Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

29.12.2009/1698

Kommunstrukturlag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Kommunindelning

För invånarnas självstyrelse, ordnandet av servicen och för den allmänna förvaltningen är Finland indelat i kommuner.

I fråga om ändring i kommunindelningen bestäms genom lag eller, enligt vad som bestäms i denna lag, genom beslut av statsrådet eller finansministeriet, nedan ministeriet.

2 § (28.6.2013/478)
Målen för utvecklande av kommunindelningen

När kommunindelningen utvecklas är målet en kommunstruktur som är livskraftig och regionalt enhetlig och har en fungerande samhällsstruktur, och som stärker förutsättningarna för kommuninvånarnas självstyrelse. Målet är också att en kommun ska bestå av en pendlingsregion eller någon annan sådan funktionell helhet som har ekonomiska förutsättningar och på personella resurser grundade förutsättningar att svara för ordnandet och finansieringen av servicen för kommuninvånarna och för en tillräcklig egen serviceproduktion.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med en ändring i kommunindelningen sammanslagning av kommuner eller överföring av en del av en kommun till en annan kommun.

Med sammanslagning av kommuner avses en ändring i kommunindelningen där

1) en eller flera kommuner upplöses och går samman med en existerande kommun,

2) samtliga kommuner upplöses och går samman genom bildande av en ny kommun, eller

3) en kommuns område delas mellan två eller flera kommuner så att den kommun som ska delas upp upplöses.

En kommun som uppkommit som resultat av en sammanslagning av kommuner kallas i denna lag den nya kommunen.

Med överföring av en del av en kommun till en annan kommun avses en ändring i kommunindelningen där antalet kommuner inte ändras.

4 §
Förutsättningar för en ändring i kommunindelningen

Kommunindelningen kan ändras, om ändringen främjar de mål för utvecklande av kommunindelningen som avses i 2 § samt förbättrar

1) kommunens funktionella och ekonomiska förutsättningar att svara för ordnandet och produktionen av service eller främjar kommunens funktionsförmåga i övrigt,

2) servicen eller levnadsförhållandena för invånarna i området,

3) verksamhetsmöjligheterna för näringarna i området, eller

4) samhällsstrukturens funktionsduglighet i området.

(28.6.2013/478)

En kommun ska bestå av ett enda område som bildar en funktionell helhet, om inte statsrådet beslutar något annat i fråga om den regionala enhetligheten utgående från en sådan särskild kommunindelningsutredning som avses i 4 kap. Strävan med en särskild kommunindelningsutredning är att kommunen ska bestå av ett enda område.

I 1 mom. avses med område ett område som utgörs av en eller flera kommuner eller en del av dem och som påverkas av ändringen i kommunindelningen. Förutsättningarna för en ändring i kommunindelningen bedöms också med avseende på områdets framtida utveckling.

När kommunindelningen ändras ska i språkligt hänseende förenliga områden eftersträvas så att den finskspråkiga och den svenskspråkiga befolkningens rätt att erhålla tjänster på det egna språket tillgodoses enligt lika grunder. När kommunindelningen ändras ska samernas språkliga rättigheter beaktas liksom samernas rätt att såsom urfolk bevara och utveckla sitt språk och sin kultur samt samernas språkliga och kulturella autonomi inom sitt hembygdsområde. (28.6.2013/478)

1 a kap (20.11.2015/1335)

(20.11.2015/1335)

1 a kap. har upphävts genom L 20.11.2015/1335.

2 kap

Inledande och beredning av sammanslagningar av kommuner

5 §
Inledande av en sammanslagning

En framställning om sammanslagning av kommuner görs gemensamt av fullmäktige i de kommuner som berörs av ändringen. Kommunernas framställning ska tillställas ministeriet.

Ministeriet kan inleda en sammanslagning av kommuner genom att bestämma att en särskild kommunindelningsutredning enligt 4 kap. ska genomföras.

Ministeriet bestämmer en tidpunkt före vilken framställningar om sådana sammanslagningar av kommuner som planeras träda i kraft vid ingången av det följande året ska tillställas ministeriet.

6 §
Sammanslagningsframställningens innehåll

I kommunernas framställning ska behovet av att ändra kommunindelningen motiveras och det ska utredas på vilket sätt de förutsättningar för en ändring i kommunindelningen som anges i 4 § föreligger. Till framställningen ska fogas kommunernas fullmäktiges överensstämmande beslut om kommunernas sammanslagningsframställning jämte därtill hörande handlingar samt det sammanslagningsavtal som avses i 8 §.

Av framställningen eller de därtill anslutna handlingarna ska framgå på vilket sätt kommuninvånarna och andra som anser att saken berör dem, i enlighet med 7 § har getts möjlighet att påverka och bli hörda när framställningen beretts.

Till en framställning som gäller delning av kommunens område ska fogas utlåtanden av fastighetsregisterföraren och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Till fastighetsregisterförarens utlåtande ska fogas en förteckning över de i fastighetsregistret ingående registerenheter och delar därav som föreslås bli överförda till respektive kommun samt, efter behov, ett förslag till sträckning för gränsen mellan kommunerna. Av utlåtandet av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska framgå invånarantalet och språkförhållandena i de områden som föreslås bli överförda till respektive kommun. (29.11.2019/1176)

7 §
Beredning av sammanslagningsframställningen i kommunen

Bestämmelser om kommunernas skyldighet att under beredningen av sammanslagningsframställningen se till att kommuninvånarna har möjlighet att delta och påverka finns i 5 kap. i kommunallagen (410/2015) och bestämmelser om att de personer vars livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas på ett betydande sätt av att kommuner sammanslås ska ges möjlighet att påverka finns i 41 § i förvaltningslagen (434/2003). (10.4.2015/411)

Kommunstyrelsen ska dessutom ge kommuninvånarna och andra som anser att saken berör dem möjlighet att framställa anmärkningar om förslaget till sammanslagningsframställning. Anmärkningarna ska framställas inom 30 dagar från det att möjligheten att framställa anmärkningar har kungjorts på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Kommunstyrelsen avger ett utlåtande om anmärkningarna och lägger fram förslaget om sammanslagning av kommunerna för fullmäktige.

Sammanslagningsframställningen bereds i samarbete med företrädare för personalen på det sätt som föreskrivs i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare (449/2007).

8 §
Sammanslagningsavtal

Kommunerna upprättar ett avtal om sammanslagningen av kommunerna där de ska komma överens om åtminstone

1) det sätt på vilket ändringen i kommunindelningen görs enligt 3 § 2 mom. och tidpunkten för ändringen,

2) principerna för ordnandet av den nya kommunens förvaltning,

3) den nya kommunens namn,

4) antalet ledamöter och ersättare i den sammanslagningsstyrelse som avses i 10 §, fördelningen av platserna mellan de kommuner som går samman samt mellan de olika grupper som är företrädda i fullmäktige på kommunernas område,

5) sammanslagningsstyrelsens behörighet,

6) sammanslagningsstyrelsens samarbete med myndigheterna i de kommuner som går samman innan statsrådet har beslutat att kommunerna ska sammanslås,

7) ställningen i den nya kommunen för kommundirektörerna i de kommuner som går samman,

8) principerna för samordningen av servicesystemen och ordnandet av närservicen i de kommuner som går samman, (28.6.2013/478)

9) de allmänna principerna för skötseln av ekonomin i den nya kommunen, (28.6.2013/478)

10) hur invånarnas möjligheter att påverka och delta samt närdemokratin ska förverkligas i den nya kommunen, (17.12.2020/1070)

11) principerna för användningen av det sammanslagningsunderstöd som avses i 41 §. (17.12.2020/1070)

Om en sammanslagning gäller en tvåspråkig kommun, ska kommunerna i sammanslagningsavtalet komma överens om enligt vilka principer servicen och förvaltningen i den nya kommunen ska ordnas för att de finskspråkiga och de svenskspråkiga invånarnas språkliga rättigheter ska tryggas. (28.6.2013/478)

Kommunerna ska i sammanslagningsavtalet komma överens om att den nya kommunens fullmäktige bildas på det sätt som bestäms i 24 § och om antalet fullmäktigeledamöter på det sätt som bestäms i 25 §. (10.4.2015/411)

Om avsikten är att i samband med sammanslagningen av kommunerna ge den nya kommunen ett namn som inte tidigare har varit namnet på någon kommun, ska utlåtande om namnet inhämtas hos Institutet för de inhemska språken innan sammanslagningsavtalet godkänns. Utlåtandet ska fogas till sammanslagningsavtalet. (28.6.2013/478)

Sammanslagningsavtalet bereds i samarbete med företrädare för kommunernas personal.

9 §
Sammanslagningsavtalets giltighet och ändring av avtalet

Sammanslagningsavtalet ska iakttas från och med det att fullmäktige i de kommuner som går samman har godkänt avtalet. Avtalet ska iakttas tills tre år har gått från det att sammanslagningen av kommunerna trädde i kraft, om man inte har kommit överens om en kortare tid eller om det inte redan tidigare blir omöjligt att iaktta någon av avtalsbestämmelserna.

Sammanslagningsavtalet kan ändras genom överensstämmande beslut av kommunernas fullmäktige tills sammanslagningen av kommunerna träder i kraft, om förhållandena förändras så att det vore uppenbart oändamålsenlig att iaktta någon av avtalsbestämmelserna.

10 §
Sammanslagningsstyrelse

Fullmäktige i de kommuner som går samman väljer en sammanslagningsstyrelse på det sätt som överenskommits i sammanslagningsavtalet. Sammanslagningsstyrelsen svarar för att sammanslagningsavtalet verkställs och förbereder ordnandet av den nya kommunens verksamhet och förvaltning.

Sammanslagningsstyrelsens mandattid börjar när fullmäktige i de kommuner som går samman, efter beslutet om kommunernas sammanslagningsframställning, har valt ledamöter och ersättare i sammanslagningsstyrelsen. Sammanslagningsstyrelsen väljer inom sig en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande. Sammanslagningsstyrelsens mandattid upphör när den nya kommunens kommunstyrelse har valts.

Har statsrådet fattat beslut om en ändring i kommunindelningen med stöd av 18 § 2 mom. ska kommunerna välja ledamöter och ersättare till sammanslagningsstyrelsen omedelbart efter statsrådets beslut.

Angående sammanslagningsstyrelsen gäller i övrigt i tillämpliga delar det som föreskrivs om kommunstyrelsen.

3 kap

Inledande och beredning när en del av en kommun överförs till en annan kommun

11 §
Inledande

En framställning om att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun kan göras av fullmäktige i en kommun som berörs av ändringen, av kommunernas fullmäktige gemensamt, av en kommunmedlem eller av ministeriet. Kommunens eller kommunernas framställning ska lämnas till ministeriet. (28.6.2013/478)

En kommunmedlem lämnar sin framställning till kommunstyrelsen i den egna kommunen, som ska inhämta utlåtanden om framställningen av fullmäktige i alla kommuner som berörs av ändringen. Av utlåtandet ska framgå kommunens ståndpunkt till ändringen jämte motivering. Kommunstyrelsen ska tillställa ministeriet framställningen och kommunernas utlåtanden inom sex månader efter det att framställningen togs emot. Om en kommunmedlems framställning till väsentliga delar är likadan som en framställning som nyligen behandlats i kommunerna, kan kommunstyrelsen tillställa ministeriet framställningen direkt utan utlåtanden av de andra kommunerna som berörs av ändringen.

Ministeriet kan inleda överföringen av en del av en kommun till en annan kommun genom att bestämma att en särskild kommunindelningsutredning enligt 4 kap. ska genomföras.

12 §
Innehållet i och beredningen av kommunernas gemensamma framställning

I en gemensam framställning om överföring av en del av en kommun till en annan kommun ska de kommuner som berörs av ändringen motivera behovet av att ändra kommunindelningen och utreda på vilket sätt de förutsättningar för en ändring i kommunindelningen som anges i 4 § föreligger.

Kommunerna ska foga utlåtanden av fastighetsregisterföraren och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata till sin framställning. Till fastighetsregisterförarens utlåtande ska fogas en förteckning över de i fastighetsregistret ingående registerenheter och delar därav som föreslås bli överförda från en kommun till en annan samt, efter behov, ett förslag till sträckning för gränsen mellan kommunerna. Av utlåtandet av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska framgå invånarantalet och språkförhållandena i den del av en kommun som föreslås bli överförd. (29.11.2019/1176)

Bestämmelser om kommunernas skyldighet att under beredningen av framställningen se till att kommuninvånarna har möjlighet att delta och påverka finns i 5 kap. i kommunallagen och bestämmelser om att de personer vars livsmiljö, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas på ett betydande sätt av att en del av en kommun överförs till en annan kommun ska ges möjlighet att påverka finns i 41 § i förvaltningslagen. (10.4.2015/411)

Kommunstyrelsen ska ge kommuninvånarna och andra som anser att saken berör dem möjlighet att framställa anmärkningar om överföringen av en del av kommunen till en annan kommun. Anmärkningarna ska framställas inom 30 dagar från det att möjligheten att framställa anmärkningar har kungjorts på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Kommunstyrelsen avger ett utlåtande om anmärkningarna och lägger fram förslaget om överföring av en del av kommunen till en annan kommun för fullmäktige.

Framställningen bereds i samarbete med företrädare för personalen på det sätt som föreskrivs i lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare.

13 §
Innehållet i en kommuns eller kommunmedlems framställning

I en enskild kommuns eller kommunmedlems framställning om överföring av en del av kommunen till en annan kommun ska behovet av en ändring i kommunindelningen motiveras och det ska utredas på vilket sätt de förutsättningar för en ändring i kommunindelningen som anges i 4 § och de förutsättningar för beslutsfattande som anges i 19 § 2 mom. föreligger.

Av kommunens framställning ska framgå hur saken har beretts gemensamt med de andra kommuner som berörs av ändringen. Till framställningen ska fogas utlåtanden av de andra kommunernas fullmäktige.

I framställningen ska de aktuella områdena anges med behövlig noggrannhet.

14 §
Förberedande behandling av en kommuns eller kommunmedlems framställning

Ministeriet bestämmer om den förberedande behandlingen av en enskild kommuns eller kommunmedlems framställning om överföring av en del av kommunen, om det inte genast förkastar framställningen med stöd av 21 § 3 mom. Ministeriet kan av grundad anledning också skjuta fram inledandet av den förberedande behandlingen.

Ministeriet ska inhämta ett utlåtande av den behöriga fastighetsregisterföraren och av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om framställningen. Till fastighetsregisterförarens utlåtande ska fogas en förteckning över de i fastighetsregistret ingående registerenheter och delar därav som föreslås bli överförda från en kommun till en annan samt, efter behov, ett förslag till sträckning för gränsen mellan kommunerna. Av utlåtandet av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska framgå invånarantalet och språkförhållandena i den del av en kommun som föreslås bli överförd. (29.11.2019/1176)

Ministeriet ska bestämma att de kommuner som berörs av ändringen ger sina invånare och andra som anser att saken berör dem möjlighet att framställa anmärkningar om framställningen. Anmärkningarna ska framställas inom 30 dagar från det att möjligheten att framställa anmärkningar har kungjorts på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Anmärkningen ska tillställas kommunstyrelsen i den kommun i vilken den som framställer anmärkningen är invånare eller med avseende på vilken den som framställer anmärkningen i övrigt anser sig vara part.

Fullmäktige i de kommuner som berörs av ändringen ska ge utlåtande om framställningen och anmärkningarna om den. Kommunens utlåtande och anmärkningarna ska tillställas ministeriet inom utsatt tid.

4 kap

Särskild kommunindelningsutredning

15 §
Förordnande av särskild kommunindelningsutredning

Med anledning av omfattningen av eller svårighetsgraden hos ett ärende som gäller en ändring i kommunindelningen eller av någon annan grundad anledning kan ministeriet bestämma att det ska genomföras en särskild kommunindelningsutredning, för vilken ministeriet efter att ha hört de berörda kommunerna tillsätter en eller flera kommunindelningsutredare.

Det kan bestämmas att en särskild kommunindelningsutredning ska genomföras

1) på initiativ av ministeriet,

2) på framställning av en kommun, eller

3) om minst 20 procent av de röstberättigade invånarna i en kommun gör en framställning om genomförande av en särskild kommunindelningsutredning.

En särskild kommunindelningsutredning för en kommun som har en speciellt svår ekonomisk ställning och som omfattats av ett sådant förfarande som avses i 118 § i kommunallagen kan även inledas på förslag av den utvärderingsgrupp som avses i 5 mom. i den paragrafen. (10.4.2015/411)

16 §
Genomförande av en särskild kommunindelningsutredning

Kommunerna ska delta i en särskild kommunindelningsutredning och i beredningen av kommunindelningsutredarens förslag på det sätt som i 2 och 3 kap. föreskrivs om beredningen av flera kommuners gemensamma framställning. Om en särskild utredning gäller anslutning av en del av en kommun till en annan kommun, ska utredaren vid behov också göra upp ett separat förslag till en sådan ekonomisk uppgörelse mellan kommunerna som avses i 37 §.

Anser kommunindelningsutredaren på grundval av utredningen att det är nödvändigt att ändra kommunindelningen, ska utredaren lägga fram ett förslag om ändring i kommunindelningen för fullmäktige i de kommuner som berörs av ändringen. Angående innehållet i utredarens förslag gäller i tillämpliga delar det som i 6 och 12 § föreskrivs om flera kommuners gemensamma framställning.

Om fullmäktige i samtliga kommuner som berörs av ändringen godkänner kommunindelningsutredarens förslag, gör kommunerna en gemensam framställning om ändring i kommunindelningen till ministeriet i överensstämmelse med utredarens förslag.

Om fullmäktige i en eller flera kommuner som berörs av ändringen inte godkänner kommunindelningsutredarens förslag till ändring i kommunindelningen, tillställer utredaren ministeriet sitt förslag till ändring i kommunindelningen och fogar till det utlåtandena om utredarens förslag från fullmäktige i de kommuner som berörs av ändringen. Samtidigt kan utredaren föreslå för ministeriet att en kommunal folkomröstning enligt 24 § i kommunallagen ordnas om utredarens förslag till sammanslagning av kommunerna. (10.4.2015/411)

Föreslår utredaren att en folkomröstning ska ordnas, kan ministeriet bestämma att en folkomröstning ska ordnas i den kommun eller i de kommuner där fullmäktige inte godkände kommunindelningsutredarens förslag om sammanslagning av kommunerna.

Kostnaderna för genomförandet av utredningen och för kommunala folkomröstningar som ministeriet bestämmer om, betalas av statens medel.

16 a § (28.6.2013/478)
Utredning för en kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning

Vid en särskild kommunindelningsutredning för en kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning ska kommunindelningsutredaren för fullmäktige i de kommuner som deltar lägga fram ett förslag till en kommunsammanslagning samt till ett avtal om kommunsammanslagning.

Kommunindelningsutredarens förslag till kommunsammanslagning kan gälla

1) sammanslagning av den kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning med en befintlig kommun,

2) delning av området för den kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning mellan två eller flera kommuner, eller

3) sammanslagning av fler än två kommuner.

Utöver det som nämns i 2 mom. kan utredarens förslag gälla överföring av en del av kommunen till en annan kommun.

Om fullmäktige i alla de kommuner som berörs av en ändring godkänner utredarens förslag, gör kommunerna en gemensam framställning till ministeriet om en ändring i kommunindelningen i enlighet med utredarens förslag. I annat fall lämnar utredaren sin framställning om ändring i kommunindelningen till ministeriet.

17 §
Kommunindelningsutredarens ställning

Kommunindelningsutredaren kan anställas i tjänsteförhållande. På en kommunindelningsutredare som inte är anställd i tjänsteförhållande tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar och bestämmelserna i skadeståndslagen (412/1974) om offentligt samfunds och tjänstemans skadeståndsansvar när utredaren sköter uppgifter enligt denna lag.

Kommunindelningsutredaren har, utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt, rätt att av myndigheterna få för sitt uppdrag behövliga uppgifter om kommunernas och de till kommunkoncernen hörande sammanslutningarnas förvaltning och ekonomi samt annan hjälp.

Den som blir förordnad till uppgiften ska ha tillräcklig sakkunskap och erfarenhet för att ha hand om uppgiften.

Grunderna för den ersättning som betalas för genomförandet av en särskild kommunindelningsutredning bestäms av ministeriet.

5 kap

Beslut om ändring i kommunindelningen

18 §
Förutsättningar för beslutsfattande när kommuner sammanslås

Statsrådet kan besluta om en sammanslagning av kommuner på gemensam framställning från fullmäktige i de kommuner som går samman. Kommunernas framställning om sammanslagning av kommunerna kan förkastas om ändringen i kommunindelningen uppenbarligen skulle strida mot förutsättningarna för en ändring i kommunindelningen enligt 4 §. (28.6.2013/478)

Beslut om en sammanslagning av kommuner kan fattas trots fullmäktiges motstånd, om kommunindelningsutredarens förslag enligt 16 § om en sammanslagning av kommunerna har fått majoritetens understöd i en folkomröstning som ordnats i en kommun som motsätter sig sammanslagningen.

Statsrådet kan på den framställning av kommunindelningsutredaren som avses i 16 a § besluta om en ändring i kommunindelningen för en kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning trots motstånd från fullmäktige i den eller de kommuner som berörs av ändringen, om ändringen är nödvändig för att trygga den lagstadgade servicen för invånarna i den kommun som befinner sig i en speciellt svår ekonomisk ställning och förutsättningarna för en ändring i kommunindelningen enligt 4 § uppfylls. (28.6.2013/478)

19 §
Förutsättningar för beslutsfattande när en del av en kommun överförs till en annan kommun

Beslut om att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun kan fattas om inte fullmäktige i någon berörd kommun motsätter sig ändringen.

Beslut om att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun kan fattas trots att fullmäktige motsätter sig detta, om

1) ändringen är ringa för en kommun som motsätter sig ändringen med beaktande av ändringens konsekvenser för kommunens invånarantal, landareal, kommunala service, ekonomi, näringsverksamhet, samhällsstrukturens utveckling eller andra omständigheter som kan jämföras med dessa, eller

2) om den utveckling av området som avses i 4 § 3 mom. förutsätter ändringen och ändringen inte avsevärt försämrar funktionsförmågan hos någon kommun som motsätter sig ändringen och kommunens förutsättningar att ansvara för ordnandet eller finansieringen av servicen.

20 §
Hur en ändring i kommunindelningen inverkar på andra regionindelningar

Innan beslut fattas om en ändring i kommunindelningen ska ministeriet utreda hur ändringen inverkar på statens region- och lokalförvaltning och de regionindelningar som tillämpas i Europeiska unionens verksamhet.

21 §
Behörighetsfördelningen mellan statsrådet och ministeriet

Statsrådet beslutar om ändring i kommunindelningen eller om förkastande av en framställning som gäller detta.

Ministeriet kan besluta att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun om inte fullmäktige i någon kommun som berörs av ändringen har motsatt sig detta, eller förkasta en framställning om att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun, om fullmäktige i någon kommun som berörs av ändringen har motsatt sig detta.

Ministeriet kan genast förkasta en framställning om att en del av en kommun ska överföras till en annan kommun, om ministeriet anser att det inte finns tillräckliga förutsättningar för en ändring i kommunindelningen. I övrigt bestämmer ministeriet om den förberedande behandlingen av framställningen i enlighet med 14 §.

22 §
Beslut om ändring i kommunindelningen

Beslut om ändring i kommunindelningen ska fattas före utgången av juni månad året före det år då ändringen träder i kraft. En ändring i kommunindelningen ska bestämmas att träda i kraft vid ingången av ett kalenderår.

Beslut om ändring i kommunindelningen ska publiceras i Finlands författningssamling och sändas för kungörelse i den kommun som berörs av ändringen på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen. Beslut om godkännande eller förkastande av en framställning om ändring i kommunindelningen som gjorts av en kommunmedlem ska delges den som gjort framställningen särskilt.

6 kap

Förrättande av val och ordnande av förvaltningen i en ny kommun

23 §
Beaktande av en ändring i kommunindelningen vid val

Om kommunalval förrättas under året före det år då en ändring i kommunindelningen träder i kraft, ska valet förrättas i de kommuner som berörs av ändringen med iakttagande av den nya kommunindelningen. (10.4.2015/411)

När kommuner går samman beslutar den nya kommunens sammanslagningsstyrelse om indelningen i röstningsområden samt tillsätter centralvalnämnden, valnämnderna och valbestyrelserna.

Om en del av en kommun överförs till en annan kommun ska fullmäktige i den mottagande kommunen till kommunens centralvalnämnd förutom de medlemmar som enligt vallagen (714/1998) hör till nämnden välja en eller flera medlemmar och ersättare från det område som ska överföras, om förhållandet mellan detta områdets invånarantal och kommunens invånarantal förutsätter det.

Bildas till följd av överföringen av en del av en kommun i kommunen ett nytt röstningsområde, som omfattar det område som ska överföras till kommunen, ska kommunstyrelsen i kommunen i fråga i valnämnden för röstningsområdet invälja extra medlemmar så som bestäms i 3 mom.

24 § (10.4.2015/411)
Bildande av fullmäktige under valperioden

För bildande av den nya kommunens fullmäktige förrättas nya kommunalval i de kommuner som berörs av ändringen. I sammanslagningsavtalet kan kommunerna komma överens om att val, avvikande från den tidpunkt som anges i 144 § i vallagen, förrättas under året före det år sammanslagningen träder i kraft. Val kan inte förrättas förrän statsrådet har beslutat om sammanslagning av kommunerna. Kommunerna ska meddela justitieministeriet tidpunkten för valet utan dröjsmål efter det att statsrådet fattat sitt beslut. Vid valet iakttas vad som föreskrivs om ordinarie kommunalval. Fullmäktigeledamöternas mandattid pågår till den kommunala valperiodens slut. Om val förrättas under den kommunala valperiodens sista år, pågår fullmäktigeledamöternas mandattid till slutet av den följande valperioden.

De kommuner som går samman kan trots 1 mom. i sammanslagningsavtalet komma överens om att deras fullmäktige ska utgöra fullmäktige i den nya kommunen för den mandattid som pågår till den kommunala valperiodens slut.

De kommuner som går samman kan också trots 1 mom. i sammanslagningsavtalet komma överens om att deras fullmäktige delvis sammanslås till fullmäktige i den nya kommunen för den mandattid som pågår till den kommunala valperiodens slut. Då ska fullmäktige i de kommuner som går samman besluta hur många fullmäktigeplatser varje kommun ska få i den nya kommunens fullmäktige. I den nya kommunens fullmäktige ska dock alltid ingå minst en fjärdedel av varje kommuns fullmäktigeledamöter. I fråga om varje kommun bestäms de fullmäktigeledamöter och ersättare som ska ingå i den nya kommunens fullmäktige i den ordningsföljd som följer av de jämförelsetal som tilldelats dem i föregående kommunalval i enlighet med 89 § i vallagen.

25 § (10.4.2015/411)
Antalet fullmäktigeledamöter

De kommuner som går samman ska i sammanslagningsavtalet komma överens om antalet fullmäktigeledamöter i den nya kommunen på det sätt som anges i 16 § 1 mom. i kommunallagen. Kommunerna ska meddela justitieministeriet antalet fullmäktigeledamöter före utgången av året före valåret eller senast i samband med den anmälan som avses i 24 § 1 mom. i denna lag.

26 §
Förberedande åtgärder

Registerförvaltningsmyndigheterna och valmyndigheterna ska vidta behövliga åtgärder så att det val som avses i 23 och 24 § kan förrättas, och myndigheterna ska ge varandra handräckning i det syftet.

27 §
Inledande av fullmäktiges verksamhet

Efter att resultatet av kommunalvalet i den nya kommunen har fastställts ska fullmäktige omedelbart vidta de åtgärder som behövs för att ordna kommunens verksamhet och förvaltning. Om de kommuner som går samman har kommit överens om att fullmäktige ska bildas i enlighet med 24 § 2 eller 3 mom., börjar fullmäktiges mandattid när statsrådet har beslutat om ändringen i kommunindelningen. (10.4.2015/411)

Den till åldern äldsta fullmäktigeledamoten utfärdar möteskallelse till det första fullmäktigesammanträdet och för ordet vid sammanträdet till dess ordförande och vice ordförande för fullmäktige har valts.

Fullmäktige har rätt att meddela temporära bestämmelser i ärenden som kräver beslut av statliga myndigheter för att träda i kraft. Bestämmelserna är i kraft till dess en permanent bestämmelse har utfärdats.

28 §
Mandattiden för andra förtroendevalda och inledande av tjänsteinnehavarnas tjänsteutövning

Uppdragen för de förtroendevalda i de kommuner som går samman upphör när ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

Mandattiden för kommunstyrelsen i den nya kommunen börjar genast när den nya fullmäktigeförsamlingen har valt styrelsen.

Andra förtroendevalda och tjänsteinnehavare i den nya kommunen börjar sköta sina uppdrag från och med den tidpunkt som den nya fullmäktigeförsamlingen beslutar, dock senast när ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

Den nya kommunens revisionsnämnd och revisorer granskar, utgående från beredning som gjorts av revisionsnämnderna och revisorerna i de kommuner som upplöses, förvaltningen och ekonomin i de kommuner som upplöses för det år som föregick ändringen i kommunindelningen, på det sätt som föreskrivs i 14 kap. i kommunallagen. Granskningen ska gälla även beredningen av ändringen i kommunindelningen. (10.4.2015/411)

29 §
Personalens ställning

En sådan ändring i kommunindelningen som leder till att personalen byter arbetsgivare betraktas som överlåtelse av rörelse.

2 mom. har upphävts genom L 20.11.2015/1335. (20.11.2015/1335)

30 §
Kommundirektör

Blir kommundirektören i en kommun som går samman inte kommundirektör i den nya kommunen, förflyttas han eller hon till en för honom eller henne lämplig tjänst eller lämpligt arbetsavtalsförhållande i den nya kommunen. Angående kommundirektörens ställning och rättigheter gäller i övrigt vad som bestäms i 29 §.

7 kap

Verkan av ändringar i kommunindelningen i vissa fall

31 §
Behörigheten hos myndigheter i kommuner som går samman

Efter att statsrådet fattat beslut om sammanslagning av kommuner får myndigheterna i de kommuner som går samman inte besluta i ärenden som skulle ha betydande verkningar som är bindande för den nya kommunen och beträffande vilka ett beslut skulle strida mot sammanslagningsavtalets syfte. Myndigheterna i de kommuner som går samman får besluta i ärenden som skulle ha betydande verkningar som är bindande för den nya kommunen, om beslutsfattandet inte kan framskjutas på grund av ärendets brådskande natur.

32 §
Behörighetsfördelningen mellan myndigheterna i den kommun som överlåter en del av kommunen och i den mottagande kommunen

Efter statsrådets eller ministeriets beslut som innebär att en del av en kommun överförs till en annan kommun får myndigheterna i den kommun som överlåter en del av kommunen utan samtycke av myndigheterna i den kommun som tar emot delen besluta endast i ärenden som inte har några betydande verkningar som är bindande för den mottagande kommunen.

Myndigheterna i den kommun som överlåter en del av kommunen får dock utan samtycke av myndigheterna i den kommun som tar emot delen besluta i ärenden som skulle ha betydande verkningar som är bindande för den mottagande kommunen, om beslutsfattandet inte kan framskjutas på grund av ärendets brådskande natur.

Innan ändringen i kommunindelningen träder i kraft får myndigheterna i den mottagande kommunen vidta de åtgärder som verkställigheten av ändringen förutsätter.

33 §
Kommunala avgifter och stadgor

De kommunala avgifterna ska förenhetligas inom hela den nya kommunens område eller inom kommunen och det område som överförs till den från det att ändringen i kommunindelningen träder i kraft, om det inte finns något på lag baserat skäl att avvika från nämnda tidpunkt.

Kommunala stadgor som utfärdats med stöd av lag ska omedelbart ändras så att de motsvarar den nya kommunindelningen, dock senast ett år efter det att ändringen i kommunindelningen trätt i kraft. Före ändringen gäller stadgorna i tillämpliga delar i överensstämmelse med den tidigare kommunindelningen.

34 §
Sammanslutningars och stiftelsers hemort

Upplöses en kommun som i bolagsordningen eller stadgarna anges som hemort för ett bolag, en förening, ett andelslag eller någon annan sammanslutning, firma eller stiftelse som antecknats i ett register, blir den nya kommunen när ändringen i kommunindelningen träder i kraft hemort för sammanslutningen eller stiftelsen.

Delas en kommuns område mellan två eller flera kommuner, blir hemorten för en sammanslutning eller en stiftelse den kommun med vilken förvaltningscentrum för den kommun som upplöses blir införlivat.

Anteckning om den nya hemort som bestäms enligt 1 och 2 mom. görs i registret på tjänstens vägnar.

35 §
Ändringar i den judiciella och administrativa indelningen

Om en eller flera kommuner sammanslås med en existerande kommun, en kommuns område delas mellan två eller flera kommuner eller en del av en kommun överförs till en annan kommun, föranleder beslutet om ändring i kommunindelningen, om inte något annat bestäms särskilt, motsvarande ändringar i den judiciella och administrativa indelningen räknat från samma tidpunkt. När kommuner går samman genom att bilda en ny kommun bestämmer statsrådet till vilka domkretsar och förvaltningsområden den nya kommunen ska höra.

8 kap

Övergång av egendom och ekonomisk uppgörelse

36 §
Övergång av egendom och skulder vid kommunupplösning

När kommuner går samman övergår rättigheterna, tillstånden, egendomen, skulderna och förpliktelserna för en kommun som upplöses till den nya kommunen.

Om området för en kommun som upplöses delas mellan två eller flera kommuner, gäller om fördelning av egendomen i tillämpliga delar det som föreskrivs om ekonomisk uppgörelse i 16 § 1 mom. och i detta kapitel.

37 §
Verkställande av ekonomisk uppgörelse

Om en del av en kommun överförs till en annan kommun ska de kommuner som berörs av ändringen verkställa en ekonomisk uppgörelse som gäller kommunernas egendom på det område som ändringen gäller, om inte detta med hänsyn till ändringens ringa verkningar eller av någon annan anledning ska anses onödigt.

Sådan fast egendom och arrenderätt eller någon annan nyttjanderätt i anknytning till den samt sådan lös egendom med fast anknytning till den fasta egendomen som uteslutande eller huvudsakligen tjänar ordnandet av kommunens service för invånare som bor på området i fråga, övergår till den kommun som området överförs till.

Kommunen ska ersätta den kommun som överlåter området för sådan egendom som avses i 2 mom. I ersättningsbeloppet ska beaktas de förpliktelser och ekonomiska konsekvenser som ändringen medför för kommunerna på det sätt som kommunerna kommer överens om detta.

Annan egendom samt tillgångarna och skulderna för en kommun som berörs av ändringen övergår till en annan kommun endast om kommunerna kommer överens om detta.

Delningen av egendom samt skulder och förpliktelser mellan de kommuner som berörs av ändringen får inte äventyra borgenärernas eller andra rättsinnehavares ställning. Är inte staten rättsinnehavare, får inte ansvaret för förbindelsen överföras på en annan kommun utan borgenärens eller någon annan rättsinnehavares samtycke.

38 §
Medlingsförfarande

Når de kommuner som berörs av en ändring inte enighet om den ekonomiska uppgörelsen eller kommunindelningsutredarens förslag enligt 16 § 1 mom. om uppgörelsen, avgörs ärendet på yrkande av en kommun vid medlingsförfarande enligt denna paragraf.

Kommunerna utser en eller flera medlare som ska verkställa den ekonomiska uppgörelsen. Når kommunerna inte enighet om medlarna, utser varje kommun en medlare och medlarna tillsammans utser en medlare som ska vara opartisk ordförande. Är medlarna oeniga om en fråga i anslutning till den ekonomiska uppgörelsen, är majoritetens ståndpunkt avgörande. På medlarna tillämpas vad som i 17 § 1–3 mom. föreskrivs om kommunindelningsutredarens straffrättsliga ansvar, skadeståndsansvar, rätt att få uppgifter och behörighet.

Utöver de förutsättningar som föreskrivs i 37 § kan medlarna vid uppgörelsen beakta sådana ekonomiska konsekvenser av ändringen i kommunindelningen som betraktas som skäliga med tanke på kommunernas ekonomi och ett rättvist bemötande av dem.

Kommunerna svarar solidariskt för kostnaderna för medlingsförfarandet. Ersättningen till medlarna ska vara skälig med beaktande av den tid som uppdraget kräver, ärendets svårighetsgrad och andra omständigheter som inverkar på saken.

Medlarna ska fatta ett beslut om den ekonomiska uppgörelsen. (10.6.2022/431)

Kommunerna kan söka ändring i medlarnas beslut om den ekonomiska uppgörelsen. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). (10.6.2022/431)

39 §
Avgörande av tvist om avtalet

Är de kommuner som berörs av en ändring oeniga om tolkningen av det avtal som gäller den ekonomiska uppgörelsen, avgörs saken som förvaltningstvistemål i förvaltningsdomstolen.

40 §
Förvärv av egendom

En bestämmelse i den ekonomiska uppgörelsen om att en kommun ska tilldelas egendom motsvarar en åtkomsthandling.

9 kap (17.12.2020/1070)

Ekonomiskt stöd för kommunsammanslagningar

41 § (17.12.2020/1070)
Sammanslagningsunderstöd

När kommuner går samman kan inom ramen för statsbudgeten ett sammanslagningsunderstöd enligt prövning betalas till den nya kommun som bildas.

Statsrådet beslutar i samband med beslutet om ändring i kommunindelningen om beviljande av sammanslagningsunderstöd enligt prövning. I den gemensamma framställning av kommunerna som avses i 6 § ska ingå ett förslag om understödsbeloppet och beviljande av understöd.

42 § (17.12.2020/1070)
Betalning och användning av sammanslagningsunderstöd

Sammanslagningsunderstödet betalas ut i en post under det år som sammanslagningen träder i kraft.

Sammanslagningsunderstödet ska användas till nödvändiga kostnader för sammanslagningen, utvecklande av servicesystemet i den nya kommunen och förbättrande av servicens produktivitet eller för att stärka ekonomin i den nya kommunen. Före utgången av året efter det att sammanslagningsunderstödet betalats ut ska kommunen lämna ministeriet en redogörelse för användningen av sammanslagningsunderstödet, inklusive ett uttalande av revisorn. På återkrav av sammanslagningsunderstöd tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Ministeriet betalar ut understödet före utgången av juni månad. Om flera kommuner än en får understöd, fördelas understödet mellan kommunerna i förhållande till antalet invånare som överförs till respektive kommun. Som kommunens invånarantal används invånarantalet enligt 80 § 6 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (661/2009) vid ingången av året före det år då ändringen i kommunindelningen träder i kraft.

43 § (17.12.2020/1070)
Sammanslagningsunderstödets belopp

Sammanslagningsunderstöd kan betalas till ett belopp om minst 500 000 euro om sammanslagningen omfattar två kommuner. Om sammanslagningen omfattar fler än två kommuner, kan sammanslagningsunderstödet betalas till ett belopp om minst 1 000 000 euro. Om sammanslagningarna blir så många att det inte är möjligt att betala ut minimibeloppet 500 000 eller 1 000 000 euro för alla sammanslagningar, prioriteras sammanslagningar som omfattar fler än två kommuner.

44 § (17.12.2020/1070)
Ersättning för minskning av statsandelar

Om en sammanslagning av kommuner minskar statsandelarna till den nya kommunen jämfört med de sammanräknade statsandelarna till de kommuner som går samman, beviljar ministeriet på grund av minskningen den nya kommunen ersättning för minskningen av statsandelarna under det år då sammanslagningen av kommunerna träder i kraft och de därpå följande tre åren.

Beloppet av den årliga ersättningen fås genom att de statsandelar och hemkommunsersättningar som ska betalas till den nya kommunen för det år då kommunsammanslagningen träder i kraft jämförs med de motsvarande statsandelar och hemkommunsersättningar som det år då sammanslagningen träder i kraft skulle ha betalats till de kommuner som går samman, om kommunerna inte hade gått samman. Ersättningen ska räknas ut med beaktande av utjämningen av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna, statsandelen för driftskostnaderna och annan sådan finansiering som det finns bestämmelser om i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009).

Om flera kommuner än en får ersättning, fördelas ersättningen mellan kommunerna i förhållande till antalet invånare som överförs till respektive kommun. Respektive kommuns andel beräknas på det belopp som kommunen skulle ha betalats i ersättning, om den kommun som upplöses hade anslutits helt och hållet till kommunen i fråga. Som kommunens invånarantal används invånarantalet enligt 80 § 6 mom. i lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vid ingången av året före det år då ändringen i kommunindelningen trädde i kraft.

Ministeriet betalar ut ersättningarna före utgången av juni månad respektive år.

L om statsandel för kommunal basservice 1704/2009 har upphävts genom L om statsandel för kommunal basservice 618/2021.

10 kap

Förhållandet mellan kommunindelning och kameral indelning

45 §
Anpassning av den kamerala indelningen till kommunindelningen

Fastighetsregisterföraren ska se till att de ändringar enligt beslut om ändring i kommunindelningen eller om sträckningen för gränsen mellan kommuner förs in i den kommunindelning som följs i fastighetsregistret (kameral indelning).

46 §
Förenhetligande av kommunindelningen och den kamerala indelningen vid fastighetsförrättning

Kommer kommunindelningen och den kamerala indelningen att avvika från varandra till följd av en fastighetsförrättning, beslutar förrättningsmännen att den administrativa kommunindelningen och den kamerala indelningen ska förenhetligas.

Den administrativa kommungränsen kan ändras vid en fastighetsförrättning, om

1) arealen av de områden som överförs från en kommun till en annan kommun eller flera andra kommuner vid samma lantmäteriförrättning är högst 50 hektar, och

2) på det område som överförs finns inga andra byggnader som förutsätter bygglov än enstaka semesterbostäder utanför detaljplaneområde eller ekonomibyggnader som behövs för bedrivande av jord- och skogsbruk. (21.4.2023/779)

2 punkten har ändrats genom L 779/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

2) på det område som överförs finns inga andra byggnader som förutsätter bygglov än enstaka semesterbostäder utanför detaljplaneområde eller ekonomibyggnader som behövs för att bedriva jord- och skogsbruk.

Kommunen är sakägare vid en fastighetsförrättning där den administrativa kommungränsen ändras.

Ändring i förrättningsmännens beslut som gäller ändring av kommungränsen får sökas av ägaren till ett område som ingår i registerenheten och av en kommun som berörs av ändringen av den administrativa kommungränsen. Ändring söks hos jorddomstolen. Vid sökande av ändring iakttas vad som föreskrivs i fastighetsbildningslagen (554/1995).

47 §
Förenhetligande av kommunindelningen och den kamerala indelningen i övriga fall

Har kommunindelningen och den kamerala indelningen till följd av en fastighetsförrättning eller annars till följd av något annat skäl än ett beslut om ändring i kommunindelningen eller gränsens sträckning kommit att avvika från varandra, får fastighetsregisterföraren

1) besluta att den kamerala indelningen ändras i överensstämmelse med kommunindelningen,

2) besluta att kommungränsen ändras i överensstämmelse med den kamerala indelningen, om det inte är ändamålsenligt att ändra den kamerala indelningen och förutsättningarna enligt 46 § 2 mom. 1 och 2 punkten föreligger, eller

3) göra framställning till ministeriet om ändring i kommunindelningen, om det inte är ändamålsenligt att ändra den kamerala indelningen och förutsättningarna enligt 46 § 2 mom. 1 och 2 punkten inte föreligger.

Ändring i fastighetsregisterförarens beslut får sökas av ägaren till ett område som ingår i registerenheten och av en kommun som berörs av ändringen av den administrativa kommungränsen. Ändring söks hos jorddomstolen. Vid sökande av ändring iakttas vad som föreskrivs i fastighetsbildningslagen.

48 §
Bildande av en egen fastighet av ett område som överförs

Om en del av en fastighet ska överföras kameralt från en kommun till en annan, ombildas den genom styckning till en fastighet i den mottagande kommunen (kameral styckning). Ska en del av en annan registerenhet överföras kameralt från en kommun till en annan, ombildas den till en ny registerenhet.

49 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om ändring i kommunindelningen eller den kamerala indelningen enligt 46 och 47 § och ombildande av en del av en registerenhet som överförs till en ny registerenhet enligt 48 § kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

50 §
Uppgång av rå mellan kommuner

Blir det behövligt att bestämma sträckningen för en kommungräns och att märka ut den i terrängen på grund av fastställandet av gränsen mellan kommuner, ska Lantmäteriverket sköta förrättningen (uppgång av rå mellan kommuner) efter det att beslutet om gränsen har vunnit laga kraft. Ifall osäkerhet om kommungränsens sträckning råder på grund av att rån har vuxit igen eller av någon annan sådan orsak och ett allmänt behov kräver att råns sträckning klarläggs, kan Lantmäteriverket på eget initiativ bestämma att en uppgång av rån mellan kommuner ska förrättas. Vid förrättningen iakttas vad som i fastighetsbildningslagen och med stöd av den bestäms om rågång som sker i form av fastighetsbestämning samt om bestämmande av rån för en registerenhet och utmärkning av den i terrängen. (13.12.2013/925)

Vid en förrättning som gäller uppgång av rån mellan kommuner är även de kommuner som berörs av ändringen sakägare.

51 § (13.12.2013/925)
Kostnader som förorsakas Lantmäteriverket

Kostnaderna för Lantmäteriverkets uppgifter enligt denna lag ska betalas av statens medel.

11 kap

Ändringssökande samt ändringar av rättelsenatur

52 §
Sökande av ändring i fullmäktiges beslut om framställning om en ändring i kommunindelningen

Ändring i beslut av fullmäktige varigenom en ändring i kommundelningen föreslås får sökas genom besvär på det sätt som nämns i kommunallagen. Om besvären gäller förutsättningarna för ändring i kommunindelningen enligt 4 § kan beslutet upphävas endast om ändringen i kommunindelningen uppenbarligen skulle strida mot nämnda förutsättningar. Besvären ska behandlas i brådskande ordning vid förvaltningsdomstolen.

Fullmäktiges framställning om en ändring i kommunindelningen får verkställas innan beslutet om ändringen har vunnit laga kraft. Beslutet får dock inte börja verkställas, om förvaltningsdomstolen förbjuder verkställigheten. Under tiden för verkställighetsförbudet kan ministeriet och statsrådet inte besluta om ändring i kommunindelningen.

53 §
Sökande av ändring i beslut av statsrådet eller ministeriet som gäller ändring i kommunindelningen

Ändring i beslut av statsrådet som avser förkastande av en framställning om sammanslagning av kommuner får genom besvär sökas av en kommun som berörs av ändringen, en medlem i kommunen eller den sammanslagningsstyrelse som avses i 10 §.

Om statsrådet beslutar om sammanslagning av kommuner med stöd av 18 § 2 eller 3 mom. får ändring i beslutet genom besvär sökas av en kommun som berörs av ändringen eller en medlem i kommunen. (28.6.2013/478)

Ändring i beslut av statsrådet eller ministeriet som avser överföring av en del av en kommun till en annan kommun får genom besvär sökas av en kommun som berörs av ändringen eller en medlem i kommunen och i ett beslut som avser förkastande av en framställning om ändring av den som gjort framställningen.

Besvären ska lämnas inom 30 dagar från det att ett beslut som avser ändring i kommunindelningen publicerats i Finlands författningssamling eller ett beslut som avser förkastande av en framställning om ändring har meddelats dem som gjort framställningen. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolen ska behandla besvären skyndsamt. (10.6.2022/431)

Ett beslut av statsrådet eller ministeriet som avser ändring i kommunindelningen får verkställas innan det har vunnit laga kraft. Beslutet får dock inte börja verkställas, om förvaltningsdomstolen förbjuder verkställigheten. (10.6.2022/431)

54 §
Särskild besvärsrätt i fråga om beslut av en kommunal myndighet

Beslut av en kommunal myndighet som har fattats efter att ett sådant beslut av statsrådet eller ministeriet som avser en ändring i kommunindelningen har getts, men innan ändringen i kommunindelningen har trätt i kraft, får överklagas på det sätt som bestäms i kommunallagen också på den grund att beslutet strider mot grunderna för ändring i kommunindelningen eller mot 31 eller 32 § i denna lag.

Besvärsrätt tillkommer också den sammanslagningsstyrelse som avses i 10 §.

55 §
Förbud mot ändringssökande

Ändring får inte sökas i ett beslut om sammanslagning av kommuner som statsrådet fattat på kommunernas gemensamma framställning.

I ett beslut av ministeriet som avses i 15 § och som avser förordnande av särskild kommunindelningsutredning får ändring inte sökas särskilt.

56 §
Ändring av rättelsenatur

Utöver det som 8 kap. i förvaltningslagen bestäms om rättelse av fel i beslut kan ministeriet verkställa ändringar av rättelsenatur i beslut som avser ändring i kommunindelningen och som utfärdats med stöd av denna lag.

12 kap

Särskilda bestämmelser (14.12.2018/1120)

56 a § (14.12.2018/1120)
Sammanslagningsunderstöd enligt prövning när en av kommunerna i en sammanslagning av kommuner har en svår ekonomisk ställning

När kommuner går samman kan inom ramen för statsbudgeten ett sammanslagningsunderstöd enligt prövning betalas till den nya kommun som bildas, om sammanslagningen av kommuner omfattar

1) en kommun som uppfyller förutsättningarna för det utvärderingsförfarande som avses i 118 § i kommunallagen,

2) en kommun vars kalkylerade underskott per invånare i kommunkoncernens senaste bokslut är minst 500 euro, eller

3) en kommun vars ekonomiska nyckeltal, som inkluderar kommunkoncernen, i det senaste bokslutet uppnådde minst tre av gränsvärdena enligt 118 § 3 mom. i kommunallagen.

Sammanslagningsunderstödet enligt prövning ska användas för att stärka den nya kommunens ekonomi. Beloppet av understödet bygger på de ekonomiska förpliktelser som en i 1 mom. avsedd kommun som har en svår ekonomisk ställning medför samt dessa förpliktelsers konsekvenser för den nya kommunens ekonomiska ställning.

Statsrådet beslutar i samband med beslutet om ändring i kommunindelningen om beviljande av sammanslagningsunderstöd enligt prövning, om utbetalning av understödet har föreslagits i kommunernas gemensamma framställning enligt 6 § eller kommunindelningsutredarens framställning enligt 16 a § 4 mom.

Sammanslagningsunderstödet enligt prövning kan delas upp för utbetalning under en period på högst tre år. Ministeriet betalar ut understödet årligen före utgången av mars månad. Före utgången av året efter det sista utbetalningsåret ska kommunen lämna ministeriet en redogörelse för användningen av understödet, inklusive ett uttalande av revisorn. Bestämmelser om återkrav av understöd finns i statsunderstödslagen.

Ett belopp som motsvarar det sammanlagda beloppet av sammanslagningsunderstöd enligt prövning dras av från den statsandel som avses i lagen om statsandel för kommunal basservice. Minskningen av statsandelen är lika stor per invånare i alla kommuner. Om det belopp som har reserverats för sammanslagningsunderstöd enligt prövning inte i sin helhet används under finansåret, ska det återstående beloppet betalas tillbaka till kommunerna som en lika stor andel per invånare under året efter finansåret.

På ersättning för minskning av statsandelar som avses i lagen om statsandel för kommunal basservice tillämpas bestämmelserna i 44 §. (17.12.2020/1070)

57 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Lagen tillämpas första gången på sådana ändringar i kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av 2011.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

58 §
Bestämmelser som upphävs

Genom denna lag upphävs kommunindelningslagen av den 19 december 1997 (1196/1997) jämte ändringar.

Om det någon annanstans i lag hänvisas till den kommunindelningslag som gäller vid ikraftträdandet av denna lag, ska denna lag tillämpas i stället för den.

59 § (17.12.2020/1070)
Finansiering av sammanslagningsunderstöd

Ett belopp som motsvarar det sammanlagda beloppet av de sammanslagningsunderstöd enligt prövning som avses i 41 § dras av från den statsandel som avses i lagen om statsandel för kommunal basservice. Minskningen är lika stor per invånare i alla kommuner. Om det belopp som har reserverats för sammanslagningsunderstöd inte i sin helhet används under finansåret, ska det återstående beloppet betalas tillbaka till kommunerna som en lika stor andel per invånare under året efter finansåret.

60 §
Övergångsbestämmelser

Den kommunindelningslag som gäller vid ikraftträdandet av denna lag kan tillämpas på framställningar om ändring i kommunindelningen som har tillställts ministeriet före utgången av mars 2010.

Om en ändring i kommunindelningen som trätt i kraft vid ingången av 2008 eller träder i kraft därefter berör en kommun till vilken betalas sammanslagningsunderstöd enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av lagen om ändring av kommunindelningslagen (170/2007), upphör betalningen av stödet när ändringen i kommunindelningen träder i kraft och det nya understödet betalas i enlighet med denna lag.

Om en sammanslagning av kommuner har trätt i kraft före 2011, tillämpas på ersättning för minskning av statsandelar de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 125/2009, FvUB 21/2009, RSv 238/2009

Ikraftträdelsestadganden:

28.6.2013/478:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

Bestämmelserna i 1 a kap., 8 § 1 mom. 11 punkten och 9 kap. gäller till och med den 31 december 2019 och bestämmelserna i 29 § 2 mom. till och med den 31 december 2021. De nämnda bestämmelserna ska dock inte längre tillämpas på ändringar i kommunindelningen som träder i kraft efter 2017. Lagens 59 § gäller till och med den 31 december 2019.

Om en ändring i kommunindelningen har trätt i kraft före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas på den i stället för denna lag de bestämmelser om uppsägningsskydd för personalen i 29 § 2 mom., sammanslagningsunderstöd i 41–43 § och ersättande av minskning av statsandelar i 44 § som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Vid tillämpningen av 42 a § 4 mom. beaktas inte kommunsammanslagningar som trätt i kraft före ikraftträdandet av denna lag.

5 mom. har upphävts genom L 20.11.2015/1336. (20.11.2015/1336)

RP 31/2013, RP 53/2013, FvUB 11/2013, RSv 95/2013

28.6.2013/479:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

RP 31/2013, RP 53/2013, FvUB 11/2013, RSv 95/2013

13.12.2013/925:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013, JsUB 7/2013, RSv 102/2013

10.4.2015/411:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015. Lagens 15 § 3 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2017.

RP 268/2014, RvUB 55/2014, RSv 348/2014

20.11.2015/1335:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

Vid kommunsammanslagningar som träder i kraft före 2017 tillämpas bestämmelserna i 29 § 2 mom. om uppsägningsskydd för personalen sådana de gällde vid ikraftträdandet av denna lag. Vid kommunsammanslagningar som träder i kraft 2017 tillämpas inte det ovannämnda uppsägningsskyddet för personalen eller sådana villkor i sammanslagningsavtalet som kommunerna med stöd av ovannämnda bestämmelse har beslutat före ikraftträdandet av denna lag.

Om kommunen deltar i en ny kommunsammanslagning medan det uppsägningsskydd för personalen som avses i 2 mom. är i kraft, har alla arbetstagare i den nya kommunen uppsägningsskydd så länge som det är i kraft på basis av den föregående sammanslagningen.

I fråga om kommunsammanslagningar som har trätt i kraft före 2017 tillämpas på sammanslagningsunderstöd och ersättning för minskning av statsandelar de bestämmelser i 42, 43 och 44 § som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Med stöd av bestämmelserna i 41 §, sådana de gällde vid ikraftträdandet av denna lag, ska det fortfarande 2015 och 2016 betalas utredningsunderstöd för utredningar som har inletts före ikraftträdandet av denna lag.

RP 25/2015, FvUB 6/2015, RSv 24/2015

20.11.2015/1336:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 25/2015, FvUB 6/2015, RSv 24/2015

14.12.2018/1120:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 193/2018, FvUB 17/2018, RSv 153/2018

29.11.2019/1176:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

17.12.2020/1070:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 158/2020, FvUB 26/2020, RSv 203/2020

10.6.2022/431:

Denna lag träder i kraft den 16 juni 2022.

RP 90/2021, LaUB 7/2022, RSv 55/2022

21.4.2023/779:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

RP 139/2022, MiUB 27/2022, RSv 333/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.