Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

20.11.2009/922

Lag om Finlands Akademi

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (6.4.2018/213)
Administrativ ställning

Finlands Akademi är en sakkunnigorganisation för vetenskap och forskning inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde.

2 § (6.4.2018/213)
Uppgifter

Akademin har till uppgift att

1) genom att finansiera vetenskaplig forskning och forskningsförutsättningar och delta i internationellt samarbete främja forskningen och dess förutsättningar och nyttiggörande,

2) verka som sakkunnig när det gäller utveckling och genomförande av forskningspolitiken,

3) utföra andra sakkunniguppgifter enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet eller som undervisnings- och kulturministeriet tilldelar Akademin.

3 § (27.6.2014/482)
Styrelsen

Akademins verksamhet styrs och övervakas av en styrelse. Styrelsen har en ordförande samt minst fem och högst sju andra medlemmar. Statsrådet utnämner efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet styrelsens ordförande och medlemmar för tre år i sänder. Medlemmarna ska ha erfarenhet av forskningsarbete och tillräcklig vetenskapspolitisk sakkunskap. Statsrådet förordnar styrelsens ordförande och en vice ordförande. Samma person kan utnämnas till medlem av styrelsen för högst två mandatperioder i följd.

Ordförandena för de vetenskapliga forskningsråden, rådet för strategisk forskning och kommittén för forskningsinfrastruktur har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden.

Akademins generaldirektör svarar för beredningen, föredragningen och verkställandet av de ärenden som behandlas i styrelsen.

4 § (27.6.2014/482)
Styrelsens uppgifter

Akademins styrelse beslutar om ärenden som gäller

1) Akademins allmänna verksamhetslinjer och målsättningar med beaktande av mål som har överenskommits med undervisnings- och kulturministeriet,

2) samordningen av det arbete som utförs av de vetenskapliga forskningsråden, rådet för strategisk forskning och kommittén för forskningsinfrastruktur,

3) de vetenskapliga forskningsrådens verksamhetsområden samt främjandet av forskningsområden som är gemensamma för två eller flera forskningsråd,

4) planer som gäller Akademins verksamhet och ekonomi samt budgetförslag och resultatavtal,

5) fördelningen av anslag mellan de vetenskapliga forskningsråden och kommittén för forskningsinfrastruktur samt fördelningen för olika ändamål,

6) instruktionen,

7) godkännande av bokslut och verksamhetsberättelse,

8) andra ärenden som är vittsyftande eller av principiell betydelse för Akademin.

5 § (6.4.2018/213)
Vetenskapliga forskningsråd

Akademin har vetenskapliga forskningsråd enligt vad som föreskrivs genom förordning av statsrådet. Forskningsrådens uppgift är att bevilja finansiering för den vetenskapliga forskningen och för utveckling och nyttiggörande av forskningsförutsättningarna, att följa upp finansieringens genomslagskraft och resultat, att tillsammans med Akademins andra organ planera den forskningsfrämjande verksamheten samt att på annat sätt verka så som närmare anges i instruktionen.

Statsrådet utser en ordförande och högst tio andra medlemmar till vart och ett av de vetenskapliga forskningsråden för tre år i sänder. Varje forskningsråd väljer första och andra vice ordförande inom sig. En mångsidig och högtstående vetenskaplig sakkunskap ska vara företrädd i forskningsråden. Samma person kan inte utses till medlem i ett forskningsråd två mandatperioder i följd. Samma person kan dock utses för sammanlagt högst två mandatperioder i följd, om han eller hon är ordförande den ena av dessa mandatperioder och medlem den andra.

Innan forskningsråden tillsätts ska högskolor, centrala statliga forskningsinstitut, myndigheter och samfund som företräder forsknings- och utvecklingsarbete, centrala vetenskapliga sällskap och vetenskapsakademier höras.

5 a § (27.6.2014/482)
Kommittén för forskningsinfrastruktur

Vid Akademin finns en kommitté för forskningsinfrastruktur, som har till uppgift att

1) följa och utveckla den nationella och internationella forskningsinfrastrukturverksamheten,

2) lägga fram förslag för Akademins styrelse om en långsiktig plan för forskningsinfrastrukturerna,

3) besluta om valet av forskningsinfrastrukturprojekt och svara för uppföljningen av projekten,

4) sköta andra uppgifter som gäller forskningsinfrastruktur och som Akademins styrelse ålägger den.

Akademins styrelse utnämner efter att ha hört undervisnings- och kulturministeriet ordföranden för och medlemmarna av kommittén för forskningsinfrastruktur. Av ordföranden och medlemmarna förutsätts att de har mångsidig erfarenhet av verksamhet i organisationer inom forsknings- och innovationssystemet samt kännedom om forskningsinfrastrukturernas betydelse och att de är erkända forskare eller erkända sakkunniga inom vetenskapspolitiken. Akademins styrelse besluter om antalet medlemmar i kommittén.

Akademin utnämner medlemmarna för en mandatperiod på högst tre år.

5 b § (27.6.2014/482)
Rådet för strategisk forskning

I anslutning till Akademin finns ett råd för strategisk forskning, som har till uppgift att

1) lägga fram initiativ för statsrådet om centrala tema- och prioritetsområden för strategisk forskning,

2) besluta om programstrukturen för den strategiska forskningsverksamheten med stöd av statsrådets beslut om tema- och prioritetsområden,

3) besluta om val av forskningsprojekt utifrån samhällelig betydelse, genomslagskraft och forskningens kvalitet,

4) svara för uppföljningen av forskningsprojekten och utvärderingen av deras genomslagskraft.

Statsrådet utnämner efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet utföranden för och åtta medlemmar av rådet för strategisk forskning. I rådet ska det finnas erkända forskare samt erkända sakkunniga inom forskning vilka ska företräda dem som använder forskningen. Dessutom ska det i rådet finnas erfarenhet av ledning av omfattande förändringar inom förvaltningen eller näringslivet och annat arbetsliv eller inom forskningen.

Rådets medlemmar utnämns för en mandatperiod på högst tre år och en ytterligare period på högst tre år.

6 § (27.6.2014/482)
Styrelsens sektioner

Ett ärende som hör till området för två eller flera vetenskapliga forskningsråd eller till området för ett eller flera vetenskapliga forskningsråd och kommittén för forskningsinfrastruktur kan genom beslut av Akademins styrelse överföras till en av styrelsen tillsatt sektion för behandling och avgörande. Endast ordföranden för och medlemmar i styrelsen och i de vetenskapliga forskningsråden, i kommittén för forskningsinfrastruktur och i rådet för strategisk forskning kan förordnas till medlemmar i sektionen.

7 §
Generaldirektören

Akademin leds av en generaldirektör som utnämns av statsrådet för längst fem år åt gången. Generaldirektören avgör de ärenden som hör till Akademin, om inte något annat föreskrivs eller något annat bestäms i instruktionen eller arbetsordningen.

Av generaldirektören krävs att han eller hon är vetenskapligt meriterad. Generaldirektören ska dessutom vara förtrogen med vetenskaps- och högskoleförvaltning och ha i praktiken visad ledarskapskompetens och erfarenhet av ledarskap. Av generaldirektören krävs utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Styrelsen förordnar en ställföreträdare för generaldirektören på framställning av denne.

8 § (6.4.2018/213)
Förvaltningsämbetet

Akademin har ett förvaltningsämbete som sköter förvaltningen av Akademin, de vetenskapliga råden, kommittén för forskningsinfrastruktur och rådet för strategisk forskning samt svarar för beredningen av ärenden och för föredragningen och verkställigheten av besluten. Förvaltningsämbetet avgör dessutom ärenden som gäller ämbetet eller ringa ändringar i organens beslut.

9 §
Forskaranställningar

Akademin beviljar universitet, forskningsinstitut och andra instanser finansiering för anställning av akademiprofessorer, akademiforskare och andra forskare.

Till ansökan om en forskaranställning som akademiprofessor eller akademiforskare ska fogas en förbindelse där arbetsgivaren binder sig vid finansieringsvillkoren.

Arbetsgivaren får inte förfara på ett sådant sätt med en anställning för en forskare som finansieras av Finlands Akademi att det kan äventyra forskningens eller undervisningens frihet. Utöver vad som i 7 kap. i arbetsavtalslagen (55/2001) föreskrivs om uppsägning av arbetsavtal och i 8 kap. i den lagen om hävning av arbetsavtal får arbetsavtalet för en forskare som arbetar med finansiering från Akademin inte sägas upp eller hävas med hänvisning till skäl som kränker forskningens eller undervisningens frihet.

10 § (27.6.2014/482)
Titeln akademiker

Republikens president kan på framställning av styrelsen för Finlands Akademi tilldela synnerligen förtjänta finländska eller utländska vetenskapsidkare titeln akademiker. Denna titel får samtidigt innehas av högst sexton finländska vetenskapsidkare. Den expedition som gäller titeln är avgiftsfri.

11 § (27.6.2014/482)
Ändringssökande

I beslut av Akademin eller rådet för strategisk forskning om forskningsanslag, stipendier eller avtal får ändring inte sökas genom besvär.

I beslut av Akademin eller rådet för strategisk forskning om beviljande av understöd som avses i statsunderstödslagen (688/2001) får omprövning inte begäras eller ändring sökas genom besvär. På understöden tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 34 § i statsunderstödslagen.

12 § (6.4.2018/213)
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om Akademins uppgifter, om Akademins styrelse, vetenskapliga forskningsråd, sektioner, kommitté för forskningsinfrastruktur och råd för strategisk forskning och om dessas verksamhet, om avgörande av ärenden och om personalen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Till den del som det om vissa frågor inte ska föreskrivas genom förordning av statsrådet får föreskrifter om dem utfärdas i den instruktion som godkänns av Akademins styrelse eller när det gäller förvaltningsämbetet och förvaltningsämbetets interna verksamhet i den arbetsordning som fastställs av generaldirektören.

12 a § (27.6.2014/482)
Jäv

En medlem i ett organ inom Akademin är inte jävig att behandla ett ärende enbart på den grund att han eller hon står i anställningsförhållande till ett universitet eller en annan forskningsorganisation som är part i ärendet. En medlem i ett organ är dock jävig om han eller hon med stöd av sitt anställningsförhållande föredragit eller i övrigt på motsvarande sätt behandlat ett ärende.

13 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs lagen av den 27 maj 1994 om Finlands Akademi (378/1994) jämte ändringar.

Forskartjänsterna vid Akademin dras in och på dem baserade tjänsteförhållanden upphör utan uppsägning när denna lag träder i kraft. För indragningen av tjänsterna och avslutandet av tjänsteförhållandena krävs inget samtycke.

Personer som vid ikraftträdandet av denna lag har en forskartjänst vid Akademin anställs i arbetsavtalsförhållande hos de organisationer där deras forskartjänster har varit placerade. Personal i tjänsteförhållande på viss tid anställs i arbetsavtalsförhållande för motsvarande tid. Finlands Akademi fattar sådana nya finansieringsbeslut som krävs för avlöningen av dem som överförs från forskartjänster. På arbetstagarna och villkoren i anställningsförhållandet tillämpas vad som bestäms i lag eller bestäms eller föreskrivs med stöd av lag samt vad som avtalas i kollektivavtal och arbetsavtal.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 27/2009, KuUB 8/2009, RSv 164/2009

Ikraftträdelsestadganden:

27.6.2014/482:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

Mandatperioden för medlemmarna i den Akademistyrelse och det råd för strategisk forskning som utnämns första gången efter ikraftträdandet av denna lag löper ut den 31 december 2018.

Den begränsning av mandatperioderna som anges i 3 § 1 mom. ska inte tillämpas på dem som är medlemmar av styrelsen vid lagens ikraftträdande.

RP 25/2014, KuUB 6/2014, RSv 82/2014

6.4.2018/213:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2018.

Den begränsning av mandatperiodernas antal som anges i 5 § 2 mom. ska inte tillämpas på dem som är medlemmar i forskningsråd vid lagens ikraftträdande.

RP 2/2018, KuUB 1/2018, RSv 15/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.