Beaktats t.o.m. FörfS 511/2021.

22.1.2010/69

Lag om ombildning av Universitetens servicecenter till aktiebolag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Överlåtelsefullmakt och det aktiebolag som ska bildas

Statsrådet bemyndigas att till det aktiebolag som ska bildas för att fortsätta verksamheten vid det till undervisningsministeriets förvaltningsområde hörande Universitetens servicecenter överlåta den egendom och de immateriella rättigheter som Universitetens servicecenter har i sin besittning samt affärsverksamheten vid centret.

Aktiebolagets verksamhetsområde omfattar produktion av stödservice för ekonomi- och personalförvaltning och annan stödservice samt tillhörande annan affärsverksamhet.

När aktiebolaget bildas tecknar staten samtliga aktier.

2 §
Villkoren för överlåtelsen

Statsrådet bestämmer vilken egendom som ska överlåtas och värdet av den samt villkoren för överlåtelsen. Statsrådet bestämmer också om övriga arrangemang som gäller överlåtelsen av egendomen och bolagsbildningen.

Statsrådet bestämmer vilken del av egendomen som ska sättas in i bolaget mot aktier.

3 §
Beskattning

Vid inkomstbeskattningen iakttas i tillämpliga delar vad som föreskrivs om verksamhetsöverlåtelse i 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968).

4 §
Ansvar för förbindelser

Aktiebolaget svarar för de skuld-, hyres-, service-, anskaffnings- och leveransavtal samt andra motsvarande förbindelser som Universitetens servicecenter har ingått under sin verksamhetstid och som gäller den egendom och affärsverksamhet som överlåts till aktiebolaget.

Statens sekundära ansvar för de förbindelser som enligt 1 mom. överlåts till det bolag som ska bildas kvarstår, om inte den andra avtalsparten godkänner att ansvaret överförs på bolaget. Bolaget är skyldigt att ersätta staten för det som staten betalar på grund av sitt ansvar enligt detta moment.

5 §
Ändring av personalens anställningsförhållande

Tjänsterna vid Universitetens servicecenter dras in och tjänsteförhållanden som baserar sig på dem samt tjänsteförhållanden på viss tid upphör utan uppsägning den 30 april 2010. Personalen anställs i arbetsavtalsförhållande hos aktiebolaget från och med den 1 maj 2010. För indragningen av tjänster och avslutandet av tjänsteförhållanden krävs inte tjänstemännens samtycke. Den uppgifter vid Universitetens servicecenter som baserar sig på arbetsavtalsförhållanden och personalen i dessa uppgifter övergår till aktiebolaget i arbetsavtalsförhållande från och med den 1 maj 2010. Personal i tjänste- och arbetsavtalsförhållande på viss tid anställs eller överflyttas till aktiebolaget för motsvarande tid i arbetsavtalsförhållande på viss tid.

På anställda och anställningsvillkor tillämpas vad som bestäms i lag eller bestäms eller föreskrivs med stöd av lag och vad som avtalas i kollektivavtal och arbetsavtal.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

Genom denna lag upphävs statsrådets förordning av den 17 januari 2008 om Universitetens servicecenter (29/2008).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Statsrådet får vidta åtgärder som avses i 1 och 2 § innan lagen träder i kraft. Undervisningsministeriet och Universitetens servicecenter får vidta åtgärder som hänför sig till indragningen av tjänster och avslutandet av i 5 § 1 mom. avsedda tjänsteförhållanden och tjänsteförhållanden på viss tid innan lagen träder i kraft.

På revisionen och bokslutet för den sista verksamhetsperioden för Universitetens servicecenter tillämpas vad som bestäms i den förordning som nämns i 2 mom. och i lagen om statsbudgeten (423/1988) och med stöd av den. Aktiebolaget sköter till denna del centrets uppgifter.

RP 140/2009, KuUB 11/2009, RSv 187/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.