Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

13.11.2009/862

Lag om Trafikledsverket

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap (23.11.2018/936)

Trafikledsverkets ställning och uppgifter

1 § (23.11.2018/936)
Ställning och verksamhetsidé

Trafikledsverket är ett ämbetsverk på centralnivå inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde som i egenskap av huvudman för trafik- och farleder svarar för upprätthållandet och utvecklandet av servicenivån på vägar, järnvägar och farleder när det gäller de trafik- och farleder som förvaltas av staten. Verket främjar genom sin verksamhet trafikledsnätets funktion, automatisering, trafiksäkerhet och en hållbar utveckling av trafikledsnätet som en integrerad del av trafiksystemet samt verksamhetsförutsättningarna för regionerna och näringslivet och en balanserad utveckling av dem.

Trafikledsverket utgår i sin verksamhet från kundernas behov och utnyttjar befintlig sakkunskap. Verket bedriver en förutseende verksamhet som är informations- och riskbaserad.

Trafikledsverkets geografiska verksamhetsområde är hela landet, om inte något annat föreskrivs särskilt.

2 § (23.11.2018/936)
Verkets uppgifter

Trafikledsverket har till uppgift att

1) svara för de statliga väg- och bannät och de farleder som verket är huvudman för, för utvecklandet av dem samt för samordnandet av åtgärder som gäller dem i hela landet,

2) begränsa miljöolägenheter som orsakas av trafiken,

3) svara för trafikstyrningen,

4) främja digitaliseringen och automatiseringen av transportservice och trafiksystem,

5) svara för underhållet av landsvägarna och upprätthållandet av deras servicenivå, för genomförandet av viktiga vägprojekt och för riksomfattande uppgifter inom väghållningen samt för planering, byggande och underhåll av järnvägar och farleder och upprätthållandet av deras servicenivå,

6) svara för styrningen av verksamheten vid närings-, trafik- och miljöcentralerna inom sitt verksamhetsområde och för samordningen av väghållningen vid nämnda centraler,

7) svara för och administrera informationsresurser som gäller trafikleder, sörja för statistikföringen inom verksamhetsområdet samt svara för det samarbete som gäller trafik- och trafikledsdata,

8) trygga vintersjöfartens förutsättningar,

9) främja en fungerande marknad för trafik- och farledshållning,

10) inom den egna verksamheten sörja för beredskapen för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden samt inom sitt verksamhetsområde främja samhällets allmänna beredskap för störningssituationer under normala förhållanden och för undantagsförhållanden, samt

11) slå vakt om och sköta kulturhistoriskt värdefulla fastighetsobjekt, kulturmiljöer och kulturegendom som verket har i sin besittning.

Trafikledsverket deltar i egenskap av sakkunnig i trafik- och farledshållning och innehavare av trafikledsegendom i trafiksystemplaneringen och beredningen av åtgärder som gäller trafiknäten samt i markanvändningssamarbetet. Verket deltar också i samordningen av trafiken och markanvändningen och i uppgörandet av riksomfattande planer för trafiksystemen och i den regionala trafiksystemplaneringen tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsregionerna och andra aktörer.

Verket får dessutom

1) inom ramen för sina befogenheter ingå sådana internationella överenskommelser av teknisk karaktär som inte gäller området för lagstiftningen, och

2) delta i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.

Verket ska även sörja för andra sådana uppgifter inom sitt verksamhetsområde som det har enligt särskilda bestämmelser.

2 kap (23.11.2018/936)

Trafikledsverkets organisation och ledning

3 § (23.11.2018/936)
Ledning och personal

Chef för Trafikledsverket är en generaldirektör, som utnämns av statsrådet. Generaldirektören svarar för att verkets verksamhet utvecklas och leder till resultat och för att resultatmålen nås.

Beslut om verkets organisation i övrigt fattas av generaldirektören. Övrig personal utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

Närmare bestämmelser om ledningen av verket och skötseln av verkets uppgifter samt bestämmelser om behörighetsvillkoren för andra tjänster vid verket än tjänsten som generaldirektör, om förordnande av ställföreträdare för generaldirektören och om övriga frågor som gäller personalen utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 § (23.11.2018/936)
Beslutanderätt

Generaldirektören avgör de till Trafikledsverket hörande ärenden som inte enligt gällande bestämmelser eller enligt arbetsordningen ska avgöras av någon annan tjänsteman. Generaldirektören kan också i enskilda fall överta avgörandet av ett ärende som annars skulle avgöras av en underlydande.

Närmare bestämmelser om behandlingen och avgörandet av ärenden vid verket utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 § (23.11.2018/936)
Arbetsordning

Generaldirektören utfärdar Trafikledsverkets arbetsordning, som innehåller bestämmelser om

1) organisationen,

2) utövandet av beslutanderätten,

3) den interna ledningen,

4) andra ställföreträdare än ställföreträdare för generaldirektören, och

5) övriga frågor som hör till den interna förvaltningen.

5 § har ändrats genom L 936/2018, som trädde i kraft 1.1.2019. Den tidigare formen lyder:

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Genom denna lag upphävs följande lagar:

1) lagen av den 16 juni 2000 om Vägförvaltningen (568/2000) jämte ändringar,

2) lagen av den 21 november 2003 om Sjöfartsverket (939/2003) jämte ändringar,

3) lagen av den 22 december 2005 om Banförvaltningscentralen (1095/2005).

En hänvisning i någon annan lag eller förordning eller i beslut av statsrådet eller ett ministerium till Banförvaltningscentralen eller uppgifterna för Vägförvaltningens centralförvaltning och till Sjöfartsverkets myndighets- och beställaruppgifter i anslutning till farledshållning och isbrytning, fartygstrafikservicen samt uppgifter som gäller förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används i sjöfart, sjökartläggning och sjöfartsstatistik avser sedan denna lag trätt i kraft Trafikverket och dess uppgifter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

3 kap (23.11.2018/936)

Särskilda bestämmelser

6 § (23.11.2018/936)
Överföring av vissa uppgifter

Trafikledsverket får till privata eller offentliga tjänsteleverantörer föra över sådana dokumentserviceuppgifter, rådgivningstjänster, förvaltningstjänster, biträdande fältuppgifter och uppgifter i anslutning till markförvärv och inlösen som inte innebär utövande av beslutanderätt.

Tjänsteleverantören ska ha tillräckliga tekniska förutsättningar och tillräcklig kompetens för att sköta de uppgifter som avses i 1 mom. På den som utför uppgifterna tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar vid utförande av uppgifter enligt denna paragraf. Bestämmelser om skadestånd finns i skadeståndslagen (412/1974).

6 § har ändrats genom L 936/2018, som trädde i kraft 1.1.2019. Den tidigare formen lyder:

6 §
Övergångsbestämmelser om uppgifterna

De ärenden som är aktuella vid Banförvaltningscentralen och i Vägförvaltningens centralförvaltning och som med stöd av denna eller någon annan lag hör till Trafikverket överförs när denna lag träder i kraft till Trafikverket för behandling och avgörande.

De ärenden som är aktuella vid Sjöfartsverket och som med stöd av denna eller någon annan lag hör till Trafikverket och gäller myndighets- och beställaruppgifter i anslutning till farledshållning och isbrytning, fartygstrafikservicen samt uppgifter som gäller förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används i sjöfart, sjökartläggning och sjöfartsstatistik överförs när denna lag träder i kraft till Trafikverket för behandling och avgörande.

Avtal och övriga förbindelser som ansluter sig till de ärenden som nämns i 1 och 2 mom. liksom även andra rättigheter och skyldigheter överförs till Trafikverket.

Statlig fastighetsförmögenhet som Banförvaltningscentralen, Vägförvaltningen och Sjöfartsverket besitter för skötseln av de uppgifter som avses i denna lag övergår när lagen träder i kraft i Trafikverkets besittning.

När denna lag träder i kraft förblir tillstånd eller beslut som utfärdats av Vägförvaltningen, Banförvaltningscentralen och Sjöfartsverket i kraft på de villkor som anges i dem.

När denna lag träder i kraft förblir Vägförvaltningens, Banförvaltningscentralens och Sjöfartsverkets föreskrifter i kraft tills något annat bestäms eller föreskrivs om tillämpningen av dem.

7 § (23.11.2018/936)
Företrädande av staten

Trafikledsverket kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och hos myndigheter statens rätt och fördel i alla de ärenden som gäller verkets uppgiftsområde samt annanstans än i landskapet Åland i sådana ärenden för vilka ingen behörig myndighet har föreskrivits särskilt.

7 § har ändrats genom L 936/2018, som trädde i kraft 1.1.2019. Den tidigare formen lyder:

7 §
Övergångsbestämmelser som gäller personalen

Anställda i tjänste- och arbetsavtalsförhållande som sköter de uppgifter som enligt 6 § överförs till Trafikverket samt motsvarande tjänster och uppgifter överförs när denna lag träder i kraft till Trafikverket. Anställda som sköter tidsbegränsade uppgifter övergår till Trafikverket till visstidsanställningens slut. För överföring av tjänster eller uppgifter inom pendlingsregionen behövs inte tjänstemännens samtycke. Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt deras anställningsförhållande och sin lön i euro. Om de uppgifter som hör till en tjänst ändras och en ny tjänst inrättas i stället för den tidigare, kan den nya tjänsten första gången tillsättas utan att den förklaras ledig.

Vid Trafikverket inrättas genom beslut av kommunikationsministeriet den 1 januari 2010 en tjänst som generaldirektör. Bestämmelserna i statstjänstemannalagen (750/1994) tillämpas på tjänsten efter inrättandet. Kommunikationsministeriet kan innan lagen träder i kraft inrätta tjänster som tjänstemän direkt under generaldirektören som hör till verkets ledning från den 1 januari 2010. Tjänsterna som tjänstemän direkt under generaldirektören som hör till verkets ledning kan första gången tillsättas utan att de förklaras lediga. När lagen träder i kraft indras tjänsterna som generaldirektör vid Sjöfartsverket och Vägförvaltningen samt som överdirektör vid Banförvaltningscentralen. När tjänsterna dras in avslutas tjänsteförhållandena utan uppsägning.

RP 142/2009, KoUB 19/2009, RSv 147/2009

Ikraftträdelsestadganden:

23.11.2018/936:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 936/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.