Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

29.12.2009/1687

Lag om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser om fartygsbemanning, vakthållning, upprättande av en förteckning över besättningen samt skyldighet att anmäla uppgifter till trafik- och transportregistret. (13.6.2018/467)

Denna lag innehåller också de bestämmelser om nationellt genomförande som förutsätts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 336/2006 om genomförande av Internationella säkerhetsorganisationskoden i gemenskapen och upphävande av rådets förordning (EG) nr 3051/95, nedan ISM-förordningen.

2 § (23.11.2018/976)
Definitioner

I denna lag och i de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den avses med

1) SOLAS-konventionen 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) jämte ändringar,

2) STCW-konventionen 1978 års internationella konvention angående normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (FördrS 22/1984) jämte ändringar,

3) direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk,

4) IMO Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization) som sorterar under Förenta nationerna,

5) ISM-koden IMO:s internationella organisationsregler för säker drift av fartyg och för förhindrande av förorening, som utgör bilaga till ISM-förordningen,

6) sjöarbetskonventionen konventionen om arbete till sjöss från 2006 (FördrS 52/2013),

7) fartyg färdmedel och anordningar som har kontakt med vattnet och är avsedda för färd på vatten,

8) fartygspersonal alla som arbetar ombord på ett fartyg,

9) redare den som äger eller hyr hela fartyget och som ensam eller tillsammans med andra personer utövar faktisk beslutanderätt i fartygssäkerhetsfrågorna; i denna lag jämställs med redaren en sådan person som enligt avtal eller på något annat sätt faktiskt har hand om frågor med anknytning till fartygets fartygssäkerhet,

10) passagerare alla personer med undantag av fartygets befälhavare och besättningsmedlemmarna eller andra personer som i någon egenskap är anställda eller sysselsatta ombord på ett fartyg för det fartygets behov eller barn under ett år,

11) fartygs längd 96 procent av hela längden i vattenlinjen på 85 procent av minsta malldjupet, mätt från kölens överkant, eller längden från förstävens förkant till roderhjärtstockens mittpunkt i samma vattenlinje, om detta mått är större; för fartyg konstruerade med styrlastighet ska längden mätas i en vattenlinje som är parallell med konstruktionsvattenlinjen; i fråga om fartyg med en längd under 12 meter är längden dock lika med fartygets största längd,

12) bruttodräktighet den i fartygets mätbrev angivna bruttodräktighet som har fastställts enligt formeln i bilaga I till 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982); bruttodräktigheten för en fast kombination som består av skjutbogserare och pråm är den sammanlagda bruttodräktigheten för dessa,

13) fritidsbåt varje farkost avsedd för sport- och fritidsändamål, oavsett typ och framdrivningssätt, med en skrovlängd på minst 2,5 och högst 24 meter, (19.6.2019/785)

14) nöjesfartyg varje fartyg som används för sport- och fritidsändamål vars skrovlängd är över 24 meter, mätt enligt tillämpliga harmoniserade standarder, och vars bruttodräktighet är under 500, (19.6.2019/785)

15) vajerfärja färjor som rör sig styrda av en lina eller någon annan av Transport- och kommunikationsverket godkänd ersättande anordning,

16) hyresbåt en farkost som hyrs ut för sport- och fritidsändamål bemannad, som i annan än reguljär trafik medför högst 12 passagerare och vars skrovlängd är minst 2,5 och högst 24 meter; dock inte en segelbåt med ett skrov vars längd enligt tillverkarens uppgift är under 5,5 meter, en farkost med motor vars effekt enligt motortillverkarens uppgift är under 15 kilowatt och skrov vars längd enligt tillverkarens uppgift är under 5,5 meter, en vattenskoter och inte heller en roddbåt, (19.6.2019/785)

17) fiskefartyg fartyg som är utrustade eller används för att fånga fisk eller andra i vatten levande naturresurser i kommersiellt syfte,

18) passagerarfartyg ett fartyg som medför fler än tolv passagerare,

19) ro-ro-passagerarfartyg fartyg som medför fler än tolv passagerare och som har ro-ro-lastutrymmen eller utrymmen av särskild kategori enligt definitionen i regel II-2/A/2 i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg,

20) pråm fartyg som saknar eget framdrivningsmaskineri,

21) lastfartyg andra än i 13–20 punkten avsedda fartyg med en längd på minst 5,5 meter,

22) tankfartyg lastfartyg vars lastrum har byggts eller lämpar sig huvudsakligen för transport av flytande last i bulk,

22 a) traditionsfartyg ett i Museiverkets traditionsfartygsregister registrerat historiskt fartyg som används i inrikes fart, men inte i reguljär trafik, och som har en längd på minst 5,5 meter och är konstruerat före år 1965, (8.2.2019/172)

23) reguljär trafik trafik enligt på förhand fastställda tidtabeller eller rutter,

24) internationell fart trafik mellan utländska hamnar eller mellan Finland och utländska hamnar; den internationella farten delas in i fyra fartområden som följer:

a) östersjötrafik är trafik utanför området för inrikes fart på Östersjön inklusive Finska viken och Bottniska viken med latitudparallellen genom Skagen, 57° 44,8" nordlig bredd, som gräns mellan Danmark och Sverige mot Nordsjön,

b) närtrafik är trafik utanför området för östersjötrafik på Nordsjön och därmed förbundna vatten, dock inte längre bort än 12° västlig längd i väster eller 48° nordlig bredd i söder eller 64° nordlig bredd i norr,

c) europatrafik är trafik utanför området för närtrafik, dock inte västligare än 12° västlig längd, sydligare än 30° nordlig bredd eller östligare än 45° östlig längd,

d) fjärrtrafik är trafik utanför området för närtrafik och utanför området för europatrafik,

25) inrikes fart trafik mellan finska hamnar; med inrikes fart jämställs fart via Saima kanal och därtill direkt anslutna ryska vattenområden till Viborg samt fart mellan Vihrevoj och Viborg; inrikes farten delas in i tre fartområden som följer:

a) fartområde I omfattar åar, älvar, kanaler, hamnar, sjöar samt sådana områden i den inre skärgården som inte direkt är utsatta för sjögång från öppna havet och dessutom korta oskyddade farledsavsnitt i den inre skärgården,

b) fartområde II omfattar den yttre skärgården och sådana skärgårdsområden som är direkt utsatta för sjögång från öppna havet,

c) fartområde III omfattar öppna havsområden i inrikes fart,

27) fångstområde I sjöarna samt den inre och yttre skärgården fram till den yttre gränsen av Finlands inre territorialvatten, fångstområde II havsområdena i Finska viken, norra Östersjön och Bottniska viken norr om breddgraden 59°00′ nordlig bredd, och fångstområde III de övriga havsområdena i Östersjön, varvid gränsen mot Nordsjön går mellan Danmark och Sverige vid Skagens breddgrad 57°44,8′ nordlig bredd,

28) utbildning examina eller examensdelar som krävs för utfärdande eller förnyande av behörighetsbrev, certifikat över specialbehörighet eller kompetensbevis som nämns i lagen om transportservice (320/2017) eller i sådana bestämmelser om sjöfart som utfärdats med stöd av den, och om vilka det föreskrivs i yrkeshögskolelagen (932/2014) eller med stöd av den eller i lagen om yrkesutbildning (531/2017) eller med stöd av den, eller om vilka det bestäms i föreskrifter som meddelats med stöd av de lagarna, samt annan utbildning som Transport- och kommunikationsverket av särskilda skäl har godkänt med stöd av lagen om transportservice,

29) företag fartygets ägare eller en annan organisation eller person, till exempel redaren eller den som hyr fartyget utan besättning, som har övertagit fartygsägarens ansvar för fartygets drift och som därvid gått med på att överta de skyldigheter och det ansvar som ISM-koden föreskriver,

30) sjötjänst en med tanke på ett behörighetsbrev eller certifikat över specialbehörighet som beviljas eller förnyas eller med tanke på ett behörighetskrav ändamålsenlig tjänstgöring inom besättningen eller i form av handledd praktik på andra fartyg än fritidsbåtar, fartyg i nöjesbruk, pråmar eller vajerfärjor; som sjötjänst kan också räknas tjänstgöring på nöjesfartyg med en bruttodräktighet på minst 500 i sådana uppgifter för vilka det krävs behörighetsbrev enligt STCW-konventionen; vid beräkningen av sjötjänst som krävs för erhållande av behörighetsbrev räknas en 30 dagars period ombord som en månad. (30.12.2020/1258)

3 §
Hänvisningar till annan lagstiftning

I lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) föreskrivs om tillsynen över efterlevnaden av lagstiftning och andra bestämmelser om fartygssäkerhet.

Bestämmelser om sjöfolks vilo- och arbetstider finns i sjöarbetstidslagen (296/1976), lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart (248/1982) och semesterlagen för sjömän (433/1984). (31.1.2013/95)

Bestämmelser om behörigheter inom sjöfart och om trafik- och transportregistret finns i lagen om transportservice. (13.6.2018/467)

4 mom. har upphävts genom L 4.5.2018/332. (4.5.2018/332)

2 kap

Fartygsbemanning och vakthållning (4.5.2018/332)

4 § (23.11.2018/976)
Kapitlets tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på finska fartyg och fartygspersonal som arbetar ombord på finska fartyg samt på finska fartygs redare.

Detta kapitel tillämpas på finska fiskefartyg med en längd av minst 10 meter. Inom fartområde I i inrikes fart tillämpas detta kapitel dock endast på fiskefartyg med en längd av minst 12 meter.

Detta kapitel tillämpas dock inte på

1) Försvarsmaktens eller Gränsbevakningsväsendets fartyg som inte i regel används i allmän trafik för transport av passagerare eller gods,

1 a) räddningsverkens, polisens eller Tullens fartyg till den del myndigheten i fråga använder ett utbildningssystem som Transport- och kommunikationsverket har godkänt enligt 117 § i lagen om transportservice, (29.3.2019/384)

2) fritidsbåtar,

3) vajerfärjor,

4) fartyg med en längd av högst 10 meter vilka används inom industrianläggningars klart åtskilda uppdämningsbassänger,

5) fartyg med en längd av högst 10 meter vilka inte används i allmän trafik för transport av passagerare, för reguljär transport av last eller för bogsering, utom när det gäller hyresbåtar som hyrs ut med besättning,

6) fartyg som används för sådan frivillig sjöräddning som inte är kommersiell verksamhet om besättningen utbildats för efterspanings- och räddningsuppdrag inom sjöräddningstjänsten,

7) pråmar och mudderverk som saknar eget framdrivningsmaskineri.

På traditionsfartyg tillämpas bestämmelserna i detta kapitel enligt följande:

1) bestämmelserna för lastfartyg, när traditionsfartyget medför högst 12 passagerare,

2) bestämmelserna för passagerarfartyg, när traditionsfartyget medför fler än 12 passagerare.

(8.2.2019/172)
5 § (23.11.2018/976)
Betryggande bemanning

Ett fartyg ska bemannas så att inte fartyget, fartygspersonalen, passagerarna, lasten, annan egendom eller miljön onödigtvis utsätts för risker.

Fartygspersonalen ska i fråga om antal och behörighet vara sådan att arbetsuppgifter ombord på fartyget som hänför sig till vakthållning, säkerheten och sjöfartsskyddet samt till förhindrande av miljöförorening kan skötas.

Fartyg där fartygspersonalen bor eller äter ska ha tillräcklig ekonomipersonal som har den yrkesskicklighet som uppgiften kräver.

Transport- och kommunikationsverket får meddela närmare föreskrifter om bemanningen av fritidsbåtar, hyresbåtar och fartyg i inrikes fart.

6 § (23.11.2018/976)
Fastställande av bemanningen och bemanningscertifikat

Bemanningen för ett fartyg ska fastställas innan det sätts i trafik som finskt fartyg eller tas i bruk som finskt fiskefartyg, om inte något annat föreskrivs nedan. För hyresbåtar och nöjesfartyg i inrikes fart fastställs det inte någon bemanning.

Fartygets redare ska hos Transport- och kommunikationsverket skriftligen ansöka om fastställande av bemanningen i god tid innan fartyget sätts i trafik eller tas i bruk som fiskefartyg. Sökanden ska tillsammans med sin ansökan sända in alla uppgifter som behövs för fastställandet av bemanningen samt ett förslag till bemanning av fartyget.

När fartygets första bemanning fastställs och när det görs väsentliga ändringar i bemanningen, fastställs bemanningen, med undantag för hyresbåtar och nöjesfartyg i internationell fart, för viss tid. Då ska Transport- och kommunikationsverket i fråga om andra än fiskefartyg, nöjesfartyg och hyresbåtar begära utlåtande av arbetarskyddsmyndigheten och vederbörande riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer inom sjöfarten om ansökan om fastställande av bemanningen.

Transport- och kommunikationsverket fastställer fartygets bemanning och utfärdar ett bemanningscertifikat, av vilket framgår fartygets minimibemanning samt fartygspersonalens sammansättning och de uppgiftsrelaterade behörighetsvillkoren på olika fartområden eller fångstområden. Bemanningscertifikatet gäller för viss tid eller tills vidare.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de omständigheter som ska läggas fram i ansökan om fastställande av bemanningen och om bemanningscertifikatets giltighetstid.

Bemanningscertifikatet ska finnas i original ombord på fartyget och som kopia hos redaren.

6 a § (23.11.2018/976)
Bemanning av fartyg med en bruttodräktighet under 500 som används inom fartområdena I och II för inrikes fart

Med undantag för tankfartyg ska det inte för fartyg vars bruttodräktighet är under 500 och som går i trafik inom fartområdena I och II för inrikes fart fastställas någon bemanning enligt 6 § och inte heller utfärdas något bemanningscertifikat. På ansökan av redaren ska dock Transport- och kommunikationsverket fastställa bemanningen och utfärda ett bemanningscertifikat i enlighet med 6 §.

Närmare bestämmelser om en i 5 § avsedd betryggande minimibemanning av fartyg som går i trafik inom fartområdena I och II för inrikes fart och om anknytande behörighetskrav, med beaktande av fartygstyp, fartygets storlek, passagerarantal, körtid per dygn samt övriga arrangemang, utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 § (23.11.2018/976)
Omständigheter som ska beaktas när bemanningscertifikat utfärdas

När Transport- och kommunikationsverket utfärdar ett bemanningscertifikat ska det ta hänsyn till betryggande vakthållning och i anslutning till detta bestämmelserna om arbets- och vilotider i sjöarbetstidslagen och lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart, fartygets storlek och typ, laster som ska fraktas med fartyget, fartygets maskineffekt och maskineriets automationsgrad, den allmänna standarden på fartygets utrustning, servicen och underhållet, fartområdet och fångstområdet, antalet passagerare, kosthåll och renhållning samt den utbildning som ges ombord.

Vid beviljande av bemanningscertifikat ska Transport- och kommunikationsverket, utöver det som föreskrivs i 1 mom., beakta bestämmelserna i sjöarbetskonventionen.

Bemanningen ska vara tillräckligt stor för att fartygets räddnings- och brandbekämpningsutrustning och övriga säkerhetsutrustning ska kunna hanteras och för att de uppgifter som föreskrivs i fartygets mönstringslista, sjöfartsskyddsuppgifterna och de uppgifter som hänför sig till förhindrande av miljöförorening ska kunna skötas.

I enlighet med sjöarbetskonventionen ska det finnas en legitimerad läkare ombord på ett fartyg som medför minst 100 personer i internationell fart på en resa som varar längre än tre dagar.

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om de omständigheter som ska beaktas när bemanningscertifikat utfärdas.

8 § (23.11.2018/976)
Förhandsutlåtande om bemanningen

Fartygets redare, ett fiskefartygs blivande ägare eller innehavare eller vederbörande riksomfattande arbetsmarknadsorganisation inom sjöfarten kan skriftligen begära att Transport- och kommunikationsverket avger ett förhandsutlåtande om bemanningen.

I ansökan om förhandsutlåtande ska ingå samma uppgifter som i ansökan om fastställande av bemanningen och läggas fram ett förslag till bemanning av fartyget. I ansökan ska anges i vilken fråga förhandsutlåtande söks.

Innan förhandsutlåtande avges ska Transport- och kommunikationsverket i fråga om andra än fiskefartyg, nöjesfartyg och hyresbåtar begära utlåtande av arbetarskyddsmyndigheten och vederbörande riksomfattande arbetsmarknadsorganisationer inom sjöfarten om ansökan om förhandsutlåtande.

Transport- och kommunikationsverket ska iaktta förhandsutlåtandet när det fastställer bemanningen av fartyget, om de omständigheter som ligger till grund för ansökan har kvarstått oförändrade.

9 §
Redarens och befälhavarens skyldigheter

Redaren ska se till att

1) fartyget har ett gällande bemanningscertifikat som utfärdats i enlighet med 6 § och att fartyget är bemannat i enlighet med det, eller att fartyget har den minimibemanning som föreskrivits med stöd av 6 a § eller är bemannat i enlighet med ett bemanningscertifikat som utfärdats i enlighet med 6 a §,

2) fartygspersonalen har sådan utbildning och behörighet som motsvarar fartygets egenskaper och arbetsuppgifterna, och

3) fartygspersonalen gjorts förtrogen med sina arbetsuppgifter.

(13.6.2018/467)

Fartygets befälhavare ska se till att fartyget är bemannat på ett betryggande sätt med hänsyn till rådande förhållanden under den aktuella resan och att fartyget alltid har minst en sådan bemanning som motsvarar kraven i det gällande bemanningscertifikat som utfärdats i enlighet med 6 eller 6 a §, eller den minimibemanning som föreskrivits med stöd av 6 a §. (13.6.2018/467)

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om redarens och befälhavarens skyldigheter när det gäller omständigheter i anslutning till bemanningen.

10 §
Skydd för fartygets befälhavare och maskinchefen

Om befälhavaren med stöd av sin yrkeskompetens och erfarenhet anser att fartyget inte uppfyller de krav som uppställts för bemanningen i 9 § 1 eller 2 mom., får han eller hon inte hindras att kräva behövliga ändringar och ingen får heller vidta åtgärder mot honom eller henne med anledning av detta. Detsamma gäller maskinchefen i frågor som berör maskineriet och brandsäkerheten.

11 § (23.11.2018/976)
Ändring av bemanningen

Om fartygets konstruktion, utrustning, användning, fartområden eller fångstområden eller uppgifterna om redaren eller fartyget ändras, ska redaren utan dröjsmål skriftligen underrätta Transport- och kommunikationsverket om ändringarna och vid behov ansöka om ett nytt bemanningscertifikat för fartyget.

En redare, en riksomfattande arbetsmarknadsorganisation inom sjöfarten och en arbetarskyddsmyndighet som är missnöjd med den bemanning som fastställts för ett fartyg, får i andra fall än de som avses i 1 mom. ansöka om ändring av bemanningen hos Transport- och kommunikationsverket. Ändring kan sökas i samband med att ett bemanningscertifikat som utfärdats för fartyget för viss tid förnyas för första gången eller fastställs till att gälla tills vidare eller, om det är fråga om ett fartyg vars årliga användningstid är kortare än sex månader, efter en full seglationssäsong. Sökanden ska i sin ansökan lägga fram de faktorer på basis av vilka sökanden anser att bemanningen bör ändras. Transport- och kommunikationsverket ska begära utlåtande om ansökan av arbetarskyddsmyndigheten, de riksomfattande arbetsmarknadsorganisationerna inom sjöfarten och fartygets redare.

Vid upprepade brott mot bestämmelserna om fartygspersonalens vilotider ombord, ska Transport- och kommunikationsverket på begäran av arbetarskyddsmyndigheten göra en ny bedömning av fartygets minimibemanning.

Vid behov fastställer Transport- och kommunikationsverket en ny bemanning för fartyget i enlighet med 6 § och utfärdar ett nytt bemanningscertifikat.

12 § (23.11.2018/976)
Avvikelser från bemanningscertifikatet

Om det inte i en hamn där ett fartyg ligger kan fås behörig fartygspersonal utan oskäligt dröjsmål eller oskäliga kostnader, kan Transport- och kommunikationsverket på ansökan av redaren för viss tid eller för en viss resa bevilja fartyget rätt att göra avvikelser från den fastställda bemanningen, förutsatt att fartygssäkerheten eller den marina miljön inte äventyras.

Bemanningen ska kompletteras i enlighet med den fastställda bemanningen så snart det är möjligt.

13 § (23.11.2018/976)
Avsteg från den i bemanningscertifikatet bestämda behörigheten

Av tvingande skäl kan Transport- och kommunikationsverket på skriftlig ansökan av redaren i fråga om behörighetsbrev för däcks- och maskinbefälet bevilja dispens för en person att arbeta på ett fartyg i en befattning för vilken han eller hon inte har behörighet. Villkoret är att personen har tillräcklig behörighet för att på ett betryggande sätt ha hand om befattningen. Transport- och kommunikationsverket kan bevilja dispens om förfarandet inte medför fara för liv, egendom eller miljön. Innan Transport- och kommunikationsverket beviljar dispens ska det höra vederbörande riksomfattande arbetsmarknadsorganisation inom sjöfarten. En dispens får inte gälla längre än sex månader åt gången.

I annan än inrikes fart kan dock dispens för befälhavares eller maskinchefs befattning beviljas endast av synnerligen tvingande skäl och även då endast för så kort tid som det är nödvändigt.

Dispens kan beviljas endast för en uppgift med följande högre behörighetsbrev. Om en person saknar behörighetsbrev, kan han eller hon beviljas dispens för en uppgift med lägsta behörighetsbrev, om han eller hon på basis av sin utbildning och erfarenhet uppenbart förmår sköta befattningen.

4 mom. gällde temporärt 1.7.2021–31.12.2021 genom L 675/2021. (29.6.2021/675)

13 a § (23.11.2018/976)
Försökstillstånd som gäller bemanning och vakthållning

Transport- och kommunikationsverket kan bevilja sökanden tillstånd att ombord på ett fartyg låta bli att iaktta bestämmelserna i 6 § om fastställande av bemanningen och bemanningscertifikat, med stöd av 6 a § utfärdade bestämmelser om fartygets minimibemanning och anknytande behörighetskrav, bestämmelserna i 7 § om omständigheter som ska beaktas när bemanningscertifikat utfärdas, bestämmelserna i 9 § om redarens och befälhavarens skyldigheter i fråga om bemanningscertifikat och minimibemanning, bestämmelserna i 23 § om arrangemang i fråga om vakthållning och de principer som ska iakttas vid vakthållning, eller bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av de paragraferna, om detta behövs för att prova nya tekniska lösningar som har samband med fartygets bemanning och vakthållning (försökstillstånd). Då fastställer Transport- och kommunikationsverket inte bemanningen i enlighet med 6, 7 och 8 §.

Försökstillstånd kan inom ett begränsat område beviljas för försök ombord på finländska fartyg i inrikes fart. För att försökstillstånd ska få beviljas krävs det att varken fartygssäkerheten eller miljön äventyras och att beviljandet av tillståndet inte strider mot de internationella förpliktelser inom sjöfart som är bindande för Finland. Försökstillståndet kan förenas med villkor.

Ett försökstillstånd beviljas för högst två år, och det kan inte förnyas för samma försök. Innan ett försökstillstånd beviljas ska Transport- och kommunikationsverket underrätta kommunikationsministeriet om saken.

13 b § (23.11.2018/976)
Återkallande av försökstillstånd

Transport- och kommunikationsverket kan återkalla ett i 13 a § avsett försökstillstånd, om tillståndshavaren upprepade gånger handlar i strid med tillståndsvillkoren eller annars i strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den.

En förutsättning för återkallande av ett försökstillstånd är att tillståndshavaren har getts en skälig tid för att rätta till situationen och få verksamheten att motsvara försökstillståndet samt bestämmelserna och föreskrifterna.

14 § (23.11.2018/976)
Avvikelser i fråga om fartområden

Om ett annat fartyg än ett fiskefartyg går i trafik inom ett begränsat område utomlands, kan Transport- och kommunikationsverket på skriftlig ansökan med beaktande av trafikens art i enskilda fall besluta att sådan trafik i fråga om bemanningen och fartygspersonalens behörighet ska jämställas med därmed jämförbar inrikes fart. Undantaget får medges under förutsättning att säkerhetsnivån inte blir lägre och att en kuststat, på vars vattenområde fartyget går i trafik, inte motsätter sig det.

15 § (19.6.2019/785)

15 § har upphävts genom L 19.6.2019/785.

16 § (4.5.2018/332)

16 § har upphävts genom L 4.5.2018/332.

17 § (4.5.2018/332)

17 § har upphävts genom L 4.5.2018/332.

18 § (4.5.2018/332)

18 § har upphävts genom L 4.5.2018/332.

19 § (4.5.2018/332)

19 § har upphävts genom L 4.5.2018/332.

20 § (4.5.2018/332)

20 § har upphävts genom L 4.5.2018/332.

21 § (4.5.2018/332)

21 § har upphävts genom L 4.5.2018/332.

22 § (13.6.2018/467)

22 § har upphävts genom L 13.6.2018/467.

23 § (23.11.2018/976)
Arrangemang i fråga om vakthållning och de principer som ska iakttas vid vakthållning

Redaren, fartygets befälhavare, maskinchefen och hela vaktpersonalen ska se till att betryggande och i förhållande till rådande omständigheter och den planerade rutten för fartyget tillräcklig vakt hålls på fartyget.

Vaktarrangemangen ombord på ett fartyg ska ordnas så att trötthet inte nedsätter vaktpersonalens prestationsförmåga. Fartygspersonalens uppgifter ska ordnas så att den som är vakt när resan inleds liksom också de som sköter följande vakter är tillräckligt utvilade när de inleder sitt vaktpass och också i övrigt är i ett sådant skick som förutsätts för uppdraget.

För genomförande av STCW-konventionen meddelar Transport- och kommunikationsverket närmare föreskrifter om vakthållning och ruttplanering. Transport- och kommunikationsverket meddelar också närmare föreskrifter om vakthållning och ruttplanering som gäller andra fartyg än sådana som omfattas av tillämpningsområdet för STCW-konventionen.

24 § (4.5.2018/332)

24 § har upphävts genom L 4.5.2018/332.

25 §
Fartygets arbetsspråk

I skeppsdagboken ska antecknas vilket arbetsspråk som används ombord på fartyget. Varje medlem av fartygspersonalen ska tillräckligt bra förstå det arbetsspråk som används på fartyget och på vilket föreskrifter och anvisningar om säkerheten meddelas. Säkerhetsanvisningarna ska vara på fartygets arbetsspråk.

När bemanningen för ett passagerarfartyg, ro-ro-passagerarfartyg och tankfartyg fastställs ska fartygets arbetsspråk antecknas i bemanningscertifikatet.

Det ska finnas beredskap att på fartygets kommandobrygga använda engelska så som anges i kapitel V om säker navigering i bilagan till SOLAS-konventionen.

Redaren och fartygets befälhavare ansvarar för att bestämmelserna om fartygets arbetsspråk iakttas.

26 § (23.11.2018/976)
Kommunikationsfärdigheter och klädsel för fartygspersonal med säkerhetsrelaterade uppgifter och sjöfartsskyddsuppgifter ombord på passagerarfartyg och förmedling av instruktioner i nödsituationer

De medlemmar av fartygspersonalen som getts i uppdrag att bistå passagerare i nödsituationer ska ha tillräckliga språkkunskaper så att det i trafiken mellan Finland och utlandet kan ges instruktioner i nödsituationer och så att passagerarna kan informeras på finska, svenska och engelska samt i mån av möjlighet på det lands språk till vilket fartyget färdas samt vid behov med uppsatta anslag och handsignaler.

För genomförande av direktivet om minimikrav på utbildning för sjöfolk kan Transport- och kommunikationsverket meddela närmare allmänna föreskrifter eller ruttspecifika föreskrifter om de instruktioner i nödsituationer och språkkunskaper som avses i 1 mom.

De som tilldelats säkerhetsrelaterade uppgifter på passagerarfartyg ska under arbetstid bära sådan klädsel att passagerarna lätt kan identifiera dem som medlemmar av fartygspersonalen.

Ett passagerarfartygs befälhavare ansvarar för att de medlemmar av fartygspersonalen som utför säkerhetsrelaterade uppgifter och sjöfartsskyddsuppgifter på passagerarfartyget har tillräckliga språkkunskaper och sådan klädsel som föreskrivs i 3 mom.

2 a kap (13.6.2018/467)

Upprättande av lista över besättningen och skyldighet att göra anmälan till trafik- och transportregistret

26 a § (29.3.2019/384)
Uppgifter om sjötjänst

Transport- och kommunikationsverket ska i det trafik- och transportregister som avses i avdelning VI i lagen om transportservice föra in uppgifter om sjötjänst, utbildning och behörigheter i fråga om personer som arbetar ombord på finska fartyg.

26 b § (13.6.2018/467)
Besättningslista

Fartygets befälhavare ska föra en besättningslista, i vilken de personer som vid respektive tidpunkt arbetar ombord på fartyget samt deras befattningar antecknas.

Uppgifterna i besättningslistan ska förvaras ombord på fartyget så länge anställningsförhållandet varar eller så länge de som inte arbetar för redaren arbetar ombord.

När fartygets befälhavare och den som företräder befälhavaren för besättningslistan och behandlar uppgifterna i listan ska de iaktta Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). På behandlingen av uppgifterna i besättningslistan tillämpas dessutom lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004).

Befälhavaren på ett fiskefartyg som används för kommersiellt fiske och där fiskeverksamhet bedrivs på basis av arbetsavtal ska lämna besättningslistans uppgifter i land före fartygets avgång eller omedelbart efter avgången. Uppgifterna ska lämnas till redaren eller, om redaren finns med på fartyget, till någon annan kontaktperson. På begäran ska redaren eller den andra kontaktpersonen lämna besättningslistans uppgifter till Gränsbevakningsväsendet. (3.12.2021/1059)

26 c § (23.11.2018/976)
Redarens anmälningsskyldighet

Redaren eller dennes företrädare ska lämna Transport- och kommunikationsverket följande uppgifter för registrering i trafik- och transportregistret:

1) personuppgifter, inklusive nationalitet och personbeteckning eller födelsetid om personen inte har personbeteckning, för den som har anställts i en sjömansbefattning,

2) personens befattningar ombord, tidpunkterna när de börjat och slutat samt antalet arbetade dagar när fartyget varit i trafik,

3) fartygets namn, signalbokstäver, IMO-nummer eller annan beteckning, fartygets typ och hemort, maskineffekt och bruttodräktighet eller, om det inte finns uppgift om fartygets bruttodräktighet, fartygets längd samt fartområde under tiden för personens arbete ombord.

Uppgifterna ska lämnas så att antalet arbetade dagar under en månad anmäls före utgången av följande kalendermånad eller i fråga om en oavbruten arbetsperiod före utgången av kalendermånaden efter den månad då arbetsperioden gick ut. I fråga om säsongtrafik får uppgifterna lämnas per seglationssäsong.

Anmälningar till trafik- och transportregistret kan göras via ett gränssnitt eller på något annat sätt i elektronisk form i enlighet med vad Transport- och kommunikationsverket bestämmer.

En redare eller en sjöman som vill att uppgifter om sådana sjömansbefattningar som inte annars införs i trafik- och transportregistret ska antecknas i registret, ska lägga fram en tillförlitlig utredning om dem för Transport- och kommunikationsverket. Transport- och kommunikationsverket för in uppgifterna i registret om det är relevant med tanke på det dokument som visar behörigheten.

26 d § (30.12.2020/1258)
Skyldigheter som gäller tjänstgöringsjournaler och register över sjöfolk i redarens tjänst

Redaren ska föra register över uppgifter som gäller utbildning, behörighet och arbetserfarenhet i fråga om det sjöfolk som tjänstgör hos redaren samt de hälsokrav som ställs på sjöfolk.

Fartygets befälhavare ska på begäran av innehavaren av en tjänstgöringsjournal anteckna uppgifter om tjänstgöringstid till sjöss och resor med iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 22.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/2397 om erkännande av yrkeskvalifikationer för inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 91/672/EEG och 96/50/EG. Transport- och kommunikationsverket ska på begäran av en besättningsmedlem fastställa uppgifter om tjänstgöringstid till sjöss och resor på inre vattenvägar i unionens medlemsstater med iakttagande av vad som föreskrivs i artikel 22.2 i det direktivet.

Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter som ingår i ett register och i en tjänstgöringsjournal finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i lagen om integritetsskydd i arbetslivet.

26 e § (29.3.2019/384)
Undantag från registreringsskyldigheten och skyldigheten att föra lista över besättningen

I det register och den besättningslista som avses i detta kapitel ska det inte föras in personer som arbetar

1) ombord på utländska fartyg,

2) ombord på ett fartyg endast när det ligger i hamn,

3) ombord på flottningsmateriel, med undantag av transportmateriel som används vid flottning,

4) ombord på pråmar eller mudderverk som saknar eget framdrivningsmaskineri,

5) ombord på sådana lastfartyg i inrikesfart vars längd är under 15 meter,

6) ombord på fiskefartyg vars längd är under 24 meter,

7) ombord på fritidsbåtar,

8) ombord på hyresbåtar,

9) ombord på fartyg som tillhör staten och används för försvars- eller gränsbevakningsuppgifter,

10) i kontroll-, service- eller lotsningsuppgifter eller andra därmed jämförbara uppgifter, om arbetet utförs endast tillfälligt,

11) ombord på fartyg som används för sådan frivillig sjöräddning som inte är kommersiell verksamhet om besättningen utbildats för efterspanings- och räddningsuppdrag inom sjöräddningstjänsten, eller

12) ombord på räddningsverkens, polisens eller Tullens fartyg till den del myndigheten i fråga använder ett utbildningssystem som omfattar fartyget och som Transport- och kommunikationsverket har godkänt enligt 117 § i lagen om transportservice. På en person som arbetar ombord på ett sådant fartyg tillämpas dock vad som föreskrivs i 26 c § 4 mom.

3 kap

Bestämmelser om genomförande av ISM-förordningen

27 § (23.11.2018/976)
Tillsyn över företagen

I enlighet med ISM-förordningen ska Transport- och kommunikationsverket övervaka att finska företag som har fartyg i trafik som omfattas av tillämpningsområdet för ISM-förordningen följer bestämmelserna i ISM-förordningen.

28 § (23.11.2018/976)
Certifiering och återkallande av certifiering

I enlighet med ISM-förordningen ska Transport- och kommunikationsverket eller en erkänd organisation för ett företag som har ett finskt fartyg i trafik som omfattas av förordningen utfärda ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation för fartyget i fråga eller ett interimistiskt dokument om godkänd säkerhetsorganisation samt för ett finskt fartyg som omfattas av förordningen ett certifikat om godkänd säkerhetsorganisation eller ett interimistiskt certifikat om godkänd säkerhetsorganisation.

Ett utländskt bolag som bedriver sjöfart med ett utländskt fartyg på finskt vattenområde eller med ett finskt fartyg ska ha ett dokument om godkänd säkerhetsorganisation som utfärdats av den behöriga myndigheten i den stat där bolaget är etablerat.

Transport- och kommunikationsverket ska i enlighet med ISM-förordningen återkalla de handlingar som avses i 1 mom.

Transport- och kommunikationsverket kan begära att en annan myndighet i en fördragsslutande stat som omfattas av ISM-koden ska utfärda de dokument och certifikat som avses i 1 mom. På begäran av en annan fördragsslutande stat kan Transport- och kommunikationsverket på motsvarande sätt utfärda handlingarna och certifikaten.

29 § (13.6.2018/467)
Certifieringarnas giltighet

Dokumentet om godkänd säkerhetsorganisation och certifikatet om godkänd säkerhetsorganisation gäller i högst fem år.

Ett interimistiskt dokument om godkänd säkerhetsorganisation gäller i högst 12 månader. Ett interimistiskt certifikat om godkänd säkerhetsorganisation gäller i högst sex månader och dess giltighet kan förlängas på det sätt som föreskrivs i artikel 6 i ISM-förordningen.

För giltigheten för dokumenten och certifikaten enligt 1 och 2 mom. förutsätts det att företagen och fartygen blir föremål för verifieringar som utförs enligt ISM-förordningen.

30 § (23.11.2018/976)
Utförande av verifieringar

Transport- och kommunikationsverket eller en av Transport- och kommunikationsverket bemyndigad erkänd organisation utför de verifieringar av dokumenten, certifikaten och verksamheten som avses i ISM-förordningen.

30 a § (7.11.2014/878)
Tjänsteansvar

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar ska tillämpas på erkända organisationers anställda när de utför offentliga förvaltningsuppgifter enligt 28 och 30 §. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

31 § (23.11.2018/976)
Avvikelser

Transport- och kommunikationsverket får medge avvikelser enligt artikel 7 i ISM-förordningen.

Om en avvikelse som avses i 1 mom. medges, ska Transport- och kommunikationsverket meddela föreskrifter för att säkerställa att målen med ISM-koden uppnås på sådant sätt att motsvarande säkerhetsnivå bevaras.

4 kap

Särskilda bestämmelser

32 § (23.11.2018/976)
Tillsyn

Transport- och kommunikationsverket utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den.

Polisen, Tullen och arbetarskyddsförvaltningen ska ge Transport- och kommunikationsverket handräckning för fullgörande av de uppgifter som anges i denna lag. Bestämmelser om handräckning av Gränsbevakningsväsendet finns i gränsbevakningslagen (578/2005).

Den leverantör av fartygstrafikservice som avses i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) är skyldig att lämna uppgifter och annat bistånd till Transport- och kommunikationsverket vid skötseln av tillsynsuppgifter enligt denna lag.

32 a § (23.11.2018/976)
Anmärkning och varning

När Transport- och kommunikationsverket sköter sina uppgifter enligt denna lag kan verket ge en anmärkning eller varning till den som på annat sätt än vad som avses i 39 § bryter mot

1) denna lag eller bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av den, eller

2) bestämmelserna i ISM-förordningen.

En varning ges om en anmärkning inte kan anses tillräcklig med beaktande av omständigheterna i ärendet som helhet. En anmärkning ges muntligt eller skriftligt. En varning ges skriftligt och antecknas i trafik- och transportregistret.

33 § (23.11.2018/976)
Gränserna för fartområden i inrikes fart

Transport- och kommunikationsverket meddelar närmare föreskrifter om gränserna för de fartområden för inrikes fart som anges i 2 § 25 punkten.

34 § (23.11.2018/976)
Ersättning för kostnaderna till Transport- och kommunikationsverket

Bestämmelserna om de avgifter som enligt denna lag ska tas ut för Transport- och kommunikationsverkets prestationer finns i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Närmare bestämmelser om avgifterna utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

5 kap

Straff

35 §
Äventyrande av trafiksäkerheten

Bestämmelser om straff för äventyrande av trafiksäkerheten och grovt äventyrande av trafiksäkerheten finns i 23 kap. 1 och 2 § i strafflagen.

36 §
Fylleri i sjötrafik, överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad och förande av fortskaffningsmedel utan behörighet

Bestämmelser om straff för fylleri i sjötrafik, överlämnande av fortskaffningsmedel till berusad och förande av fortskaffningsmedel utan behörighet finns i 23 kap. 5, 8 och 10 § i strafflagen.

37 §
Underlåtenhet att se till att fartyget är sjövärdigt

Bestämmelser om straff för underlåtenhet att se till att fartyget är sjövärdigt finns i 20 kap. 1 § i sjölagen.

38 §
Försummelse av förpliktelserna beträffande skeppshandlingar

Bestämmelser om straff för försummelse av förpliktelserna beträffande skeppshandlingarna finns i 20 kap. 3 § i sjölagen.

39 §
Sjöfartsförseelse

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) försummar skyldigheten enligt 6 § 2 mom. att ansöka om fastställelse av bemanningen,

2) försummar skyldigheten enligt 9 § 1 eller 2 mom. att se till att fartyget har ett gällande bemanningscertifikat som utfärdats i enlighet med 6 §, eller att se till att fartyget är bemannat i enlighet med ett gällande bemanningscertifikat som ufärdats i enlighet med 6 eller 6 a § eller den minimibemanning som föreskrivits med stöd av 6 a § och på ett betryggande sätt med hänsyn till rådande förhållanden under den aktuella resan, (13.6.2018/467)

3) försummar skyldigheten enligt 11 § 1 mom. att underrätta,

4 punkten har upphävts genom L 4.5.2018/332. (4.5.2018/332)

5 punkten har upphävts genom L 4.5.2018/332. (4.5.2018/332)

6) bryter mot skyldigheten enligt 23 § att se till att betryggande vakt hålls på fartyget,

7 punkten har upphävts genom L 4.5.2018/332. (4.5.2018/332)

8) bryter mot bestämmelserna om fartygets arbetsspråk i 25 §,

9) försummar skyldigheten att bära klädsel enligt 26 § 3 mom. eller skyldigheten enligt 26 § 4 mom. att se till att de medlemmar av fartygspersonalen som utför säkerhetsrelaterade uppgifter och sjöfartsskyddsuppgifter på passagerarfartyget har tillräckliga språkkunskaper eller sådan klädsel som föreskrivs i 26 § 3 mom., (13.6.2018/467)

10) bryter mot skyldigheten enligt artikel 5 i ISM-förordningen att följa bestämmelserna i del A i ISM-koden om säkerhetsorganisationssystem för fartyg, program för säkerhet och miljöskydd, företagets ansvar, utsedda personers ansvar, befälhavarens ansvar, beredskap för nödsituationer, anmälningsskyldighet, underhåll, handlingar, verifieringar och certifikat, eller (13.6.2018/467)

11) försummar skyldigheten enligt 26 b § att föra besättningslista eller anmälningsskyldigheten enligt 26 c §, (13.6.2018/467)

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för sjöfartsförseelse dömas till böter.

2 mom. har upphävts genom L 19.6.2019/785. (19.6.2019/785)

40 § (23.11.2018/976)
Åtgärdseftergift

Om en sjöfartsförseelse är ringa eller de administrativa påföljder som gärningen medför för gärningsmannen kan anses vara tillräckliga med hänsyn till hur allvarlig gärningen är, behöver åtal för förseelsen inte väckas eller straff inte dömas ut.

Om skyldigheter uppenbart har försummats på det sätt som anges i 1 mom., kan Transport- och kommunikationsverket utan att vidta andra åtgärder ge den försumlige en anmärkning eller varning.

6 kap

Ändringssökande och verkställighet

41 § (30.12.2019/1528)
Ändringssökande

Omprövning får begäras när det gäller andra beslut än sådana beslut av Transport- och kommunikationsverket som gäller återkallande av certifiering enligt 28 §. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som Transport- och kommunikationsverket påfört enligt denna lag finns i lagen om grunderna för avgifter till staten.

42 §
Verkställighet

Framställande av rättelseyrkande eller anförande av besvär utgör inte hinder för verkställande av beslut som meddelats med stöd av denna lag, om inte den myndighet som behandlar rättelseyrkandet eller besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

43 §
Behörig domstol

I andra än i 41 § avsedda mål som ska handläggas enligt denna lag bestäms den behöriga domstolen enligt 21 kap. i sjölagen.

7 kap

Ikraftträdande

44 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010. Lagens 7 § 2 och 4 mom. träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms särskilt genom förordning av statsrådet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

45 §
Övergångsbestämmelse

Hyresbåtar som genomgått första besiktning före den 1 januari 2006 får vara hyresbåtar på de villkor som anges i denna lag, trots att de inte uppfyller kraven i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar.

RP 250/2009, KoUB 26/2009, RSv 228/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/35/EU (32012L0035); EGT nr L 343, 14.12.2012, s. 78

Fotnoten (95/2013) har tillfogats som rättelse.

Ikraftträdelsestadganden:

16.12.2011/1321:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Genom denna lag upphävs statsrådets förordning om genomförande av vissa av Europeiska gemenskapens direktiv om inlandssjöfart (121/2002).

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 103/2011, KoUB 11/2011, RSv 61/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/100/EG (32009L0100); EUT nr 259, 2.10.2009, s. 8, Rådets direktiv 87/540/EEG (31987L0540); EGT nr L 322, 12.11.1987, s. 20, Rådets direktiv 91/672/EEG (31991L0672); EGT nr L 373, 31.12.1991, s. 29, Rådets direktiv 96/50/EG (31996L0050); EGT nr L 235 , 17. 9.1996, s. 31, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG (32006L0087); EUT L 389, 30.12.2006, s. 261

31.1.2013/95:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2013.

Genom denna lag upphävs statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet (1797/2009). Behörighetsbrev och kompetensbevis i enlighet med förordningen får dock fortfarande utfärdas så att deras giltighetstid går ut senast den 31 december 2016. En förutsättning för beviljandet är att godkänd sjötjänst eller ett utbildningsprogram eller en kurs enligt de bestämmelser och föreskrifter som gällde vid ikraftträdande av denna lag har inletts före den 1 juli 2013.

Trafiksäkerhetsverket meddelar närmare föreskrifter om utfärdande och förnyande av behörighetsbrev och kompetensbevis, om utbyte av behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet som utfärdats med stöd av statsrådets förordning om fartygs bemanning och fartygspersonalens behörighet så att de stämmer överens med de nya kraven och om fastställande av bemanningscertifikat under den övergångsperiod som näms i 1 mom.

Fotnoten (95/2013) har tillfogats som rättelse.

RP 158/2012, KoUB 17/2012, RSv 140/2012, Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/35/EU (32012L0035); EGT nr L 343, 14.12.2012, s. 78

7.11.2014/878:

Denna lag träder i kraft den 21 november 2014.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 99/2014, KoUB 11/2014, RSv 114/2014

4.5.2018/332:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 145/2017, KoUB 3/2018, RSv 20/2018

13.6.2018/467:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

RP 43/2018, KoUB 10/2018, RSv 48/2018

13.7.2018/578:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 34/2018, GrUU 16/2018, KoUB 14/2018, RSv 68/2018

23.11.2018/976:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 976/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

8.2.2019/172:

Denna lag träder i kraft den 21 december 2019.

RP 198/2018, KoUB 30/2018, RSv 174/2018

22.2.2019/253:

Denna lag träder i kraft den 15 november 2019.

RP 291/2018, AjUB 11/2018, RSv 211/2018, Rådets direktiv (EU) 2017/159 (32017L0159); EUT L 25, 31.1.2017, s. 12

29.3.2019/384:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 157/2018, KoUB 39/2018, RSv 251/2018

19.6.2019/785:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020.

RP 197/2018, KoUB 41/2018, RSv 260/2018

30.12.2019/1528:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 91/2019, KoUB 9/2019, RSv 75/2019

29.5.2020/406:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2020 och gäller till och med den 30 april 2021.

L 406/2020 har upphävts genom L 26.3.2021/229, som gäller fr.o.m. 29.3.2021.

RP 62/2020, KoUB 3/2020, RSv 50/2020

30.12.2020/1258:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2021.

RP 202/2020, KoUB 18/2020, RSv 191/2020

26.3.2021/228:

Denna lag träder i kraft den 29 mars 2021 och gäller till och med den 30 juni 2021. De dispenser som beviljats med stöd av denna lag förblir i kraft i enlighet med de villkor som anges i dem. Bestämmelserna i denna lag tillämpas på sådana ansökningar om i 13 § 4 mom. avsedda dispenser som har tagits emot under lagens giltighetstid.

RP 10/2021, KoUB 5/2021, RSv 16/2021

26.3.2021/229:

Denna lag träder i kraft den 29 mars 2021.

Behörighetsbrev och certifikat över specialbehörighet som beviljats med stöd av 109 a § i den i 1 § 1 punkten nämnda lagen och de dispenser som beviljats med stöd av 13 § 4 mom. i den i 1 § 2 punkten nämnda lagen förblir i kraft i enlighet med de villkor som anges i dem. Dessutom fortsätter den i 26 § 3 mom. i den i 1 § 1 punkten nämnda lagen föreskrivna tidsfristen för inlämnande av läkarutlåtande att vara i kraft.

RP 10/2021, KoUB 5/2021, RSv 16/2021

29.6.2021/675:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021 och gäller till och med den 31 december 2021. De dispenser som beviljats med stöd av denna lag förblir i kraft i enlighet med de villkor som anges i dem. Bestämmelserna i denna lag tillämpas på sådana ansökningar om i 13 § 4 mom. avsedda dispenser som har tagits emot under lagens giltighetstid.

RP 64/2021, KoUB 12/2021, RSv 84/2021

3.12.2021/1059:

Denna lag träder i kraft den 19 december 2021.

RP 196/2021, KoUB 25/2021, RSv 171/2021

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.