Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

24.4.2009/276

Lag om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (8.4.2016/230)
Försäkringsskyldighet

Om en idrottsutövare har avtalat med en idrottsförening som bedriver idrottsverksamhet i Finland eller med en annan organisation som bedriver idrottsverksamhet att idrottsutövaren för idrottande som huvudsakligen bedrivs i Finland ska få minst 9 600 euro i skattepliktig lön per spelsäsong eller annars under en tidsperiod på ett år, ska föreningen eller organisationen genom att försäkra idrottsutövaren i enlighet med denna lag ordna skydd för olycksfall enligt denna lag och för ålderdom till dess att idrottsutövaren fyller 65 år. Vid bedömningen av försäkringsskyldigheten beaktas alla löner som enligt avtal ska betalas för ovannämnda tidsperiod.

2 §
Olycksfall

Med olycksfall avses en skada eller sjukdom som har orsakats av en plötslig, oförutsedd yttre händelse och dödsfall som orsakats till följd därav.

I enlighet med denna lag betalas ersättning för ett olycksfall som har drabbat en idrottsutövare före fyllda 65 år under omständigheter som är typiska för idrottsgrenen

1) i samband med en spel- eller idrottsprestation,

2) vid träning under handledning eller övervakning eller i enlighet med ett träningsprogram,

3) när idrottsutövaren är på väg från sin bostad eller inkvartering till eller från en tävlings-, spel- eller träningsplats,

4) när idrottsutövaren under spel-, tävlings- eller träningsresor deltar i aktiviteter som hör till reseprogrammet,

5) när idrottsutövaren på uppdrag av en idrottsförening eller annan organisation som avses i 1 § representerar föreningen eller organisationen vid ett representationstillfälle samt under resa till och från ett sådant tillfälle.

(8.4.2016/230)

Som olycksfall ersätts också plötslig ömhet i en muskel eller sena som utan samband med ett olycksfall har uppkommit då idrottsutövaren utfört en ansträngande enskild rörelse. Ersättning betalas dock inte, om orsaken till ömheten är en sjukdom, sannolikt huvudsakligen en tidigare skada eller vävnadsförsvagning av någon annan orsak eller en vävnadsskada som inte kan ha uppkommit utan ett olycksfall.

3 §
Ersättningar för olycksfall

På grund av olycksfall betalas ersättning för rehabiliteringskostnader, olycksfallspension, familjepension, begravningshjälp, menersättning, vårdbidrag, klädtillägg, ersättning för hemvårdskostnader och ersättning för sjukvårdskostnader. (24.4.2015/483)

Ersättning betalas på grund av ömhet som avses i 2 § 3 mom. för högst sex veckor efter det att skadan uppkommit.

En idrottsutövares rätt till ersättning till den del ersättning inte betalas med stöd av denna lag bestäms enligt sjukförsäkringslagen (1224/2004).

3 a § (8.4.2016/230)
Företräde för ersättningar och förhållande till andra förmåner

En idrottsutövares rätt att få ersättning eller förmåner på basis av någon annan lag minskar inte den ersättning som han eller hon har rätt till enligt denna lag, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Ersättning enligt denna lag beaktas vid bestämmande av en ersättning eller förmån enligt någon annan lag på samma sätt som ersättningar enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i någon annan lag.

Bestämmelserna i 2 mom. om beaktande av ersättning enligt denna lag iakttas inte vid tillämpning av de lagar som nämns i 3 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

4 §
Olycksfallspension

Olycksfallspension betalas till en idrottsutövare

1) som på grund av behandling av en skada eller sjukdom som orsakats av olycksfall inte kan skaffa sig förvärvsinkomster genom idrott enligt 1 eller 15 §,

2) som efter det att behandlingen enligt 1 punkten slutförts är varaktigt oförmögen att fortsätta med idrott, under den tid som han eller hon deltar i yrkesinriktad rehabilitering enligt denna lag med sikte på något annat arbete eller yrke av vilket han eller hon kan få sin huvudsakliga försörjning,

3) vars yrkesinriktade rehabilitering enligt 2 punkten har upphört.

Olycksfallspension betalas för sammanlagt fem år efter utgången av maximitiden för sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen, dock högst till dess att idrottsutövaren uppnår den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt 14 § 1 mom. Om maximitiden för sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen inte har löpt ut, betalas olycksfallspension under en tid av sammanlagt fem år från det att ett år har förflutit från olycksfallet, dock högst till dess att idrottsutövaren uppnår den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt 14 § 1 mom. (8.4.2016/230)

När olycksfallspension som betalas enligt 1 mom. 3 punkten bestäms ska från den årsarbetsförtjänst som läggs till grund för pensionen dras av de förvärvsinkomster som idrottsutövaren fått efter rehabiliteringen, likväl minst ett belopp som motsvarar inkomstnivån efter rehabiliteringen i ett arbete eller yrke som motsvarar rehabiliteringen.

5 §
Olycksfallspension efter avbruten rehabilitering

Om en idrottsutövares rehabilitering avbryts på grund av en skada eller sjukdom som ersatts i enlighet med denna lag eller av en jämförbar orsak som inte beror på idrottsutövaren, fortgår idrottsutövarens rätt till yrkesinriktad rehabilitering och olycksfallspension enligt 4 § 1 mom. 2 och 3 punkten till utgången av den tid som anges i 4 § 2 mom. Avbrottstid som avses ovan och beror på annat än arbetsoförmåga till följd av behandling av skada eller sjukdom för vilken har betalats ersättning räknas inte in i femårstiden.

6 §
Olycksfallspension vid varaktig arbetsoförmåga

En idrottsutövare har rätt till olycksfallspension, om han eller hon före fyllda 65 år till följd av en skada eller sjukdom som orsakats av olycksfall har blivit varaktigt oförmögen att fortsätta med idrott enligt 1 eller 15 § och förmågan att skaffa sig förvärvsinkomster genom annat arbete varaktigt har nedgått med minst tre femtedelar enligt en bedömning som gjorts i förhållande till den årsarbetsförtjänst som enligt denna lag används som grund för bedömningen av varaktig arbetsoförmåga. (8.4.2016/230)

Vid bedömningen av nedgången i arbetsförmågan beaktas idrottsutövarens återstående förmåga att skaffa sig förvärvsinkomster genom sådant tillgängligt arbete som idrottsutövaren skäligen kan förutsättas utföra. Då beaktas också idrottsutövarens utbildning, tidigare verksamhet, ålder, boningsort och andra jämförbara omständigheter.

En förutsättning för att olycksfallspension ska betalas är att idrottsutövarens rehabiliteringsmöjligheter har utretts.

Olycksfallspension betalas tidigast efter utgången av den i sjukförsäkringslagen angivna maximitiden för sjukdagpenning. Om maximitiden för sjukdagpenning enligt sjukförsäkringslagen inte har löpt ut, betalas olycksfallspension tidigast ett år efter olycksfallet. Olycksfallspension betalas högst till dess att idrottsutövaren uppnår den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt 14 § 1 mom. (8.4.2016/230)

7 § (24.4.2015/483)
Olycksfallspensionens belopp

Olycksfallspensionens belopp per år är 85 procent av idrottsutövarens årsarbetsförtjänst enligt 11 och 15 §. Vad som föreskrivs i 4 § 3 mom. ska dessutom beaktas.

8 §
Ersättning för sjukvård (30.12.2015/1652)

På ersättning för vård och behandling av en skada eller sjukdom som orsakats av olycksfall tillämpas 8 kap. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, med undantag för 48 och 49  §. På ersättning för resekostnader för sjukvård tillämpas 50 § i den lagen. (8.4.2016/230)

På vård och behandling av skada eller sjukdom som orsakat i denna lag avsedd varaktig arbetsoförmåga tillämpas inte 40–42 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. (24.4.2015/483)

Ersättning i enlighet med 1 och 2 mom. betalas dock inte efter det att idrottsutövarens rätt till olycksfallspension har upphört till följd av att den i 4 § 2 mom. eller 6 § 4 mom. angivna tiden gått ut.

9 § (24.4.2015/483)
Menersättning, vårdbidrag, klädtillägg och ersättning för hemvårdskostnader

Menersättning betalas i enlighet med 83–86 § samt 87 § 1, 3 och 4 mom. i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar till en idrottsutövare som fått bestående allmänt men av en skada eller sjukdom som orsakats av olycksfall.

Till en idrottsutövare betalas vårdbidrag och klädtillägg samt ersättning för extra kostnader för hemvård med iakttagande av bestämmelserna om vårdbidrag i 51 §, om klädtillägg i 52 § och om ersättning för extra kostnader för hemvård i 53 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Vårdbidrag och klädtillägg betalas inte efter det att idrottsutövarens rätt till olycksfallspension har upphört till följd av att den tid som nämns i 4 § 2 mom. eller 6 § 4 mom. i denna lag har löpt ut.

9 a § (24.4.2015/483)
Tilläggsersättning för menersättning

På ersättning för bestående allmänt men tillämpas också 18 f § i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).

10 § (24.4.2015/483)
Familjepension och begravningshjälp

Om en idrottsutövare har avlidit till följd av ett olycksfall betalas det efter idrottsutövaren familjepension för högst tio år efter dödsfallet, dock högst till dess att idrottsutövaren skulle ha uppnått den nedre åldersgränsen för ålderspension enligt 14 § 1 mom. Familjepensionen beräknas på årsarbetsförtjänsten enligt 11 och 15 §. Om inte något annat föreskrivs i denna lag tillämpas i övrigt på familjepensionen vad som föreskrivs i 99–108 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. (8.4.2016/230)

Begravningshjälp och ersättning för transport av den avlidne betalas om en idrottsutövare har avlidit till följd av ett olycksfall, enligt vad som föreskrivs i 109 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

11 §
Årsarbetsförtjänst

Som årsarbetsförtjänst för en idrottsutövare enligt 1 § betraktas den lön för året eller spelsäsongen då olycksfallet inträffade som överenskommits i det avtal som gällde vid tidpunkten för olycksfallet. I årsarbetsförtjänsten räknas också in den lön som idrottsutövaren fått under samma år eller spelsäsong utifrån ett avtal som gällde före det nämnda avtalet. Årsarbetsförtjänsten kan dock uppgå till högst 100 000 euro.

Olycksfallspensionen för varaktig arbetsoförmåga enligt 6 § ska med avvikelse från 1 mom. beräknas på basis av en årsarbetsförtjänst om 30 000 euro.

12 §
Ersättning för rehabilitering (30.12.2015/1652)

Till en idrottsutövare som i enlighet med 4 § 1 mom. 2 punkten är oförmögen att fortsätta med idrott enligt denna lag ska det som yrkesinriktad rehabilitering betalas ersättning för behövliga och skäliga kostnader för åtgärder som avses i 89 och 90 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. På skydd för olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar för den som får yrkesinriktad rehabilitering tillämpas 91 § i den lagen. På rehabilitering tillämpas dessutom 93–98 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. (30.12.2015/1652)

Den yrkesinriktade rehabiliteringens nödvändighet bedöms med beaktande av idrottsutövarens ålder, yrke, tidigare verksamhet, utbildning och etablering i arbetslivet samt huruvida den yrkesinriktade rehabilitering som söks sannolikt leder till ett med tanke på idrottsutövarens hälsotillstånd lämpligt sådant arbete att han eller hon kan försörja sig med inkomsterna från detta arbete.

13 §
Hur försäkringspremien fastställs

Premien för en försäkring enligt denna lag ska stå i rimlig proportion till kostnaderna för försäkringen. Olycksfallsrisken i respektive idrottsgren ska också beaktas.

14 §
Ålderdomstrygghet

Ålderdomstryggheten innefattar ålderspension som betalas räknat från den dag då idrottsutövaren uppnår den nedre åldersgräns för ålderspension som anges för hans eller hennes åldersklass i 11 § i lagen om pension för arbetstagare. Ålderspension för idrottsutövare som är födda före 1965 betalas emellertid från och med den dag då idrottsutövaren fyller 65 år. Ålderdomstryggheten ordnas genom en försäkring som kan beviljas av ett försäkringsbolag som med stöd av försäkringsbolagslagen (521/2008) eller lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) har rätt att i Finland bevilja försäkring av livsförsäkringsklass 1 enligt 13 § i lagen om försäkringsklasser (526/2008). Den försäkringspliktige ska som försäkringspremie betala 4,5 procent av den i 1 § i denna lag avsedda lönen eller den i 15 § avsedda inkomsten. (8.4.2016/230)

Om en försäkringstagare som avses i 1 § meddelar att en idrottsutövare inte längre omfattas av den försäkring som försäkringstagaren tecknat, överförs ålderspensionsförsäkringen jämte uppsamlade medel till idrottsutövaren och förblir som fribrev i kraft som en individuell pensionsförsäkring utan rätt till återköpsvärde.

15 §
Frivillig försäkring

En idrottsutövare som inte har ingått ett avtal enligt 1 § och får minst 9 600 euro i skattepliktig inkomst per år för att bedriva idrott huvudsakligen i Finland har rätt till olycksfallsskydd och ålderdomstrygghet i enlighet med denna lag till dess att han eller hon fyller 65 år. Till grund för sådan på försäkring baserad olycksfallspension ska läggas den mellan försäkringstagaren och försäkringsbolaget överenskomna årsarbetsförtjänsten, som ska motsvara idrottsutövarens fortlöpande skattepliktiga idrottsinkomst. Den årsarbetsförtjänst som beaktas kan uppgå till högst det belopp som anges i 11 § 1 mom. Till grund för olycksfallspension som betalas på basis av varaktig arbetsoförmåga läggs dock den årsarbetsförtjänst som anges i 11 § 2 mom. (8.4.2016/230)

Om en ny försäkring enligt denna lag tas för idrottande som redan omfattas av en försäkring enligt denna lag, upphör den tidigare försäkringen att gälla när den nya försäkringen träder i kraft.

16 §
Ordnande av olycksfallsskydd och handläggning av ärenden

Om inte något annat föreskrivs i denna lag ska bestämmelserna i avdelning IV i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar om hur förmåner verkställs, med undantag för bestämmelserna i 114 § om att underställa ärenden besvärsnämnden för olycksfallsärenden för avgörande, tillämpas på ärenden som gäller olycksfallsskydd enligt denna lag. Dessutom ska bestämmelserna om utlämnande, erhållande och hemlighållande av uppgifter, avgiftsfrihet för uppgifter, ersättning som ska betalas för uppgifter om hälsotillstånd, justering av penningbelopp och ersättningar med arbetspensionsindex och lönekoefficient, avrundning av belopp, regressrätt för försäkringsanstalten, rätt för en försäkringsanstalt att få tillbaka fullkostnadsavgiften av en trafikförsäkringsanstalt, jäv, skyldighet att bevara handlingar, maskinell underskrift av beslut och överförings- och utmätningsförbud i avdelning IX i den lagen tillämpas. (17.4.2020/240)

Bestämmelserna om försäkring och försäkringspremier i 157 § 2 och 3 mom. samt i 159, 160, 163, 165 och 172–176 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ska tillämpas också på en i denna lag avsedd försäkring som gäller olycksfallsskydd samt på försäkringspremien för den. (24.4.2015/483)

Olycksfallsskydd enligt denna lag ordnas genom en försäkring som kan beviljas av ett försäkringsbolag som med stöd av försäkringsbolagslagen eller lagen om utländska försäkringsbolag har rätt att i Finland bevilja försäkring av skadeförsäkringsklass 1 enligt 2 § i lagen om försäkringsklasser.

För att kunna bevilja olycksfallsförsäkring enligt denna lag och avgöra storleken på försäkringspremien har försäkringsbolaget rätt att av Olycksfallsförsäkringscentralen få de grenspecifika uppgifter som centralen med stöd av 18 § 2 mom. fått av försäkringsbolag om idrottsutövare som försäkrats enligt denna lag, om antalet olycksfall och om utbetalda ersättningar för de tre föregående åren eller spelsäsongerna. (24.4.2015/483)

16 a § (8.4.2016/230)
Försäkringsbolags skyldighet att anmäla om att försäkringar inte längre tillhandahålls

Ett försäkringsbolag ska senast den 31 december till social- och hälsovårdsministeriet anmäla, om bolaget har för avsikt att begränsa tillhandahållandet av försäkringar enligt denna lag eller helt och hållet upphöra med att tillhandahålla sådana försäkringar efter den 31 december det därpå följande kalenderåret.

17 §
Justering av belopp

De ersättningsbelopp som anges i 9 och 10 § justeras och avrundas varje kalenderår i enlighet med 268 och 269 § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar. (24.4.2015/483)

De belopp som föreskrivs i 1 och 11 § samt i 15 § 1 mom. justeras kalenderårsvis med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006) och avrundas till närmaste hela tio euro.

Olycksfallspension som föreskrivs i 6 § och familjepension som föreskrivs i 10 § justeras kalenderårsvis med arbetspensionsindex enligt 98 § i lagen om pension för arbetstagare, dock med högst 4 procent per kalenderår.

18 §
Olycksfallsförsäkringscentralens och försäkringsanstalternas uppgifter (8.4.2016/230)

Olycksfallsförsäkringscentralen har till uppgift att svara för uppföljningen och den allmänna tillsynen över försäkringssystemet samt att föra ett register över de i enlighet med denna lag försäkrade idrottsutövarna och över försäkringstagarna. Olycksfallsförsäkringscentralen ska varje år före utgången av mars lämna en berättelse till social- och hälsovårdsministeriet varav framgår hur försäkringsskyddet enligt denna lag har genomförts. Olycksfallsförsäkringscentralen sköter också de övriga uppgifter som enligt denna lag ankommer på centralen. (8.4.2016/230)

Försäkringsanstalterna ska varje år före utgången av februari ge Olycksfallsförsäkringscentralen den information om försäkringar och skador enligt denna lag som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna enligt 1 mom. Försäkringsanstalterna ska också en gång per år och vid behov också annars ge idrottsutövarna en utredning om försäkringsskyddet. Försäkringsanstalterna ska utan dröjsmål informera idrottsutövarna om sådana försummelser av premiebetalningen som leder till att försäkringsskyddet enligt denna lag upphör. (8.4.2016/230)

Försäkringsanstalterna ska varje år senast en månad efter att spel- eller tävlingssäsongen för en idrottsgren har börjat, med tanke på de uppgifter som föreskrivs för grenförbunden i 19 §, informera grenförbunden om att idrottsföreningar som hör till grenförbunden och övriga organisationer som bedriver idrottsverksamhet har en gällande försäkring enligt denna lag. Av informationen ska framgå namn och personbeteckning för de idrottsutövare som omfattas av försäkringen. Försäkringsanstalterna ska på motsvarande sätt informera grenförbunden om att en försäkring börjar gälla eller upphör under spelsäsongen. Informationen ska då ges utan dröjsmål och senast en månad efter att försäkringen börjat gälla eller sagts upp eller efter att försäkringen upphört utan uppsägning. (17.4.2020/240)

19 § (8.4.2016/230)
Grenförbundens och idrottsföreningarnas ansvar

Grenförbunden och övriga organisationer som svarar för tävlingsverksamhet ska se till att idrottsföreningarna och övriga organisationer som bedriver idrottsverksamhet och deltar i tävlingsverksamhet ordnar försäkringsskydd i enlighet med denna lag. För detta ändamål har grenförbunden och övriga organisationer som svarar för tävlingsverksamhet rätt att ur det register som förs av Olycksfallsförsäkringscentralen få information om de idrottsutövare som omfattas av deras verksamhet och är försäkrade i enlighet med denna lag.

Idrottsföreningarna och övriga organisationer som bedriver idrottsverksamhet ska varje år underrätta sina grenförbund om hur många idrottsutövare inom denna lags tillämpningsområde som har representerat föreningen eller organisationen. Grenförbunden ska varje år före utgången av februari, i det syfte som anges i 1 mom., sända uppgifterna till Olycksfallsförsäkringscentralen.

20 §
Ansvar för försummelse av försäkringsskyldigheten

En idrottsförening eller annan organisation som bedriver idrottsverksamhet och som har försummat försäkringsskyldigheten enligt 1 § är skyldig att bekosta det skydd enligt denna lag som en idrottsutövare har gått miste om på grund av försummelsen.

21 § (24.4.2015/483)
Försummelse att betala premie

Om en försäkringsanstalt på grund av försummad premiebetalning säger upp en försäkring, fortgår idrottsutövarens försäkringsskydd dock minst en månad efter det att försäkringsanstalten har sänt idrottsutövaren ett skriftligt meddelande om att försäkringen upphör.

22 §
Lämnande av uppgifter om förvärvsinkomster och behandling av personuppgifter

En idrottsutövare som avses i 1 § är skyldig att lämna en idrottsförening eller annan organisation som bedriver idrottsverksamhet och som avses i paragrafen de uppgifter om sina inkomster enligt tidigare avtal för samma år eller spelsäsong som är nödvändiga för bedömningen av försäkringsskyldigheten enligt denna lag.

I fråga om hantering av uppgifter som erhållits med stöd av 1 mom. tillämpas lagen om integritetsskydd i arbetslivet (759/2004). (17.4.2020/240)

23 § (24.4.2015/483)
Sökande av ändring, omprövning och återkrav

Bestämmelserna om sökande av ändring, omprövning, undanröjande av ett beslut och återkrav i avdelning VIII i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ska tillämpas också på sådana ärenden enligt denna lag som gäller olycksfallsskydd.

24 §
Tillämpning av lagen om försäkringsavtal

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, ska på försäkringar som avses i 14 § tillämpas lagen om försäkringsavtal (543/1994).

När en försäkring som avser skydd för olycksfall enligt denna lag tecknas ska 4 b § 1 mom., 5 § 1 mom., 5 a och 5 b § samt 7 § 1 mom. i lagen om försäkringsavtal tillämpas på försäkringsbolaget. (20.4.2018/240)

25 § (8.4.2016/230)
Utlåtande

Vid oklarhet om huruvida en försäkring uppfyller förutsättningarna enligt denna lag, ger Olycksfallsförsäkringscentralen ett utlåtande på ansökan av en part.

26 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

Genom denna lag upphävs lagen av den 16 juni 2000 om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (575/2000) jämte ändringar.

På spel- eller tävlingssäsonger som börjat och på olycksfall som inträffat före denna lags ikraftträdande ska de bestämmelser tillämpas som gällde vid ikraftträdandet.

Om det någon annanstans i lag hänvisas till lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare från år 2000, ska i stället denna lag tillämpas.

RP 22/2009, ShUB 7/2009, RSv 31/2009

Ikraftträdelsestadganden:

30.4.2010/308:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

På olycksfall som inträffat under en spel- eller tävlingssäsong som börjat före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser i 16 § 2 mom., 18 a § och 18 b § 1 och 3–5 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring som gällde när lagen om ändring av lagen om olyckfallsförsäkring (1639/2009) trädde i kraft.

RP 14/2010, ShUB 5/2010, RSv 35/2010

30.12.2010/1324:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 218/2010, ShUB 42/2010, RSv 246/2010

24.4.2015/483:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016. Bestämmelserna i 9 a § träder dock i kraft redan den 1 maj 2015.

RP 277/2014, ShUB 49/2014, AjUU 18/2014, RSv 315/2014

30.12.2015/1652:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 93/2015, ShUB 19/2015, RSv 94/2015

8.4.2016/230:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

Lagens 14 § 1 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2017.

På försäkringsperioder som har börjat löpa och på olycksfall som inträffat före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Lagens 3 a § tillämpas emellertid även på betalning av ersättningar för olycksfall som inträffat före lagens ikraftträdande.

RP 152/2015, ShUB 2/2016, RSv 17/2014

20.4.2018/240:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

RP 172/2017, EkUB 2/2018, RSv 22/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 (32016L0097), EUT nr L 26, 2.2.2016, s. 19, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411 (32018L0411), EUT nr L 76, 19.3.2018, s. 28

17.4.2020/240:

Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

RP 87/2019, ShUB 1/2020, RSv 12/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.