punktbeskattningen förfaras som om den riktiga formen hade använts.

43 § (13.11.2020/766)

43 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

43 §
Skatteförhöjning

Punktskatt kan höjas

1) med minst 50 och högst 2 500 euro, om den skattskyldige utan giltigt skäl har lämnat in en deklaration eller andra uppgifter eller andra handlingar efter föreskriven tid, och med högst 3 500 euro, om deklarationen eller andra uppgifter eller handlingar har lämnats in först efter uppmaning eller om det finns mindre brister i dem och den skattskyldige inte har följt en uppmaning att avhjälpa bristerna,

2) med högst 30 procent, om den skattskyldige utan giltigt skäl har lämnat in en deklaration eller andra uppgifter eller handlingar i felaktigt eller väsentligen bristfälligt skick, eller om den skattskyldige utan giltigt skäl efter en uppmaning helt eller delvis har underlåtit att fullgöra sin deklarationsskyldighet,

3) med högst 50 procent, om den skattskyldige uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat in en bristfällig, vilseledande eller oriktig deklaration eller andra uppgifter eller handlingar eller annars har försummat att fullgöra sin deklarationsskyldighet och förfarandet har varit ägnat att medföra att den skattskyldige skulle ha kunnat undgå skatt.

Om förfarandet enligt 1 mom. 3 punkten, med beaktande av storleken av den nytta som hade kunnat uppnås och andra relevanta omständigheter måste anses vara grovt, kan skatten höjas med minst 50 och högst 100 procent.

Om felaktigheten eller försummelsen enligt 1 eller 2 mom. gäller endast en del av de skattepliktiga produkterna, ska skatteförhöjning påföras endast den punktskatt som motsvarar denna del.

44 § (13.11.2020/766)

44 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

44 § (16.12.2016/1178)
Felavgift

Om ett förfarande som avses i 43 § 1 mom. 1–3 punkten gäller punktbeskattning vid vilken ingen skatt eller endast ett ringa skattebelopp påförs och någon skatteförhöjning inte har fastställts eller om deklarationsskyldigheten eller någon annan skyldighet enligt denna lag eller respektive lagar om punktskatt eller accis eller en statsrådsförordning som utfärdats med stöd av lagarna eller enligt den behöriga myndighetens på dessa bestämmelser baserade beslut eller föreskrifter har försummats, eller om bristfälliga eller oriktiga uppgifter har lämnats i syfte att få punktskatt återbetald, kan som felavgift påföras minst 50 och högst 15 000 euro.

45 § (13.11.2020/766)

45 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

45 §
Påförande av skatteförhöjning och felavgift

När skatteförhöjning och felavgift påförs ska det beaktas hur klandervärt förfarandet varit, om det har upprepats och andra jämförbara omständigheter.

Innan skatteförhöjning eller felavgift påförs ska den som saken gäller ges tillfälle att bli hörd. Ett beslut om skatteförhöjning eller felavgift kan emellertid fattas utan att parten hörs, om skatteförhöjningen eller felavgiften påförs på den grunden att till tullmyndigheten inte inom föreskriven tid har lämnats in en deklaration eller andra uppgifter eller handlingar.

Skatteförhöjningen eller felavgiften förblir i kraft trots att skattskyldigheten upphört eller punktskatten återbetalts, om orsakerna till påföljden fortfarande är för handen.

7 kap.

Skatteuppbörd (13.11.2020/766)

Rubriken har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder: Betalning och uppbörd av skatt

46 § (13.11.2020/766)

46 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

46 §
Tidpunkten för betalning av skatt

En skattskyldig som deklarerar per skatteperiod ska betala punktskatten för skatteperioden senast den 27 dagen i kalendermånaden efter skatteperioden. Om denna dag är en helgdag eller helgfri lördag får skatten betalas den första vardagen därefter.

Andra skattskyldiga än de som deklarerar per skatteperiod ska betala skatten inom tio vardagar efter det att produkterna tagits emot eller skyldigheten att betala skatt annars har uppkommit, denna dag medräknad. Som vardag anses inte helgfri lördag. I sådana fall som avses i 12 § 1 mom. 3 punkten uppkommer skyldigheten att betala skatt omedelbart efter det att produkterna tagits emot eller förts in i landet i strid med bestämmelserna eller oegentligheten annars har konstaterats.

Om den skattskyldige inte har fått del av beskattningsbeslutet inom den tid som avses i denna paragraf, ska punktskatten betalas enligt skattedeklarationen eller den skattskyldiges bokföring.

47 § (13.11.2020/766)
Särskilda bestämmelser om skatteuppbörd

Vad som i lagen om skatteuppbörd föreskrivs om återbäring och skattskyldig som mottagare av återbäring tillämpas också på sådan återbetalning som avses i denna lag eller i respektive lag om punktskatt eller accis och som grundar sig på ansökan samt på den som ansöker om sådan återbetalning.

Bestämmelser om användning och återbetalning av säkerhet som avses i 53, 74, 78 och 80 § i denna lag finns i 16 § i lagen om skatteuppbörd.

47 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

47 § (12.1.2018/29)
Skatteuppbörd

Om inte något annat föreskrivs i denna lag eller med stöd av den ska i fråga om uppbörd, betalning och indrivning av, ansvar för och återbetalning av punktskatt iakttas lagen om skatteuppbörd (11/2018) eller vad som bestäms eller föreskrivs med stöd av den.

47 a § (13.11.2020/766)

47 a § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

47 a § (16.12.2016/1178)
Kvittning

Skatteförvaltningen kan kvitta en återbetalning som ska betalas med stöd av denna lag eller någon annan lag som gäller punktskatt eller accis mot en debiterad skatt eller någon annan faktura som inte betalats inom utsatt tid och mot dröjsmålspåföljder och betalningsuppskovsränta i anslutning till den. Kvittning kan verkställas för betalning av en förfallen skuld för vilken mottagaren av återbetalningen är betalningsskyldig helt eller till en viss del eller annars ansvarar för.

Skatteförvaltningen ska underrätta den skattskyldige eller den som annars ansvarar för skulden om verkställd kvittning. Till kvittningsmeddelandet ska det fogas anvisningar för sökande av ändring.

I de fall som avses i 3 § 1 mom. tillämpas 69–72 § i tullagen på kvittningen.

47 b § (13.11.2020/766)

47 b § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

47 b § (16.12.2016/1178)
Hinder för kvittning

Kvittning verkställs inte

1) för betalning av en preskriberad skuld,

2) för betalning av en skuld eller del av en skuld vars verkställighet har avbrutits eller förbjudits.

För kvittning används inte

1) skatt eller avgift som av misstag betalts till ett för stort belopp,

2) återbetalning då motsvarande medel har betalts som utdelning ur den skattskyldiges konkursbo.

Konkurs för mottagaren av återbetalningen eller utmätning av återbetalningen hindrar inte att kvittning verkställs. Skatteförvaltningen ska omedelbart underrätta utmätningsmannen om kvittning av en fordran som finns hos utmätningsmannen för indrivning.

47 c § (13.11.2020/766)

47 c § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

47 c § (27.6.2014/495)
Kvittningsdag

Kvittningsdag är den dag då beslutet om återbetalning fattas. Ränta på återbetalningen samt dröjsmålspåföljder beräknas till och med kvittningsdagen.

47 d § (13.11.2020/766)

47 d § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

47 d § (16.12.2016/1178)
Kvittningsordning

Återbetalning av punktskatt ska först användas till betalning av punktskatt och därefter till betalning av bilskatt. Om det fortfarande finns oanvänd återbetalning efter detta används den till betalning av Skatteförvaltningens andra fordringar. På användning av återbetalningen tillämpas bestämmelserna i lagen om skatteuppbörd.

Om återbetalningen inte används för kvittning av Skatteförvaltningens fordringar på mottagaren av återbetalningen kan den användas till att betala mottagarens andra förfallna, obetalda skatter till staten, offentligrättsliga avgifter samt dröjsmålspåföljder och betalningsuppskovsränta i anslutning till dem, förutsatt att den berörda myndigheten innan återbetalningen betalas ut har begärt detta av den myndighet som beslutar om kvittningen. På motsvarande sätt kan en kvittningsgill återbetalning som den skattskyldige har hos en annan myndighet på begäran användas för betalning av en punktskattefordran. På kvittningen tillämpas i det fallet bestämmelserna i 47 a–47 c §.

Om det belopp som återbetalas inte används för att betala finska myndigheters fordringar kan återbetalningen med stöd av en överenskommelse om handräckning eller rådets direktiv 2010/24/EU om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder användas till betalning av skatt som drivs in i Finland.

En annan återbäring som en skattskyldig får från Skatteförvaltningen får användas till betalning av punktskatt på det sätt som föreskrivs i 23 § i lagen om skatteuppbörd. (12.1.2018/29)

47 e § (13.11.2020/766)

47 e § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

47 e § (16.12.2016/1178)
Närmare föreskrifter om kvittning

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om kvittningsförfarandet.

48 § (13.11.2020/766)
Skattetillägg och förseningsränta i vissa situationer

På påföljder vid dröjsmål med betalning av punktskatt som uppbärs av Tullen i enlighet med 3 § 1 mom. tillämpas lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). Vid tillämpningen av 3 § 3 mom. i den lagen beräknas skattetillägget dock för den tidsperiod för vilken ränta enligt artikel 114.2 i tullkodexen beräknas.

48 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

48 §
Skattetillägg och förseningsränta

En skattskyldig som utan debitering betalar skatten efter föreskriven tid ska på eget initiativ samtidigt betala skattetillägg. Om den skattskyldige inte på eget initiativ betalar skattetillägg påförs det av Skatteförvaltningen. På punktskatt som har påförts genom ett beskattningsbeslut och förfallit till betalning ska betalas förseningsränta. (16.12.2016/1178)

Skattetillägg och förseningsränta beräknas i enlighet med lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995). På fastställande av skattetillägg i samband med efterbeskattning och rättelse till skattetagarens fördel tillämpas 3 § 1 och 2 mom. i lagen om skattetillägg och förseningsränta.

Bestämmelserna i denna paragraf ska tillämpas också om beskattningen i övrigt verkställs enligt bestämmelserna om tull. Skattetillägg beräknas dock för den tidsperiod för vilken ränta enligt artikel 114.2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen beräknas. (29.4.2016/311)

49 § (13.11.2020/766)
Krediteringsränta

På punktskatt som återbetalas betalas krediteringsränta, om punktskatten återbetalas på basis av en rättelsedeklaration, en ansökan eller ändringssökande eller på basis av ett beslut om påförande av skatt eller ett beslut om rättelse till den skattskyldiges fördel. På beloppet av en säkerhet som återbetalas betalas inte krediteringsränta, om det inte är fråga om säkerhet som avses i 53, 74, 78 eller 80 § och som till någon del har använts för betalning av skatter. Bestämmelser om beräkning av krediteringsränta finns i 37 och 38 § i lagen om skatteuppbörd.

Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas även om beskattningen i övrigt verkställs enligt bestämmelserna om tull. Räntan på den punktskatt som återbetalas beräknas dock från den tidpunkt som avses i 93 § 3 mom. i tullagen.

49 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

49 §
Återbetalningsränta

Om punktskatt återbetalas till följd av skatterättelse eller överklagande ska ränta betalas på återbetalningsbeloppet. Räntan beräknas som en årlig ränta som är referensräntan enligt 12 § i räntelagen (633/1982) för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Räntan räknas från skattens betalningsdag. Ränta betalas inte på återbetalningsbelopp under 100 euro. På räntan tillämpas bestämmelserna om punktskatt, om inte annat föreskrivs i denna eller någon annan lag.

Bestämmelserna i denna paragraf ska tillämpas också om beskattningen i övrigt verkställs enligt bestämmelserna om tull. Räntan beräknas dock från den tidpunkt som avses i 93 § 3 mom. i tullagen. (29.4.2016/311)

50 § (13.11.2020/766)

50 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

50 §
Minimibelopp av punktskatt som uppbärs och återbetalas

Om ett beslut resulterar i en slutsumma under 10 euro uppbärs punktskatten inte.

Minsta punktskattebelopp som återbetalas är 10 euro.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte på punktbeskattningen vid införsel av alkoholdrycker och tobaksprodukter som resande eller personer som hör till personalen på ett fortskaffningsmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett tredjeland för med sig eller som sänts till enskilda personer. (29.4.2016/311)

8 kap.

Flyttning av produkter under ett uppskovsförfarande

51 §
Flyttning av produkter under ett uppskovsförfarande

Harmoniserade punktskattepliktiga produkter får flyttas under ett uppskovsförfarande inom unionens territorium eller, om produkterna flyttas via ett tredjeland eller ett tredjeterritorium,

1) från ett skatteupplag till ett annat skatteupplag, till en registrerad mottagare, till en tillfälligt registrerad mottagare eller till en exportplats,

2) från ett skatteupplag till en mottagare enligt 18 § 1 mom., om produkterna avsänds från en annan medlemsstat,

3) från en importplats till någon av de destinationer som avses i 1 eller 2 punkten, om produkterna avsänds av en registrerad avsändare.

Andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter får under ett uppskovsförfarande flyttas

1) inom Finlands territorium från ett skatteupplag till ett annat, till en exportplats eller till en annan medlemsstat,

2) från en annan medlemsstat eller exportplats till ett skatteupplag i Finland eller till en registrerad mottagare.

52 §
Registrerad mottagare

En registrerad mottagare får i sin affärsverksamhet under ett uppskovsförfarande ta emot punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland. En registrerad mottagare får varken inneha eller avsända punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande.

53 §
Tillfälligt registrerad mottagare

En tillfälligt registrerad mottagare får i sin affärsverksamhet under ett uppskovsförfarande vid en viss tidpunkt ta emot en viss kvantitet punktskattepliktiga produkter från en annan medlemsstat eller från en importplats i Finland. En tillfälligt registrerad mottagare får varken inneha eller avsända punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande.

Skatteförvaltningen beviljar rätt att verka som tillfälligt registrerad mottagare, om personen i fråga före avsändandet av de punktskattepliktiga produkterna har gjort en anmälan till Skatteförvaltningen och ställt säkerhet för betalningen av punktskatt på produkterna. (16.12.2016/1178)

54 § (13.11.2020/766)
Direkt leverans

En godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare får under ett uppskovsförfarande ta emot punktskattepliktiga produkter genom direkt leverans, om produkterna har avsänts från ett skatteupplag i en annan medlemsstat eller från en importplats i en annan medlemsstat eller i Finland.

En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare ska registrera sig som användare av direkt leverans. På registreringen tillämpas vad som i 5 kap. föreskrivs om registrering som skattskyldig. Skatteförvaltningen kan av övervakningsskäl begränsa eller förbjuda användningen av direkt leverans.

En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare är skyldiga att lämna en mottagningsrapport enligt 64 § 1 mom. i fråga om de produkter som tagits emot genom direkt leverans.

54 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

54 §
Direkt leverans

En godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare får under ett uppskovsförfarande ta emot punktskattepliktiga produkter någon annanstans än i sitt skatteupplag eller på en registrerad mottagares mottagningsplats, om produkterna har avsänts från ett skatteupplag i en annan medlemsstat eller från en importplats i en annan medlemsstat eller i Finland.

En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare ska göra anmälan till Skatteförvaltningen innan de vidtar åtgärder som avses i 1 mom. Skatteförvaltningen kan av övervakningsskäl begränsa eller förbjuda direkt leverans. (16.12.2016/1178)

En godkänd upplagshavare eller registrerad mottagare är skyldig att ge en sådan mottagningsrapport om direktlevererade produkter som avses i 64 § 1 mom.

55 §
Säkerhet vid flyttning av punktskattepliktiga produkter

En godkänd upplagshavare och en registrerad avsändare ska ställa säkerhet för betalning av punktskatt vid flyttning av punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande. Säkerheten ska vara giltig i hela unionen.

Skatteförvaltningen fastställer säkerhetsbeloppet i samband med att den beviljar den godkände upplagshavaren och den registrerade avsändaren tillstånd. (16.12.2016/1178)

Genom förordning av statsrådet får det utfärdas bestämmelser om möjligheten att med en annan medlemsstat ömsesidigt avstå från den säkerhet som avses i 1 mom. när energiprodukter flyttas under ett uppskovsförfarande. (27.6.2014/495)

56 § (13.11.2020/766)
Påbörjande av flyttning

Flyttningen av punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande ska i situationer som avses i 51 § 1 mom. 1 och 2 punkten påbörjas när de punktskattepliktiga produkterna lämnar skatteupplaget och i de situationer som avses i 51 § 1 mom. 3 punkten när produkterna övergår till fri omsättning enligt artikel 201 i tullkodexen.

56 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

56 §
Påbörjande av flyttning

Flyttning av punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande ska i situationer som avses i 51 § 1 mom. 1 och 2 punkten påbörjas när de punktskattepliktiga produkterna lämnar skatteupplaget och i situationer som avses i 51 § 1 mom. 3 punkten när produkterna övergår till fri omsättning enligt artikel 79 i tullkodex.

57 §
Avslutande av flyttning

Flyttning av punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande ska avslutas när mottagaren tagit emot leveransen av de punktskattepliktiga produkterna eller när produkterna har lämnat unionens territorium.

58 § (16.12.2016/1178)
Avsändande av produkter via det datoriserade systemet

Vid flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter ska det datoriserade systemet användas. En flyttning av sådana produkter ska anses äga rum under ett uppskovsförfarande endast om produkterna åtföljs av ett elektroniskt administrativt dokument som behandlas i enlighet med 2 och 3 mom. Ett elektroniskt administrativt dokument behöver emellertid inte användas vid flyttning av produkter i ett förenklat förfarande enligt 66 § eller vid tillämpning av kraven enligt kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagningen av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektorn. I det fallet ska mottagaren anmäla de mottagna vinleveranserna till Skatteförvaltningen med det dokument som krävs enligt nämnda förordning eller genom att hänvisa till det dokumentet.

Om punktskattepliktiga produkter avsänds under ett uppskovsförfarande ska en godkänd upplagshavare och en registrerad avsändare lämna ett preliminärt elektroniskt administrativt dokument till Skatteförvaltningen, med användning av det datoriserade systemet.

Skatteförvaltningen gör en elektronisk kontroll av uppgifterna på det preliminära elektroniska administrativa dokumentet. Om uppgifterna inte är giltiga, ska Skatteförvaltningen utan dröjsmål underrätta avsändaren om det. Om uppgifterna är giltiga ska Skatteförvaltningen tilldela dokumentet en unik administrativ referenskod och underrätta avsändaren om denna.

Skatteförvaltningen vidarebefordrar utan dröjsmål det elektroniska administrativa dokumentet till de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten, om destinationen är i en annan medlemsstat, eller direkt till mottagaren om denne finns i Finland.

Om punktskattepliktiga produkter flyttas från Finland till en exportplats och om någon exportdeklaration inte inlämnas i Finland, ska Skatteförvaltningen utan dröjsmål vidarebefordra det elektroniska administrativa dokumentet till de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten. Om exportdeklarationen inlämnas i Finland ska Skatteförvaltningen förvara det elektroniska administrativa dokumentet i väntan på exportrapporten.

Efter att det elektroniska administrativa dokumentet har inkommit till Skatteförvaltningen ska det vidarebefordras till mottagaren endast om denne är en godkänd upplagshavare, en registrerad mottagare eller en tillfälligt registrerad mottagare.

59 §
Dokument som ska åtfölja produkterna

En godkänd upplagshavare och en registrerad avsändare ska ge den person som medföljer de punktskattepliktiga varorna en utskriftsversion av det elektroniska administrativa dokumentet eller ett annat kommersiellt dokument som innehåller en tydlig uppgift om den unika administrativa referenskoden. Detta dokument ska på begäran kunna uppvisas för de behöriga myndigheterna under hela flyttningen under ett uppskovsförfarande.

60 §
Återkallelse

Avsändaren kan återkalla det elektroniska administrativa dokumentet innan flyttningen har påbörjats enligt 56 §.

61 §
Ändring av destinationsort

Vid en flyttning under ett uppskovsförfarande kan avsändaren via det datoriserade systemet ändra destinationsort till en ny destinationsort som måste vara ett skatteupplag, en registrerad mottagare, en tillfälligt registrerad mottagare, en exportplats eller i tillämpliga fall en sådan plats för direkt leverans som avses i 54 §.

62 §
Flyttningar av energiprodukter

En godkänd upplagshavare eller en registrerad avsändare får under ett uppskovsförfarande sända harmoniserade punktskattepliktiga energiprodukter till sjöss eller på inre vattenvägar till en mottagare som inte är slutgiltigt känd vid den tidpunkt då avsändaren lämnar in det preliminära elektroniska administrativa dokumentet enligt 58 §.

Avsändaren ska med användning av det datoriserade systemet tillställa Skatteförvaltningen uppgifter om mottagaren så snart de är kända och senast efter det att flyttningen slutförts. (16.12.2016/1178)

63 § (16.12.2016/1178)
Uppdelning av flyttning

Avsändaren får under ett uppskovsförfarande dela upp en flyttning av harmoniserade punktskattepliktiga energiprodukter i två eller flera flyttningar, om

1) den totala kvantiteten punktskattepliktiga produkter inte ändras,

2) uppdelningen sker i Finland eller på territoriet hos en annan medlemsstat som tillåter sådan uppdelning, och

3) Skatteförvaltningen eller de behöriga myndigheterna i den andra medlemsstaten informeras om var flyttningen delas upp.

Avsändaren ska underrätta Skatteförvaltningen innan en åtgärd som avses i 1 mom. vidtas.

64 § (16.12.2016/1178)
Mottagande

En godkänd upplagshavare, en registrerad mottagare och en tillfälligt registrerad mottagare ska utan dröjsmål och senast fem vardagar efter det att flyttningen avslutats, med hjälp av det datoriserade systemet lämna en rapport om att produkterna mottagits (mottagningsrapport). Skatteförvaltningen kan av grundad anledning förlänga tidsfristen om mottagaren kräver det.

Skatteförvaltningen gör en elektronisk kontroll av uppgifterna i mottagningsrapporten. Om uppgifterna inte är giltiga ska mottagaren underrättas utan dröjsmål. Om uppgifterna är giltiga ska Skatteförvaltningen bekräfta registrering av mottagningsrapporten och sända den till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten.

Skatteförvaltningen vidarebefordrar mottagningsrapporten till avsändaren. Om avsändar- och destinationsorten är belägna i Finland ska mottagningsrapporten sändas direkt till avsändaren.

Om mottagaren är en person eller sammanslutning som avses i 18 § 1 mom. ska mottagaren inom 30 dagar efter flyttningen tillställa Skatteförvaltningen en kopia av ett sådant intyg om undantag som avses i 18 § 4 mom. och ett kommersiellt dokument varav de mottagna produkternas kvalitet och kvantitet framgår. Skatteförvaltningen lämnar med hjälp av det datoriserade systemet en rapport om att produkterna mottagits.

65 § (16.12.2016/1178)
Exportrapport

Om en exportdeklaration har gjorts i Finland fyller Skatteförvaltningen i exportrapporten på grundval av den påskrift som utfärdas av utfartskontoret enligt tullagstiftningen eller av det kontor där formaliteterna fullgjordes när produkterna flyttades till ett tredjeterritorium, med intyg om att de punktskattepliktiga produkterna har förts ut ur unionens territorium.

Skatteförvaltningen gör en elektronisk kontroll av uppgifterna i det intyg som avses i 1 mom. Så snart uppgifterna har kontrollerats ska Skatteförvaltningen sända exportrapporten till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten.

Skatteförvaltningen ska vidarebefordra exportrapporten till avsändaren.

66 §
Förenklat förfarande

Om produkter under ett uppskovsförfarande flyttas mellan skatteupplag på Finlands territorium får en godkänd upplagshavare i stället för ett elektroniskt administrativt dokument upprätta ett dokument som ska innehålla följande uppgifter:

1) de produkter som flyttas och deras kvantiteter fördelade på skatteslag,

2) avsändarens och mottagarens namn, adress och punktskattenummer,

3) datum då produkterna avsändes och leveransadressen,

4) det avsändande och det mottagande upplagets punktskattenummer, samt

5) referensnummer varmed försändelsen kan specificeras i avsändarens och mottagarens bokföring.

Dokumentet ska upprättas i två exemplar varav det ena ska förvaras i avsändarens bokföring. Det andra exemplaret ska åtfölja transporten av produkterna och förvaras i mottagarens bokföring. Mottagaren ska utan dröjsmål underrätta avsändaren om de mottagna produkterna inte stämmer överens med dokumentet.

67 §
System som ersätter det datoriserade systemet

Om det datoriserade systemet är otillgängligt kan en godkänd upplagshavare eller en registrerad avsändare påbörja en flyttning av punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande förutsatt att

1) produkterna åtföljs av ett pappersdokument som innehåller samma uppgifter som det preliminära elektroniska administrativa dokumentet och att

2) den godkände upplagshavaren eller registrerade avsändaren informerar de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten innan flyttningen påbörjas samt, när avsändaren är ansvarig för att det datoriserade systemet är otillgängligt, ger relevant information om anledningen till denna otillgänglighet innan flyttningen påbörjas.

Den godkände upplagshavaren eller den registrerade avsändaren ska i enlighet med 58 § överlämna ett preliminärt elektroniskt administrativt dokument när det datoriserade systemet åter är tillgängligt.

Så snart uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet har godkänts i enlighet med 58 § 3 mom. ska det elektroniska administrativa dokumentet ersätta pappersdokumentet. Därefter ska 58 § 4 och 5 mom. samt 64 och 65 § gälla i tillämpliga delar.

Till dess att uppgifterna i det elektroniska administrativa dokumentet har godkänts anses flyttningen av punktskattepliktiga produkter äga rum under ett uppskovsförfarande med stöd av det pappersdokument som avses i 1 mom.

En kopia av det pappersdokument som avses i 1 mom. ska den godkände upplagshavaren eller den registrerade avsändaren förvara i sin bokföring.

Om det datoriserade systemet inte är tillgängligt i avsändarmedlemsstaten, får avsändaren lämna de uppgifter om ändring av destinationen som avses i 61 § eller den information om delning av energiprodukter som avses i 62 § på annat sätt. Avsändaren ska före ändringen av destinationen eller uppdelningen av flyttningen underrätta de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten om saken.

68 §
Dokument som ersätter mottagningsrapporten och exportrapporten

Om en mottagningsrapport inte inom den tidsfrist som avses i 64 § kan lämnas in efter avslutad flyttning, på grund av att det datoriserade systemet är otillgängligt i destinationsmedlemsstaten eller på grund av att det datoriserade systemet har varit otillgängligt i avsändarmedlemsstaten och det elektroniska administrativa dokumentet inte ännu har ersatt pappersdokumentet, ska mottagaren, utom i vederbörligen motiverade fall, till Skatteförvaltningen lämna ett pappersdokument innehållande samma uppgifter som mottagningsrapporten och med en försäkran om att flyttningen har avslutats. (16.12.2016/1178)

Skatteförvaltningen ska skicka en kopia av det dokument som avses i 1 mom. till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten och hålla en kopia tillgänglig för mottagaren, utom i det fall att mottagningsrapporten med kort varsel kan lämnas in av mottagaren via det datoriserade systemet eller i vederbörligen motiverade fall. (16.12.2016/1178)

När det datoriserade systemet åter blir tillgängligt i destinationsmedlemsstaten eller förfarandena enligt 67 § 3 mom. har fullföljts ska mottagaren lämna in en mottagningsrapport i enlighet med 64 §.

Om en exportrapport som avses i 65 § inte kan upprättas efter en flyttning, på grund av att det datoriserade systemet är otillgängligt i exportmedlemsstaten eller på grund av att ett elektroniskt administrativt dokument inte har ersatt pappersdokumentet, ska de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten till de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten lämna ett pappersdokument innehållande samma uppgifter som exportrapporten och en försäkran om att flyttningen har avslutats, utom i det fall att en exportrapport med kort varsel kan upprättas via det datoriserade systemet eller i vederbörligen motiverade fall.

De behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten ska vidarebefordra en kopia av det pappersdokument som avses i 4 mom. till avsändaren eller hålla det tillgängligt för denne.

När det datoriserade systemet åter blir tillgängligt i exportmedlemsstaten eller ett elektroniskt administrativt dokument har ersatt pappersdokumentet, ska de behöriga myndigheterna i exportmedlemsstaten lämna en exportrapport.

69 §
Alternativa bevis

Utan att det påverkar vad som föreskrivs i 68 § ska mottagningsrapporten eller exportrapporten utgöra bevis på att flyttningen av punktskattepliktiga produkter har avslutats i enlighet med 57 §.

Om mottagningsrapporten eller exportrapporten saknas av andra anledningar än de som anges i 68 § 1 mom., kan avslutandet av flyttningen alternativt styrkas genom en påskrift från de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten om att de avsända punktskattepliktiga produkterna har nått den angivna destinationsorten. Om det är fråga om produkter som exporteras utanför unionen kan detta styrkas genom en påskrift från de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där utfartstullkontoret är beläget om att de punktskattepliktiga produkterna har lämnat unionens territorium.

Ett dokument som lämnas av mottagaren och innehåller samma uppgifter som mottagningsrapporten eller exportrapporten ska utgöra tillfredsställande bevis. När detta bevis har godkänts av de behöriga myndigheterna i avsändarmedlemsstaten, ska dessa avsluta flyttningen i det datoriserade systemet.

70 §
Närmare föreskrifter om införande och användning av det datoriserade systemet

Skatteförvaltningen meddelar närmare föreskrifter om användningen av det datoriserade systemet, om elektroniska administrativa dokuments informationsinnehåll samt om de certifierings- eller identifieringsmetoder som kan användas för utfärdande av elektroniska administrativa dokument. (16.12.2016/1178)

I kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov föreskrivs om form och innehåll för elektroniska meddelanden som ska användas i samband med flyttningar av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov.

71 § (13.11.2020/766)
Flyttning av vissa produkter utan det datoriserade systemet

Det datoriserade systemet används inte vid flyttning av andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter och på flyttningen tillämpas inte bestämmelserna i 53, 58–65, 67, 68 och 70 §. Om dessa produkter under ett uppskovsförfarande flyttas mellan skatteupplag på finskt territorium ska det förenklade förfarandet enligt 66 § iakttas.

Om andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter förs in från ett område utanför unionen, ska den godkände upplagshavaren eller den registrerade mottagaren i tulldeklarationen om övergång till fri omsättning anteckna numret på det skatteupplag till vilket produkterna flyttas och importpartiets referensnummer.

71 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

71 §
Flyttning av vissa produkter utan det datoriserade systemet

Det datoriserade systemet används inte vid flyttning av andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter och på flyttningen tillämpas inte 53, 58–65, 67, 68 eller 70 §. Om dessa produkter under ett uppskovsförfarande flyttas mellan skatteupplag på Finlands territorium ska det förenklade förfarandet enligt 66 § iakttas.

Om andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter införs från ett område utanför unionen, ska den godkände upplagshavaren eller den registrerade mottagaren i tulldeklarationen om övergång till fri omsättning anteckna numret på det skatteupplag till vilket produkterna flyttas och importpartiets referensnummer samt i sin bokföring efter mottagandet anteckna tulldeklarationens nummer och importpartiets referensnummer.

71 a § (13.11.2020/766)
Särskilda bestämmelser om flyttning av produkter

Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheterna enligt 54, 58, 59, 62–64, 66–68 och 71 § finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

71 a § har tillfogats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

9 kap.

Beskattning av produkter i andra medlemsstater

72 § (13.11.2020/766)
Produkter som privatpersoner för med sig

Punktskatt uppbärs inte på produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat och som en privatperson förvärvar för eget bruk och själv transporterar till Finland.

Vid bedömningen av om de produkter som en privatperson för med sig till Finland ska anses vara avsedda för eget bruk eller för användning i kommersiellt syfte eller i annan näringsverksamhet beaktas innehavarens kommersiella status och skäl för att inneha produkterna, den plats där produkterna finns och det använda transportsättet, dokument som hänför sig till produkterna, produkternas beskaffenhet och kvantitet samt andra därmed jämförbara relevanta omständigheter.

Vid bedömningen enligt 2 mom. anses produkterna vara avsedda för användning i kommersiellt syfte, om inte privatpersonen gör sannolikt att produkterna kommer till eget bruk, när produkternas kvantitet överstiger

1) 20 liter mellanprodukter som avses i 3 § i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker,

2) 90 liter vin, varav högst 60 liter mousserande viner,

3) 110 liter öl,

4) 10 liter andra alkoholdrycker.

En privatperson som förvärvar produkter på annat sätt än enligt 1 mom. är skyldig att betala skatt på produkterna i enlighet med de grunder och kvantiteter som föreskrivs i respektive lagar om punktskatt eller accis. Privatpersonen ska då dessutom iaktta de bestämmelser i denna lag som gäller beskattning och övervakning av produkter som levereras i kommersiellt syfte.

Trots det som föreskrivs ovan i denna paragraf ska en privatperson som för eget bruk för med sig bränsle till Finland från en annan medlemsstat betala punktskatt och försörjningsberedskapsavgift på bränslet i enlighet med lagen om punktskatt på flytande bränslen, om det är fråga om

1) motorbränsle som förs in på något annat sätt än i motorfordonets sedvanliga bränsletank eller en reservtank som rymmer högst 10 liter per motorfordon, eller

2) flytande bränsle som används för uppvärmning och som förs in på något annat sätt än i en tankbil som används i yrkesmässig näringsverksamhet.

I de situationer som avses i 5 mom. ska en privatperson dessutom iaktta de bestämmelser i denna lag som gäller beskattning och övervakning av produkter som levereras i kommersiellt syfte.

72 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

72 § (27.6.2014/495)
Produkter som privatpersoner för med sig

Punktskatt uppbärs inte på produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat och som en privatperson förvärvar för eget bruk och själv transporterar till Finland.

Vid bedömningen av om produkter som en privatperson för med sig till Finland ska anses vara avsedda för eget bruk eller för användning i kommersiellt syfte eller i annan näringsverksamhet beaktas innehavarens kommersiella status och skäl för att inneha produkterna, den plats där produkterna finns och det använda transportsättet, dokument som hänför sig till produkterna, produkternas beskaffenhet och kvantitet samt andra därmed jämförbara relevanta omständigheter.

Vid bedömningen enligt 2 mom. anses kvantiteterna för produkterna visa att produkterna är avsedda för användning i kommersiellt syfte, om inte privatpersonen gör sannolikt att produkterna kommer till eget bruk, när personen för med sig mer än

1) 20 liter mellanprodukter,

2) 90 liter vin varav högst 60 liter mousserande viner,

3) 110 liter öl,

4) 10 liter andra alkoholdrycker.

En privatperson som förvärvar produkter på annat sätt än enligt 1 mom. är skyldig att betala skatt på produkterna i enlighet med de grunder och kvantiteter som föreskrivs i respektive lagar om punktskatt eller accis. Privatpersonen ska dessutom iaktta de bestämmelser i denna lag som gäller beskattning och övervakning av produkter som levereras i kommersiellt syfte.

Trots det som föreskrivs ovan i denna paragraf ska en privatperson som för eget bruk för med sig motorbränsle till Finland från en annan medlemsstat betala punktskatt och försörjningsberedskapsavgift på bränslet i enlighet med lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994), om det är fråga om

1) motorbränsle som förs in på något annat sätt än i motorfordonets sedvanliga bränsletank,

2) motorbränsle som förs in till landet i en reservtank, då kvantiteten är större än 10 liter per motorfordon, eller

3) flytande bränsle som används för uppvärmning, och bränslet förs in på något annat sätt än i en tankbil som används i yrkesmässig näringsverksamhet.

I situationer som avses i 5 mom. ska en privatperson vid sin ankomst till Finland anmäla bränslet till Tullen för beskattning.

73 §
Gåvoförsändelser

En privatperson får för eget bruk skattefritt ta emot högst följande kvantiteter tobaksprodukter och alkoholdrycker som en annan privatperson vederlagsfritt har skickat från en annan medlemsstat:

1) tobaksprodukter

a) 300 stycken cigaretter,

b) 150 stycken cigariller; vikt per styck högst tre gram,

c) 75 stycken cigarrer, eller

d) 400 gram pip- och cigarettobak,

2) alkoholdrycker

a) 1 liter alkohol eller alkoholdrycker vars alkoholhalt överstiger 22 volymprocent,

b) 3 liter alkohol eller alkoholdrycker vars alkoholhalt är högst 22 volymprocent,

c) 5 liter icke-mousserande viner, och

d) 15 liter öl.

Den som tar emot mera tobaksprodukter eller alkoholdrycker än vad som enligt 1 mom. är skattefria är skyldig att betala skatt för den överskjutande delen. I respektive lagar om punktskatt eller accis föreskrivs om skattegrunden och beloppet.

74  § (13.11.2020/766)
Privatpersoners förvärv

Om en privatperson på något annat sätt än enligt 72 § eller genom distansförsäljning från en annan medlemsstat för eget bruk förvärvar punktskattepliktiga produkter som transporteras till Finland av en annan privatperson eller av en yrkesmässig näringsidkare, är den privatperson som förvärvat produkterna skattskyldig. Också den som deltagit i transporten och den som innehar produkterna i Finland blir tillsammans med den privatperson som förvärvat produkterna solidariskt ansvariga för betalning av skatten.

Punktskatt ska betalas enligt de bestämmelser som gäller den dag då produkterna levereras eller produkter som är avsedda för leverans innehas i Finland.

En privatperson som avses i 1 mom. ska innan transporten av produkterna påbörjas till Skatteförvaltningen anmäla de produkter som avsänds från den andra medlemsstaten till Finland och ställa säkerhet för betalning av punktskatterna.

Vad som i 3 mom. föreskrivs om ställande av säkerhet tillämpas dock inte när andra produkter än harmoniserade punktskattepliktiga produkter flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat.

74 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

74 §
Privatpersoners förvärv

Om en privatperson på något annat sätt än enligt 72 § eller genom distansförsäljning från en annan medlemsstat för eget bruk förvärvar punktskattepliktiga produkter som transporteras till Finland av en annan privatperson eller av en yrkesmässig näringsidkare, är den privatperson som förvärvat produkterna skattskyldig. Också den som deltagit i transporten och den som innehar produkterna i Finland blir tillsammans med den privatperson som förvärvat produkterna solidariskt ansvariga för betalning av skatten.

Punktskatt ska betalas enligt de bestämmelser som gäller den dag då produkterna levereras eller produkter som är avsedda för leverans innehas i Finland.

En privatperson som avses i 1 mom. ska innan flyttningen påbörjas till Skatteförvaltningen anmäla de harmoniserade punktskattepliktiga produkter som avsänds från den andra medlemsstaten till Finland och ställa säkerhet för betalning av punktskatterna. (16.12.2016/1178)

75 §
Innehav i kommersiellt syfte

Om punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat innehas i kommersiellt syfte i Finland för att levereras eller användas här, ska punktskatt på produkterna uppbäras i Finland utan att detta dock begränsar tillämpningen av bestämmelserna om distansförsäljning.

Skattskyldig är den som verkställt leveransen eller som innehar de produkter som är avsedda för leverans, eller den till vilken produkterna levereras i Finland.

Punktskatt ska betalas enligt de bestämmelser som gäller den dag då produkterna levereras eller produkter som är avsedda för leverans innehas i Finland.

Om punktskattepliktiga produkter som redan frisläppts för konsumtion i en medlemsstat flyttas inom unionen i kommersiellt syfte och flyttningen sker i enlighet med 78 §, ska det inte anses att produkterna innehas för sådant syfte förrän de anländer till destinationsmedlemsstaten.

76 §
Innehav på fartyg eller luftfartyg

Om punktskattepliktiga produkter förvaras ombord på ett fartyg eller ett luftfartyg som trafikerar mellan Finland och en annan medlemsstat och inte är till försäljning när fartyget befinner sig på Finlands territorium, ska det inte anses att produkterna innehas i kommersiellt syfte i Finland.

77 §
Skattefritt bränsle i yrkesmässig trafik

Bränsle är skattefritt om det finns i den sedvanliga bränsletanken i ett motorfordon i yrkesmässig trafik som kommer från en annan medlemsstat eller i den sedvanliga bränsletanken till ett kylsystem eller ett annat system i fordonet, då bränslet är avsett för fordonets eget bruk eller för upprätthållandet av det kylsystem eller ett system av annat slag som finns i fordonet.

78 § (13.11.2020/766)
Förfarandet vid flyttningar i kommersiellt syfte av produkter som frisläppts för konsumtion

Den som i sådana fall som avses i 75 § 1 mom. flyttar produkter mellan Finland och en annan medlemsstat eller inom Finland så att produkterna transporteras via en annan medlemsstats territorium ska förse produkterna med ett sådant ledsagardokument som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten och som innehåller det i 58 § 1 mom. avsedda elektroniska administrativa dokumentets relevanta uppgifter.

Den skattskyldige ska innan transporten av produkterna påbörjas till Skatteförvaltningen anmäla de produkter som avsänds från den andra medlemsstaten till Finland och ställa säkerhet för betalning av punktskatterna.

Bestämmelserna i 1 mom. och bestämmelserna om ställande av säkerhet i 2 mom. tillämpas dock inte när andra produkter än harmoniserade punktskattepliktiga produkter flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat.

Bestämmelser om ett förfarande som ersätter ett i 1 mom. avsett ledsagardokument och som ska tillämpas när produkter som frisläppts för konsumtion regelbundet flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat får utfärdas genom förordning av statsrådet. En förutsättning är att det i den andra medlemsstaten finns ömsesidiga bestämmelser eller föreskrifter om tillämpning av ett motsvarande förenklat förfarande.

78 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

78 §
Förfarandet vid flyttningar i kommersiellt syfte av produkter som frisläppts för konsumtion (16.12.2016/1178)

Den som i sådana fall som avses i 75 § 1 mom. flyttar produkter mellan Finland och en annan medlemsstat eller inom Finland så att produkterna transporteras via en annan medlemsstats territorium ska förse produkterna med ett sådant ledsagardokument som avses i kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten (förenklat ledsagardokument) och som innehåller den relevanta information som avses i 58 § 1 mom.

Den skattskyldige ska innan flyttningen påbörjas till Skatteförvaltningen anmäla de produkter som avsänds från den andra medlemsstaten till Finland och ställa säkerhet för betalning av punktskatterna. (16.12.2016/1178)

Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. ska inte tillämpas vid flyttning av andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter mellan Finland och en annan medlemsstat.

Genom förordning av statsrådet kan föreskrivas om ett förfarande om ersätter ett sådant ledsagardokument som avses i 1 mom. och som ska tillämpas när produkter som frisläppts för konsumtion regelbundet flyttas mellan Finland och en annan medlemsstat. En förutsättning är att det i den andra medlemsstaten finns ömsesidiga bestämmelser eller föreskrifter om tillämpning av ett motsvarande förenklat förfarande.

79 §
Distansförsäljning

Punktskatt uppbärs på produkter som sålts till Finland genom distansförsäljning.

Distansförsäljaren är skattskyldig. Om distansförsäljaren har en skatterepresentant är denne skattskyldig i stället för distansförsäljaren. Distansförsäljaren är solidariskt ansvarig för den punktskatt som ska betalas av skatterepresentanten.

Skyldighet att betala punktskatt uppkommer då punktskattepliktiga produkter levereras i Finland. Punktskatt ska betalas enligt de bestämmelser som gäller den dag då produkterna levereras i Finland.

80 § (13.11.2020/766)
Förfarandet vid distansförsäljning

En distansförsäljare som inte har någon skatterepresentant i Finland ska innan produkter avsänds från en annan medlemsstat till Finland anmäla produkterna till Skatteförvaltningen och ställa säkerhet för betalning av punktskatterna.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om ställande av säkerhet tillämpas dock inte när andra produkter än harmoniserade punktskattepliktiga produkter flyttas till Finland från en annan medlemsstat.

80 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

80 §
Förfarandet vid distansförsäljning

En distansförsäljare som inte har någon skatterepresentant i Finland ska innan produkter avsänds från en annan medlemsstat till Finland anmäla produkterna till Skatteförvaltningen och ställa säkerhet för betalning av punktskatterna. (16.12.2016/1178)

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska inte tillämpas då andra än harmoniserade punktskattepliktiga produkter flyttas till Finland från en annan medlemsstat.

81 § (13.11.2020/766)
Produkter som förstörts under transport efter att de frisläppts för konsumtion

Punktskatt uppbärs inte i Finland om punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion fullständigt har förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade under transporten från en annan medlemsstat till Finland. Detta förutsätter att produkterna

1) förstörts eller gått förlorade på grund av att de blivit gamla eller avdunstat eller av någon annan orsak som har samband med deras egenskaper,

2) förstörts eller gått förlorade till följd av force majeure eller eldsvåda, skada eller någon annan motsvarande oförutsedd händelse, eller

3) produkterna förstörts med tillstånd av en behörig myndighet.

Produkterna anses fullständigt ha förstörts eller oåterkalleligen ha gått förlorade om de inte kan användas som punktskattepliktiga produkter.

Om punktskattepliktiga produkter fullständigt har förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade i Finland eller om förstöringen eller förlusten av produkterna upptäcks i Finland, ska den påvisas på ett sätt som den behöriga myndigheten godkänt. Om produkterna fullständigt har förstörts eller gått förlorade och förstöringen eller förlusten av produkterna upptäcks i en annan medlemsstat, ska den påvisas på ett sätt som den behöriga myndigheten i medlemsstaten i fråga godkänt.

Den säkerhet som ställts enligt 28 § 2 mom., 78 § 2 mom. eller 80 § 1 mom. ska frisläppas.

81 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

81 §
Produkter som förstörts under transport efter att de frisläppts för konsumtion

Punktskatt uppbärs inte i Finland om punktskattepliktiga produkter som frisläppts för konsumtion fullständigt har förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade under transporten från en annan medlemsstat till Finland. Att produkterna förstörts eller gått förlorade ska bero på produkternas beskaffenhet, såsom att de blivit gamla eller avdunstat eller av någon annan orsak som har samband med deras egenskaper, force majeure eller oförutsebara omständigheter, såsom eldsvåda, skada eller någon annan motsvarande händelse, eller en behörig myndighets tillstånd. Produkterna anses fullständigt ha förstörts eller oåterkalleligen ha gått förlorade om de inte kan användas som punktskattepliktiga produkter.

Om punktskattepliktiga produkter helt har förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade i Finland eller om detta upptäcks i Finland ska detta på ett tillfredsställande sätt påvisas för den behöriga myndigheten. Om produkterna helt har förstörts eller gått förlorade och det att de har förstörts eller gått förlorade upptäcks i en annan medlemsstat ska detta på ett tillfredsställande sätt påvisas för de behöriga myndigheterna i medlemsstaten i fråga. (16.12.2016/1178)

Den säkerhet som ställts enligt 28 § 2 mom., 78 § 2 mom. eller 80 § 1 mom. ska släppas fri.

82 § (13.11.2020/766)
Oegentligt förfarande

Om en oegentlighet har begåtts i Finland i samband med flyttning av produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat, ska punktskatt uppbäras på produkterna i Finland.

Punktskatt ska också uppbäras i Finland om det inte går att avgöra var oegentligheten begåtts, men den upptäcks i Finland. Om det likväl inom tre år från den dag då de för konsumtion frisläppta punktskattepliktiga produkterna förvärvades, fastställs i vilken medlemsstat oegentligheten faktiskt begåtts, ska punktskatt uppbäras i den medlemsstaten.

Punktskatten ska betalas av den som ställt säkerhet för betalning av skatten enligt 28 § 2 mom., 78 § 2 mom. eller 80 § 1 mom. och av den som medverkat i oegentligheten.

I denna paragraf avses med oegentlighet en situation där det förfarande som avses i 78 § inte har iakttagits under flyttning av de punktskattepliktiga produkter som avses i 75 § 1 mom. eller 79 § 1 mom. och flyttningen eller en del av flyttningen av de punktskattepliktiga produkterna på grund av detta inte avslutats i enlighet med vad som föreskrivs.

82 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

82 §
Oegentligt förfarande

När en oegentlighet har begåtts i Finland i samband med flyttning av produkter som frisläppts för konsumtion i en annan medlemsstat i enlighet med 75 § 1 mom. eller 79 § 1 mom., ska produkterna vara punktskattepliktiga i Finland.

Om det inte går att avgöra var oegentligheten begåtts men den upptäcks i Finland, ska punktskatt uppbäras i Finland. Om det likväl inom tre år från den dag då de för konsumtion frisläppta punktskattepliktiga produkterna förvärvades, fastställs i vilken medlemsstat oegentligheten faktiskt begåtts, ska punktskatt uppbäras i den medlemsstaten.

Punktskatten ska betalas av den som ställt säkerhet för betalning av skatten enligt 28 § 2 mom., 78 § 2 mom. eller 80 § 1 mom. och av den som medverkat i oegentligheten.

I denna paragraf avses med oegentlighet ett fall som inträffat under flyttning av punktskattepliktiga produkter enligt 75 § 1 mom. eller 79 § 1 mom., som inte omfattas av 78 §, och på grund av vilket flyttningen eller en del av flyttningen av de punktskattepliktiga produkterna inte avslutats i vederbörlig ordning.

82 a § (13.11.2020/766)
Särskilda bestämmelser om produkter som frisläppts för konsumtion

Vad som i 11–20, 32 och 33 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skatteperiod, sista inlämningsdag för skattedeklaration och betalning av skatt för skatteperioden tillämpas inte, om

1) de produkter som en privatperson för med sig på det sätt som avses i 72 § anses vara avsedda för annat än eget bruk,

2) förfarandet enligt 74 § inte har iakttagits vid flyttning av produkter som avses i 74 § 1 mom.,

3) en oegentlighet enligt 82 § har begåtts.

Skyldighet att betala skatt uppkommer

1) i en situation som avses i 1 mom. 1 punkten så snart produkterna har förts in i landet,

2) i de situationer som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten så snart produkterna har tagits emot eller förts in i landet eller en oegentlighet som begåtts under flyttningen annars har konstaterats.

Tidsfristen enligt 44 och 61 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ beräknas från utgången av det kalenderår under vilket skyldigheten att betala skatt uppkom.

Bestämmelser om påföljden för försummelse av skyldigheterna enligt 72, 74, 78 och 80 § finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

82 a § har tillfogats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

83 §
Allmänna grunder för återbetalning av punktskatt (13.11.2020/766)

Rubriken har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder: Återbetalning och eftergift av punktskatt

Om produkter på vilka punktskatt betalats i Finland har använts eller levererats till användning för ett skattefritt ändamål, har den som använt eller levererat produkterna rätt att på ansökan få en återbetalning som motsvarar den betalda skatten, om inte i denna lag eller i respektive lagar om punktskatt eller accis föreskrivs annat om skattefrihet. En förutsättning för återbetalning är att sökanden på ett tillförlitligt sätt påvisar att produkterna levererats eller använts för ett skattefritt ändamål.

Om produkter på vilka betalts punktskatt i Finland innehas i kommersiellt syfte i en annan medlemsstat för leverans eller användning där, har den som avsänt produkterna rätt att på ansökan få en återbetalning som motsvarar den betalda skatten. En förutsättning för återbetalning är att flyttningen till den andra medlemsstaten har skett i enlighet med 78 § och att sökanden tillförlitligt kan påvisa att på produkterna vederbörligen har betalts punktskatt i den andra medlemsstaten.

Om produkter på vilka punktskatt betalts i Finland via distansförsäljning säljs från Finland till en annan medlemsstat, har den som sålt produkterna rätt att på ansökan få en återbetalning som motsvarar den punktskatt som betalts i Finland. En förutsättning för återbetalning är att distansförsäljaren eller dennes skatterepresentant innan produkterna avsändes är registrerad och har ställt säkerhet i destinationsmedlemsstaten samt betalat punktskatt på produkterna i destinationsmedlemsstaten.

Punktskatt som betalats på produkter som frisläppts för konsumtion i Finland ska på ansökan återbetalas om på produkterna i en situation som avses i 82 § har uppburits skatt i den medlemsstat där oegentligheten begåtts eller konstaterats. I så fall ska också säkerhet som ställts enligt 28 § 2 mom., 78 § 2 mom. eller 80 § 1 mom. släppas fri.

En godkänd upplagshavare har rätt att på ansökan som återbetalning få den punktskatt som upplagshavaren har betalat på produkter som återförts till skatteupplaget. Återbetalning kan emellertid inte fås i fråga om sådana produkter som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade på grund av att de blivit gamla eller avdunstat eller av någon jämförbar orsak som har samband med deras egenskaper. (13.11.2020/766)

5 mom. har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

Om den skatt som i Finland påförts en produkt i sådana fall som avses i 1–4 mom. inte är betald i sin helhet, ska obetald skatt efterges. Återbetalning eller eftergivande ska sökas hos Skatteförvaltningen inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket skatt på produkten har påförts i Finland. (16.12.2016/1178)

En godkänd upplagshavare och en registrerad mottagare har rätt att på ansökan som återbetalning få den punktskatt som de har betalat på produkter som frisläppts för konsumtion och som fullständigt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade till följd av en oförutsedd händelse eller force majeure. Återbetalning kan emellertid inte fås om produkterna har förstörts på grund av sin beskaffenhet. En förutsättning för återbetalning är dessutom att produkterna bevisligen har förstörts fullständigt eller oåterkalleligen gått förlorade. De produkter som återbetalningen av betald skatt gäller ska förstöras under den behöriga myndighetens övervakning eller annars på ett sätt som den godkänt. (13.11.2020/766)

6 mom. har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

Om en avdragsrätt enligt denna lag eller respektive lag om punktskatt eller accis inte har kunnat göras gällande till fullt belopp inom den tid som föreskrivs för avdrag, har den skattskyldige på ansökan rätt till en återbetalning som motsvarar den betalda skatt som blivit oavdragen. Ansökan om återbetalning ska göras hos Skatteförvaltningen inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket rätten till avdrag uppkom. (16.12.2016/1178)

83 a § (13.11.2020/766)
Återbetalning av punktskatt

Återbetalning enligt 83 § kan sökas för en period av en kalendermånad eller ett kalenderår. Återbetalning ska sökas hos Skatteförvaltningen inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket rätten till återbetalning uppkom.

På återbetalning tillämpas i övrigt vad som föreskrivs om punktskatt i denna lag, respektive lagar om punktskatt eller accis, lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ och i någon annan lag. På återbetalning och på den som ansöker om återbetalning tillämpas vad som i lagen om skatteuppbörd föreskrivs om återbäring och skattskyldig när den skattskyldige är mottagare av återbäring. På den som ansöker om återbetalning tillämpas dessutom vad som föreskrivs om skattskyldiga i 5, 6, 8, 9, 21, 24, 37, 38, 40–42, 45–48 och 50 §, 52 § 1 och 4 mom. samt i 54–56, 59, 61, 66, 68, 70, 71, 73 och 80 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

På beloppet av den överskjutande återbetalningen ska dröjsmålsränta betalas från dagen efter den dag då återbetalningen gjordes.

Om det i samband med ansökan om återbetalning lämnas bristfälliga eller felaktiga uppgifter, tillämpas vad som i 37 och 38 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om skatteförhöjning.

Tidsfristen enligt 44 och 61 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ beräknas från utgången av det kalenderår som omfattar den period som beslutet om återbetalning gäller.

Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om förfarandet för ansökan om återbetalning.

83 a § har tillfogats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

10 kap.

Skattefrihet för produkter som förs in från områden utanför unionen

84 §
Produkter som privatpersoner för med sig

En resande som anländer till Finland från ett område utanför unionen får i sitt personliga resgods skattefritt föra in punktskattepliktiga produkter i högst de kvantiteter som anges nedan. En förutsättning för skattefrihet är att införseln inte är av kommersiell natur.

Införseln anses inte vara av kommersiell natur, om

1) den är tillfällig,

2) den enbart inbegriper produkter som är avsedda för resandens eller hans eller hennes familjs personliga bruk eller som är avsedda som gåvor, och om

3) produkterna till art och kvantitet är sådana att det inte kan anses att de förs in för kommersiella ändamål.

Som personligt resgods betraktas resgods som resanden kan visa upp för tullmyndigheten vid sin ankomst till Finland. Som personligt resgods betraktas också resgods som resanden kan visa upp för tullmyndigheten först vid en senare tidpunkt, om resanden lägger fram en redogörelse för att det företag som ansvarar för transporten vid resandens avresa har registrerat dessa produkter som medföljande resgods.

På införsel av andra punktskattepliktiga produkter än sådana som avses i 85–87 § tillämpas dessutom 95 d § i mervärdesskattelagen (1501/1993).

Produkter som bevisligen har förvärvats beskattade i en annan medlemsstat är dock skattefria i enlighet med 72 §.

85 §
Skattefria införselkvantiteter av tobaksprodukter

Maximikvantiteterna av tobaksprodukter som enligt 84 § får föras in skattefritt är

1) 200 cigaretter,

2) 100 cigariller; vikt per styck högst 3 gram,

3) 50 cigarrer, eller

4) 250 gram pip- och cigarettobak.

En resande får föra in flera än en tobaksprodukt enligt 1 mom. skattefritt, om de procentuella andelarna av de skattefria maximikvantiteterna uppgår till sammanlagt högst 100 procent.

Personer under 18 år får inte föra in tobaksprodukter skattefritt.

Den som vid ankomst från ett område utanför unionen för med sig en större kvantitet tobaksprodukter än den kvantitet som är skattefri enligt denna lag, är skyldig att för den överstigande delen betala skatt vars grund och belopp fastställs enligt lagen om tobaksaccis (1470/1994).

86 §
Skattefria införselkvantiteter av alkoholdrycker

En resande får med stöd av 84 § skattefritt föra in 4 liter icke-mousserande viner och 16 liter öl.

En resande får dessutom skattefritt föra in

1) 1 liter alkohol eller alkoholdrycker med en alkoholhalt som överstiger 22 volymprocent, eller

2) 2 liter alkohol eller alkoholdrycker med en alkoholhalt på högst 22 volymprocent.

En resande får skattefritt föra in produkter enligt såväl 2 mom. 1 som 2 punkten, om de procentuella andelarna av de skattefria maximikvantiteterna uppgår till sammanlagt högst 100 procent.

87 §
Skattefritt bränsle

Med stöd av 84 § får skattefritt dessutom föras in det bränsle som finns i standardtanken på ett motordrivet fortskaffningsmedel och för varje motordrivet fortskaffningsmedel högst 10 liter bränsle som transporteras med fortskaffningsmedlet i en bärbar tank under samma förutsättningar och med samma begränsningar som föreskrivs i fråga om tullfrihet för dessa produkter, om inte något annat föreskrivs i denna lag. (29.4.2016/311)

Den som vid ankomst från ett område utanför unionen för med sig en större kvantitet bränsle än den som enligt 1 mom. är skattefri, är skyldig att för den överstigande delen betala skatt i enlighet med de grunder och kvantiteter som anges i lagen om accis på flytande bränslen.

88 §
Gåvoförsändelser

Andra än kommersiella försändelser av ringa värde som en privatperson har skickat från ett område utanför unionen till en annan privatperson i Finland, med undantag för cigaretter, cigariller, cigarrer, pip- och cigarettobak, alkohol och alkoholdrycker, är skattefria under samma förutsättningar och med samma begränsningar som gäller tullfrihet för dessa produkter, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

89 §
Försäljning av skattefria produkter på fartyg, luftfartyg och flygplatser

Skattefria är produkter som säljs för att medföras som passagerares resgods på fartyg eller luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik under en sådan resa utanför unionen under vilken passagerarna har möjlighet att stiga av fartyget eller luftfartyget,

Skattefria är produkter som säljs i en skattefri butik på en flygplats till passagerare som reser utanför unionen för att medföras som resgods. Med skattefri butik avses skatteupplag enligt 6 § 5 punkten.

90 §
Personalens hemkomstgåvor

Den som hör till personalen på ett transportmedel i yrkesmässig trafik mellan Finland och ett land eller område utanför unionen får skattefritt föra in varor som hemkomstgåvor under samma förutsättningar och med samma begränsningar som föreskrivs i 95 e § i mervärdesskattelagen.

91 §
Skattefritt bränsle i yrkesmässig trafik

Bränsle som finns i motorfordon och specialcontainrar som anländer från områden utanför unionen är skattefritt under samma förutsättningar och med samma begränsningar som gäller tullfrihet för dessa produkter, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

11 kap. (13.11.2020/766)

(13.11.2020/766)

11 kap. har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

11 kap.

Bokföringsskyldighet

92 §
Godkända upplagshavares bokföringsskyldighet

En godkänd upplagshavare ska för punktbeskattningen ha bokföring varav framgår kvantiteterna av produkter som tillverkats, bearbetats, lagrats, tagits för eget bruk och mottagits, helt förstörts eller oåterkalleligen gått förlorade i ett skatteupplag samt de kvantiteter av produkter som avsänts och frisläppts för konsumtion från upplaget, de kvantiteter av produkter som tagits emot vid direkt leverans samt övriga uppgifter som behövs för fastställande av punktskatt och för övervakningen av beskattningen. Bokföringsmaterialet för skatteupplaget ska förvaras i Finland.

Skatteupplaget ska inventeras regelbundet. Verifikationerna ska förvaras i samband med skatteupplagets bokföring.

En godkänd upplagshavare ska i kronologisk ordning förvara sådana dokument i Finland som följt med produkter som tagits emot under ett uppskovsförfarande och som inte har registrerats i det datoriserade systemet. På begäran ska dokumenten överlämnas till Skatteförvaltningen. (16.12.2016/1178)

93 §
Andra skattskyldigas, distansförsäljares och registrerade avsändares bokföringsskyldighet

Andra skattskyldiga än de som avses i 92 § samt den som i Finland via distansförsäljning säljer punktskattepliktiga produkter till en annan medlemsstat ska ha bokföring varav framgår kvantiteterna av produkter som tagits emot, innehafts, flyttats och sålts samt övriga uppgifter som behövs för fastställande av punktskatten och för övervakningen av beskattningen.

Registrerade mottagare och tillfälligt registrerade mottagare ska i kronologisk ordning förvara sådana dokument i Finland som följt med produkter som tagits emot under ett uppskovsförfarande och som inte har registrerats i det datoriserade systemet. Dokumenten ska på begäran överlämnas till Skatteförvaltningen. (16.12.2016/1178)

En registrerad avsändare ska ha bokföring varav framgår kvantiteterna av produkter som avsänts under ett uppskovsförfarande samt andra uppgifter som behövs för fastställande av punktskatten och för övervakningen av beskattningen.

94 §
Annan bokföringsskyldighet

Vad som föreskrivs i 92 och 93 § gäller i tillämpliga delar också företrädare för upplagshavares och andra skattskyldigas filialer i Finland.

Den som skattefritt har förvärvat punktskattepliktiga produkter för ett ändamål som enligt denna lag eller respektive lagar om punktskatt eller accis är skattefritt, ska för punktbeskattningen ha bokföring varav framgår kvantiteterna av skattefritt förvärvade produkter, produkternas användning och lagerkvantiteterna.

95 §
Bokföringsmaterialets läsbarhet och förvaringstid

Bokföringsmaterial som avses i 92–94 § ska upprättas i läsbar skriftlig form eller i maskinläsbart datamedium så att det kan tas fram i läsbar skriftlig form eller i en allmänt använd lagringsform.

Material som avses i 1 mom. ska förvaras i fyra kalenderår. Om materialet finns både i läsbar skriftlig form och i maskinläsbart datamedium ska det förvaras i båda formerna under den tid som föreskrivs ovan.

12 kap.

Granskning, uppgiftsskyldighet och omhändertagande (13.11.2020/766)

Rubriken har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder: Granskning, informationsskyldighet och omhändertagande

96 § (13.11.2020/766)
Tullens granskningsrätt

Tullen får utföra granskningar för att övervaka att denna lag och respektive lagar om punktskatt eller accis följs. Även företrädare för andra myndigheter får närvara vid granskningen. Bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen (434/2003) ska iakttas i tillämpliga delar vid granskningen.

Den skattskyldige ska på begäran för Tullen för granskning förete sitt bokföringsmaterial, uppgifter om sitt bokföringssystem och dess kopplingar till andra system, uppgifter om interna övervakningssystem och andra för beskattningen behövliga uppgifter i begärd form. Om det material som ska granskas har förvarats i ett maskinläsbart datamedium, ska den skattskyldige på begäran ta fram materialet i läsbar skriftlig form eller i en allmänt använd lagringsform. Den skattskyldige ska också visa den som utför granskningen sitt upplag och sina övriga lokaler och utrymmen, förutsatt att de inte används för boende av permanent natur, samt ställa behövliga lokaler, utrymmen och anordningar till förfogande för granskningen och även i övrigt bistå vid granskningen.

Den som utför granskningen har rätt att föra bort material som ska granskas eller kopior av materialet från det ställe där den skattskyldige har dem i sin besittning för granskning någon annanstans, om det är möjligt utan att den skattskyldige orsakas oskälig olägenhet. Materialet ska återlämnas så snart det inte längre behövs för granskningen.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om skattskyldiga gäller i tillämpliga delar också representanter för skattskyldigas filialer i Finland och den som med stöd av denna lag eller respektive lagar om punktskatt eller accis har förvärvat punktskattepliktiga produkter skattefritt.

Var och en ska trots sekretessbestämmelserna på begäran ge Tullen uppgifter om inköp, innehav, flyttningar, försäljningar och tillverkning av punktskattepliktiga produkter.

96 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

96 §
Granskning

Den behöriga myndigheten får utföra granskningar för att övervaka att denna lag och respektive lagar om punktskatt eller accis följs. Även företrädare för andra myndigheter får närvara vid granskningen. Bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen ska iakttas i tillämpliga delar vid granskningen. (16.12.2016/1178)

Den skattskyldige ska på begäran för den behöriga myndigheten för granskning förete sitt bokföringsmaterial, uppgifter om sitt bokföringssystem och dess kopplingar till andra system, uppgifter om interna övervakningssystem och lämna andra för beskattningen behövliga uppgifter i begärd form. Om det material som ska granskas har förvarats i ett maskinläsbart datamedium, ska den skattskyldige på begäran ta fram materialet i läsbar skriftlig form eller i en allmänt använd lagringsform. Den skattskyldige ska också visa granskaren sitt upplag och sina övriga lokaler, förutsatt att de inte används för boende av permanent natur, samt ställa behövliga lokaler och anordningar till förfogande för granskningen och även i övrigt bistå vid granskningen. (16.12.2016/1178)

Den som utför granskningen har rätt att föra bort material som ska granskas eller kopior av materialet från den skattskyldiges lokaler för granskning någon annanstans, om det är möjligt utan att den skattskyldige åsamkas oskäliga olägenheter. Materialet ska återlämnas så snart det inte längre behövs för granskningen.

Vad som föreskrivs om skattskyldiga ovan i denna paragraf gäller i tillämpliga delar också representanter för skattskyldigas filialer i Finland och den som med stöd av denna lag eller respektive lagar om punktskatt eller accis har förvärvat punktskattepliktiga produkter skattefritt.

Var och en ska trots sekretessbestämmelserna på begäran ge den behöriga myndigheten uppgifter om inköp, innehav, flyttningar, försäljningar och tillverkning av punktskattepliktiga produkter. (16.12.2016/1178)

97 § (13.11.2020/766)
Tullens övriga granskningsbefogenheter

För att övervaka att denna lag och respektive lagar om punktskatt eller accis följs eller om det behövs för beskattningen har Tullen rätt

1) att få tillträde till och granska upplag och andra lokaler där punktskattepliktiga produkter förvaras eller behandlas,

2) att stoppa och granska fordon,

3) att meddela föreskrifter om lossning, lastning, transport, mottagande, lagring och avsändande av punktskattepliktiga produkter och att förse produkternas emballage, transportmedel och upplag med lås, sigill eller något annat märke.

Utrymmen som används för boende av permanent natur får dock inte granskas.

Även företrädare för andra myndigheter får närvara vid granskning som avses i 1 mom. Bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen ska iakttas i tillämpliga delar vid granskningen.

97 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

97 §
Övriga granskningsbefogenheter (16.12.2016/1178)

För att övervaka att denna lag och respektive lagar om punktskatt eller accis följs eller om det behövs för beskattningen har den behöriga myndigheten rätt

1) att få tillträde till och granska upplag och andra lokaler där punktskattepliktiga produkter förvaras eller behandlas,

2) att stoppa och granska fordon,

3) att meddela föreskrifter om lossning, lastning, transport, mottagande, lagring och avsändande av punktskattepliktiga produkter och att förse produkternas emballage, transportmedel och upplag med lås, sigill eller något annat märke.

(16.12.2016/1178)

Lokaler som används för boende av permanent natur får dock inte granskas. (16.12.2016/1178)

Även företrädare för andra myndigheter får närvara vid granskningen. Bestämmelserna i 39 § i förvaltningslagen ska iakttas i tillämpliga delar vid granskningen.

98 § (16.12.2016/1178)
Annan uppgiftsskyldighet (13.11.2020/766)

Rubriken har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder: Annan informationsskyldighet

Den som har levererat eller förvärvat produkter för användning som enligt 19 § är skattefri ska trots sekretessbestämmelserna ge den behöriga myndigheten uppgifter om förvärv och användning av produkterna, lagerkvantiteter och leveranser samt andra omständigheter som behövs för övervakning av beskattningen. Den behöriga myndigheten meddelar närmare föreskrifter om informationens innehåll samt om hur och när den ska lämnas.

Den som innehar punktskattepliktiga produkter ska på begäran ge den behöriga myndigheten produktprover som behövs för beskattningen och övervakningen av den.

Skatteförvaltningen ska meddela den som är skyldig att lämna uppgifter ett beslut, om denne vägrar att lämna de uppgifter som avses i 1 mom. eller de produktprover som avses i 2 mom. och som Skatteförvaltningen uppmanat den uppgiftsskyldige att lämna. På delgivning av beslut till den uppgiftsskyldige tillämpas vad som i 56 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ föreskrivs om delgivning till den skattskyldige. Bestämmelser om påföljd för försummelse av uppgiftsskyldigheten finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Den som är skyldig att lämna uppgifter och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut av Skatteförvaltningen som gäller försummelseavgift enligt den paragrafen. På ändringssökandet tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (13.11.2020/766)

3 mom. har tillfogats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

98 a § (17.6.2016/479)
Stödmottagarens anmälningsskyldighet

Stödmottagaren ska till stödmyndigheten anmäla de uppgifter om företaget som anges i denna paragraf för att stödmyndigheten ska kunna fullgöra sin skyldighet att offentliggöra uppgifter enligt artikel 9.1 c i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget.

Anmälningsskyldigheten gäller stöd som det föreskrivs om i

1) 4 § 2 och 3 mom. och 8 a § i lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen (1260/1996),

2) 4 § 2 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen,

3) 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket (603/2006).

Uppgifter som ska anmälas är

1) företagets namn och referens,

2) typ av företag,

3) region där företaget är beläget,

4) företagets verksamhetsområde.

Bestämmelser om påföljd för försummelse av anmälningsskyldigheten enligt 1 mom. i fråga om stöd som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten finns i 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Stödmottagaren och Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt får söka ändring i ett beslut av Skatteförvaltningen som gäller försummelseavgift enligt den paragrafen. På ändringssökandet tillämpas vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (13.11.2020/766)

4 mom. har tillfogats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

98 b § (13.11.2020/766)
Förfarande för anmälan om uppgifter om stöd

När ett företag beviljas stöd enligt 98 a § som skatteåterbäring, ska företaget i ansökan om skatteåterbäring ange de uppgifter som avses i 3 mom. i den paragrafen. Om det är fråga om annat stöd än sådant som betalas som skatteåterbäring på ansökan, ska företaget registrera sig som stödmottagare med iakttagande av vad som föreskrivs i 5 kap. och lämna uppgifterna i samband med registreringen.

Stödmottagaren ska utan dröjsmål underrätta Skatteförvaltningen, om de uppgifter som avses i 98 a § 3 mom. har ändrats eller om företaget råkat i sådana ekonomiska svårigheter som avses i artikel 2.18 i den förordning som nämns i 98 a § 1 mom.

Uppgifterna förs in i Skatteförvaltningens register. I registret kan det göras anteckningar också om andra omständigheter som inverkar på stödet. Skatteförvaltningen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lämnas för beviljande av och övervakning av stöd och offentliggörande av uppgifter samt om förfarandet för anmälan av uppgifter.

98 b § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

98 b § (17.6.2016/479)
Förfarande för anmälan av uppgifter

När ett företag beviljas stöd enligt 98 a § som skatteåterbäring, ska företaget i ansökan om skatteåterbäring ange de uppgifter som nämns i 3 mom. i den paragrafen. Om det är fråga om annat stöd än sådant som betalas som skatteåterbäring på ansökan, ska företaget registrera sig hos stödmyndigheten och lämna uppgifterna i samband med registreringen.

Stödmottagaren ska utan dröjsmål underrätta stödmyndigheten om att de uppgifter som avses i 98 a § 3 mom. har förändrats.

Uppgifterna införs i stödmyndighetens register. I registret kan göras anteckningar också om andra omständigheter som inverkar på stödet. Stödmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om uppgifter som ska lämnas för beviljande och övervakning av stöd och offentliggörande av uppgifter samt om förfarandet för anmälan av uppgifter.

98 c § (13.11.2020/766)
Andra bestämmelser som tillämpas på skattestöd

På skattestöd tillämpas vad som föreskrivs om stöd i lagen om tillämpning av vissa av Europeiska unionens bestämmelser om statligt stöd (300/2001).

98 c § har tillfogats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

99 § (13.11.2020/766)
Underlåtelse att utreda skattefri användning

Om den som har levererat produkter för skattefritt ändamål eller skattefritt förvärvat produkter med stöd av denna lag eller respektive lagar om punktskatt eller accis, inte vid en granskning i efterhand kan visa att produkterna har levererats eller använts för skattefritt ändamål, ska punktskatt betalas på produkterna med iakttagande av vad som föreskrivs i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

99 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

99 §
Underlåtelse att utreda skattefri användning

Om den som har levererat produkter för skattefritt ändamål eller skattefritt förvärvat produkter med stöd av denna lag eller respektive lagar om punktskatt eller accis, inte vid en granskning i efterhand kan påvisa att produkterna har levererats eller använts för skattefritt ändamål, ska punktskatt betalas på produkterna enligt denna lag.

100 § (13.11.2020/766)

100 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

100 §
Utomståendes informationsskyldighet

Var och en ska på skriftlig uppmaning av den behöriga myndigheten för beskattningen av annan eller för därav föranlett besvärsärende trots sekretessbestämmelserna inom utsatt tid lämna sådana behövliga uppgifter om en annan person som framgår av handlingar i dennes besittning eller som annars är kända av denne, om uppgifterna inte gäller något sådant som man enligt lag har rätt att vägra vittna om. (16.12.2016/1178)

En myndighet som avses i 1 mom. har rätt att granska eller i enlighet med 96 § 2 mom. låta granska affärs- och andra handlingar varav uppgifter som avses i 1 mom. i denna paragraf kan framgå.

101 § (13.11.2020/766)
Ansvar för granskningskostnader

Den som enligt 96 eller 98 § i denna lag eller 24 eller 30 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ är skyldig att visa och ge den behöriga myndigheten uppgifter om punktbeskattningen eller bistå vid granskning ska vidta dessa åtgärder på egen bekostnad.

101 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

101 § (16.12.2016/1178)
Ansvar för granskningskostnader

Den som enligt 96, 98 eller 100 § är skyldig att förete och ge den behöriga myndigheten uppgifter om punktbeskattning eller att bistå vid granskning ska vidta dessa åtgärder på egen bekostnad.

102 § (13.11.2020/766)

102 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

102 § (16.12.2016/1178)
Vite

Den behöriga myndigheten kan förena den informationsskyldighet som avses i 96, 98 och 100 § med vite. Vite får dock inte föreläggas om det finns skäl att misstänka någon för brott och det begärda materialet har samband med brottsmisstanken.

103 §
Omhändertagande

Den behöriga myndigheten har rätt att för tryggande av skattefordringar omhänderta punktskattepliktiga produkter, om

1) de inte vederbörligen har anmälts till beskattning,

2) på dem inte har tillämpats bestämmelserna om punktbeskattning eller de beslut och föreskrifter som den behöriga myndigheten har meddelat med stöd av dessa bestämmelser,

3) det råder oklarhet vad gäller skattepliktigheten för produkterna och syftet med skattepliktigheten eller importen, eller om

4) det finns någon annan grundad anledning att trygga en skattefordran.

(16.12.2016/1178)

Den som omhändertagit produkter ska ha bokföring varav framgår de omhändertagna produkternas art och kvantitet, var och när omhändertagandet skett, produkternas ägare eller innehavare samt övriga omständigheter som är relevanta för omhändertagandet.

Omhändertagna produkter ska återlämnas när skatterna är betalda eller skattefordringarna annars är tryggade, om förundersökningsmyndigheten inte beslagtar produkterna i enlighet med 7 kap. i tvångsmedelslagen (806/2011) och produkterna inte heller döms förverkade till staten. (30.12.2013/1152)

Om produkterna inte har återlämnats eller om andra åtgärder som avses i 3 mom. inte har vidtagits inom sex månader efter det att produkterna omhändertagits, kan de förstöras, användas för tillverkning av andra produkter eller säljas på tullauktion enligt vad som föreskrivs i tullagen.

Ändring i ett beslut om omhändertagande som Skatteförvaltningen fattat får sökas med iakttagande av vad som föreskrivs i 62 § 5 mom. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut om omhändertagande som Tullen har fattat finns i 13 kap. i tullagen. (13.11.2020/766)

5 mom. har tillfogats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

13 kap.

Rättsmedel

104 § (7.8.2015/939)
Förhandsavgörande

Skatteförvaltningen kan på ansökan ge ett förhandsavgörande om punktskatten på en produkt eller om en verksamhets skattepliktighet. Ett förhandsavgörande kan ges om punktskatten också då beskattningen i övrigt verkställs enligt tullbestämmelserna. Förhandsavgörandet ges då av Tullen. (16.12.2016/1178)

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande ska med bindande verkan iakttas när sökanden punktbeskattas i Finland under ett år från ingången av kalendermånaden efter den dag då förhandsavgörandet gavs, om inte den bestämmelse som då tillämpades ändras medan avgörandet gäller eller om inte Skatteförvaltningen har återkallat förhandsavgörandet på grund av att tolkningen av bestämmelsen ändrats genom en rättskipningsmyndighets beslut eller av något annat särskilt skäl. (16.12.2016/1178)

Ett återkallat förhandsavgörande ska, om sökanden skriftligen begär det, dock iakttas under två kalendermånader från början av kalendermånaden efter den då återkallandet delgavs sökanden.

Omprövning av Tullens förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. I övrigt tillämpas på ändringssökande i förvaltningsdomstol vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Rättsbevakaren enligt 107 § har rätt att söka ändring på statens vägnar. Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får dock inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär. (13.11.2020/766)

4 mom. har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

Omprövning av ett förhandsavgörande får inte begäras, utan avgörandet får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Rättsbevakaren enligt 107 § har rätt att söka ändring på statens vägnar. Omprövning av ett beslut att inte meddela förhandsavgörande får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär. (16.12.2016/1178)

Bestämmelser om sökande av ändring i Skatteförvaltningens förhandsavgörande finns i 10 kap. i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ. (13.11.2020/766)

5 mom. har tillfogats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021.

Ansökningar och besvär som gäller förhandsavgöranden ska behandlas skyndsamt.

105 § (13.11.2020/766)
Av Tullen beviljade lättnader och uppskov med betalningen

Om Tullen har uppburit punktskatten, kan den på ansökan sänka eller helt och hållet slopa betald eller påförd punktskatt, skattetillägg, förseningsränta, dröjsmålsränta eller ränta med anledning av uppskov. Lättnad kan beviljas, om

1) det med beaktande av omständigheterna vore uppenbart oskäligt att ta ut punktskatten till fullt belopp, eller

2) det gäller sådana punktskattepliktiga produkter som under en begränsad tid används för forsknings- eller utvecklingsprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter eller av bränslen från förnybara källor.

Tullen kan ställa upp villkor för lättnaden för att det ska vara möjligt att övervaka att förutsättningarna för lättnaden uppfylls.

Tullen kan på grund av exceptionella omständigheter som är oberoende av sökanden eller på grund av väsentligt nedsatt skattebetalningsförmåga eller av andra särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalning av skatt. Uppskovet beviljas på villkor att säkerhet till ett belopp motsvarande uppskovsbeloppet ställs för betalningen. Uppskov kan emellertid beviljas utan krav på säkerhet, om det belopp som ska betalas är ringa eller uppskovstiden är kort eller av andra särskilda skäl. På det skattebelopp för vilket uppskov har beviljats tas det ut ränta, på vars belopp 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta tillämpas. Uppskov kan dock beviljas utan ränta, om det vore uppenbart oskäligt att ta ut ränta.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som behandlas vid Tullen.

Omprövning av ett beslut som meddelats med stöd av denna paragraf får inte begäras och beslutet får inte heller överklagas genom besvär.

105 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

105 § (16.12.2016/1178)
Lättnader och uppskov med betalning

Skatteförvaltningen kan på ansökan sänka eller helt slopa betald eller påförd punktskatt, skattetillägg, förseningsränta, dröjsmålsränta eller ränta med anledning av uppskov. Lättnad kan beviljas, om

1) det med beaktande av omständigheterna vore uppenbart oskäligt att ta ut punktskatten till fullt belopp, eller

2) det gäller sådana punktskattepliktiga produkter som används under begränsad tid i forsknings- eller utvecklingsprojekt för teknisk utveckling av mer miljövänliga produkter eller av bränslen från förnybara källor.

Skatteförvaltningen kan ställa villkor för lättnaden för att det ska vara möjligt att övervaka att förutsättningarna för lättnaden uppfylls.

Skatteförvaltningen kan på grund av exceptionella omständigheter oberoende av sökanden eller väsentligt nedsatt skattebetalningsförmåga eller av andra särskilda skäl på ansökan bevilja uppskov med betalning av skatt. Uppskovet beviljas på villkor att säkerhet till ett belopp motsvarande uppskovsbeloppet ställs för betalningen. Uppskov kan emellertid beviljas utan krav på säkerhet, om det belopp som ska betalas är ringa eller uppskovstiden är kort eller av andra särskilda skäl. På skatt med vars betalning uppskov har beviljats tas ut ränta enligt vad som bestäms i 4 § i lagen om skattetillägg och förseningsränta. Uppskov kan dock beviljas utan ränta om det vore uppenbart oskäligt att ta ut ränta.

Finansministeriet kan överta avgörandet av ett principiellt viktigt ärende som behandlas vid Skatteförvaltningen.

Det som föreskrivs i denna paragraf ska tillämpas också om beskattningen i övrigt verkställs enligt tullbestämmelserna. Behörig myndighet är då Tullen.

106 § (13.11.2020/766)

106 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

106 § (7.8.2015/939)
Rättelse till den skattskyldiges fördel

Om det konstateras att skatt eller en felavgift har fastställts till för stort belopp eller har återbetalats till för litet belopp, ska Skatteförvaltningen rätta sitt beslut och till den skattskyldige betala det belopp av skatt eller felavgift som den skattskyldige betalat för mycket eller som inte återbetalats. (16.12.2016/1178)

Rättelse kan göras inom tre år från ingången av kalenderåret efter det då skatten eller återbetalningen fastställdes eller också senare, på begäran som framställts inom nämnda tid.

107 § (13.11.2020/766)
Bevakning av statens rätt

I ärenden som hör till Tullens behörighet bevakas statens rätt av tullombudet. Beslut i ett ärende som hör till Tullens behörighet delges tullombudet så att tullombudet ges tillfälle att ta del av beslutet och de handlingar som ligger till grund för det.

Bestämmelser om bevakning av statens rätt i ärenden som hör till Skatteförvaltningens behörighet finns i 5 kap. i lagen om Skatteförvaltningen. Bestämmelser om delgivning av beslut med Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt finns i 57 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ.

107 § har ändrats genom L 766/2020, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

107 § (16.12.2016/1178)
Bevakning av statens rätt

Statens rätt bevakas av den statliga rättsbevakaren. Med den statliga rättsbevakaren avses i ärenden som hör till Skatteförvaltningens behörighet Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt och i ärenden som hör till Tullens behörighet tullombudet.

Den statliga rättsbevakaren hörs på det sätt som föreskrivs i 41 § 3 mom.

107 a § (13.11.2020/766)

107 a § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

107 a § (7.8.2015/939)
Omprövningsbegäran

Ändring i ett beslut som meddelats med stöd av denna lag söks genom en skriftlig begäran om omprövning hos den myndighet som fattat beslutet, om ärendet inte har avgjorts genom ett beslut med anledning av besvär. Begäran om omprövning får dock inte framställas, om det är fråga om ett beslut som gäller lättnader eller uppskov med betalning eller ett ärende som ska avgöras med stöd av bestämmelserna om återbetalning av skatt. Den statliga rättsbevakaren enligt 107 § har rätt att på statens vägnar framställa omprövningsbegäran. (16.12.2016/1178)

Tidsfristen för begäran om omprövning är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbetalades, dock minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. I andra ärenden än fastställande eller återbetalning av skatt är tidsfristen 60 dagar från delfåendet av beslutet. För den statliga rättsbevakaren är tidsfristen 60 dagar från det att beslutet fattades. (16.12.2016/1178)

En begäran om omprövning ska behandlas utan ogrundat dröjsmål.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på begäran om omprövning i övrigt förvaltningslagen.

107 b § (13.11.2020/766)

107 b § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

107 b § (7.8.2015/939)
Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Beslut om lättnader eller uppskov med betalning får inte överklagas genom besvär. Den statliga rättsbevakaren enligt 107 § har besvärsrätt på statens vägnar. (16.12.2016/1178)

Besvärstiden är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten fastställdes eller återbetalades, dock minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. I fråga om andra ärenden än fastställande eller återbetalning av skatt är besvärstiden 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. För den statliga rättsbevakaren är besvärstiden 60 dagar från det att omprövningsbeslutet fattades. (16.12.2016/1178)

Vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) föreskrivs om grundbesvär tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

Punktskatt och felavgift ska trots att besvär anförts betalas inom föreskriven tid.

107 c § (13.11.2020/766)

107 c § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

107 c § (16.12.2016/1178)
Hörande i samband med behandlingen av besvär

Förvaltningsdomstolen ska ge den statliga rättsbevakaren enligt 107 § tillfälle att avge bemötande på den skattskyldiges besvär och den skattskyldige tillfälle att avge bemötande på den statliga rättsbevakarens besvär samt vid behov den ändringssökande tillfälle att avge genmäle.

Utöver vad som i 34 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen föreskrivs om avgörande av ett ärende utan att en part hörs, kan förvaltningsdomstolen avgöra besvären utan att höra den statliga rättsbevakaren, om skattebeloppet med anledning av den skattskyldiges yrkande kan ändras med högst 6 000 euro och om ärendet inte lämnar rum för tolkning och inte är oklart.

108 § (13.11.2020/766)

108 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

108 § (7.8.2015/939)
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut, dock så att tiden för anförande av besvär över förvaltningsdomstolens beslut som gäller förhandsavgörande är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Besvärsrätt på statens vägnar har den statliga rättsbevakaren enligt 107 §. (16.12.2016/1178)

Om punktskatt har slopats eller sänkts genom förvaltningsdomstolens beslut, ska Skatteförvaltningen oberoende av ändringssökande betala det överskjutande skattebeloppet till den skattskyldige. (16.12.2016/1178)

Om högsta förvaltningsdomstolen med anledning av den statliga rättsbevakarens besvär har ändrat förvaltningsdomstolens beslut, ska en kopia av högsta förvaltningsdomstolens beslut lämnas till Skatteförvaltningen, som utan dröjsmål ska debitera den skattskyldige det överskjutande belopp som betalats till denne. (16.12.2016/1178)

14 kap.

Straffbestämmelser

109 §
Hänvisningar till strafflagen

I 29 kap. 1–3 § i strafflagen (39/1889) föreskrivs om straff för lagstridigt undandragande av punktskatt och för försök därtill.

Till straff för brott mot tystnadsplikten döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen, om inte gärningen utgör brott enligt 40 kap. 5 § i strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

110 § (13.11.2020/766)

110 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

110 §
Punktskatteförseelse

Den som trots en myndighets uppmaning underlåter att vederbörligen fullgöra en skyldighet enligt 31, 92–95, 98 eller 100 §, ska för punktskatteförseelse dömas till böter.

111 § (16.12.2016/1178)

111 § har upphävts genom L 16.12.2016/1178.

15 kap.

Ikraftträdande

112 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

Denna lags 58–62 samt 65 och 67 § tillämpas från och med den 1 januari 2011.

Denna lags 63 § tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

113 §
Bestämmelser som upphävs

Genom denna lag upphävs lagen av den 29 december 1994 om påförande av accis (1469/1994), nedan den gamla accislagen, jämte ändringar, med undantag för lagens 66 och 67 §.

114 § (13.11.2020/766)

114 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

114 §
Övergångsbestämmelser om uppskovsförfarande

På sådana flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga produkter under ett uppskovsförfarande som påbörjas senast den 31 december 2010 ska denna paragraf tillämpas.

Avsändande godkända upplagshavare och registrerade avsändare ska förse produkter som flyttas under ett uppskovsförfarande med ett ledsagardokument enligt kommissionens förordning (EEG) nr 2719/92 om ledsagardokument för flyttning av varor med punktskatteuppskov. Vid flyttning av produkter under ett uppskovsförfarande i Finland kan ledsagardokumentet ersättas med någon annan motsvarande tillförlitligt utredning. Avsändaren har rätt att ändra ledsagardokumentet så att i det anges en ny leveransplats eller en ny mottagare.

Om produkternas mottagare i en annan medlemsstat inte är en godkänd upplagshavare eller en registrerad mottagare, ska till det ledsagardokument som avses i 2 mom. fogas ett av den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten utfärdat intyg om att punktskatten är betald i destinationsmedlemsstaten eller att tillräcklig säkerhet har ställts för betalning av skatterna.

Avsändaren ska förse punktskattepliktiga produkter som ska föras till ett område utanför unionen med ett ledsagardokument enligt 2 mom., om produkterna inte har frisläppts för konsumtion.

Ledsagardokumentet ska, med undantag för det exemplar som blir hos avsändaren, följa med produkterna under transporten.

Den som tar emot produkter som flyttas från en annan medlemsstat under ett uppskovsförfarande, ska till avsändaren returnera ett vederbörligen ifyllt exemplar av ledsagardokumentet senast den femtonde dagen efter utgången av kalendermånaden då produkterna har tagits emot, om avsändaren har försett produkterna med ett administrativt ledsagardokument enligt 2 mom.

Vid utförsel av punktskattepliktiga produkter utanför unionen ska den tullanstalt som behandlat utförseln från unionens territorium, till avsändaren av produkterna returnera det för denne avsedda, kontrasignerade exemplaret av ledsagardokumentet. Med denna utfartstullanstalt avses tullanstalten enligt artikel 793.2 i tillämpningsförordningen för tullkodex.

Om den avsändande godkände upplagshavaren eller den registrerade avsändaren inte får returexemplaret av ledsagardokumentet vederbörligen kontrasignerat inom den tid som nämns i 6 mom., ska avsändaren meddela detta till tullmyndigheten inom tre månader efter det att produkterna avsändes.

Mottagaren ska i Finland i kronologisk ordning förvara de fjärde exemplaren av de ledsagardokument som åtföljt produkter som mottagits under ett uppskovsförfarande. Exemplaren ska på begäran tillställas tullmyndigheten. En tillfälligt registrerad mottagare ska till sin skattedeklaration foga det ovan nämnda exemplaret av ledsagardokumentet samt handelsfakturan.

Den som i enlighet med denna paragraf avsänder eller tar emot punktskattepliktiga produkter ska underrätta tullmyndigheten om avsändandet och mottagandet. Tullstyrelsen utfärdar närmare föreskrifter om informationens innehåll samt och hur och när den ska lämnas.

115 § (13.11.2020/766)

115 § har upphävts genom L 13.11.2020/766, som trädde i kraft 1.1.2021. Den tidigare formen lyder:

115 §
Övriga övergångsbestämmelser

Om de i denna lag angivna förutsättningarna för beviljande av tillstånd är uppfyllda, förblir enligt den gamla accislagen beviljade tillstånd att verka som godkänd upplagshavare och hålla ett skatteupplag samt tillstånd att anlita skatterepresentant vid distansförsäljning i kraft och ska betraktas som motsvarande tillstånd enligt denna lag.

En godkänd upplagshavare som för in produkter från områden utanför unionen kan till och med den 30 juni 2010 verka som en registrerad avsändare utan sådant tillstånd som avses i denna lag.

Om en registrerad eller en oregistrerad näringsidkare är skattskyldig enligt respektive lagar om punktskatt eller accis, ska på skattskyldigheten tillämpas vad som föreskrivs i 2 kap. i denna lag.

116 §
Tillämpningsbestämmelse

Om det i någon annan lag eller i en med stöd av den utfärdad bestämmelse hänvisas till den gamla accislagen ska hänvisningen anses avse motsvarande bestämmelser i denna lag, om inte något annat följer av denna lag.

RP 263/2009, FiUB 10/2010, RSv 25/2010, Rådets direktiv 2008/118/EG; EUT nr L 9, 14.1.2009, s. 12

Fotnoten (182/2010) har tillfogats som rättelse.

Ikraftträdelsestadganden:

22.7.2011/869:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

21.12.2012/964:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 145/2012, FvUB 21/2012, RSv 150/2012

30.12.2013/1152:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 14/2013, LaUB 17/2013, RSv 203/2013

27.6.2014/495:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

RP 30/2014, FiUB 3/2014, RSv 54/2014

22.5.2015/635:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 174/2014, FvUB 53/2014, RSv 339/2014

7.8.2015/939:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

29.4.2016/311:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

Om skyldigheten att betala skatt har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på skattetillägg och förseningsränta de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

På sådant sökande av ändring i Tullens beslut som är anhängigt när denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser om återbetalningsränta som gällde vid ikraftträdandet.

RP 153/2015, FvUB 5/2016, RSv 39/2016

17.6.2016/479:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

En sådan registreringspliktig enligt 98 b § 1 mom. som bedrev verksamhet när lagen trädde i kraft ska registrera sig och lämna de uppgifter som avses i 98 a § till stödmyndigheten senast den 31 december 2016.

RP 56/2016, EkUB 11/2016, RSv 60/2016

29.6.2016/547:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

RP 74/2016, KoUB 18/2016, RSv 103/2016

9.9.2016/798:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

16.12.2016/1178:

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

2. Ärenden som är anhängiga vid Tullen när denna lag träder i kraft och som med stöd av denna lag eller respektive lag om punktskatt eller accis hör till Skatteförvaltningens behörighet överförs till Skatteförvaltningen för behandling och avgörande. På motsvarande sätt överförs avtal och andra förbindelser som hänför sig till de ärenden som avses i detta moment liksom andra rättigheter och skyldigheter på Skatteförvaltningen. Avtal och förbindelser överförs dock på Skatteförvaltningen endast om något annat inte följer av deras innehåll eller man inte kommer överens om något annat.

3. Med avvikelse från 2 mom. är Tullen behörig i sådana ärenden rörande skadeståndsskyldighet eller återbetalningsskyldighet som omfattas av allmänna domstolars behörighet och i förvaltningstvistemål som hänför sig till beskattningsbeslut som Tullen fattat innan denna lag har trätt i kraft.

4. Med avvikelse från 2 mom. är Tullen behörig att föra talan vid behandlingen av sådana brottmål och skadeståndsärenden med anknytning till dem där Tullen före denna lags ikraftträdande har framställt straff- eller ersättningsyrkande under förundersökningen eller vid domstol. Tullen är behörig att driva in skadestånd som vunnit laga kraft och rättegångskostnader som har dömts ut före lagens ikraftträdande.

5. Om ansökan enligt denna lag eller respektive lag om punktskatt eller accis ska lämnas till Skatteförvaltningen inom föreskriven tid, anses den ha lämnats in inom föreskriven tid även när den har lämnats till Tullen inom föreskriven tid på dagen för lagens ikraftträdande eller därefter.

6. Beslut, tillstånd och registreringar som Tullen har meddelat och som är giltiga vid denna lags ikraftträdande och som gäller ärenden som med stöd av denna lag eller respektive lag om punktskatt eller accis hör till Skatteförvaltningens behörighet förblir i kraft på de villkor som nämns i dem.

7. Skatteförvaltningen och Tullen är i enlighet med sina lagstadgade uppgifter registeransvariga för de personregister som gäller punktbeskattningen och som har tagits i bruk före denna lags ikraftträdande. Tullen ansvarar som tekniskt ansvarig för informationssystemen för registrens funktionsduglighet och informationssäkerhet.

8. Hänvisningar i andra lagar och förordningar samt statsråds- och ministeriebeslut till Tullens uppgifter som med stöd av denna lag eller respektive lag om punktskatt eller accis hör till Skatteförvaltningens behörighet avser efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till Skatteförvaltningens uppgifter.

9. På sökande av ändring i beslut som Tullen fattat före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, dock så att Skatteförvaltningen är behörig myndighet i de ärenden som ankommer på den med stöd av denna lag. På sökande av ändring i beslut som Skatteförvaltningen och Tullen fattat efter lagens ikraftträdande tillämpas bestämmelserna i denna lag och besvärsskriften ska lämnas till förvaltningsdomstolen. Det som föreskrivs ovan om skattemyndighetens beslut tillämpas också på beslut med anledning av en begäran om omprövning.

10. Lagens 107 c § tillämpas på de besvärsärenden som anhängiggörs den dag då lagen träder i kraft eller därefter. Skattemyndigheten ska sända besvärsskrifter som inkommit till skattemyndigheten i besvärsärenden som anhängiggjorts på dagen för lagens ikraftträdande eller därefter och handlingar som gäller ärendena till förvaltningsdomstolen utan dröjsmål.

11. Om en begäran om omprövning eller en besvärsskrift enligt lag ska lämnas in till Tullen, anses den ha lämnats in inom föreskriven tid även om den har lämnats in till Skatteförvaltningen inom föreskriven tid på dagen för lagens ikraftträdande eller därefter. Om begäran om omprövning eller besvärsskriften i enlighet med anvisningarna för sökande av ändring har lämnats in till Tullen inom föreskriven tid, men Skatteförvaltningen är behörig myndighet, anses den ha lämnats in inom föreskriven tid.

12. I de ärenden som gäller bevakning av statens rätt och som är anhängiga när denna lag träder i kraft och där Skatteförvaltningen är behörig myndighet efter lagens ikraftträdande bevakas statens rätt av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt vid Skatteförvaltningen.

RP 159/2016, FiUB 17/2016, RSv 178/2016

12.1.2018/29:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

RP 97/2017, FiUB 26/2017, RSv 182/2017

10.5.2019/654:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 259/2018, FvUB 41/2018, RSv 321/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 (32016R0679); EUT L 119, 4.5.2016, s. 1

9.8.2019/920:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.

RP 284/2018, FvUB 38/2018, RSv 320/2018

19.12.2019/1555:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

Fotnoten (1555/2019) har tillfogats som rättelse.

RP 66/2019, FiUB 13/2019, RSv 69/2019, Rådets direktiv (EU) 2019/475 (32019L0475); EUT L 83, 25.3.2019, s. 42

13.11.2020/766:

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

2. Lagen tillämpas första gången på beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som börjar efter det att lagen har trätt i kraft.

3. På beskattningsförfarandet och ändringssökandet för en skatteperiod som löpt ut före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

4. Om någon annan skattskyldig än en skattskyldig som deklarerar per skatteperiod och som avses i de bestämmelser i 6 § 18 punkten som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har tagit emot produkterna eller dennes skyldighet att betala skatt annars har uppkommit före ikraftträdandet, tillämpas på beskattningsförfarandet och ändringssökandet de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs nedan.

5. Om rätten till återbetalning av skatt har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag men ansökan om återbetalning har blivit anhängig efter ikraftträdandet, tillämpas på återbetalningen av skatten bestämmelserna i denna lag.

6. På ett ärende som gäller tillstånd eller registrering och som är anhängigt när denna lag träder i kraft tillämpas bestämmelserna i denna lag. På sådan återkallelse av tillstånd som är anhängig när denna lag träder i kraft tillämpas dock de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

7. Om den skattskyldiges skatteperiod med stöd av de bestämmelser i 31 § som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har förlängts till högst ett kalenderår, betraktas kalenderåret 2020 som den sista förlängda skatteperioden.

8. Om Skatteförvaltningen med stöd av de bestämmelser i 32 § som gällde vid ikraftträdandet av denna lag har godkänt att skattedeklarationen för en skattskyldig som deklarerar per skatteperiod lämnas in på en pappersblankett, är den sista skatteperioden för vilken deklarationen får lämnas in på en pappersblankett den sista skatteperioden kalenderåret 2020.

9. Skatt som betalats för en skatteperiod som löpt ut före ikraftträdandet av denna lag kan inte dras av från skatteperioder som börjar efter ikraftträdandet. Skatt kan inte dras av även om rätten till avdrag har uppkommit före ikraftträdandet av denna lag. Det skattebelopp som inte dragits av kan återbetalas på ansökan. Återbetalning ska sökas senast inom tre år från utgången av det kalenderår under vilket rätten till avdrag uppkom.

10. På delgivning av ett beskattningsbeslut som Skatteförvaltningen fattat efter det att lagen trätt i kraft och som gäller en skatteperiod som löpt ut före ikraftträdandet av denna lag och på sökande av ändring i ett sådant beskattningsbeslut tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet endast om beslutet fattas före den 1 februari 2021.

11. På delgivning av ett beslut som Skatteförvaltningen meddelat med anledning av en ansökan om återbetalning som är anhängig när denna lag träder i kraft och på sökande av ändring i ett sådant beslut tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet endast om beslutet fattas före den 1 februari 2021.

12. På delgivning av ett beskattningsbeslut som Skatteförvaltningen fattat efter ikraftträdandet av denna lag och på sökande av ändring i ett sådant beslut tillämpas i de fall som avses i 4 mom. de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet endast om beslutet fattas före den 1 februari 2021.

13. På sådan flyttning av produkter som avses i 74, 78 och 80 § i denna lag och som inletts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser i 74, 78 och 80 § som gällde vid ikraftträdandet.

14. På sådana försummelser som inträffat före ikraftträdandet av denna lag och som avses i de vid ikraftträdandet gällande bestämmelserna i 44 och 110 § och inte gäller beskattning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På försummelser av utomståendes skyldighet att lämna uppgifter tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag, om uppgifterna har begärts före ikraftträdandet.

15. De bestämmelser som gäller skatteuppbörd, tidpunkten för betalning av skatt, kvittning, dröjsmålspåföljder, ränta som betalas på återbetalning, lättnader, uppskov med betalning, indrivning samt minimibelopp av punktskatt som uppbärs och återbetalas och som gällde vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas på punktskatt till och med den 31 januari 2021, om skatteperioden för punktskatten har löpt ut före ikraftträdandet av denna lag eller om skyldigheten att betala punktskatt annars har uppkommit före ikraftträdandet.

RP 54/2020, GrUU 21/2020, FiUB 16/2020, RSv 112/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.