Beaktats t.o.m. FörfS 125/2023.

8.5.2009/305

Lag om fortbestånd av arbetsavtals- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om fortbeståndet av arbetsavtals- eller tjänsteförhållandet för den som förordnats till tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007) eller civiltjänstlagen (1446/2007).

Vad som i denna lag föreskrivs om arbetstagare tillämpas även på tjänstemän och tjänsteinnehavare.

2 §
Befrielse från arbetet och anmälan om tjänstgöring

Arbetstagaren har rätt att få ledigt från arbetet för att kunna fullgöra tjänstgöring enligt 1 §.

Arbetstagaren ska lämna arbetsgivaren en utredning om förordnandet till tjänstgöring senast två månader innan tjänstgöringen börjar eller, om det inte är möjligt, så snart arbetstagaren fått kännedom om när tjänstgöringen börjar.

3 §
Uppsägning av den som förordnats till tjänstgöring

Arbetsgivaren får inte säga upp arbetsavtalet med en arbetstagare på grund av sådan tjänstgöring som avses i denna lag.

Om arbetsgivaren säger upp arbetsavtalet med en arbetstagare som förordnats till tjänstgöring eller som fullgör sin tjänstgöring efter det att arbetstagaren till arbetsgivaren lämnat en utredning enligt 2 § om förordnandet till tjänstgöring, anses uppsägningen ha berott på att arbetstagaren förordnats till tjänstgöring, om arbetsgivaren inte visar att uppsägningen haft någon annan grund.

Arbetsgivaren får av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker säga upp arbetsavtalet med en arbetstagare som fullgör tjänstgöring endast om arbetsgivarens verksamhet upphör eller avbryts.

I fråga om uppsägning av en till tjänstgöring förordnad arbetstagare i samband med överlåtelse av rörelse eller omorganisering av en offentligrättslig sammanslutning som kan jämföras med denna, eller när arbetsgivaren försätts i konkurs eller avlider gäller arbetsavtalslagen (55/2001), lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) eller det som bestäms någon annanstans i lag.

4 §
Rätten att återgå till arbetet för den som förordnats till tjänstgöring

När tjänstgöringen avslutas eller avbryts har arbetstagaren rätt att i första hand återgå till sitt tidigare arbete. Om detta inte är möjligt, ska arbetstagaren erbjudas ett arbete som motsvarar det tidigare arbetet och som överensstämmer med arbetsavtalet eller anställningsförhållandet, och om inte heller detta är möjligt, något annat arbete som överensstämmer med avtalet.

5 §
Återgång till arbetet

Arbetstagaren ska underrätta arbetsgivaren om återgång till arbetet senast 14 dagar före den planerade återgången till arbetet och återgå till arbetet inom 14 dagar efter anmälan, om inte arbetsgivaren och arbetstagaren kommer överens om något annat.

Om arbetstagaren inte har underrättat arbetsgivaren om återgång till arbetet inom en månad från den tidpunkt då tjänstgöringen avslutades eller avbröts, får arbetsgivaren betrakta arbetsavtalet som hävt från nämnda tidpunkt. Om arbetstagaren på grund av ett godtagbart hinder inte har kunnat underrätta arbetsgivaren om sin avsikt att återgå till arbetet, återgår hävningen av arbetsavtalet.

Den som inkallats till reservövningar eller extra tjänstgöring ska dock återgå till arbetet så snart det hinder för arbete som tjänstgöringen utgjort upphör.

Bestämmelser om skyldigheten för kommendören för ett truppförband och civiltjänstcentralens direktör att ge den som fullgör tjänstgöring behövliga uppgifter om innehållet i denna paragraf finns i 107 § i värnpliktslagen och i 55 § i civiltjänstlagen. Bestämmelser om arbetsgivarens rätt att få uppgift om tidpunkten då tjänstgöringen avslutas eller avslutades finns i 97 § i värnpliktslagen och i 94 § i civiltjänstlagen.

6 §
Ersättning vid ogrundat upphävande av arbetsavtals- eller tjänsteförhållande

En arbetsgivare som har hävt ett arbetsavtal i strid med denna lag ska betala ersättning för ogrundat upphävande av arbetsavtal så som föreskrivs i 12 kap. 2 § i arbetsavtalslagen.

Bestämmelser om fortbeståndet av ett tjänsteförhållande vid uppsägning eller hävning i strid med denna lag finns i 55 § i statstjänstemannalagen (750/1994) och i 44 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare.

7 §
Framläggning och straffbestämmelse

Arbetsgivaren ska hålla denna lag fritt tillgänglig för arbetstagarna på arbetsplatsen.

En arbetsgivare eller en företrädare för denne som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot bestämmelserna i denna paragraf ska för överträdelse av lagen om fortbestånd av arbets- och tjänsteförhållandet för den som fullgör skyldighet att försvara landet dömas till böter. Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och dennes företrädare bestäms enligt de grunder som anges i 47 kap. 7 § i strafflagen (39/1889).

8 §
Tillsyn

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag utövas av arbetarskyddsmyndigheterna.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

Genom denna lag upphävs lagen av den 1 december 1961 om fortbestånd av till tjänstgöring inkallad värnpliktigs arbets- eller tjänsteförhållande (570/1961) jämte ändringar.

RP 207/2008, AjUB 1/2009, RSv 13/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.