Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

19.12.2008/1005

Lag om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (19.12.2018/1175)
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs det om kraven på ekodesign för energirelaterade produkter. I fråga om kraven på energimärkning av energirelaterade produkter gäller vad som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU, nedan förordningen om energimärkning.

Syftet med denna lag är att främja hållbar utveckling genom att energieffektivitet, miljöprestanda och försörjningsberedskap i fråga om energi förbättras.

2 § (19.12.2018/1175)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på sådana produkter som avses i artikel 1 i förordningen om energimärkning och på energirelaterade produkter för vilka Europeiska unionen utfärdar produktgruppspecifika krav.

Denna lag tillämpas inte på trafikmedel som är avsedda för transport av personer eller varor.

3 § (26.11.2010/1009)
Definitioner

I denna lag avses med

1) CE-märkning märkning som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan förordningen om ackreditering och marknadskontroll,

2) ekodesign integrering av miljöaspekter i produktdesignen i syfte att förbättra den energirelaterade produktens miljöprestanda under hela dess livscykel,

3) krav på ekodesign krav som gäller en energirelaterad produkt eller designen av en energirelaterad produkt och som syftar till förbättring av produktens miljöprestanda samt krav på lämnande av uppgifter om miljöaspekter i anslutning till en energirelaterad produkt,

4) specifika krav på ekodesign ett kvantifierbart och mätbart krav på ekodesign vilket gäller en bestämd miljöaspekt av en energirelaterad produkt, till exempel energianvändning under drift, beräknat för en bestämd effekt,

5) allmänna krav på ekodesign varje krav på ekodesign på grundval av en energirelaterad produkts ekologiska profil i dess helhet, utan några fastställda gränsvärden för enskilda miljöaspekter,

6) ekologisk profil en beskrivning av den energirelaterade produktens input och output, såsom material, utsläpp och avfall, som följer en energirelaterad produkt under hela dess livscykel och som är av betydelse för dess miljöpåverkan och uttrycks i fysiska, mätbara kvantiteter,

7) livscykel de på varandra följande och sammanhängande stadier som en energirelaterad produkt genomgår från användning av råvaror till slutligt omhändertagande,

8) näringsidkare en fysisk eller juridisk person som i syfte att få inkomst eller annan ekonomisk nytta yrkesmässigt saluför, tillhandahåller, säljer eller på annat sätt i samband med sin näringsverksamhet överlåter energirelaterade produkter,

9) energirelaterad produkt en produkt som påverkar energiförbrukningen när den används och som släpps ut på marknaden eller tas i bruk, inklusive delar avsedda att ingå i energirelaterade produkter, vilka släpps ut på marknaden eller tas i bruk som enskilda delar för slutanvändare och vilkas miljöprestanda kan bedömas separat,

10) komponenter och underenheter delar som är avsedda att ingå i energirelaterade produkter och som inte släpps ut på marknaden eller tas i bruk som enskilda delar för slutanvändare eller vilkas miljöprestanda inte kan bedömas separat,

11) ibruktagande första gången en energirelaterad produkt används av en slutanvändare i Europeiska unionen,

12) importör varje fysisk eller juridisk person som inom sin näringsverksamhet släpper ut en produkt från tredjeland på Europeiska unionens marknad,

13) utsläppande på marknaden första gången en energirelaterad produkt blir tillgänglig för distribution eller användning inom Europeiska unionen, antingen mot betalning eller gratis och oberoende av försäljningsmetod,

14) besiktningsorgan ett organ som har konstaterats behörigt och som miljöministeriet eller arbets- och näringsministeriet har godkänt och som utför de uppgifter som enligt denna lag och de bestämmelser som har meddelats med stöd av den ankommer på ett besiktningsorgan,

15) produktdesign de olika processer som omvandlar de juridiska, tekniska, säkerhetsmässiga, funktionella, marknadsföringsmässiga eller andra krav som en energirelaterad produkt ska uppfylla till den tekniska specifikationen för produkten,

16) auktoriserad representant en fysisk eller juridisk person som är etablerad i någon av medlemsstaterna i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som fått skriftlig fullmakt från tillverkaren att handla på dennes vägnar när det gäller förpliktelser enligt denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

17) tillverkare varje fysisk eller juridisk person som tillverkar energirelaterade produkter vilka omfattas av denna lag och som är ansvarig för att produkterna överensstämmer med denna lag i samband med deras utsläppande på marknaden eller ibruktagande, under eget namn eller varumärke eller för eget bruk; om tillverkare enligt definitionen ovan eller importör enligt definitionen i 12 punkten saknas, ska varje fysisk eller juridisk person som på marknaden släpper ut eller tar i bruk energirelaterade produkter som omfattas av denna lag anses vara tillverkare,

18) harmoniserad standard en standard till vilken hänvisningar har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning i förteckningen över harmoniserade standarder och som preciserar de krav på produkten som baserar sig på Europeiska unionens lagstiftning,

19) miljöaspekt ett element eller en funktion hos en energirelaterad produkt som kan vara i växelverkan med miljön under produktens livscykel,

20) miljöprestanda resultatet av en tillverkares hantering av produktens miljöaspekter, så som det avspeglas i dess tekniska dokumentation,

21) miljöpåverkan varje förändring av miljön som helt eller delvis har orsakats av en energirelaterad produkt under dess livscykel.

3 a § (1.4.2022/256)
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen, och sökande av ändring i tillsynsmyndigheternas beslut finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016). Med en i den lagen avsedd ekonomisk aktör jämställs vid tillämpningen av denna lag en näringsidkare samt en produkts importör, auktoriserade representant och tillverkare.

Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i marknadskontrollförordningen.

2 kap

Krav på ekodesign för en energirelaterad produkt (26.11.2010/1009)

4 § (26.11.2010/1009)
Skyldigheter för tillverkare, auktoriserade representanter, näringsidkare och importörer

En tillverkare eller dennes auktoriserade representant ska säkerställa att en energirelaterad produkt som släpps ut på marknaden eller tas i bruk överensstämmer med kraven i denna lag.

Om tillverkaren inte är etablerad inom Europeiska unionen och inte har en auktoriserad representant, ska importören eller näringsidkaren säkerställa att en energirelaterad produkt som släpps ut på marknaden eller tas i bruk överensstämmer med kraven i denna lag.

5 § (26.11.2010/1009)
Ekodesign för energirelaterade produkter

Energirelaterade produkter ska designas så att deras miljöprestanda är så hög som möjligt under hela livscykeln.

6 § (26.11.2010/1009)
Produktgruppspecifika krav på ekodesign

I fråga om ekodesign för energirelaterade produkter tillämpas bestämmelserna i en produktgruppspecifik förordning som utfärdats av Europeiska kommissionen eller av Europaparlamentet och rådet.

I fråga om ekodesign för andra produkter än sådana energirelaterade produkter som avses i 1 mom. ska minskning av produkternas skadliga miljöpåverkan och ökning av deras energieffektivitet eftersträvas.

Genom förordning av statsrådet kan närmare produktgruppspecifika bestämmelser om ekodesign enligt 2 mom. utfärdas om

1) identifiering och bedömning av miljöaspekter samt utvärdering av förbättringar i fråga om fastställda miljöaspekter,

2) tillhandahållande av uppgifter som inverkar på hanteringen, användningen och återvinningen av en produkt,

3) bedömning av produkten under dess livscykel samt om användning av bedömningen för att utvärdera alternativa designlösningar och produktens uppnådda miljöprestanda i förhållande till riktmärken,

4) detaljerade tekniska krav på ekodesign som syftar till att förbättra en viss miljöaspekt hos en produkt.

3 kap

Energirelaterade produkters överensstämmelse med kraven (26.11.2010/1009)

7 § (19.12.2018/1175)
Bedömning av energirelaterade produkters överensstämmelse med kraven

En tillverkare eller dennes auktoriserade representant ska innan en energirelaterad produkt släpps ut på marknaden eller tas i bruk se till att en bedömning av överensstämmelse görs för att säkerställa att den energirelaterade produkten uppfyller alla krav som ställs i denna lag.

Genom förordning av statsrådet föreskrivs närmare om förfarandet för bedömning av energirelaterade produkters överensstämmelse med kraven.

8 § (19.12.2018/1175)
Försäkran om överensstämmelse

Innan en energirelaterad produkt släpps ut på marknaden eller tas i bruk ska en försäkran om att produkten överensstämmer med kraven avges. I försäkran om överensstämmelse ska tillverkaren eller dennes auktoriserade representant försäkra att den energirelaterade produkten överensstämmer med denna lag.

Den tekniska dokumentationen och försäkran om överensstämmelse ska finnas på finska eller svenska eller något annat språk som Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt.

Närmare bestämmelser om de uppgifter som ska lämnas i en försäkran om överensstämmelse utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 § (26.11.2010/1009)
CE-märkning

Innan en energirelaterad produkt släpps ut på marknaden eller tas i bruk ska den förses med CE-märkning. Tillverkaren eller dennes auktoriserade representant inom Europeiska unionen svarar för att CE-märkningen görs.

Energirelaterade produkter som ska förses med CE-märkning får inte släppas ut på marknaden utan CE-märkning.

10 § (26.11.2010/1009)
Presumtion om överensstämmelse

En energirelaterad produkt antas överensstämma med kraven, om den har försetts med CE-märkning i enlighet med bestämmelserna i 9 § och

1) harmoniserade standarder har tillämpats på produkten,

2) produkten har tilldelats EU-miljömärke i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke och miljömärkningen överensstämmer med kraven på ekodesign, eller

3) produkten har tilldelats något annat miljömärke som har godkänts genom det kommittéförfarande som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter.

11 § (26.11.2010/1009)
Undantag från kraven

En energirelaterad produkt får ställas ut eller demonstreras på en mässa, utställning eller annan liknande tillställning även om den inte överensstämmer med kraven i denna lag, om det på produkten på ett synligt sätt anges att den inte får släppas ut på marknaden eller tas i bruk förrän den uppfyller kraven i denna lag.

12 § (26.11.2010/1009)
Skyldighet att lämna uppgifter om komponenter och underenheter

En tillverkare eller dennes auktoriserade representant som släpper ut komponenter eller underenheter på marknaden eller tar dem i bruk ska lämna tillverkaren av energirelaterade produkter relevanta uppgifter om komponenternas eller underenheternas materialsammansättning och om användningen av energi, material eller andra resurser, om detta är av betydelse för ekodesignen. Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om denna informationsskyldighet.

13 § (26.11.2010/1009)
Bevarande och framläggande av uppgifter

Tillverkaren eller dennes auktoriserade representant ska hålla de dokument som anknyter till bedömningen av en energirelaterad produkts överensstämmelse med kraven och den försäkran om överensstämmelse med kraven som avgivits tillgängliga för kontroll under tio år räknat från den dag då den energirelaterade produkten slutade tillverkas. Dokumenten ska ställas till tillsynsmyndighetens förfogande inom tio dagar från den dag då en begäran om detta har tagits emot.

Om tillverkaren inte är etablerad inom Europeiska unionen och inte har en auktoriserad representant, ska importören och näringsidkaren skaffa och bevara försäkran om överensstämmelse och de tekniska dokumenten.

14 §
Information till konsumenterna

Näringsidkarna ska se till att konsumenterna har tillgång till information om en hållbar användning av den energirelaterade produkten och vid behov också om den energirelaterade produktens ekologiska profil och fördelarna med ekodesign. (26.11.2010/1009)

Närmare bestämmelser om den information som ska lämnas konsumenterna kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 kap

Krav på energimärkning av en energirelaterad produkt (26.11.2010/1009)

15 § (19.12.2018/1175)

15 § har upphävts genom L 19.12.2018/1175.

16 § (19.12.2018/1175)

16 § har upphävts genom L 19.12.2018/1175.

17 § (19.12.2018/1175)

17 § har upphävts genom L 19.12.2018/1175.

18 § (19.12.2018/1175)

18 § har upphävts genom L 19.12.2018/1175.

18 a § (19.12.2018/1175)

18 a § har upphävts genom L 19.12.2018/1175.

19 § (19.12.2018/1175)

19 § har upphävts genom L 19.12.2018/1175.

20 § (26.11.2010/1009)
Språk som används i energimärkning

Den information som ingår i energimärket och informationsbladet samt den kompletterande informationen ska finnas på finska och svenska. Om den energirelaterade produkten säljs endast i en enspråkig kommun räcker det att informationen lämnas på majoritetens språk.

5 kap

Besiktningsorgan

21 §
Godkännande av besiktningsorgan

Miljöministeriet godkänner på ansökan de besiktningsorgan som deltar i bedömningen av överensstämmelse med kraven i fråga om de energirelaterade byggprodukter som avses i 2 § samt ser till att organen anmäls till Europeiska kommission och till övriga medlemsstater i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Arbets- och näringsministeriet godkänner på ansökan de besiktningsorgan som deltar i bedömningen av överensstämmelse med kraven i fråga om andra energirelaterade produkter än de som hör till miljöministeriets ansvarsområde samt ser till att organen anmäls på det sätt som föreskrivs i detta moment. (26.11.2010/1009)

I beslutet om godkännande anger ministeriet besiktningsorganets kompetensområde, fastställer de arrangemang som sammanhänger med tillsynen över organet samt uppställer vid behov också andra begränsningar och villkor som gäller organets verksamhet och med vilka det säkerställs att uppgifterna utförs på behörigt sätt. Godkännandet av ett besiktningsorgan kan gälla tills vidare eller en viss tid.

Ett besiktningsorgan som har godkänts av en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet motsvarar ett sådant besiktningsorgan som avses i 1 mom., om motsvarande krav som de om vilka föreskrivs i 22 § har följts vid godkännandet.

22 §
Krav för godkännande av ett besiktningsorgan

Krav för att ett besiktningsorgan ska kunna godkännas är att

1) besiktningsorganet är oberoende i sin verksamhet,

2) besiktningsorganet till sitt förfogande har tillräckligt med yrkeskunnig personal, vars oberoende verksamhet har säkerställts i fråga om besiktningsorgansuppgifterna,

3) besiktningsorganet har de anordningar, redskap och system som verksamheten förutsätter,

4) besiktningsorganet har en med beaktande av verksamhetens art och omfattning tillräcklig ansvarsförsäkring eller ett annat motsvarande arrangemang som kan anses tillräckligt.

Besiktningsorganet ska vara en i Finland registrerad juridisk person eller en del av en sådan juridisk person.

Besiktningsorganet ska genom bedömning som utförs av Säkerhets- och kemikalieverkets ackrediteringsenhet (Ackrediteringstjänsten FINAS) eller något annat ackrediteringsorgan som omfattas av ackrediteringsorganens avtal om ömsesidigt erkännande av besiktningsorgan visa att det uppfyller kraven enligt 1 mom. (7.11.2014/912)

Besiktningsorganet ska till den myndighet som fattat beslutet om godkännande anmäla alla sådana förändringar som kan påverka uppfyllandet av de krav som nämns i 1 mom.

23 §
Besiktningsorganets uppgifter

Ett besiktningsorgan ska utföra de uppgifter som krävs för att påvisa överensstämmelse med kraven i fråga om de energirelaterade produkter som avses i 2 § och genom vilka det säkerställs att produkterna uppfyller kraven i denna lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. (26.11.2010/1009)

Ett besiktningsorgan kan lägga ut delåtgärder när det gäller att utföra uppgifter som avses i denna paragraf på en underleverantör, om underleverantören uppfyller minimikraven enligt 22 §.

24 §
Utförande av besiktningsuppgifter

Ett besiktningsorgan ska utföra besiktningsuppgifterna med iakttagande av god besiktningspraxis.

Besiktningsorganet ska följa utvecklingen av bestämmelser och standarder inom sitt område.

Besiktningsorganet ska samverka med andra organ inom sitt område på det sätt som det är nödvändigt för att säkerställa att rutinerna är enhetliga.

Vid fullgörandet av sådana offentliga förvaltningsuppgifter som avses i denna lag ska besiktningsorganet följa bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003).

25 § (26.11.2010/1009)
Tillsyn över besiktningsorgan och återkallande av godkännande

Miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet utövar tillsyn över de besiktningsorgan som de har godkänt. Besiktningsorganen ska årligen lämna det ministerium som utövar tillsyn över organet i fråga en berättelse om sin verksamhet.

Om ett besiktningsorgan inte uppfyller de krav som föreskrivs i 22 § eller inte följer de villkor som har ställts i det beslut som avses i 21 § eller annars handlar väsentligt i strid med gällande bestämmelser eller föreskrifter, ska det övervakande ministeriet ge besiktningsorganet en tillräckligt lång frist för att rätta till saken. Det ministerium som utövar tillsyn över besiktningsorganet ska återkalla sitt godkännande om organet inte har avhjälpt bristen inom utsatt tid.

Miljöministeriet och arbets- och näringsministeriet ska anmäla de besiktningsorgan som de har godkänt samt återkallelser av godkännande till Europeiska kommissionen och till de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

6 kap

Tillsyn

26 § (26.11.2010/1009)
Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen

Den högsta ledningen och styrningen av tillsynen över efterlevnaden av denna lag ankommer på arbets- och näringsministeriet. I fråga om energirelaterade byggprodukter ankommer den högsta ledningen och styrningen dock på miljöministeriet.

27 § (1.4.2022/256)
Tillsynsmyndighet

Bestämmelser om den myndighet som övervakar att de energirelaterade produkterna överensstämmer med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den finns i 4 § 1 mom. i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter.

28 § (1.4.2022/256)

28 § har upphävts genom L 1.4.2022/256.

29 § (1.4.2022/256)

29 § har upphävts genom L 1.4.2022/256.

30 § (21.12.2010/1269)
Rätt att få en energirelaterad produkt för undersökning och provning

Säkerhets- och kemikalieverket har rätt att få en energirelaterad produkt för undersökning och provning, om det behövs med tanke på tillsynen över efterlevnaden av denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Säkerhets- och kemikalieverket kan anlita utomstående sakkunniga vid undersökning och provning samt vid bedömning av överensstämmelse med kraven.

Säkerhets- och kemikalieverket ska ersätta en i 1 mom. avsedd energirelaterad produkt som tas för undersökning och provning enligt gängse pris, om tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller näringsidkaren kräver det och om produkten inte strider mot denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Om en energirelaterad produkt inte uppfyller kraven i denna lag eller de bestämmelser som utfärdats med stöd av den, får Säkerhets- och kemikalieverket ålägga tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller näringsidkaren att ersätta de direkta och behövliga kostnaderna för anskaffningen, undersökningen och provningen enligt gängse pris.

31 § (1.4.2022/256)

31 § har upphävts genom L 1.4.2022/256.

32 § (1.4.2022/256)

32 § har upphävts genom L 1.4.2022/256.

33 §
Besiktningsorganens skyldighet att lämna uppgifter

Utan hinder av sekretessen enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet är besiktningsorganen skyldiga att

1) ge andra besiktningsorgan som avses i denna lag de uppgifter som behövs för besiktningsorganens samarbete,

2) ge Säkerhets- och kemikalieverket sådana uppgifter som behövs för tillsynen. (21.12.2010/1269)

34 § (21.12.2010/1269)
Åtgärder när en energirelaterad produkt inte överensstämmer med kraven

Om Säkerhets- och kemikalieverket har anledning att misstänka eller konstaterar att en energirelaterad produkt eller dokumenten och uppgifterna om den inte överensstämmer med kraven i denna lag, har verket rätt att

1) tillfälligt eller permanent begränsa utsläppande på marknaden eller ibruktagande av den energirelaterade produkten,

2) tillfälligt eller permanent förbjuda ibruktagande av den energirelaterade produkten och saluförande, försäljning eller annan överlåtelse av produkten,

3) på det sätt som verket bestämmer kräva att tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller näringsidkaren avhjälper bristerna i den energirelaterade produkten så att produkten, dokumenten och de uppgifter som ges om den uppfyller de krav som ställs i denna lag och med stöd av den,

4) bestämma att en energirelaterad produkt som innehas av tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller näringsidkaren ska förstöras, i det fall att det förbud eller den begränsning som avses i 1 –3 punkten inte kan anses vara en tillräcklig åtgärd; om det dock inte anses ändamålsenligt att den energirelaterade produkten förstörs, kan Säkerhets- och kemikalieverket bestämma hur det annars ska förfaras med produkten.

Tillverkaren, den auktoriserade representanten, importören eller näringsidkaren ska för Säkerhets- och kemikalieverket inom den tid som verket utsatt lägga fram en utredning om hur det åläggande som fogats till förbudet eller begränsningen enligt 1 mom. 1 och 2 punkten eller kravet enligt 1 mom. 3 punkten har verkställts.

Om Säkerhets- och kemikalieverket har anledning att misstänka att uppgifterna enligt 17 § i energimärken eller informationsblad inte överensstämmer med denna lag, ska verket av den energirelaterade produktens tillverkare, dennes auktoriserade representant, importören eller näringsidkaren kräva en utredning om sanningsenligheten i nämnda uppgifter.

35 §
Handräckning

Polisen och tullmyndigheten ska vid behov ge handräckning vid tillsynen över efterlevnaden av denna lag.

7 kap

Tvångsmedel och påföljder

36 § (21.12.2010/1269)
Administrativa tvångsmedel

Säkerhets- och kemikalieverket kan förena ett förbud eller åläggande som det meddelat med stöd av denna lag med vite eller med hot om tvångsutförande eller avbrytande på det sätt som föreskrivs i viteslagen (1113/1990).

37 § (19.12.2018/1175)
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot

1) skyldigheten avseende design av produkter enligt bestämmelser som utfärdats med stöd av 6 § 3 mom.,

2) skyldigheten enligt 7 § att sörja för bedömningen av överensstämmelse med kraven,

3 punkten har upphävts genom L 1.4.2022/256. (1.4.2022/256)

4) tillverkares eller deras representanters skyldighet enligt 12 § att lämna uppgifter,

5) skyldigheten enligt 13 § 1 mom. att tillgänglighålla information,

6) skyldigheten enligt 14 § att tillgänglighålla information om en hållbar användning av den energirelaterade produkten, om den energirelaterade produktens ekologiska profil och fördelarna med ekodesign,

7) besiktningsorgans skyldighet enligt 33 § att lämna uppgifter, (1.4.2022/256)

8) skyldigheten enligt artikel 3.1–3.5 i förordningen om energimärkning att leverera tryckta etiketter och ett produktinformationsblad, att fästa ett energimärke, att säkerställa att etiketter och produktinformationsblad är korrekta, att så snart en enhet av en modell är i bruk begära ett medgivande för alla ändringar som skulle ha en negativ inverkan på parametrarna på enhetens energieffektivitetsetikett såsom de fastställs i den relevanta produktgruppspecifika rättsakten eller att förhindra utsläppande på marknaden av produkter som är utformade så att en modells prestanda automatiskt ändras under provningsförhållanden,

9) återförsäljares skyldighet enligt artikel 5.1 a i förordningen om energimärkning att visa etiketten,

10) leverantörers eller återförsäljares hänvisningsskyldighet enligt artikel 6.1 a i förordningen om energimärkning, rättelseskyldighet enligt artikel 6.1 b, förbudet enligt artikel 6.1 c mot att tillhandahålla eller visa andra etiketter, märken, symboler eller påskrifter när det gäller produkter som omfattas av produktgruppspecifika rättsakter, förbudet enligt artikel 6.1 d mot att tillhandahålla eller visa efterliknande etiketter när det gäller produkter som inte omfattas av produktgruppspecifika rättsakter eller förbudet enligt artikel 6.1 e mot att tillhandahålla eller visa efterliknande etiketter när det gäller produkter som inte är energirelaterade,

11) skyldigheten enligt 20 § att använda finska och svenska,

12) leverantörers skyldighet beträffande produktdatabasen enligt artiklarna 4.1 och 4.2 i förordningen om energimärkning att innan de på marknaden släpper ut en enhet av en ny modell som omfattas av en produktgruppspecifik rättsakt föra in information om den nya modellen, såsom denna anges i bilaga I, i produktdatabasens offentliga del och efterlevnadsdelen eller att göra en elektronisk version av den tekniska dokumentationen tillgänglig för granskning inom tio dagar från mottagandet av en begäran från marknadskontrollmyndigheterna eller kommissionen, leverantörers skyldighet enligt artikel 4.4. att i databasen ange när de inte längre släpper ut enheter av en modell på marknaden, skyldigheten enligt artikel 4.6 att efter det att den sista enheten av en modell har släppts ut på marknaden behålla informationen om denna modell i produktdatabasens efterlevnadsdel under en period på 15 år eller någon annan föreskriven tid och att behålla informationen i databasens offentliga del, eller

13) en begränsning eller ett förbud eller föreläggande som avses i 34 §,

14) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, auktoriserad representant eller leverantör av distributionstjänster att kontrollera att EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation har upprättats, hålla försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgängliga för Säkerhets- och kemikalieverket i tio år samt att säkerställa att Säkerhets- och kemikalieverket på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen, (1.4.2022/256)

15) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att på en motiverad begäran från en marknadskontrollmyndighet ge den myndigheten all information och dokumentation som behövs för att visa att produkten överensstämmer med kraven, (1.4.2022/256)

16) skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att informera marknadskontrollmyndigheten om en produkt som utgör en risk, (1.4.2022/256)

17) skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen för en tillverkare, importör, auktoriserad representant eller leverantör av distributionstjänster att se till att omedelbara behövliga korrigerande åtgärder vidtas om en produkt inte överensstämmer med de krav som gäller den eller, om detta inte är möjligt, att minska de risker som den produkten medför, (1.4.2022/256)

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om krav på ekodesign för och energimärkning av produkter dömas till böter.

Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har meddelats med stöd av denna lag och som förenats med vite får inte med stöd av 1 mom. dömas till straff för samma gärning.

Bestämmelser om CE-märkningsförseelse finns i lagen om CE-märkningsförseelse (187/2010).

8 kap

Särskilda bestämmelser

38 §
Avgifter

Avgifter enligt denna lag tas ut till staten enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

39 § (13.11.2020/788)
Sökande av ändring i ett ministeriums och Säkerhets- och kemikalieverkets beslut

Omprövning får begäras i fråga om andra beslut av ett ministerium och av Säkerhets- och kemikalieverket än beslut som gäller återkallande av godkännande av besiktningsorgan och beslut som avses i 34 §. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ett beslut som ett ministerium eller Säkerhets- och kemikalieverket har fattat med stöd av denna lag ska iakttas oberoende av ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

40 § (13.11.2020/788)
Sökande av ändring i ett besiktningsorgans beslut

Omprövning får begäras i fråga om ett besiktningsorgans beslut om överensstämmelseintyg eller besiktningsintyg. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

9 kap

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

41 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Bestämmelserna om energimärkning tillämpas inte på sådana energirelaterade produkter vars tillverkning har upphört och som släppts ut på marknaden innan Europeiska kommissionens rättsakt om energimärkning av produktgruppen i fråga ska börja tillämpas. (19.12.2018/1175)

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

42 §
Bestämmelse om upphävande

Genom denna lag upphävs

1) lagen av den 19 december 1997 om anordningars energieffektivitet (1241/1997) jämte ändringar, och

2) Republikens presidents förordning av den 5 januari 1996 om genomförande av Europeiska gemenskapernas direktiv om luftburet buller från hushållsapparater (9/1996).

Om det i någon annan lag eller i en förordning hänvisas till lagen om anordningars energieffektivitet, som gällde när denna lag trädde i kraft, ska den här lagen tillämpas i dess ställe.

43 § (19.12.2018/1175)

43 § har upphävts genom L 19.12.2018/1175.

RP 163/2008, EkUB 25/2008, MiUU 32/2008, RSv 206/2008, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG, (32005L0032); EGT nr L 191, 22.7.2005, s. 29, Rådets direktiv 92/75/EEG, (31992L0075); EGT nr L 297, 13.10.1992, s. 16, Rådets direktiv 92/42/EEG, (31992L0042); EGT nr L 167, 22.6.1992, s. 17, Rådets direktiv 93/68/EEG, (31993L0068); EGT nr L 220, 30.8.1993, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

26.11.2010/1009:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010. Lagens 18 § 2 mom. och 18 a § tillämpas dock först från och med den 20 juli 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 109/2010, EkUB 25/2010, RSv 188/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG (32009L0125); EUT nr L 285, 31.10.2009, s. 10, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125 /EG (32010L0030); EUT nr L 153, 18.6.2010, s. 1

21.12.2010/1269:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

RP 173/2010, EkUB 27/2010, RSv 200/2010

7.11.2014/912:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 163/2014, EkUB 15/2014, RSv 115/2014

7.8.2015/1012:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

19.12.2018/1175:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

RP 187/2018, EkUB 20/2018, RSv 149/2018

13.11.2020/788:

Denna lag träder i kraft den 23 november 2020.

RP 104/2020, EkUB 25/2020, RSv 126/2020, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EY (32009L0125); EUT L 285, 31.10.2009, s. 10–35, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1369 (32017R1369); EUT L 198, 28.7.2017, s. 1–23

1.4.2022/256:

Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.

RP 139/2021, EkUB 2/2022, RSv 7/2022, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 2017/1369 (32017R1369); EUTL L 198, 28.7.2017, s. 1, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EY (32009L0125); EUT L 285, 31.10.2009, s. 10

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.