Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

19.12.2008/879

Lag om Finansinspektionens tillsynsavgift

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (14.12.2012/758)
Avgiftsskyldiga

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är

1) tillsynsobjekt enligt 4 § 1 mom., utländska tillsynsobjekts filialer enligt 4 § 5 mom., fonder och pensionsanstalter enligt 4 § 6 mom. och företag i tredjeländer som tillhandahåller tjänster utan filialetablering enligt 5 § 36 punkten i lagen om Finansinspektionen (878/2008), (26.3.2021/271)

2) sådana utländska EES-fondbolag enligt 24 kap. 3 § i lagen om placeringsfonder (213/2019) som inte har filial i Finland och som förvaltar en placeringsfond i Finland samt sådana EES-baserade AIF-förvaltare enligt 19 kap 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) som inte har filial i Finland och som förvaltar AIF-fonder i Finland, (22.2.2019/217)

3) den som tillhandahåller betaltjänster i enlighet med 7 § i lagen om betalningsinstitut (297/2010), den som ger ut elektroniska pengar i enlighet med 7 a § i den lagen och den som tillhandahåller kontoinformationstjänster i enlighet med 7 b § i den lagen, (14.12.2017/894)

4) emittenter av värdepapper som på ansökan har tagits upp till handel i Finland på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017), (28.12.2017/1076)

5) finländska bolag vars emitterade värdepapper på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland,

6) clearingmedlemmar enligt 1 kap. 3 § 8 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017) och kontoförvaltare enligt 10 punkten i samma paragraf, (16.6.2017/359)

7) emittenter av värdepapper som på ansökan har tagits upp till handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument,

8) fastighetsfonder enligt lagen om fastighetsfonder (1173/1997),

9) Olycksfallsförsäkringscentralen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), (29.12.2016/1443)

10) Trafikförsäkringscentralen enligt lagen om Trafikförsäkringscentralen (461/2016) och trafik- och patientskadenämnden enligt lagen om trafik- och patientskadenämnden (959/2019), (22.8.2019/964)

11) Patientförsäkringscentralen enligt lagen om Patientförsäkringscentralen (949/2019), (22.8.2019/964)

12) Pensionsskyddscentralen enligt lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006),

13) Miljöförsäkringscentralen enligt lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998),

14) Utbildningsfonden enligt lagen om Utbildningsfonden (1306/2002),

15) försäkringsmäklare och sidoverksamma försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018) samt sådana försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare som är registrerade i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland och som har filial i Finland, (20.4.2018/242)

16) sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021) som har filial i Finland, (19.11.2021/955)

17) tredjeländers kreditinstituts representationer, (12.4.2013/255)

18) finansiella motparter enligt artikel 2.8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EMIR-förordningen), icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9 och pensionssystem enligt artikel 2.10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland, (7.3.2014/171)

19) verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen, (25.8.2016/738)

20) leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster enligt 3 § 1 punkten i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster (203/2022), (1.4.2022/206)

21) den som är registrerad enligt 6 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016) och en sådan förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom som är registrerad i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland och har filial i Finland, (25.8.2017/576)

22) registrerade ombud som avses i lagen om ombud för obligationsinnehavare (574/2017), (28.12.2017/1076)

23) referensvärdesadministratörer som avses i 5 § 32 punkten i lagen om Finansinspektionen, (14.12.2018/1111)

24) den som enligt 4 § 2 mom. 13 punkten i lagen om Finansinspektionen utför kontroll av värdepapperisering, (26.4.2019/575)

25) tillhandahållare av virtuella valutor som avses i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019), (16.2.2023/185)

26) näringsidkare som avses i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023), med undantag av näringsidkare som omfattas av tillämpningsområdet för 2 § i den lagen. (16.2.2023/185)

Finansinspektionen svarar för debiteringen av tillsynsavgiften. Avgiften ska betalas till Finlands Bank.

I lagen om Finansinspektionen föreskrivs om åtgärdsavgifter till Finansinspektionen.

1 a § (29.12.2016/1443)
Definitioner

I denna lag avses med

1) filial till EES-kreditinstitut, i kategori I, filialer med en marknadsandel i Finland under 2 procent mätt med inlåning från allmänheten,

2) filial till EES-kreditinstitut, i kategori II, filialer med en marknadsandel i Finland på minst 2 men högst 10 procent mätt med inlåning från allmänheten,

3) filial till EES-kreditinstitut, i kategori III, filialer med en marknadsandel i Finland på över 10 procent mätt med inlåning från allmänheten,

4) kalkylmässig balansräkning för en filial till EES-kreditinstitut beloppet av filialens totala tillgångar som beräknas på grundval av de uppgifter som lämnas i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 om tekniska standarder för genomförande av instituts tillsynsrapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013,

5) kalkylmässig balansräkning för filialer till tredjeländers kreditinstitut det belopp av filialens totala tillgångar som motsvarar beloppet enligt 4 punkten.

2 §
Tillsynsavgift

Tillsynsavgiften bestäms för varje kalenderår som en grundavgift, proportionell avgift eller kombinerad grundavgift och proportionell avgift i enlighet med denna lag.

Grundavgiften är en fast avgift i euro.

Den proportionella avgiften beräknas i enlighet med denna lag på basis av balansomslutningen, de förvaltade placeringsfondernas eller AIF-fondernas sammanlagda tillgångar, omsättningen eller medlemsavgiftsintäkterna enligt den avgiftsskyldiges senast fastställda bokslut. Som ett värdepappersföretags omsättning betraktas de sammanlagda intäkterna enligt resultaträkningen, inklusive nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet. Om nettoavkastningen är negativ antecknas den som noll. Vad som i denna lag föreskrivs om AIF-förvaltare och om de av dem förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar ska på motsvarande sätt tillämpas på fastighetsfonder och deras tillgångar. Om ett betalningsinstitut bedriver också sådan annan affärsverksamhet som avses i 9 § 2 mom. i lagen om betalningsinstitut ska som dess omsättning betraktas andelen av andra betaltjänster än utgivning av elektroniska pengar i förhållande till hela betalningsinstitutets omsättning. Om ett institut för elektroniska pengar tillhandahåller också andra betaltjänster eller bedriver också sådan annan affärsverksamhet som avses i 9 § 2 mom. i lagen om betalningsinstitut ska som dess balansomslutning betraktas andelen av utestående elektroniska pengar i förhållande till hela institutets balansomslutning. Vid fastställandet av andelen tillämpas bestämmelserna i 30 a § i lag om betalningsinstitut. (7.3.2014/171)

Om avgiftsskyldighet uppkommer på fler än en av de grunder som nämns i denna lag ska avgiften tas ut endast en gång och enligt den grund som ger den högsta avgiften, om inte något annat föreskrivs nedan.

3 § (7.3.2014/171)
Företagsomstruktureringars inverkan på den proportionella avgiften

Om ett annat företag har fusionerats med det avgiftsskyldiga företaget efter den senast avslutade räkenskapsperioden, ska det överlåtande företagets balansomslutning, omsättning, medlemsavgiftsintäkter eller de tillgångar som det förvaltar, beroende på grunden för fastställande av det avgiftsskyldiga företagets tillsynsavgift, beaktas när den proportionella avgiften fastställs för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan registreringen av fusionen och kalenderårets utgång.

Om den avgiftsskyldige efter den senast avslutade räkenskapsperioden har övertagit ett annat företags eller en annan filials försäkringsbestånd, pensionsansvar eller övriga affärsverksamhet, ska det överlåtande företagets eller den överlåtande filialens balansomslutning, omsättning eller de tillgångar som det förvaltar, beroende på grunden för fastställande av det avgiftsskyldiga företagets tillsynsavgift, beaktas när den övertagande avgiftsskyldiges proportionella avgift fastställs för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan mottagandet av affärsverksamheten och kalenderårets slut. Om den avgiftsskyldige har övertagit endast en del av ett annat företags eller en annan filials affärsverksamhet, ska det överlåtande företagets eller den överlåtande filialens balansomslutning, omsättning eller de tillgångar som det förvaltar, beroende på grunden för fastställande av det avgiftsskyldiga företagets tillsynsavgift, beaktas vid fastställandet av den proportionella avgiften endast enligt hur stor andel som den överlåtna delen av affärsverksamheten utgör av det överlåtande företagets eller den överlåtande filialens hela affärsverksamhet. På motsvarande sätt ska den överlåtna affärsverksamheten eller en del av den inte beaktas när den proportionella avgiften för den tid som avses i detta moment bestäms för det företag eller den filial som har överlåtit hela eller en del av affärsverksamheten.

Om en placeringsfond som förvaltas av ett annat fondbolag har fusionerats med en placeringsfond som förvaltas av ett fondbolag enligt lagen om placeringsfonder efter det senast utgångna kalenderåret så som föreskrivs i 16 kap. i lagen om placeringsfonder, ska den överlåtande placeringsfondens tillgångar beaktas när den proportionella avgiften för det sistnämnda fondbolaget bestäms för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan tidpunkten för meddelandet om verkställd fusion enligt 16 kap. 13 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder och kalenderårets utgång. På motsvarande sätt ska den överlåtande placeringsfondens tillgångar inte beaktas när den proportionella avgiften för den tid som avses i detta moment bestäms för det fondbolag som har förvaltat den placeringsfond som fusionerats. Vad som i detta moment föreskrivs om fondbolag och placeringsfonder ska tillämpas också på specialplaceringsfonder och på AIF-förvaltare som förvaltar sådana. (22.2.2019/217)

Om förvaltningen av en placeringsfond som förvaltats av ett annat fondbolag (överlåten placeringsfond) har överlåtits till ett fondbolag efter det senast utgångna kalenderåret så som föreskrivs i 18 kap. i lagen om placeringsfonder, ska den överlåtna placeringsfondens tillgångar beaktas när den proportionella avgiften för det sistnämnda fondbolaget bestäms för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan verkställighetstidpunkten för överlåtelsen av förvaltningen och kalenderårets utgång. På motsvarande sätt ska den överlåtna placeringsfondens tillgångar inte beaktas när den proportionella avgiften för den tid som avses i detta moment bestäms för det fondbolag vars placeringsfond har överlåtits. Vad som i detta moment föreskrivs om fondbolag och placeringsfonder ska tillämpas också på specialplaceringsfonder och AIF-förvaltare som förvaltar sådana. (22.2.2019/217)

Om ett företag efter den senast avslutade räkenskapsperioden har delats i två eller flera företag så att minst ett av de övertagande företagen är avgiftsskyldigt, ska den proportionella andel av det ursprungliga företagets balansomslutning, omsättning eller förvaltade tillgångar som motsvarar förhållandet mellan de nettotillgångar som erhållits från det ursprungliga företaget och det ursprungliga företagets nettotillgångar före delningen, beroende på grunden för fastställande av det avgiftsskyldiga företagets tillsynsavgift, beaktas när den proportionella avgiften för respektive övertagande avgiftsskyldigt företag bestäms för de månader som helt eller delvis infaller mellan registreringen av delningen och kalenderårets utgång. Om det ursprungliga företaget är avgiftsskyldigt och om det inte upplöses i samband med delningen, ska den proportionella andelen av det ursprungliga företagets balansomslutning, omsättning eller förvaltade tillgångar som motsvarar förhållandet mellan de vid delningen överlåtna nettotillgångarna och företagets nettotillgångar före delningen, beroende på grunden för fastställande av det avgiftsskyldiga företagets tillsynsavgift, inte beaktas när den proportionella avgiften för det ursprungliga företaget bestäms för de kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan registreringen av delningen och kalenderårets utgång.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om företag gäller också andra juridiska personer.

4 § (14.12.2012/758)
Proportionell tillsynsavgift

Avgiftsgrunden för en proportionell tillsynsavgift, avgiften i procent av avgiftsgrunden och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

AvgiftsskyldigaAvgiftsgrundAvgiftsbelopp i procent av avgiftsgrunden
inlåningsbank enligt kreditinstitutslagen (610/2014)balansomslutning0,0027
kreditföretag enligt kreditinstitutslagenbalansomslutning0,0027
andra betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut än institut för elektroniska pengaromsättning0,24
institut för elektroniska pengar enligt lagen om betalningsinstitutbalansomslutning0,0027
skadeförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008)balansomslutning x 40,0027
livförsäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagenbalansomslutning0,0027
specialföretag enligt försäkringsbolagslagenbalansomslutning0,0027
arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997)balansomslutning0,0027
försäkringsförening enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987)balansomslutning x 40,0027
pensionsstiftelser och pensionskassor enligt lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (951/2021)balansomslutning0,0027
tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassorbalansomslutning0,0027
sjukkassa enligt lagen om försäkringskassor (948/2021)balansomslutning x 40,0027
annan försäkringskassa enligt lagen om försäkringskassor än sjukkassabalansomslutning0,0027
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006)balansomslutning0,0027
Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006)balansomslutning x 0,40,0027
Sysselsättningsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och Utbildningsfondenbalansomslutning0,0027
Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984)balansomslutning x 40,0027
statens pensionsfond enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006), pensionsanstalten Keva enligt lagen om Keva (66/2016), kyrkans pensionsfond enligt kyrkolagen (1054/1993) och Statens kärnavfallshanteringsfond enligt kärnenergilagen (990/1987)balansomslutning x 0,40,0027
filialer till utländska EES-kreditinstitut i kategori Ikalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut0,0009
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori IIkalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut0,0014
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori IIIkalkylmässig balansomslutning för filialer till EES-kreditinstitut0,0018
filialer till tredjeländers kreditinstitutkalkylmässig balansomslutning för filialer till tredjeländers kreditinstitut0,0027
filialer till andra utländska betalningsinstitut än betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EESomsättning0,10
filialer till sådana utländska betalningsinstitut som motsvarar institut för elektroniska pengar vars hemstat hör till EESbalansomslutning0,0009
fondbolag enligt lagen om placeringsfonderde av fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar0,0021
tilläggsavgift för fondbolag som tillhandahåller kapitalförvaltning eller investeringsrådgivningkapitalförvaltningens och investeringsrådgivningens omsättning0,32
auktoriserade AIF-förvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonderde av AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar0,0021
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som tillhandahåller tjänster enligt 3 kap. 2 § 2 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller anknytande tjänster enligt lagens 3 kap. 3 §omsättningen från dessa funktioner0,32
företag som med auktorisation i Finland förvaltar både placeringsfonder och AIF-fonderde av företaget i Finland förvaltade placeringsfondernas och AIF-fondernas sammanlagda tillgångar0,0021
börser enligt lagen om handel med finansiella instrumentomsättning1,24 och minst 50 000 euro
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 1 och 3 mom. i lagen om investeringstjänster (747/2012)omsättning0,32
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 2 mom. i lagen om investeringstjänsteromsättning0,10
arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassormedlemsavgiftsintäkter0,63
filialer till utländska EES-värdepappersföretagomsättning0,14
filialer till värdepappersföretag i tredjeländeromsättning0,32
filialer till utländska EES-fondbolag som inte förvaltar en placeringsfond i Finlandomsättning0,14
filialer till utländska EES-fondbolag som förvaltar en placeringsfond i Finlandde av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar0,0017
utländska EES-fondbolag som inte har filial i Finland och som förvaltar en placeringsfond i Finlandde av det utländska fondbolaget i Finland förvaltade placeringsfondernas sammanlagda tillgångar0,0017
tilläggsavgift för AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder etablerade i en EES-stat eller ett tredjelandde av AIF-förvaltaren utomlands förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar0,0010
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som inte förvaltar AIF-fonder i Finlandomsättning0,14
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare som förvaltar AIF-fonder i Finlandde av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar0,0017
EES-baserade AIF-förvaltare som inte har filial i Finland och som förvaltar AIF-fonder i Finlandde av den EES-baserade AIF-förvaltaren i Finland förvaltade AIF-fondernas sammanlagda tillgångar0,0017
filialer till AIF-förvaltare etablerade i tredjelandomsättning0,32
filialer till tredjeländers försäkringsbolagpremieintäkter0,029
leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster enligt 3 § 1 punkten i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänsteromsättning0,1
(1.4.2022/206)

Proportionell tillsynsavgift tas ut av tillsynsobjekt till utgången av det kalenderår då tillsynsobjektets verksamhetstillstånd har återkallats eller tillsynsobjektets rätt att bedriva verksamhet annars har upphört. Av försäkringsanstalter och pensionsanstalter ska proportionell tillsynsavgift emellertid tas ut till utgången av den kalendermånad då anstaltens hela försäkringsbestånd eller pensionsansvar har överlåtits till en annan försäkringsanstalt eller pensionsanstalt eller då de åtaganden som sammanhänger med anstaltens försäkringsverksamhet annars bevisligen har retts ut.

5 § (14.12.2012/758)
Grundavgiften för avgiftsskyldiga som betalar proportionell tillsynsavgift

Beloppet i euro av den grundavgift som ska betalas utöver den i 4 § avsedda proportionella tillsynsavgiften och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

AvgiftsskyldigaGrundavgift i euro
affärsbanker enligt lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), sparbanksaktiebolag enligt sparbankslagen (1502/2001) och andelsbanksaktiebolag enligt lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013)6 420
annat kreditinstitut2 140
tilläggsavgift för kreditinstitut vars provisionsintäkter överstiger finansnetto9 630
betalningsinstitut2 140
försäkringsbolag6 420
specialföretag enligt försäkringsbolagslagen2 140
försäkringsföreningar1 070
pensionsstiftelser och pensionskassor, tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor1 284
försäkringskassor856
arbetslöshetskassor6 420
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, Sjömanspensionskassan, Sysselsättningsfonden och Utbildningsfonden6 420
Olycksfallsförsäkringscentralen, Trafikförsäkringscentralen, Patientförsäkringscentralen, Miljöförsäkringscentralen och stödkassan för arbetslöshetskassorna1 284
statens pensionsfond, Statens kärnavfallshanteringsfond, pensionsanstalten Keva och kyrkans pensionsfond16 050
filialer till tredjeländers kreditinstitut3 210
filialer till utländska EES-kreditinstitut i kategori I2 140
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori II3 210
filialer till utländska EES-kreditinstitut, i kategori III4 301
fondbolag4 280
företag som är auktoriserade AIF-förvaltare4 280
företag som är auktoriserade som AIF-förvaltare och fondbolag6 420
företag som är auktoriserade som fondbolag och som är registreringsskyldiga enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder4 815
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 1 och 3 mom. i lagen om investeringstjänster6 420
värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § 2 mom. i lagen om investeringstjänster1 070
filialer till utländska EES-värdepappersföretag2 140
filialer till värdepappersföretag i tredjeländer3 210
filialer till utländska betalningsinstitut vars hemstat hör till EES1 070
filialer till utländska EES-fondbolag2 140
filialer till EES-baserade AIF-förvaltare2 140
filialer till AIF-förvaltare etablerade i tredjeland3 210
filialer till tredjeländers försäkringsbolag3 210
sådana leverantörer av datarapporteringstjänster som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, och som Finansinspektionen utöver tillsyn över med stöd av artikel 27b.1 andra stycket i den nämnda förordningen10 700
leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster enligt 3 § 1 punkten i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster2 140
sådana värdepappersföretag enligt 6 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster som dessutom driver en multilateral handelsplattform som baseras på teknik för distribuerade liggare (DLT) eller ett DLT-baserat handels- och avvecklingssystem30 000
sådana börser enligt lagen om handel med finansiella instrument som dessutom driver en DLT-baserad multilateral handelsplattform eller ett DLT-baserat handels- och avvecklingssystem30 000
(23.3.2023/369)

Grundavgift tas inte ut av börser. (16.6.2017/359)

6 § (14.12.2012/758)
Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga

Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga bestäms som följer:

AvgiftsskyldigaGrundavgift i euro
värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet278 200
den gamla insättningsgarantifond som avses i lagen om ändring av kreditinstitutslagen (1199/2014)12 840
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen2 140
juridiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut1 070
fysiska personer som tillhandahåller tjänster som avses i 7, 7 a och 7 b § i lagen om betalningsinstitut214
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investeringstjänster3 210
enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder registreringsskyldiga AIF-förvaltare som inte är auktoriserade som fondbolag1 070
den som bedriver verksamhet med stöd av ett undantag enligt 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder2 140
förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder3 210
förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder3 210
företag som är förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder5 350
särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder2 140
centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010)6 420
kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004)10 700
börsers och värdepapperscentralers holdingföretag10 700
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag1 070
försäkringsmäklare och sidoverksamma försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsdistribution1 070 och en höjning med 193 euro för varje registrerad försäkringsmäklare som är anställd hos ett försäkringsmäklarföretag eller hos en enskild näringsidkare vid utgången av året före det då tillsynsavgiften bestäms
kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet6 420
centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet160 500
clearingmedlemmar enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet12 840
clearingfonder enligt 2 kap. 9 § 2 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 4 kap. 5 § i den lagen2 140
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument16 585 och en höjning med 17 120 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument
finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland13 375
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna lag eller när emittenten inte har hemort i Finland11 235 och en höjning med 11 770 euro om det finns en likvid marknad för aktierna enligt artikel 2.17 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument
emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepappren i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument3 210
finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland3 210
emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument4 280
emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument1 070
finländska kreditförmedlare som är registrerade enligt 6 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna inte är ombud för någon kreditgivare1 200
Pensionsskyddscentralen10 700
trafikskadenämnden och patientskadenämnden1 070
verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen19 260
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995)1 070
sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor som har filial i Finland1 070
tredjeländers kreditinstituts representationer1 070
sådana försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution som är registrerade i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland och som har filial i Finland321
finansiella motparter enligt artikel 2 led 8 i EMIR-förordningen, icke-finansiella motparter enligt artikel 2 led 9 och pensionssystem enligt artikel 2 led 10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland10 700
utländska kreditförmedlare enligt 2 § 1 mom. 6 punkten i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, när förmedlarna har filial i Finland400
registrerade ombud enligt lagen om ombud för obligationsinnehavare2 140
godkända publiceringsarrangemang eller godkända rapporteringsmekanismer enligt 4 § 2 mom. 15 punkten i lagen om Finansinspektionen10 700
referensvärdesadministratörer enligt 5 § 32 punkten i lagen om Finansinspektionen3 000
referensvärdesadministratörer enligt 4 § 4 mom. 10 punkten i lagen om Finansinspektionen5 000
de som enligt 4 § 2 mom. 13 punkten i lagen om Finansinspektionen utför kontroll av värdepapperisering5 000
sådana i 5 kap. 7 § i lagen om investeringstjänster avsedda tredjelandsföretag som tillhandahåller tjänster utan filialetablering3 210
tillhandahållare av virtuella valutor2 140
sådana värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet som dessutom driver ett avvecklingssystem som baseras på teknik för distribuerade liggare (DLT) eller ett DLT-baserat handels- och avvecklingssystem308 200
referensvärdesadministratörer enligt 4 § 4 mom. 10 punkten i lagen om Finansinspektionen12 000
(23.3.2023/369)

Om ett holdingföretag samtidigt är en annan koncerns dotterföretag tas det inte ut någon avgift av moderföretaget på samma grund. Om ett holdingföretag samtidigt är värdepappersemittent ska avgift tas ut av företaget på båda grunderna.

Annan avgift enligt denna paragraf än sådan som ska påföras dem som avses i artikel 2.8–2.10 i EMIR-förordningen gäller också avgiftsskyldiga som avses i 4 §. Om en aktieemittent har emitterat också andra värdepapper som avses i denna paragraf ska avgift tas ut hos den avgiftsskyldige på vardera grunden. (12.4.2013/255)

En icke-finansiell motpart som avses i artikel 2.9 i EMIR-förordningen är skyldig att betala avgift med stöd av denna paragraf för de månader under vilka värdet på den clearingtröskel som anges i artikel 10.3 i EMIR-förordningen har överskridits. (12.4.2013/255)

En avgift enligt denna paragraf som ska påföras dem som avses i artikel 2.8–2.10 i EMIR-förordningen gäller inte dem som har anmält sig till Finansinspektionens register enligt 5 kap. 1 och 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. (7.3.2014/171)

7 §
Sänkning av tillsynsavgiften

Om de belopp som tas ut i form av tillsynsavgifter tillsammans med Finansinspektionens övriga intäkter sannolikt skulle överstiga 95 procent av kostnaderna enligt Finansinspektionens godkända budget (överskott), ska Finansinspektionen vid behov fastställa tillsynsavgiften enligt 8 § så nedsatt att det sannolikt inte uppkommer något överskott på över fem procent av de nämnda kostnaderna.

Vid tillämpningen av 1 mom. ska som ökning av intäkterna beaktas under tidigare år uppkomna överskott och som minskning av intäkterna det belopp varmed det som tillsynsavgifter uttagna beloppet tillsammans med Finansinspektionens övriga intäkter har understigit 95 procent av kostnaderna enligt Finansinspektionens godkända budget.

Finansinspektionen ska sänka alla avgiftsskyldigas tillsynsavgift med ett lika stort proportionellt belopp.

8 §
Bestämmande av tillsynsavgift

Tillsynsavgiften påförs av Finansinspektionen. Tillsynsavgiften förfaller till betalning vid en tidpunkt som Finansinspektionen bestämmer, dock tidigast den sista juni under kalenderåret. Finansinspektionen ska sända avgiftsbeslutet till den avgiftsskyldige senast 30 dagar före den första förfallodagen.

För den som blir avgiftsskyldig under kalenderåret bestäms den första tillsynsavgiften genom att en tolftedel av avgiften för hela kalenderåret multipliceras med det antal kalendermånader som helt eller delvis infaller mellan avgiftsskyldighetens uppkomst och det första kalenderårets utgång. Den första tillsynsavgiften enligt detta moment förfaller till betalning den sista dagen i den kalendermånad som följer efter avgiftsskyldighetens uppkomst, dock inte före den tidpunkt som nämns i 1 mom.

Om avgiftsskyldigheten upphör under kalenderåret ska till den avgiftsskyldige på ansökan återbetalas så många tolftedelar av den uttagna tillsynsavgiften som det ingår fulla kalendermånader i tiden mellan det att avgiftsskyldigheten upphör och kalenderårets slut.

Uppgifter om tillsynsavgifternas belopp är offentliga.

Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om betalningsförfarandet, om betalning av avgiften i flera än en post och om hur de uppgifter som behövs för bestämmande av tillsynsavgiften ska lämnas.

9 § (17.1.2020/22)
Ändringssökande

Omprövning av ett i denna lag avsett beslut av Finansinspektionen om att påföra tillsynsavgift får begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Bestämmelser om omprövningsbegäran finns i förvaltningslagen (434/2003). Finansinspektionens beslut om att påföra tillsynsavgift får inte överklagas genom besvär.

Finansinspektionens beslut med anledning av en omprövningsbegäran får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

10 §
Dröjsmålsränta på tillsynsavgiften och indrivning av avgiften i utsökningsväg

Om betalningen av en tillsynsavgift försenas tas dröjsmålsränta ut enligt 4 § 1 mom. i räntelagen (633/1982).

Tillsynsavgifter som har bestämts med stöd av denna lag får jämte ränta drivas in utan dom eller beslut i enlighet med lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

11 §
Finansinspektionens rätt att få uppgifter

Trots sekretessbestämmelserna har Finansinspektionen rätt att av den som är avgiftsskyldig enligt 1 § få de uppgifter som behövs för att bestämma tillsynsavgift. På myndighetens rätt att granska uppgifternas riktighet tillämpas 24 § i lagen om Finansinspektionen.

12 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Genom denna lag upphävs lagen av den 30 december 2004 om tillsynsavgift till Finansinspektionen (1294/2004) och lagen av den 14 juli 1944 om bestridande av kostnaderna för försäkringsinspektionen (479/1944) jämte ändringar.

På tillsynsavgifter vars grund har uppkommit före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. Beslutet kan emellertid överklagas i enlighet med denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

Ikraftträdelsestadganden:

15.1.2010/11:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2010.

RP 187/2009, EkUB 28/2009, RSv 241/2009

30.4.2010/302:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

RP 172/2009, EkUB 5/2010, RSv 39/2010

24.6.2010/605:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 243/2009, EkUB 6/2010, RSv 40/2010

30.12.2010/1361:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

RP 127/2010, EkUB 33/2010, RSv 260/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111); EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97–119, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU; (32010L0076); EUT nr L 329, 14.12.2010, s. 3–35

22.7.2011/903:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 2/2011, EkUB 1/2011, RSv 3/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG (32009L0110) EUT nr L 267, 10.10.2009, s. 7-17

29.12.2011/1494:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 113/2011, EkUB 10/2011, RSv 100/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (32009L0065); EGT nr L 302, 17.11.2009, s. 32, Kommissionens direktiv 2010/43/EU (32010L0043); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 42, Kommissionens direktiv 2010/44/EU (32010L0044); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 28 (rättelser EGT nr L 179, 14.7.2010, s. 16), Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s. 120

14.12.2012/758:

Denna lag träder i kraft den1 januari 2013.

RP 32/2012, EkUB 11/2012, RSv 117/2012

12.4.2013/255:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2013.

RP 4/2013, EkUB 5/2013, RSv 30/2013, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (32012RO648); EUT nr L 201, 27.7.2012, s. 1–59

7.3.2014/171:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013, EkUB 38/2013, GrUU 43/2013, RSv 4/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

8.8.2014/644:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014

20.3.2015/313:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 344/2014, EkUB 30/2014, RSv 304/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1., Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113., Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1.

25.8.2016/738:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

RP 46/2016, EkUB 15/2016, RSv 98/2016

14.10.2016/856:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 77/2016, EkUB 17/2016, RSv 105/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010; EUT L 60, 28.2.2014, s. 34

29.12.2016/1443:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 201/2016, EkUB 26/2016, RSv 186/2016

16.6.2017/359:

Denna lag träder i kraft den 21 juni 2017.

RP 28/2016, EkUB 7/2017, RSv 44/2017

25.8.2017/576:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2017.

RP 48/2017, EkUB 12/2017, RSv 85/2017

14.12.2017/894:

Denna lag träder i kraft den 13 januari 2018.

RP 143/2017, EkUB 20/2017, RSv 133/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 (32015L2366); EUT L 337, 23.12.2015, s. 35

28.12.2017/1076:

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

RP 151/2017, EkUB 22/2017, RSv 187/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1011 (32016R1011); EUT L 171, 29.6.2016, s. 1

20.4.2018/242:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

RP 172/2017, EkUB 2/2018, RSv 22/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 (32016L0097), EUT nr L 26, 2.2.2016, s. 19, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411 (32018L0411), EUT nr L 76, 19.3.2018, s. 28

14.12.2018/1111:

Denna lag träder i kraft den 19 december 2018.

RP 141/2018, EkUB 17/2018, RSv 114/2018

22.2.2019/217:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018, EkUB 27/2018, RSv 221/2018

15.3.2019/302:

Denna lag träder i kraft den 20 mars 2019.

RP 277/2018, EkUB 32/2018, RSv 243/2018

26.4.2019/575:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2019.

RP 167/2018, EkUB 43/2018, RSv 315/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 (32018L0843); EUT L 156, 19.6.2018, s. 43

22.8.2019/964:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 299/2018, KoUB 45/2018, RSv 293/2018

17.1.2020/22:

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2020.

RP 55/2019, LaUB 2/2019, RSv 67/2019

26.3.2021/271:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

Statens kärnavfallshanteringsfonds tillsynsavgift år 2021 tas ut i proportion till den tid lagen är i kraft år 2021.

RP 178/2020, EkUB 2/2021, RSv 6/2021

18.6.2021/531:

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

RP 16/2021, EkUB 9/2021, RSv 41/2021

29.6.2021/601:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 29/2021, EkUB 13/2021, RSv 57/2021

19.11.2021/955:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021, ShUB 19/2021, RSv 123/2021

1.4.2022/206:

Denna lag träder i kraft den 2 april 2022.

På en sådan leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som avses i 28 § i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster ska under den övergångsperiod som anges i den paragrafen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 228/2021, EkUB 7/2022, RSv 17/2022

16.2.2023/185:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

RP 101/2022, EkUB 36/2022, RSv 251/2022

23.3.2023/369:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2023.

RP 278/2022, EkUB 44/2022, RSv 302/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.