Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

12.6.2009/421

Lag om en infrastruktur för geografisk information

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att förbättra tillgängligheten och utnyttjandet av geografiska datamängder som innehas av myndigheter genom att det upprättas en sammanhängande infrastruktur för geografisk information och dess tjänster görs allmänt tillgängliga.

2 § (17.12.2015/1502)
Definitioner

I denna lag avses med

1) geografisk information information som direkt eller indirekt avser en viss plats eller ett visst geografiskt område,

2) geografiskt objekt en abstrakt representation i elektroniskt format av en fysisk företeelse som gäller finskt territorium och som avser ett objekts läge i form av en direkt eller indirekt referens till en viss plats eller ett visst geografiskt område,

3) geografiska datatjänster operationer som med hjälp av ett datorprogram kan utföras på den geografiska information som ingår i geografiska datamängder eller tillhörande metadata,

4) infrastruktur för geografisk information metadata, geografiska datamängder och geografiska datatjänster, nättjänster och nätteknik, avtal om utlämnande av, tillgång till och utnyttjande av information samt mekanismer för samordning och övervakning som är fastställda, i drift eller görs tillgängliga i enlighet med denna lag och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire), nedan Inspire-direktivet,

5) geografisk datamängd en identifierbar samling av geografisk information i elektroniskt format,

6) myndighet myndigheter som avses i 4 § 1 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), med undantag av domstolar och andra rättskipningsorgan,

7) myndighet som förvaltar geografisk information varje myndighet som för att sköta sina uppgifter förvaltar eller uppdaterar en ursprunglig geografisk datamängd som omfattas av denna lag.

Det som i denna lag föreskrivs om myndigheter gäller också sammanslutningar, inrättningar, stiftelser och enskilda personer som avses i 4 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

2 kap

Datamängder och information i infrastrukturen för geografisk information

3 § (17.12.2015/1502)
Geografiska datamängder och geografiska datatjänster som omfattas av lagen

Bestämmelserna i denna lag tillämpas på offentliga geografiska datamängder som innehas av myndigheter och som hör till något av följande teman som anges i bilagorna I, II eller III till Inspire-direktivet, samt på geografiska datatjänster som hör samman med informationen i datamängderna:

1) referenskoordinatsystem och höjdsystem, geografiska rutnätssystem, geografiska namn, administrativa enheter, adresser, fastigheter, trafiknät, hydrografi och skyddade områden,

2) höjdförhållanden, marktäcket, ortofoto och geologi,

3) statistiska enheter, byggnader, mark, markanvändning, människors hälsa och säkerhet, allmännyttiga och offentliga tjänster, anläggningar och platser för miljöövervakning, produktions- och industrianläggningar, jordbruks- och vattenbruksanläggningar, befolkningsfördelning, områden som motiverar en särskild förvaltning, begränsning eller reglering samt enheter för rapportering, naturliga riskområden, atmosfäriska förhållanden och geografiska meteorologiska förhållanden, geografiska oceanografiska förhållanden, havsområden, biogeografiska regioner, livsmiljöer och naturtyper, arters utbredning, energiresurser och mineralfyndigheter.

Denna lag tillämpas på geografiska datamängder som innehas av eller förvaras för en kommun endast om kommunen enligt lag eller förordning är skyldig att samla in eller sprida datamängderna i fråga.

Närmare bestämmelser om de geografiska datamängder som omfattas av lagen utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 § (17.12.2015/1502)
Information som beskriver geografiska datamängder och geografiska datatjänster

Myndigheter som förvaltar geografisk information ska utarbeta och uppdatera information som beskriver geografiska datamängder och geografiska datatjänster och som gör det möjligt att finna, inventera och utnyttja datamängderna och datatjänsterna (metadata).

Bestämmelser om tekniska krav på innehållet i metadata finns i kommissionens förordning (EG) nr 1205/2008 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG om metadata.

5 §
Sekretessbelagda uppgifter

Bestämmelserna i 4 § tillämpas också på geografiska datamängder som innehåller sekretessbelagda uppgifter, om det inte föreskrivs att dessa är sekretessbelagda för skydd av Finlands internationella förbindelser, allmän säkerhet eller det nationella försvaret.

6 § (17.12.2015/1502)
Interoperabilitet hos geografiska datamängder och geografiska datatjänster

Myndigheter som förvaltar geografisk information ska utarbeta och uppdatera en för datadelning lämpad version av varje geografisk datamängd (interoperabel geografisk datamängd) samt se till att de tillhörande geografiska datatjänsterna är interoperabla.

Bestämmelser om kraven på interoperabilitet hos geografiska datamängder och geografiska datatjänster utfärdas genom en förordning som kommissionen antar med stöd av artikel 7 i Inspire-direktivet.

3 kap

Geografiska datamängders tillgänglighet samt tjänster som ingår i infrastrukturen för geografisk information

7 § (17.12.2015/1502)
Tillgängligheten av geografiska datamängder i ett datanät

Myndigheter som förvaltar geografisk information ska se till att interoperabla geografiska datamängder är tillgängliga i ett datanät för visning och nedladdning.

Bestämmelser om tekniska krav på tillgängliggörande av interoperabla geografiska datamängder i datanätet utfärdas genom en förordning som kommissionen antar med stöd av artikel 16 i Inspire-direktivet.

8 §
Söktjänst

Lantmäteriverket svarar för att det inrättas en nättjänst som gör det möjligt att söka geografiska datamängder och tjänster som anknyter till dem samt att visa metadata om dessa (söktjänst).

Myndigheter som förvaltar geografisk information ska se till att metadata läggs in i söktjänsten. Närmare bestämmelser om inläggningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Bestämmelser om tekniska krav på söktjänsten utfärdas genom en förordning som kommissionen antar med stöd av artikel 16 i Inspire-direktivet.

9 §
Stödtjänster

I syfte att säkerställa att den infrastruktur för geografisk information som avses i denna lag fungerar och är sammanhängande svarar lantmäteriverket för att det finns stödtjänster som de myndigheter som förvaltar geografisk information kan anlita när de fullgör skyldigheter enligt 7 § och utnyttjar infrastrukturen.

Närmare bestämmelser om stödtjänsterna och om inrättandet av dem utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Anlitande av sök- och stödtjänster med avseende på andra datamängder

Även andra än de myndigheter som förvaltar geografisk information har rätt att i söktjänster lägga in metadata om interoperabla geografiska datamängder som är tillgängliga i datanätet samt att anlita stödtjänster som avses i 9 §.

Det som bestäms i 1 mom. gäller också andra än i 3 § avsedda geografiska datamängder som innehas av myndigheter som förvaltar geografisk information.

Lantmäteriverket får fastställa sådana villkor och begränsningar för anlitandet av stödtjänster i situationer enligt 1 och 2 mom. som verket anser vara nödvändiga. Lantmäteriverket ska meddela den delegation som avses i 17 § de allmänna principerna för sådana villkor och begränsningar.

11 § (17.12.2015/1502)
Informationsutbyte mellan myndigheter

En myndighet som förvaltar geografisk information ska göra sina interoperabla geografiska datamängder och sina geografiska datatjänster som hör samman med dem tillgängliga för en annan myndighet, om den andra myndigheten behöver utnyttja dem för att kunna fullgöra uppgifter som hör samman med utövning av offentlig makt.

Den myndighet som förvaltar geografisk information och den i 1 mom. avsedda andra myndigheten ska på förhand se till att den interoperabla geografiska datamängden och geografiska datatjänster som hör samman med den är obehindrat tillgängliga, om det är sannolikt att de behöver utnyttjas också i brådskande situationer.

En myndighet som förvaltar geografisk information ska också lämna ut interoperabla geografiska datamängder och geografiska datatjänster som hör samman med dem till myndigheter i andra medlemsstater i Europeiska unionen och till unionens institutioner och organ samt ömsesidigt och på lika villkor till organ som inrättats genom internationella avtal där Finland och Europeiska unionen är parter, om mottagaren behöver dem för att fullgöra uppgifter som det föreskrivis eller bestäms att mottagaren ska fullgöra och som påverkar miljöns tillstånd.

4 kap

Villkor, avtal och avgiftsgrunder som gäller tillgång till och utnyttjande av geografiska datamängder

12 §
Avgifter för tjänster

Söktjänsten är avgiftsfri.

Avgift tas inte ut för geografiska datatjänster som tillhandahålls Europeiska gemenskapens institutioner och organ för fullgörande av rapporteringsskyldigheter enligt gemenskapens miljölagstiftning.

I fråga om avgifter för tjänster som avses i denna lag gäller i övrigt vad som i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och i någon annan lag bestäms om avgifter för myndigheternas prestationer eller vad som beslutas med stöd av kommunallagen (365/1995).

13 §
Avgifter för utnyttjande av geografiska datamängder

Information som beskriver geografiska datamängder får utnyttjas avgiftsfritt.

I fråga om avgifter för utnyttjande av interoperabla geografiska datamängder som myndigheter som förvaltar geografisk information har gjort tillgängliga i datanätet gäller i övrigt vad som i lagen om grunderna för avgifter till staten och i någon annan lag bestäms om avgifter för myndigheternas prestationer eller vad som beslutas med stöd av kommunallagen.

Avgift tas inte ut för geografiska datamängder som tillhandahålls Europeiska gemenskapens institutioner och organ för fullgörande av rapporteringsskyldigheter enligt gemenskapens miljölagstiftning.

14 §
Elektroniska handelstjänster

Om en myndighet som förvaltar geografisk information tar ut avgift för utnyttjande av interoperabla geografiska datamängder som avses i denna lag eller för tjänster som hänför sig till utnyttjandet, ska den se till att nättjänster är tillgängliga för elektronisk kommunikation och betalning av avgifterna.

15 § (17.12.2015/1502)
Villkor för utnyttjande av geografiska datamängder och geografiska datatjänster

Myndigheter som förvaltar geografisk information kan ställa villkor för visning, nedladdning och utnyttjande av geografiska datamängder och geografiska datatjänster. Villkoren får dock inte vid tidpunkten för användandet leda till praktiska hinder mot delningen av datamängderna och datatjänsterna. Villkoren och en avtalsmall som hänför sig till dem ska vara tillgängliga i datanätet.

Bestämmelser om utlämnande av geografiska datamängder till Europeiska unionens institutioner och organ utfärdas genom en förordning som kommissionen antar med stöd av artikel 17 i Inspire-direktivet.

5 kap

Särskilda bestämmelser

16 §
Jord- och skogsbruksministeriets uppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet styr och följer upp verkställigheten av denna lag och verkar som kontaktpunkt enligt Inspire-direktivet.

17 §
Delegation för behandling av geodatafrågor

I anslutning till jord- och skogsbruksministeriet finns en delegation som behandlar geodatafrågor. Statsrådet utser medlemmarna i delegationen.

Delegationen ska, utöver vad som bestäms någon annanstans i denna lag, stödja den i 16 § avsedda kontaktpunktens verksamhet, bedöma utvecklingen och utnyttjandet av den infrastruktur för geografisk information som avses i denna lag, ta initiativ och ge utlåtanden. Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning, uppgifter och mandatperiod utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 § (17.12.2015/1502)
Övervakning

Myndigheter som förvaltar geografisk information ska övervaka utnyttjandet av interoperabla geografiska datamängder som gjorts tillgängliga i datanätet och lämna övervakningsuppgifterna till jord- och skogsbruksministeriet.

Lantmäteriverket ska övervaka kvaliteten, omfattningen och interoperabiliten hos samt utnyttjandet av den information som lagts in i söktjänsten, tillgängligheten av geografiska datamängder i datanätet och datatjänsternas kompatibilitet samt lämna övervakningsuppgifterna till jord- och skogsbruksministeriet och se till att dessa uppgifter är permanent tillgängliga i datanätet.

Närmare bestämmelser om övervakningen och utlämnande av övervakningsuppgifter enligt 1 och 2 mom. utfärdas genom förordning av statsrådet.

19 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 17 juni 2009.

Bestämmelser om de tidsfrister inom vilka de myndigheter som förvaltar geografisk information ska uppfylla kraven enligt denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

RP 18/2009, JsUB 2/2009, RSv 54/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG; EUT L 108, 25.4.2007, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

17.12.2015/1502:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 83/2015, JsUB 4/2015, RSv 55/2015

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.