Beaktats t.o.m. FörfS 504/2021.

29.12.2009/1738

Lag om vissa bestämmelser som gäller inkomst- och överlåtelsebeskattning i samband med universitetsreformen (gäller till 31.12.2010)

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Vissa bestämmelser som har samband med ändringar av universitetens, studentkårernas och universitetsfondernas verksamhetsformer

Vid inkomstbeskattningen anses inte universiteten, studentkårerna och universitetsfonderna bli upplösta till den del deras tillgångar och skulder överförs till samma värde till det samfund som fortsätter verksamheten, i följande fall:

1) universiteten överför sin verksamhet och sina tillgångar i enlighet med 4 § 1 och 2 mom. i lagen om införande av universitetslagen (559/2009) till det universitet som fortsätter verksamheten,

2) universitetens studentkårer fortsätter i enlighet med 8 § 1 mom. i lagen om införande av universitetslagen sin verksamhet som studentkårer vid de nya universiteten,

3) universitetens studentkårer förenas på det sätt som anges i 8 § 2 och 6 mom. i lagen om införande av universitetslagen,

4) universitetsfondernas tillgångar överförs till det universitet som fortsätter verksamheten på det sätt som anges i 12 § 2 mom. i lagen om införande av universitetslagen.

Anskaffningsutgifter och andra avdragsgilla utgifter som inte dragits av vid beskattningen av ett samfund som upphör med sin verksamhet dras av vid beskattningen av det samfund som fortsätter verksamheten på samma sätt som de skulle ha dragits av vid beskattningen av det samfund som upphör med sin verksamhet.

Som anskaffningsutgift som inte dragits av vid beskattningen för anläggningstillgångar och andra tillgångar som varit i bruk i verksamhet som var skattefri innan denna lag trädde i kraft, och som belopp som inte dragits av vid beskattningen av utgifter med lång verkningstid betraktas bokföringsvärdet av tillgångar och utgifter med lång verkningstid enligt bokslutet för den räkenskapsperiod som utgår den 31 december 2009.

2 §
Vissa befrielse från överlåtelseskatt i samband med universitetsreformen

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy–Finlands Universitetsfastigheter Ab, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy–Helsingfors Universitetsfastigheter Ab och Aalto-Yliopisto-kiinteistöt Oy är inte skyldiga att betala överlåtelseskatt för överlåtelse av fastighetsförmögenhet där staten överlåter fastigheter och värdepapper som är i Senatfastigheters besittning.

Universiteten och studentkårerna är inte skyldiga att betala överlåtelseskatt för överlåtelse enligt 1 § 1 mom.

3 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till och med den 31 december 2010.

Lagens 1 § 1 och 2 mom. tillämpas vid beskattningen för 2009 och 1 § 3 mom. tillämpas vid beskattningen för 2010.

Lagens 2 § 1 mom. tillämpas på överlåtelser som sker den 1 december 2009 eller därefter, dock senast den 31 januari 2010. Lagens 2 § 2 mom. tillämpas på överlåtelser som sker senast den 31 december 2010.

RP 244/2009, FiUB 43/2009, RSv 252/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.