Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

11.12.2009/1069

Lag om Finlands miljöcentral

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Finlands miljöcentrals verksamhetsidé och uppgifter

Finlands miljöcentral är en forsknings- och utvecklingscentral inom miljöområdet och är underställd miljöministeriet. Den stöder bedömningen och valet av mål och medel för en hållbar utveckling samt verkställandet av miljöpolitiken. Finlands miljöcentral sköter dessutom vissa uppgifter i samband med nyttjandet och vården av vattentillgångarna inom jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde.

Vid utförandet av de uppgifter som nämns i 1 mom. ska Finlands miljöcentral särskilt

1) undersöka och bedöma förändringar i miljön, områdesanvändningen och vattentillgångarna och orsakerna till dem och i samverkan med andra aktörer utveckla metoder för förebyggande och avhjälpande av skadliga förändringar i miljön,

2) producera sakkunnigtjänster för miljöministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralerna samt regionförvaltningsverken,

3) övervaka och bedöma miljöns tillstånd och belastning samt områdesanvändningen och vattentillgångarna, och fullfölja rapporteringsförpliktelser i anslutning till dessa,

4) upprätthålla och utveckla datasystem, informationslager och informationstjänster inom verksamhetsområdet,

5) delta i internationellt samarbete i anslutning till sina uppgifter,

6) främja miljömedvetenhet och producera utbildningstjänster inom sitt verksamhetsområde.

Finlands miljöcentral bedriver tvärvetenskaplig havsforskning inom sitt verksamhetsområde och ansvarar för observation av havsområdenas tillstånd samt producerar sakkunnigtjänster på detta område.

Finlands miljöcentral utför dessutom andra uppgifter som föreskrivits för den.

2 §
Styrning av Finlands miljöcentral

Miljöministeriet och jord- och skogsbruksministeriet styr Finlands miljöcentral i ärenden som faller inom deras respektive verksamhetsområden.

3 §
Ledandet av Finlands miljöcentral och avgörande av ärenden

Chef för Finlands miljöcentral är en generaldirektör.

Generaldirektören avgör de viktigaste ärendena som ankommer på Finlands miljöcentral. I fråga om överföring av beslutanderätt till övriga tjänstemän vid miljöcentralen föreskrivs i arbetsordningen. Arbetsordningen fastställs av generaldirektören.

Vid Finlands miljöcentral kan som rådgivande organ finnas en delegation, om vars uppgifter, sammansättning och tillsättande bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

4 §
Mottagande av donationer

Finlands miljöcentral får ta emot donationer för sin verksamhet.

5 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om hur förvaltningen och funktionerna vid Finlands miljöcentral ska ordnas, om avgörande av ärenden samt om utnämning av tjänstemännen utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 236/2009, MiUB 8/2009, RSv 201/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.