Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

19.12.2008/1030

Lag om understöd för sanering av ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (18.1.2019/114)
Tillämpningsområde

Hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund med ekonomiska svårigheter och sådana hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund som kan förutses råka i ekonomiska svårigheter kan inom ramen för de bevillningsfullmakter som fastställts i statsbudgeten beviljas understöd av Statens bostadsfonds medel.

På de understöd som avses i denna lag tillämpas dessutom statsunderstödslagen (688/2001), om inte något annat föreskrivs nedan.

2 § (18.1.2019/114)
Syfte

Syftet med beviljandet av understöd är att sanera ekonomin i hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund med ekonomiska svårigheter, att förebygga ekonomiska svårigheter i samfundet eller att minska statens risk för kreditförluster eller risken för att statens borgensansvar infrias.

3 §
Understödstagare

Understöd kan beviljas hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund som fortfarande har statligt bostadslån eller aravalån som beviljats med stöd av någon av följande lagar:

1) 1953 års lag om bostadsproduktion (488/1953),

2) 1966 års lag om bostadsproduktion (247/1966),

3) aravalagen (1189/1993), eller

4) lagen om grundförbättring av bostäder (34/1979).

Understöd kan även beviljas hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund som fortfarande har statens fyllnadsborgen för ett räntestödslån som har godkänts med stöd av någon av följande lagar:

1) lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980),

2) lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993), eller

3) lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001).

En sådan låntagare som avses i 1 mom. kan beviljas understöd också om den återstående delen av det statliga bostadslånet eller aravalånet har återbetalats med ett lån med statsborgen enligt lagen om statsborgen för återbetalning av aravalån (868/2008).

4 § (18.1.2019/114)
Förutsättningar för beviljande av understöd

Understöd kan beviljas om det behövs för att sanera ekonomin eller förebygga ekonomiska svårigheter i ett hyreshussamfund eller bostadsrättshussamfund. Understöd kan också beviljas om det behövs för att minska statens risk för kreditförluster eller risken för att statens borgensansvar infrias. Beviljande av understöd förutsätter också att de ekonomiska svårigheterna har orsakats av att bostäder stått tomma, av bostadsmarknadssituationen i området eller av något annat godtagbart skäl som inte beror på ägaren, eller att sådana orsaker kan förutses leda till ekonomiska svårigheter.

En förutsättning för beviljande av understöd är dessutom att Statskontoret har godkänt en saneringsplan för samfundet om hur samfundets ekonomi ska saneras eller hur det ska förhindras att samfundet hamnar i ekonomiska svårigheter.

5 §
Villkor för ägaren

Villkor för att understöd ska beviljas är att hyreshussamfundets eller bostadsrättshussamfundets ägare

1) sköter sitt eget ekonomiska och övriga ansvar för saneringen av ekonomin på ett långsiktigt sätt,

2) tillsammans med Statskontoret har gjort upp en sådan plan för sanering av samfundets ekonomi inom en skälig tid som också omfattar åtgärder från ägarens sida, och

3) varken genom hyror eller bruksvederlag tar ut ränta för de egna medlen under det år som understödet beviljas och under de fyra därpå följande åren eller under den längre tidsperiod som den i 2 punkten avsedda saneringsplanen täcker.

6 § (18.1.2019/114)
Understödets belopp

Understöd beviljas högst till det belopp som tillsammans med de övriga åtgärder som saneringsplanen omfattar behövs för att förebygga ekonomiska svårigheter i samfundet, för att samfundets ekonomi inom en skälig tid ska komma i balans eller för att undvika risken för statliga kreditförluster eller risken för att statens borgensansvar infrias.

7 §
Understödsgivare

Statskontoret beviljar understödet på ansökan.

8 § (7.8.2015/1054)
Ändringssökande

En sökande får söka ändring i Statskontorets beslut på det sätt som anges i statsunderstödslagen.

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning och som gäller beviljande av understöd får dock inte överklagas genom besvär.

9 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna lag upphävs lagen av den 30 juni 2000 om understöd för sanering av ekonomin i hyreshus och bostadsrättshus (657/2000) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 137/2008, MiUB 9/2008, RSv 135/2008

Ikraftträdelsestadganden:

7.8.2015/1054:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.1.2019/114:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2019.

RP 208/2018, MiUB 15/2018, RSv 178/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.