Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

24.7.2009/573

Lag om köpvittnen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (11.4.2014/318)
Uppgift som köpvittne som grundar sig på tjänsteställning

Köpvittnen är

1) häradsskrivarna, notarius publicus, polischeferna, biträdande polischeferna, ledande häradsfogdarna, häradsfogdarna och landskapsfogden samt närings-, trafik- och miljöcentralernas lantmäteriingenjörer, (29.11.2019/1143)

2) de tjänstemän vid Lantmäteriverket och tjänsteinnehavare i kommunerna som enligt 5 § i fastighetsbildningslagen (554/1995) kan vara förrättningsingenjörer,

3) de tjänstemän och arbetstagare vid beskickningar i utlandet som avses i 33 § i lagen om konsulära tjänster (498/1999).

Chefen för en polisinrättning och ett utsökningsverk samt en tjänsteman anställd vid Lantmäteriverket som förordnats särskilt får dessutom förordna underlydande tjänstemän till köpvittne. En tjänsteman som avgör inskrivningsärenden får dock inte förordnas till köpvittne. (29.11.2019/1143)

Rätten att vara köpvittne upphör för de personer som avses i 1 och 2 mom. när deras tjänste- eller arbetsavtalsförhållande upphör.

2 § (11.4.2014/318)
Av Lantmäteriverket förordnade köpvittnen

Om tillgången på köpvittnestjänster kräver det får någon annan än en i 1 § avsedd person på ansökan förordnas att vara köpvittne. Den som förordnas ska vara tillräckligt förtrogen med uppgiften och ha övriga förutsättningar att sköta den.

Rätten att vara i 1 mom. avsett köpvittne upphör när köpvittnet fyller 68 år. Ett förordnande till köpvittne kan återkallas, om

1) köpvittnet försummar sina uppgifter enligt denna lag,

2) köpvittnet i övrigt visar sig vara olämplig för uppgiften, eller om

3) förhållandena annars förändras så att ett förordnande till köpvittne inte skulle kunna ges.

Köpvittnet förordnas av och förordnandet återkallas av Lantmäteriverket. Ett sådant ärende avgörs av en särskilt förordnad inskrivningsjurist eller annan tjänsteman anställd vid Lantmäteriverket. Bestämmelser om sökande av ändring i beslut av en myndighet finns i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019, som gäller fr.o.m. 1.1.2020.

3 §
Bestyrkande av överlåtelse

Köpvittnet bestyrker överlåtelsen av en fastighet genom att teckna bevis på överlåtelsehandlingen. Om överlåtelsehandlingen är upprättad i flera exemplar, ska beviset tecknas på vart och ett av dem.

Innan köpvittnet bestyrker överlåtelsen av en fastighet ska han eller hon kontrollera identiteten hos dem som har undertecknat överlåtelsehandlingen samt att överlåtelsehandlingen har upprättats på det sätt som föreskrivs i 2 kap. 1 § i jordabalken (540/1995). Köpvittnet ska kontrollera från vilken registerenhet området överlåts. Överlåtelsen får inte bestyrkas, om det finns grundad anledning att misstänka att överlåtelsen inte är giltig.

Köpvittnet ska i fastighetsregistret kontrollera fastighetsbeteckningen för föremålet för överlåtelsen. Om överlåtelsen bestyrks utomlands är köpvittnet dock inte skyldigt att kontrollera uppgifterna om föremålet för överlåtelsen. (25.11.2011/1190)

4 § (12.6.2015/753)
Jäv för köpvittne

I fråga om jäv för köpvittne gäller det som föreskrivs i lagen om jäv för vittnen vid rättshandlingar och förrättningar (734/2015).

5 §
Köpvittnets journal

Köpvittnet ska föra journal över de överlåtelser som han eller hon bestyrker. Köpvittnet ska i fråga om en bestyrkt överlåtelse foga arkivexemplaret av överlåtelsehandlingen, dess bilagor och köpvittnets meddelande till journalen. De handlingar som införs i journalen ska årsvis ges ett löpande nummer.

Journalen ska förvaras permanent. (13.12.2013/927)

Ett köpvittnes journal är offentlig. Köpvittnet eller den myndighet som bevarar journalen ska på begäran lämna uppgifter ur journalen och kopior av handlingarna. Ett personnummer i journalen får inte lämnas ut i onödan.

6 §
Meddelande om bestyrkta överlåtelser

Köpvittnet ska utan dröjsmål meddela Lantmäteriverket och den kommun inom vars område föremålet för överlåtelsen finns att överlåtelsen har bestyrkts. Meddelandet ska åtföljas av en kopia eller annan upptagning av överlåtelsehandlingen. (13.12.2013/927)

Köpvittnets meddelande ska innehålla följande uppgifter:

1) parterna i överlåtelsen och deras kontaktuppgifter och nationalitet eller uppgift om sammanslutningens hemort samt övriga uppgifter som behövs för identifiering av parterna,

2) föremålet för överlåtelsen,

3) överlåtelsens art,

4) villkoren för överlåtelsen,

5) de faktorer som påverkar överlåtelsens värde.

(29.3.2019/472)

De uppgifter som avses i 2 mom. ska antecknas i meddelandet i enlighet med vad som uppges i överlåtelsehandlingen och av parterna. Undertecknarna ska för anteckning i meddelandet uppge överlåtelseparternas personbeteckning, företags- och organisationsnummer eller andra motsvarande nummer samt nationalitet och sammanslutningens hemort. (29.3.2019/472)

7 §
Tillsyn över köpvittnen

Ett köpvittne handlar under tjänsteansvar.

På tillsynen över en tjänsteman som är köpvittne tillämpas det som någon annanstans i lag föreskrivs om tillsynen över tjänsteåtgärder.

Lantmäteriverket övervakar köpvittnenas verksamhet. (13.12.2013/927)

8 §
Köpvittnesregister

Över köpvittnena förs ett köpvittnesregister. Syftet med registret är att främja omsättningen av fastigheter, samla in uppgifter som har samband med fastighetsöverlåtelser och övervaka köpvittnenas verksamhet. Lantmäteriverket är registeransvarig för köpvittnesregistret.

I köpvittnesregistret ska införas

1) köpvittnets namn,

2) tjänsteställningen för köpvittnen som avses i 1 §,

3) namnet på den som gett förordnandet för ett köpvittne som avses i 2 § samt datumet för förordnandet och för förordnandets upphörande,

4) tjänsteställe eller någon annan adress där köpvittnet kan nås,

5) beteckningen för köpvittnet.

Ämbetsverken och kommunerna ska lämna den registeransvarige de uppgifter som avses i 2 mom. och meddela ändringar i uppgifterna. Ett förordnat köpvittne ska meddela ändringar av boningsort eller verksamhetsställe och av kontaktuppgifterna. Uppgifter om ett köpvittne ska avföras från registret fem år efter det att köpvittnesuppdraget har upphört.

Uppgifter om köpvittnen vid beskickningar i utlandet ska inte meddelas till köpvittnesregistret. Utrikesministeriet ska föra en förteckning över de köpvittnen som är i dess tjänst. Av förteckningen ska de uppgifter som avses i 2 mom. framgå.

9 §
Utlämnande av uppgifter ur köpvittnesregistret

Köpvittnesregistret är offentligt.

Uppgifter i köpvittnesregistret får lämnas ut via en teknisk anslutning eller på annat sätt i elektronisk form till

1) ämbetsverk som har köpvittnen i sin tjänst,

2) den som i sin verksamhet behöver uppgifter ur registret för ett fastighetsköp eller ett annat motsvarande ändamål.

Ämbetsverket ska hålla en förteckning framlagd där det framgår vilka anställda vid ämbetsverket som är köpvittnen och vilka köpvittnen som har förordnats av chefen för ämbetsverket.

10 §
Avgifter

Bestämmelser om de avgifter som ska tas ut för ett köpvittnes prestationer och om ersättning för resekostnader utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. Avgifterna ska vara fasta och uppgå till belopp som motsvarar de genomsnittliga kostnader som prestationen medför för staten. I övrigt tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

Bestämmelser om avgifter som tas ut för tjänster utförda av köpvittnen vid beskickningar i utlandet utfärdas separat.

Ett köpvittne som verkar med stöd av sin tjänsteställning ska redovisa avgiften till staten eller kommunen.

11 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet kan utfärdas närmare bestämmelser om

1) beteckningen för ett köpvittne,

2) köpvittnets journal,

3) formen för bestyrkande av överlåtelser,

4) köpvittnets anvisningar till parterna,

5) köpvittnets meddelanden till myndigheterna och informationsförmedlingen mellan myndigheter,

6) innehållet i köpvittnets meddelande och hur och när meddelandet ska lämnas.

12 §
Ikraftträdande

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

RP 30/2009, JsUB 5/2009, RSv 89/2009

Ikraftträdelsestadganden:

25.11.2011/1190:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 23/2011, JsUB 4/2011, RSv 35/2011

13.12.2013/927:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013, JsUB 7/2013, RSv 102/2013

11.4.2014/318:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

Om rätten att vara köpvittne upphör i enlighet med ett förordnande som har getts före lagens ikraftträdande, när den som förordnats fyller 65 år och personen i fråga inte har fyllt 65 år vid lagens ikraftträdande, ska bestämmelserna i 2 § 2 mom. tillämpas i stället för förordnandet.

RP 212/2013, JsUB 2/2014, RSv 13/2014

12.6.2015/753:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 46/2014, LaUB 19/2014, RSv 274/2014

29.3.2019/472:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 253/2018, FsUB 6/2018, RSv 268/2018

29.11.2019/1143:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.