Beaktats t.o.m. FörfS 846/2023.

19.12.2008/878

Lag om Finansinspektionen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Mål

Syftet med Finansinspektionens verksamhet är att kreditinstituten, försäkringsanstalterna, pensionsanstalterna och andra tillsynsobjekt bedriver en stabil verksamhet som är en förutsättning för finansmarknadens stabilitet, att de försäkrade förmånerna tryggas och att det allmänna förtroendet för finansmarknadens funktionssätt upprätthålls.

2 §
Administrativ ställning och tillämplig lagstiftning

Finansinspektionen verkar i anslutning till Finlands Bank. Ärenden som gäller Finansinspektionen ska i statsrådet behandlas av finansministeriet.

På Finansinspektionens förvaltning ska utöver denna lag tillämpas lagen om Finlands Bank (214/1998), lagen om Finlands Banks tjänstemän (1166/1998) och andra bestämmelser om Finlands Bank, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Bestämmelser om täckning av kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet finns i denna lag och i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008).

3 §
Uppgifter

Finansinspektionen ska utöva tillsyn över finansmarknadsaktörernas verksamhet enligt vad som föreskrivs i denna lag och i någon annan lag. Dessutom främjar Finansinspektionen goda förfaranden på finansmarknaden och allmänhetens kunskaper om finansmarknaden.

Finansinspektionen fullgör sina lagstadgade uppgifter genom att

1) bevilja finansmarknadsaktörer verksamhetstillstånd, registrera finansmarknadsaktörer och fastställa stadgarna för deras verksamhet,

2) övervaka att finansmarknadsaktörerna iakttar de på dem tillämpliga bestämmelserna om finansmarknaden och med stöd av dem utfärdade föreskrifter, villkoren i sina verksamhetstillstånd och stadgarna som gäller deras verksamhet,

3) övervaka emissionen av och handeln med finansiella instrument samt iakttagandet av bestämmelserna och föreskrifterna om clearing- och förvaringsverksamhet,

4) övervaka iakttagandet av de internationella redovisningsstandarderna enligt vad som föreskrivs nedan,

5) övervaka att finansmarknadsaktörerna iakttar lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) samt de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den. (23.3.2023/445)

6) meddela behövliga föreskrifter om tillämpningen av denna lag enligt vad som särskilt föreskrivs i lagen,

7 punkten har upphävts genom L 29.12.2016/1442. (29.12.2016/1442)

7 a punkten har upphävts genom L 29.12.2016/1442. (29.12.2016/1442)

7 b) utöva tillsyn över revisorerna i enlighet med 9 kap. 2 § i revisionslagen (1141/2015), (18.9.2015/1145)

8) utföra sina övriga i lag angivna uppgifter.

Dessutom ska Finansinspektionen

1) följa och analysera utvecklingen på finansmarknaden och av finansmarknadsaktörernas verksamhetsmiljö och allmänna verksamhetsförutsättningar i övrigt,

2) ta initiativ till utveckling av lagstiftningen om finansmarknaden och till andra behövliga åtgärder och delta i beredningen av lagstiftning,

3) följa och analysera tillgången på och prissättningen av bankernas bastjänster,

4) främja tillförlitligheten i de finansmarknadsaktörers styr- och övervakningssystem vars ekonomiska ställning Finansinspektionen övervakar,

5) samla och regelbundet på ett jämförbart sätt publicera uppgifter om finansmarknadsaktörernas ekonomiska ställning samt över huvud taget främja tillgången på informationsmaterial om finansiella tjänster och finansmarknadens funktionssätt,

5 a) delta i upprättandet av en förteckning över de mest representativa tjänster som är knutna till ett betalkonto och över standardiserade begrepp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU om jämförbarhet för avgifter som avser betalkonto, byte av betalkonto och tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner, nedan betalkontodirektivet, samt publicera den slutliga förteckningen med iakttagande av artikel 3 i det direktivet, (9.12.2016/1055)

5 b) tillhandahålla en i kreditinstitutslagen (610/2014) avsedd webbplats för jämförelser av tjänsteleverantörernas priser på sina betaltjänster, (9.12.2016/1055)

5 c) ge kommissionen information för utvärdering i enlighet med betalkontodirektivet med iakttagande av artikel 27 i det direktivet, (9.12.2016/1055)

6) delta i det nationella samarbetet mellan myndigheter,

7) delta i det samarbete inom Europeiska unionen som sker inom ramen för det europeiska system för finansiell tillsyn som avses i 3 a § och i annat internationellt myndighetssamarbete, (4.3.2011/194)

8) delta i verksamheten i den gemensamma tillsynsmekanism som avses i 3 a § och bistå Europeiska centralbanken, nedan ECB, i den gemensamma tillsynsmekanismen, (29.12.2016/1442)

9 punkten har upphävts genom L 29.12.2016/1442. (29.12.2016/1442)

10 punkten har upphävts genom L 29.12.2016/1442. (29.12.2016/1442)

11) sköta myndighetsuppgifterna i samband med det internationella systemet med identifieringskoder för juridiska personer och delta i annat myndighetssamarbete som gäller det, (8.8.2014/611)

12) i samråd med finansministeriet och Finlands Bank förbereda åtgärder som behövs för att säkerställa stabiliteten inom det finansiella systemet i dess helhet samt besluta om dessa åtgärder så som särskilt föreskrivs i lag. (8.8.2014/611)

Finansinspektionen ska sköta de uppgifter som ålagts inspektionen i denna lag och någon annanstans i lag, om inte något annat följer av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut, nedan SSM-förordningen. (8.8.2014/611)

Finansinspektionen får sådan grupptalan som avses i lagen om grupptalan om åtgärder för förbudsföreläggande (1101/2022). (20.12.2022/1109)

5 mom. har tillfogats genom L 1109/2022, som träder i kraft 25.6.2023.

3 a § (8.8.2014/611)
Den gemensamma tillsynsmekanismen och det europeiska systemet för finansiell tillsyn

Finansinspektionen hör till den gemensamma tillsynsmekanism som avses i SSM-förordningen och består av ECB och de nationella behöriga myndigheterna. (29.12.2016/1442)

Finansinspektionen är en del av det europeiska system för finansiell tillsyn som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG, i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG, nedan de europeiska finanstillsynsförordningarna, samt i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd, nedan förordningen om Europeiska systemrisknämnden. Syftet med systemet för finansiell tillsyn är att säkerställa tillsynen över Europeiska unionens finansiella system.

När Finansinspektionen utför sina uppgifter ska den utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, beakta sådana beslut, anvisningar och rekommendationer från ECB som avses i den förordning som nämns i 3 § 4 mom. och de rätts-akter som ECB har antagit med stöd av den förordningen samt sådana beslut, anvisningar och rekommendationer från Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, nedan de europeiska tillsynsmyndigheterna, som avses i de förordningar som nämns i 2 mom., samt Europeiska systemrisknämndens rekommendationer och de av Europeiska kommissionens rättsakter som innehåller tekniska standarder och som kommissionen utfärdar med stöd av den behörighet som kommissionen har enligt de europeiska finanstillsynsförordningarna.

Om det inte är möjligt att följa en anvisning eller rekommendation från en europeisk tillsynsmyndighet eller Europeiska systemrisknämnden ska Finansinspektionen ange orsakerna till avvikelsen från anvisningen eller rekommendationen samt lämna dem till den europeiska tillsynsmyndighet som saken gäller eller till Europeiska systemrisknämnden. (29.12.2016/1442)

Finansinspektionen ska i sådana fall som avses i Europeiska unionens rättsakter, i enlighet med SSM-förordningen, de europeiska finanstillsynsförordningarna och förordningen om Europeiska systemrisknämnden

1) samarbeta med ECB, Europeiska tillsynsmyndigheterna och med den gemensamma kommitté för de europeiska tillsynsmyndigheterna som avses i vardera av de europeiska finanstillsynsförordningarna samt med den Europeiska systemrisknämnden,

2) förse ECB, de europeiska tillsynsmyndigheterna, Europeiska systemrisknämnden och den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna med den information som de behöver för att utföra sina uppgifter.

3 b § (4.3.2011/194)
Samarbete kring beredningen av rättsakter, föreskrifter och anvisningar (8.8.2014/611)

Finansinspektionen utför sin uppgift enligt 3 § 2 mom. 6 punkten, och till den del det är fråga om reglering av finansmarknaden, enligt 3 a §, i samarbete med finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt andra behöriga ministerier.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål informera finansministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet om

1) beredning av rättsakter som inletts vid ECB, när det är fråga om en rättsakt som kan påverka finsk lagstiftning,

2) beredning av tekniska standarder eller anvisningar som inletts vid en europeisk tillsynsmyndighet, när det är fråga om en teknisk standard eller anvisning som enligt Finansinspektionens bedömning kan påverka finsk lagstiftning,

3) något annat ärende som inletts vid ECB, vid en europeisk tillsynsmyndighet eller vid Europeiska systemrisknämnden, när det är fråga om ett ärende som enligt Finansinspektionens bedömning kan påverka den finländska finansmarknadens funktion eller stabilitet.

(8.8.2014/611)
3 c § (16.6.2017/352)
Myndighetssamarbete för att förebygga och bekämpa brottslighet

Finansinspektionen samarbetar med centralen för utredning av penningtvätt, polisen, Enheten för utredning av grå ekonomi, Skatteförvaltningen och andra behöriga myndigheter för att förebygga och bekämpa brottslighet.

Om Finansinspektionen i sin tillsynsverksamhet eller när den sköter andra lagstadgade uppgifter upptäcker eller misstänker att finansiella tjänster eller det finansiella systemet utnyttjas eller planeras bli utnyttjade för brottsliga ändamål, ska den utan dröjsmål underrätta en behörig myndighet som avses 1 mom. om detta. I 71 § föreskrivs om utlämnande av sekretessbelagd information.

Närmare bestämmelser om hur samarbetet enligt denna paragraf ska genomföras kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 d § (29.12.2016/1442)
Samarbete med Verket för finansiell stabilitet

Finansinspektionen utövar tillsammans med Verket för finansiell stabilitet som avses i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet (1195/2014) tillsyn över att finansmarknadsaktörerna iakttar de bestämmelser i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014), nedan resolutionslagen, som gäller dem.

Finansinspektionen och Verket för finansiell stabilitet ska samarbeta sinsemellan. Innan Finansinspektionen vidtar åtgärder enligt 3 eller 4 kap. i denna lag ska den höra Verket för finansiell stabilitet, om ett tillsynsobjekt eller en annan finansmarknadsaktör handlar i strid med resolutionslagen eller sådana förordningar och beslut som kommissionen utfärdat med stöd av det resolutionsdirektiv som avses i 1 kap. 4 § 1 punkten i den lagen.

3 e § (28.12.2017/1071)
Samarbete med Energimyndigheten

Finansinspektionen samarbetar med Energimyndigheten för en effektiv tillsyn över utsläppsrätts-, el- och naturgasmarknaderna samt relaterade derivatmarknader.

Finansinspektionen ska innan den vidtar tillsynsåtgärder som gäller handel med derivat vars underliggande tillgångar utgörs av el eller naturgas höra Energimyndigheten, om åtgärderna uppenbarligen skulle ha en väsentlig inverkan på el- eller naturgasmarknadens funktion, på leveranssäkerheten för el eller naturgas eller på ett enligt elmarknadslagen (588/2013) eller naturgasmarknadslagen (587/2017) systemansvarigt företags verksamhet, om inte något annat följer av ärendets brådskande natur.

4 § (14.12.2012/752)
Tillsynsobjekt

Med tillsynsobjekt avses i denna lag sammanslutningar, inrättningar och näringsidkare enligt 2–4 mom. (15.3.2019/296)

Med auktoriserade tillsynsobjekt avses i denna lag

1) kreditinstitut och filialer till tredjeländers kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, (9.12.2016/1055)

2) försäkringsbolag och specialföretag enligt försäkringsbolagslagen (521/2008), (20.3.2015/311)

3) arbetspensionsförsäkringsbolag enligt lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997),

4) fondbolag enligt lagen om placeringsfonder (213/2019) och förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen, (22.2.2019/215)

5) värdepappersföretag och filialer till tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster (747/2012), (15.3.2019/296)

6) börser enligt lagen om handel med finansiella instrument (1070/2017), (29.6.2021/599)

7 punkten har upphävts genom L 16.6.2017/352. (16.6.2017/352)

8) värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet (348/2017), inklusive registreringsfonder och clearingfonder som de grundat, (16.6.2017/352)

8 a) finländska centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, (12.4.2013/254)

9) betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut (297/2010),

10) filialer till försäkringsbolag från tredjeland enligt lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995),

11) centralinstitutet för den sammanslutning som avses i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker (599/2010), (7.3.2014/170)

12) sådana AIF-förvaltare som har auktoriserats enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) och sådana förvaringsinstitut som beviljats auktorisation enligt den lagen, (14.12.2018/1108)

13) sammanslutningar enligt artikel 27.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, nedan värdepapperiseringsförordningen, som har beviljats verksamhetstillstånd enligt artikel 28 i den förordningen, (29.6.2021/599)

14) holdingföretag som har beviljats tillstånd för holdingföretagsverksamhet på det sätt som föreskrivs i 2 a kap. i kreditinstitutslagen, (29.6.2021/599)

15) godkända publiceringsarrangemang enligt artikel 2.1.34 och godkända rapporteringsmekanismer enligt artikel 2.1.36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s förordning om marknader för finansiella instrument, som har auktoriserats av Finansinspektionen och som Finansinspektionen med stöd av artikel 27b.1 andra stycket i den förordningen svarar för tillsynen över, (1.4.2022/205)

16) leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster enligt 3 § 1 punkten i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster (203/2022). (1.4.2022/205)

Med auktoriserade tillsynsobjekt jämställs vid tillämpningen av 3 kap. i denna lag också försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar (1250/1987), försäkringskassor enligt lagen om försäkringskassor (948/2021), pensionskassor och pensionsstiftelser enligt lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor (946/2021), tilläggspensionskassor, tilläggspensionsstiftelser, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor enlig lagen tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor (947/2021), kreditinstituts, värdepappersföretags, försäkringsbolags och försäkringsföreningars andra än i 2 mom. 14 punkten avsedda holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutningar enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004), i enlighet med vad som föreskrivs i det nämnda kapitlet. (19.11.2021/954)

Med övriga tillsynsobjekt avses i denna lag

1) kreditinstituts, värdepappersföretags, försäkringsbolags och försäkringsföreningars holdingföretag samt konglomerats holdingsammanslutningar enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat,

2) börsers och värdepapperscentralers holdingföretag, (16.6.2017/352)

3) säkerhetsfonden enligt 13 kap. i kreditinstitutslagen och ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investeringstjänster, (19.12.2014/1198)

4) försäkringsföreningar enligt lagen om försäkringsföreningar,

5) sjukkassor och andra försäkringskassor enligt lagen om försäkringskassor, (19.11.2021/954)

6) pensionsstiftelser och pensionskassor enligt lagen om pensionsstiftelser och pensionskassor samt tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor enligt lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor, (19.11.2021/954)

7) arbetslöshetskassor och stödkassor för arbetslöshetskassor enligt lagen om arbetslöshetskassor (603/1984),

8) Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt enligt lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och Sjömanspensionskassan enligt lagen om sjömanspensioner (1290/2006),

9) Sysselsättningsfonden enligt lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998), (18.6.2021/524)

10) referensvärdesadministratörer som inte är i 2 mom. avsedda auktoriserade tillsynsobjekt och som Finansinspektionen har beviljat verksamhetstillstånd med stöd av artikel 34 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014, nedan förordningen om referensvärden. (29.6.2021/599)

Finansinspektionen utövar tillsyn över verksamhet som i Finland etablerade filialer till utländska EES-tillsynsobjekt och utländska EES-tilläggspensionsanstalter bedriver i Finland samt över sådant tillhandahållande av tjänster som utländska tillsynsobjekt bedriver i Finland utan att etablera filial. Bestämmelser om tillsynsuppgifterna finns dessutom i 5 och 6 kap. (29.12.2016/1442)

Finansinspektionen utövar tillsyn över statens pensionsfonds och Statens kärnavfallshanteringsfonds placeringsverksamhet samt över efterlevnaden av bestämmelserna om insiderregister och insideranmälan, tillsyn över planeringen av pensionsanstalten Kevas finansieringsverksamhet och över placeringsverksamheten samt över efterlevnaden av bestämmelserna om insiderregister och insideranmälan och tillsyn över kyrkans pensionsfond. Bestämmelser om tillsynsuppgifterna finns dessutom i lagen om statens pensionsfond (1297/2006), kärnenergilagen (990/1987), lagen om Keva (66/2016) och kyrkolagen (1054/1993). (26.3.2021/270)

5 § (14.12.2012/752)
Andra finansmarknadsaktörer

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag

1) emittenter av värdepapper som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform, emittenter av värdepapper för vilka det har lämnats in en ansökan om upptagande till handel i Finland på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform och andra som är skyldiga att offentliggöra prospekt enligt 3 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen (746/2012) eller som erbjuder värdepapper på det sätt som avses i 1 kap. 4 § i den lagen, (19.12.2018/1229)

2) bokföringsskyldiga vars värdepapper är eller har ansökts bli föremål för sådan handel som avses 1 punkten i en annan EES-stat än Finland,

3) andra handelsparter enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 15 punkten i lagen om handel med finansiella instrument än tillhandahållare av investeringstjänster, (28.12.2017/1071)

4) clearingmedlemmar enligt 1 kap. 3 § 6 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet,

5) kontoförvaltare enligt 1 kap. 3 § 9 punkten i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet,

6) insider enligt 7 kap. 12 § i lagen om investeringstjänster, 3 kap. 29 § i lagen om handel med finansiella instrument, 2 kap. 17 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och 3 kap. 6 § i lagen om placeringsfonder, anmälningsskyldiga enligt 3 kap. 8 § i lagen om placeringsfonder samt personer i ledande ställning enligt artikel 3.1.25 och närstående personer enligt artikel 3.1.26 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, nedan marknadsmissbruksförordningen, (22.2.2019/215)

7) de som lämnar ett frivilligt uppköpserbjudande enligt 11 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, aktieägare som avses 19 § i det kapitlet, de som lämnar ett uppköpserbjudande enligt 27 § i det kapitlet och personer enligt 5 § i samma kapitel som agerar i samråd med dem,

8) de som enligt 9 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen är skyldiga att göra flaggningsanmälan enligt den paragrafen,

9) utländska organisationer som verkar som förvarare enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om värdepapperskonton (750/2012),

10) de som enligt 2 kap. 11 § i lagen om handel med finansiella instrument, 4 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder, 7 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 6 a kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, 21 a eller 21 c § i lagen om betalningsinstitut eller enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012, nedan EU:s förordning om värdepapperscentraler, är skyldiga att göra anmälan till Finansinspektionen om förvärv och avyttringar av aktier och andelar, (29.6.2021/599)

11) Olycksfallsförsäkringscentralen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), (29.12.2016/1442)

12) Trafikförsäkringscentralen enligt lagen om Trafikförsäkringscentralen (461/2016) och trafik- och patientskadenämnden enligt lagen om trafik- och patientskadenämnden (959/2019), (22.8.2019/963)

13) Patientförsäkringscentralen enligt lagen om Patientförsäkringscentralen (949/2019), (22.8.2019/963)

14) Pensionsskyddscentralen enligt lagen om Pensionsskyddscentralen (397/2006),

15) Miljöförsäkringscentralen enligt lagen om miljöskadeförsäkring (81/1998),

16 punkten har upphävts genom L 18.6.2021/524. (18.6.2021/524)

17) försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsdistribution (234/2018), inklusive utländska försäkringsförmedlare som är registrerade i en annan EES-stat än Finland, (20.4.2018/241)

18) fastighetsfonder enligt lagen om fastighetsfonder (1173/1997),

19) kreditvärderingsinstitut enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut, (21.12.2012/902)

20) den som är skyldig att göra anmälan enligt artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 om blankning och vissa aspekter av kreditswappar, nedan blankningsförordningen, den som är skyldig att offentliggöra uppgifter enligt artikel 6.1, skyldig att göra anmälan enligt artikel 7.1 eller 8 eller skyldig att iaktta restriktionerna enligt artikel 12, 13 eller 14 samt den som anmäler ett undantag enligt artikel 17 och den som är skyldig att följa ett beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av artikel 18.1, 19.2, 20.2, 21 eller 23.1 eller ett beslut som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten fattat med stöd av artikel 28.1 i den förordningen, (12.4.2013/254)

21) transaktionsregister enligt artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, nedan EMIR-förordningen, finansiella motparter enligt artikel 2.8, icke-finansiella motparter enligt artikel 2.9, pensionssystem enligt artikel 2.10, clearingmedlemmar enligt artikel 2.14 och kunder enligt artikel 2.15 i den förordningen, (8.5.2020/316)

21 a) personer som avses i artikel 82.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23 om en ram för återhämtning och resolution av centrala motparter och om ändring av förordningarna (EU) nr 1095/2010, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014, (EU) nr 806/2014 och (EU) 2015/2365 samt direktiven 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU och (EU) 2017/1132, nedan förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter, (16.2.2023/192)

22) den som är skyldig att iaktta bestämmelserna i artiklarna 38–42 i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, nedan auktioneringsförordningen, (12.4.2013/254)

23) den som tillhandahåller betaltjänster i enlighet med 7 § i lagen om betalningsinstitut, ger ut elektroniska pengar i enlighet med 7 a § i den lagen eller tillhandahåller kontoinformationstjänster i enlighet med 7 b § i den lagen, (14.12.2017/893)

24) den som i enlighet med 5 kap. 1 och 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder har anmält sig till Finansinspektionens register, (7.3.2014/170)

25) den som har beviljats undantag enligt 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, (7.3.2014/170)

26) den som i Finland beviljar identifieringskoder för juridiska personer enligt det internationella systemet med identifieringskoder för juridiska personer, (6.3.2015/198)

27) registeransvariga som avses i 4 f § i lagen om statens pensionsfond och i 165 c § i lagen om kommunala pensioner, (29.6.2016/520)

28) den som i enlighet med artikel 20.1 i marknadsmissbruksförordningen tar fram eller sprider investeringsrekommendationer eller annan information som rekommenderar eller föreslår en viss investeringsstrategi, (25.8.2016/737)

29) projektägare enligt 3 § 2 punkten och tredje part som utsetts att utföra uppgifter i samband med tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster enligt 3 § 3 punkten i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster, (1.4.2022/205)

29 a) registrerade ombud som avses i lagen om ombud för obligationsinnehavare (574/2017), (25.8.2017/575)

30) i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016) avsedda finländska kreditförmedlare och filialer som utländska kreditförmedlare har i Finland, (21.4.2017/228)

30) i lagen om förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom (852/2016) avsedda finländska kreditförmedlare och filialer som utländska kreditförmedlare har i Finland. (14.10.2016/855)

31) sådana aktörer som inte är tillsynsobjekt enligt 4 § men är skyldiga att iaktta Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter), nedan förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter, (28.12.2017/1071)

32) referensvärdesadministratörer som Finansinspektionen har registrerat med stöd av artikel 34 i förordningen om referensvärden, (29.6.2021/599)

33) andra personer än tillsynsobjekt enligt 4 § eller sådana ovan i 32 punkten avsedda registrerade referensvärdesadministratörer som är skyldiga att iaktta förordningen om referensvärden, (29.6.2021/599)

34) specialföretag enligt artikel 2.2, originator enligt artikel 2.3, medverkande institut enligt artikel 2.5 och ursprunglig långivare enligt artikel 2.20 i värdepapperiseringsförordningen, (22.2.2019/215)

35) andra personer än tillsynsobjekt enligt 4 § som är skyldiga att iaktta Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning, (15.3.2019/296)

36) sådana företag i tredjeländer som avses i 5 kap. 7 § i lagen om investeringstjänster som tillhandahåller tjänster utan att etablera en filial, (12.4.2019/517)

37) röstningsrådgivare som avses i 10 a kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, (26.4.2019/574)

38) sådana tillhandahållare av virtuella valutor som avses i lagen om tillhandahållare av virtuella valutor (572/2019), (18.6.2021/524)

39) sådana holdingföretag med blandad verksamhet som avses i 1 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster, (16.2.2023/184)

39 punkten har ändrats genom L 184/2023, som träder i kraft 1.7.2023. Den tidigare formen lyder:

39) sådana holdingföretag med blandad verksamhet som avses i 1 kap. 13 § i lagen om investeringstjänster. (18.6.2021/524)

40) den som med stöd av 4 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare (186/2023) är skyldig att anmäla sig till det register över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån som förs av Finansinspektionen. (16.2.2023/184)

40 punkten har tillfogats genom L 184/2023, som träder i kraft 1.7.2023.

6 § (14.12.2012/752)
Övriga definitioner

I denna lag avses med

1) EES-stat en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2) tredjeland en stat utanför EES,

3) hemstat den EES-stat som har auktoriserat ett utländskt EES-tillsynsobjekt; med hemstat avses också den EES-stat som har auktoriserat ett företag som tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla finansiella tjänster eller försäkringstjänster i Finland utan att etablera filial, (12.4.2013/254)

4) värdstat en EES-stat där ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag, en AIF-förvaltare eller ett försäkringsbolag har etablerat filial; vad som i denna lag föreskrivs om värdstat ska i tillämpliga delar också gälla EES-stater där ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag, ett fondbolag, en AIF-förvaltare eller ett försäkringsbolag tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla tjänster utan att etablera filial, (7.3.2014/170)

5) utländsk EES-tillsynsmyndighet en tillsynsmyndighet som motsvarar Finansinspektionen i hem- och värdstaten,

6) tredjelands tillsynsmyndighet en tillsynsmyndighet som motsvarar Finansinspektionen i ett tredjeland,

7) utländskt tillsynsobjekt ett företag som motsvarar ett kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, ett värdepappersföretag enligt lagen om investeringstjänster, ett fondbolag enligt lagen om placeringsfonder, en AIF-förvaltare enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ett försäkringsbolag enligt försäkringsbolagslagen, ett betalningsinstitut enligt lagen om betalningsinstitut eller en central motpart enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och som har filial i Finland eller som tillhandahåller eller planerar att tillhandahålla tjänster i Finland utan att etablera filial, (7.3.2014/170)

8) utländskt EES-tillsynsobjekt ett utländskt tillsynsobjekt som lyder under en annan EES-stats lagstiftning,

9) tredjelands tillsynsobjekt ett utländskt tillsynsobjekt som lyder under ett tredjelands lagstiftning,

10 punkten har upphävts genom L 12.4.2013/254. (12.4.2013/254)

11) grupptillsyn konsoliderad tillsyn över kreditinstitut eller värdepappersföretag, grupptillsyn över försäkringsföretag och tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, (18.6.2021/524)

12) grupp en finansiell företagsgrupp enligt 1 kap. 16 § i kreditinstitutslagen, en finansiell värdepappersföretagsgrupp enligt 1 kap. 21 a § i lagen om investeringstjänster, en försäkringsgrupp enligt 26 kap. 2 § 2 mom. i försäkringsbolagslagen och ett finans- och försäkringskonglomerat enligt 3 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, (18.6.2021/524)

13) utländsk EES-grupp en utländsk företagsgrupp som motsvarar en grupp enligt 12 punkten, för vars grupptillsyn en utländsk EES-tillsynsmyndighet svarar och till vilken det hör minst ett finländskt företag,

14) filial ett kreditinstituts, ett värdepappersföretags, ett fondbolags, en AIF-förvaltares, ett betalningsinstituts eller ett försäkringsbolags filial samt en i Finland etablerad filial till ett utländskt kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen, en i Finland etablerad filial till ett utländskt försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag, en i Finland etablerad filial till ett utländskt värdepappersföretag och en filial till ett tredjelandsföretag enligt lagen om investeringstjänster, en i Finland etablerad filial till ett utländskt EES-fondbolag enligt lagen om placeringsfonder, en i Finland etablerad filial till en EES-baserad AIF-förvaltare och en i Finland etablerad filial till ett utländskt betalningsinstitut enligt lagen om utländska betalningsinstituts verksamhet i Finland (298/2010), (15.3.2019/296)

15) utländsk filial ett utländskt tillsynsobjekts filial i Finland,

16) utländsk EES-filial ett utländskt EES-tillsynsobjekts filial i Finland,

17) stadgar tillsynsobjekts bolagsordningar och föreningsstadgar samt stadgar och regler för kreditinstitut i andelslagsform, betalningsinstitut, sparbanker, hypoteksföreningar, pensionsstiftelser, pensionskassor, tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser, EES-tilläggspensionskassor, försäkringskassor, arbetslöshetskassor, insättningsgarantifonden, ersättningsfonden för investerarskydd, börser, värdepapperscentraler och placeringsfonder samt stadgar för AIF-fonder enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och likaså andra stadgar och regler som Finansinspektionen eller någon annan myndighet i enlighet med bestämmelserna om finansmarknaden fastställer för finansmarknadsaktörer eller som finansmarknadsaktörer annars i enlighet med bestämmelserna om finansmarknaden är skyldiga att iaktta i sin verksamhet, (19.11.2021/954)

18) reglerad marknad och multilateral handelsplattform reglerade marknader enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 5 punkten i lagen om handel med finansiella instrument och multilaterala handelsplattformar enligt 8 punkten i den paragrafen, (28.12.2017/1071)

19) finansiella instrument finansiella instrument enligt 1 kap. 14 § i lagen om investeringstjänster, (18.6.2021/524)

20) betydande bindning en situation som avses i 1 kap. 26 § 1 mom. 15 punkten i lagen om investeringstjänster, 5 kap. 12 § i kreditinstitutslagen eller 1 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen och där två eller flera fysiska eller juridiska personer är förenade på det sätt som anges närmare, (1.4.2022/214)

21) PEPP-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt). (1.4.2022/214)

2 kap

Förvaltning

7 §
Förvaltningsorgan

Finansinspektionens verksamhet leds av en direktion.

Bankfullmäktige som avses i 10 § i lagen om Finlands Bank har uppgifter som gäller Finansinspektionens förvaltning och tillsynen över dess verksamhet enligt vad som föreskrivs i denna lag.

8 §
Bankfullmäktige

Bankfullmäktige ska

1) övervaka den allmänna ändamålsenligheten och effektiviteten i Finansinspektionens verksamhet,

2) utnämna direktionsmedlemmar och ersättare för dem samt förordna en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande,

3) besluta om att för viss tid avstänga direktionsmedlemmar och deras ersättare från uppdraget,

4) på framställning av direktionen utnämna och avsätta direktören och tillförordna denne en ställföreträdare,

5) besluta om grunderna för direktörens lön, tjänstledigheter och semestrar samt om andra villkor i tjänsteförhållandet,

6) besluta om att tilldela direktören varning och om att för viss tid avstänga direktören från tjänsteutövning,

7) på framställning av direktionen fastställa Finansinspektionens arbetsordning,

8) övervaka att direktionsmedlemmarna fullgör sin anmälningsskyldighet enligt 16 §,

9) besluta om direktionsmedlemmarnas arvoden.

9 §
Direktion

Finansinspektionens direktion har högst sex medlemmar. (29.12.2016/1442)

En av medlemmarna utnämns på förslag av finansministeriet, en på förslag av social- och hälsovårdsministeriet och en på förslag av Finlands Bank. För dessa tre medlemmar ska i samma ordning väljas varsin ersättare. Dessutom väljs ytterligare minst två andra medlemmar. Direktionsmedlemmarna och ersättarna ska vara väl förtrogna med finansmarknadens funktionssätt. (29.12.2016/1442)

Direktionsmedlemmar och ersättare får inte höra till ett tillsynsobjekts, ett utländskt tillsynsobjekts eller en i 4 § 6 mom. avsedd pensionsanstalts styrelse, representantskap, principaler eller revisorer eller vara anställda hos ett tillsynsobjekt, ett utländskt tillsynsobjekt eller en sådan pensionsanstalt. I fråga om jäv för direktionsmedlemmar och ersättare tillämpas förvaltningslagen (434/2003).

Direktionens mandatperiod är tre år.

Direktionen är beslutför när tre medlemmar eller ersättare är närvarande. Av de närvarande ska en vara ordföranden eller vice ordföranden. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst eller, när ett ärende som avses i 10 § 1 mom. 5 punkten avgörs, den lindrigare åsikten.

Om en direktionsmedlem eller ersättare står åtalad för brott eller är föremål för utredning av brott, kan han eller hon medan åtalet är anhängigt eller utredningen pågår avstängas från uppdraget och gå miste om sina arvodesförmåner.

10 §
Direktionens uppgifter

Direktionen ska i fråga om tillsynen över finansmarknaden

1) uppställa de särskilda målen för skötseln av uppgifter enligt 3 och 3 a § och för Finansinspektionens verksamhet samt besluta om riktlinjerna för verksamheten samt styra och övervaka måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna, (29.12.2016/1442)

2) godkänna de föreskrifter som ska utfärdas enligt lag och de anvisningar som den inte har delegerat till direktören för godkännande,

3) besluta om principerna för Finansinspektionens internationella samarbete,

4) dra försorg om utvecklingen av samarbetet mellan de myndigheter som övervakar finansmarknaden,

4 a) dra försorg om utvecklingen av myndighetssamarbetet enligt 3 c §, (14.12.2012/752)

5) döma ut vite som Finansinspektionen har förelagt samt besluta om administrativa påföljder enligt 4 kap., om administrativa påföljder enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017) och om de i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna (566/2020) avsedda påföljdsavgifter som påförs av Finansinspektionen, (9.7.2020/569)

6) fatta beslut som gäller ställande, ändring eller bibehållande av buffertkrav enligt 10 kap. 4, 4 a, 7 och 8 § i kreditinstitutslagen, erkännande av buffertkrav enligt 4 d §, förfarande enligt 4 e §, förfarande enligt 6 §, sådan ändring av den maximala belåningsgraden som avses i 15 kap. 11 § 3 mom. i kreditinstitutslagen eller i 14 § 3 mom. i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare eller ställande av högre kapitalkrav än minimikravet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s tillsynsförordning, när det gäller sådana krediter enligt artiklarna 124 och 164 i den förordningen som är säkrade genom panträtt i fast egendom, eller ändring av ett tidigare beslut som gäller detta eller tillämpning av artikel 458 i den förordningen. (16.2.2023/184)

6 punkten har ändrats genom L 184/2023, som träder i kraft 1.7.2023. Den tidigare formen lyder:

6) fatta beslut som gäller ställande, ändring eller bibehållande av buffertkrav enligt 10 kap. 4, 4 a, 7 och 8 § i kreditinstitutslagen, erkännande av buffertkrav enligt 4 d §, förfarandet enligt 4 e §, förfarandet enligt 6 §, den maximala belåningsgraden enligt 15 kap. 11 § 5 mom. i den lagen eller ställande av högre kapitalkrav än minimikravet enligt Europarlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, nedan EU:s tillsynsförordning, när det gäller sådana krediter enligt artiklarna 124 och 164 i den förordningen som är säkrade genom panträtt i fast egendom, eller ändring av ett tidigare beslut som gäller detta eller tillämpning av artikel 458 i den förordningen. (18.6.2021/524)

Direktionen ska i fråga om Finansinspektionens förvaltning

1) besluta om tillsynsavgifterna och åtgärdsavgifterna till Finansinspektionen samt behandla den plan som avses i 70 §,

2) godkänna tillsynsavtal enligt 67 § och ersättningar som ska tas ut hos eller betalas till utländska EES-tillsynsmyndigheter för uppgifter som tillsynsavtalen förutsätter, till den del som Finansinspektionen genom dessa avtal åtar sig eller avstår från uppgifter som inte är baserade på samarbetsförpliktelser enligt Europeiska unionens lagstiftning,

3) behandla Finansinspektionens årliga budget och underställa den Finlands Banks direktion för fastställelse,

4) göra framställning till bankfullmäktige om fastställelse av Finansinspektionens arbetsordning,

5) godkänna principerna för konkurrensutsättning av tjänster som Finansinspektionen behöver,

6) göra framställning till bankfullmäktige om utnämning och avsättande av direktören, förordnande av direktörens ställföreträdare och avstängning av direktören från tjänsteutövning,

7) utnämna och säga upp Finansinspektionens högsta tjänstemän, med undantag för direktören,

8) i fråga om tjänstemän som den utnämnt besluta om avstängning från tjänsteutövning och om varning,

9) enligt vad som föreskrivs i arbetsordningen avgöra Finansinspektionens interna förvaltningsärenden,

10) till bankfullmäktige lämna en årlig berättelse över Finansinspektionens verksamhet,

11) vid behov, dock minst en gång om året, lämna bankfullmäktige en berättelse över målen för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelse, inklusive en bedömning av vilka förändringar som väntas ske i tillsynen och deras inverkan på avgiftsinkomsterna samt vilka åtgärder de väntade förändringarna kräver,

12) årligen höra representanter för finansmarknadsaktörerna, konsumenterna och andra användare av finansiella tjänster om målen för tillsynen och måluppfyllelsen samt om den budget som avses i 3 punkten och om den bedömning som avses i 11 punkten, (29.12.2016/1442)

13) utse en företrädare för Finansinspektionen i det tillsynsorgan som avses i SSM-förordningen samt, vid förhinder för företrädaren, en ersättare för denna. (29.12.2016/1442)

Utöver vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. avgör direktionen de vittsyftande och principiellt viktiga ärenden som direktören hänskjuter till direktionen. I 13 § föreskrivs om direktionens rätt att överta avgörandet av ärenden som hör till direktören.

Beslutanderätt som enligt 1 mom. 2 punkten hör till direktionen kan i arbetsordningen delegeras till direktören i mindre viktiga ärenden.

De berättelser som avses i 2 mom. 10 och 11 punkten ska också omfatta Finansinspektionens verksamhet som en del av det europeiska systemet för finansiell tillsyn samt den gemensamma tillsynsmekanism som avses i SSM-förordningen. (29.12.2016/1442)

11 §
Direktör

Chef för Finansinspektionen är en direktör. Direktörens mandatperiod är fem år.

Behörighetsvillkor för direktörstjänsten är lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med finansmarknaden och i praktiken visad ledarförmåga.

Ställföreträdare för direktören då denne har förhinder är en av bankfullmäktige tillförordnad tjänsteman vid Finansinspektionen.

Om direktören står åtalad för brott eller är föremål för utredning av brott, kan han eller hon medan åtalet är anhängigt eller utredningen pågår avstängas från tjänsteutövning och gå miste om sina arvodesförmåner.

I de europeiska finanstillsynsförordningarna finns det bestämmelser om direktörens oberoende vid skötseln av uppdrag som medlem i tillsynsstyrelsen eller förvaltningsstyrelsen för en europeisk tillsynsmyndighet. (4.3.2011/194)

12 §
Direktörens uppgifter

Direktören ska

1) leda Finansinspektionens verksamhet och fatta beslut i ärenden som inte hör till direktionen,

2) svara för att Finansinspektionens uppgifter sköts effektivt och ändamålsenligt samt i enlighet med direktionens instruktioner,

3) svara för att de ärenden som ska behandlas i direktionen blir beredda på behörigt sätt,

4) hålla direktionen informerad om sådana omständigheter och initiativ som kommit fram genom Finansinspektionens, de europeiska tillsynsmyndigheternas och Europeiska systemrisknämndens verksamhet och som påverkar utvecklingen på finansmarknaden och lagstiftningen inom finanssektorn samt svara för andra redogörelser till direktionen, (4.3.2011/194)

5) utnämna och säga upp andra än de högsta tjänstemännen vid Finansinspektionen,

6) i fråga om tjänstemän som direktören utnämnt besluta om avstängning från tjänsteutövning och om varning.

I arbetsordningen kan tas in närmare föreskrifter om direktörens uppgifter. I arbetsordningen kan också anges att beslutanderätt som enligt denna paragraf hör till direktören kan överföras till någon annan tjänsteman vid Finansinspektionen. (29.12.2016/1442)

13 §
Direktionens behandling av ärenden som hör till direktören

Direktionen ska informeras om beslut som direktören har för avsikt att fatta, om de gäller

1) beviljande av verksamhetstillstånd för tillsynsobjekt, återkallelse av verksamhetstillstånd, begränsning av tillståndsenlig verksamhet, indragning av en utländsk EES-filial eller begränsning av dess verksamhet eller, om någon annan myndighet är behörig att fatta beslutet, förslag till beviljande eller återkallelse av verksamhetstillstånd eller till begränsning av verksamheten, (29.12.2016/1442)

2) fastställelse av tillsynsobjekts stadgar, när ärendet är vittsyftande eller principiellt viktigt,

3) åläggande av tillsynsobjekt att vidta åtgärder för återkallelse av verkställigheten av beslut eller för återkallelse av åtgärder eller förfaranden eller att vidta rättelseåtgärder,

4) begränsning av utdelning av tillsynsobjekts tillgångar,

5) fastställande av ett högre kapitaltäckningskrav för ett tillsynsobjekt,

6) begränsning av den verksamhet som ett tillsynsobjekts ledning utövar, eller (16.6.2017/352)

7) offentliggörande av viktiga ställningstaganden om den allmänna utvecklingen på finansmarknaden.

Direktionen kan på yrkande av en medlem behandla ärenden som nämns i 1 mom. Direktionen kan överta avgörandet av ett sådant ärende om det i avsevärd grad kan påverka finansmarknadens stabilitet eller utveckling i övrigt eller allvarligt störa det finansiella systemets funktion. Om ett beslut ska fattas skyndsamt kan direktören avgöra ärendet trots det som föreskrivs i 1 mom. eller i detta moment. I så fall ska direktionen i efterhand informeras om direktörens beslut. (7.3.2014/170)

3 mom. har upphävts genom L 29.12.2016/1442. (29.12.2016/1442)

14 §
Bestämmelser som tillämpas på tjänstemän

I fråga om Finansinspektionens tjänstemän, tjänster och tjänsteförhållanden gäller i tillämpliga delar lagen om Finlands Banks tjänstemän.

15 §
Oberoende ställning

Finansinspektionens tjänstemän ska i sitt uppdrag inta en oberoende ställning i förhållande till tillsynsobjekt, utländska tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer och de får inte heller höra till tillsynsobjekts, utländska tillsynsobjekts eller andra finansmarknadsaktörers förvaltningsråd, styrelse, representantskap, principaler eller revisorer eller vara anställda hos tillsynsobjekt, utländska tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer. Vad som i denna paragraf föreskrivs om tillsynsobjekt ska också tillämpas på pensionsanstalter som avses i 4 § 6 mom.

I fråga om jäv för de i 1 mom. avsedda personerna tillämpas förvaltningslagen.

I förordningen om Europeiska systemrisknämnden föreskrivs om det oberoende som en tjänsteman vid Finansinspektionen ska agera enligt när han eller hon sköter ett uppdrag som medlem i styrelsen för Europeiska systemrisknämnden eller andra uppgifter i samband med denna nämnd. (4.3.2011/194)

16 §
Anmälningsskyldighet

Direktionsmedlemmarna, ersättarna och direktören samt de tjänstemän som utnämns genom direktionens beslut ska före utnämningen lämna en redogörelse för

1) sin näringsverksamhet,

2) sina innehav i företag och betydande annan förmögenhet,

3) sina skulder, borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser,

4) sina bisysslor enligt 14 § i lagen om Finlands Banks tjänstemän,

5) sina övriga bindningar som kan vara av betydelse för bedömningen av hans eller hennes förutsättningar att sköta de uppgifter som hör till tjänsten.

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas också på den som utnämns till en tjänst och som i sina tjänsteuppdrag annat än tillfälligt har tillgång till sekretessbelagda uppgifter om finansmarknaden eller enskilda företags eller personers ekonomiska ställning eller affärshemligheter. Bankfullmäktige bestämmer på framställning av direktionen vilka dessa tjänster är.

Redogörelseskyldigheten enligt 1 mom. gäller också den som utnämns till ett tjänsteförhållande för uppgifter som hör till en tjänst som avses i 1 eller 2 mom.

En tjänsteman ska utan dröjsmål anmäla väsentliga förändringar i de uppgifter som ingår i redogörelsen, rätta bristfälligheter i uppgifterna och vid behov komplettera sin redogörelse. Tjänstemannen ska vid behov på begäran av Finansinspektionen även annars lämna uppgifter om omständigheter som avses i 1 mom. Bankfullmäktige meddelar föreskrifter om hur redogörelsen ska ges.

Finansinspektionens direktionsmedlemmar, deras ersättare och Finansinspektionens tjänstemän ska till den förteckning som förs av Finansinspektionens direktion göra anmälan om krediter som de har fått av tillsynsobjekt eller utländska tillsynsobjekt och om borgen och andra ansvarsförbindelser som tillsynsobjekt eller utländska tillsynsobjekt har ställt för dem.

Om Finansinspektionens direktionsmedlemmar, deras ersättare eller tjänstemän har aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller multilateral handelsplattform och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, ska de i enlighet med 16 a § göra anmälan om dem till den förteckning som förs av Finansinspektionens direktion. (14.12.2012/752)

Redogörelsens uppgifter om omständigheter som nämns i 1 mom. 1–3 punkten är sekretessbelagda. Var och en har dock rätt att få uppgifter ur den förteckning som avses i 6 mom.

16 a § (14.12.2012/752)
Insideranmälan

Finansinspektionens direktionsmedlemmar och deras ersättare samt Finansinspektionens tjänstemän ska göra insideranmälan inom en månad efter att ha tillträtt uppdraget.

I insideranmälan ska nämnas

1) omyndig vars intressebevakare den anmälningsskyldige är,

2) organisationer och stiftelser där den anmälningsskyldige eller en omyndig som avses i 1 punkten direkt eller indirekt har bestämmande inflytande,

3) den anmälningsskyldiges samt en i 1 punkten avsedd omyndigs och en i 2 punkten avsedd organisations eller stiftelses innehav av aktier och sådana finansiella instrument vars värde bestäms utifrån aktierna i fråga, när de i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform.

Insideranmälan ska innehålla de uppgifter som behövs för att identifiera personen, organisationen eller stiftelsen i fråga samt uppgifter om aktierna och de andra finansiella instrumenten.

De uppgifter som avses i 2 mom. 2 och 3 punkten behöver inte uppges till den del de gäller bostadsaktiebolag, ömsesidiga fastighetsaktiebolag som avses i 28 kap. 2 § i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), ideella föreningar, ekonomiska föreningar eller sådana organisationer som drivs utan vinstsyfte. Om en organisation bedriver regelbunden handel med finansiella instrument, ska emellertid uppgifter om denna organisation lämnas.

Den anmälningsskyldige ska inom 14 dagar underrätta Finansinspektionen om följande förändringar:

1) förvärv och avyttringar som gäller aktier och finansiella instrument som avses i 2 mom. 3 punkten, när förändringen i innehavet uppgår till minst 5 000 euro,

2) andra förändringar i uppgifter som avses i denna paragraf.

17 §
Arbetsordning

Närmare föreskrifter om behandlingen av ärenden, beslutsfattandet och tjänstemännens uppgifter vid Finansinspektionen och om myndighetens övriga interna förvaltning meddelas i arbetsordningen.

3 kap

Tillsynsbefogenheter

Rätt att få uppgifter samt granskningsrätt
18 §
Rätt att få uppgifter av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer

Tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer ska utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan obefogat dröjsmål till Finansinspektionen lämna de för utförandet av dess lagstadgade uppdrag relevanta uppgifter och redogörelser som den ber om. Motsvarande skyldighet har den som i ett tillsynsobjekt eller en annan finansmarknadsaktör har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen (1336/1997) och den som tillsynsobjektet eller någon annan finansmarknadsaktör har bestämmande inflytande i.

Finansinspektionen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter om tillsynsobjekts ekonomiska ställning, ägare, interna kontroll och riskhantering, förvaltnings- och kontrollorgan, tjänstemän och verksamhetsställen samt vilken för skötseln av de uppgifter som avses i 3 § 3 mom. 3–5 punkten relevant information som regelbundet ska lämnas till Finansinspektionen och om hur informationen ska lämnas. (29.12.2016/1442)

Bestämmelser om Finansinspektionens rätt att få uppgifter i syfte att bestämma tillsynsavgift finns i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer gäller också företag som i egenskap av ombud för tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer, i egenskap av anknutet ombud enligt 7 kap. 6 § i lagen om investeringstjänster eller annars på uppdrag av tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer sköter uppgifter i anslutning till dessas affärsverksamhet, bokföring, datasystem, riskhantering eller interna kontroll. (18.6.2021/524)

19 §
Rätt att få uppgifter av andra

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av följande personer få alla sådana uppgifter som de har om tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer och som Finansinspektionen behöver för att fullgöra sitt lagstadgade tillsynsuppdrag:

1) tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers revisorer,

2) revisorer för dem som i enlighet med 1 kap. 5 § i bokföringslagen utövar bestämmande inflytande i tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer,

3) revisorer för dem som tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer har bestämmande inflytande i.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om revisorer ska tillämpas också på andra som enligt lag är skyldiga att foga sina yttranden eller andra handlingar till prospekt som avses i 3 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen eller som har gett sitt samtycke till att sådana yttranden eller andra handlingar fogas till prospektet. (19.12.2018/1229)

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att för en viss tillsynsåtgärd få relevanta uppgifter av andra än dem som avses ovan i denna paragraf, om de av grundad anledning kan antas vara i besittning av information som är nödvändig för tillsynen.

Finansinspektionen har rätt att av revisorer även få sådana uppgifter om revisorerna som Finansinspektionen behöver för att fullgöra det tillsynsuppdrag som anges i revisionslagen. (18.9.2015/1145)

20 §
Rätt att få uppgifter ur bötes- och straffregistret

Finansinspektionen har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få de uppgifter som behövs för att utreda om ett tillsynsobjekts eller en i 5 § 24 punkten i denna lag avsedd annan finansmarknadsaktörs ägare, styrelsemedlemmar, verkställande direktör eller anställda har den tillförlitlighet som lagen förutsätter. (22.2.2019/215)

I straffregisterlagen (770/1993) föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få uppgifter ur straffregistret.

20 a § (16.6.2017/352)
Rätt att få uppgifter av förundersöknings- och åklagarmyndigheter

Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av förundersöknings- och åklagarmyndigheterna få sådana uppgifter om förundersökning och rättegångsförfarande i fråga om brott enligt 8 kap. 11 och 12 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet som är nödvändiga för uppfyllande av de samarbetsförpliktelser som föreskrivs i artikel 61 i EU:s förordning om värdepapperscentraler. (22.2.2019/215)

Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av förundersöknings- och åklagarmyndigheterna få sådana uppgifter om förundersökning och rättegångsförfarande i fråga om brott som avses i 15 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster och i 12 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument, som är nödvändiga för uppfyllande av de samarbetsförpliktelser som föreskrivs i artikel 79.1.2 i direktivet om marknader för finansiella instrument. (28.12.2017/1071)

Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av förundersöknings- och åklagarmyndigheterna få sådana uppgifter om förundersökning och rättegångsförfarande i fråga om gräsrotsfinansieringsbrott enligt 22 § i lagen tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster som är nödvändiga för uppfyllande av de samarbetsförpliktelser som föreskrivs i artikel 31 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag och om ändring av förordning (EU) 2017/1129 och direktiv (EU) 2019/1937, nedan EU:s gräsrotsfinansieringsförordning. (1.4.2022/205)

20 b § (1.6.2018/402)
Rätt att få uppgifter av myndigheter och aktörer som sköter offentliga uppdrag

Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av myndigheter och aktörer som sköter offentliga uppdrag få uppgifter om hur tillsynsobjekt, andra finansmarknadsaktörer och personer som Finansinspektionen med stöd av sina uppgifter enligt 3 § utövar tillsyn över, sköter sina registrerings-, rapporterings- och betalningsåtaganden i anslutning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt avgifter som Tullen tar ut samt uppgifter om tillsynsobjektets verksamhet, ekonomi och kopplingar.

Om tillsynsobjektet eller någon annan finansmarknadsaktör eller person som Finansinspektionen med stöd av sina uppgifter enligt 3 § utövar tillsyn över är en juridisk person, har Finansinspektionen förutom om den juridiska personen rätt att få uppgifter också om verkställande direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och ersättare i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara organ, om ansvariga bolagsmän, om andra som hör till den högsta ledningen samt om den som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktierna i ett aktiebolag eller den rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt, om det är fråga om en annan sammanslutning än ett aktiebolag. Finansinspektionen har dessutom rätt att få uppgifter om företag eller sammanslutningar som ska registreras enligt 3 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) och som har direkt eller indirekt koppling till de personer som avses ovan.

Finansinspektionen har rätt att få de uppgifter som avses i 1 och 2 mom., om de behövs för att

1) utreda om en ägare, styrelsemedlem, verkställande direktör eller anställd hos ett tillsynsobjekt, någon annan finansmarknadsaktör eller person som Finansinspektionen med stöd av sina uppgifter enligt 3 § utövar tillsyn över har den tillförlitlighet som lagen förutsätter,

2) förhindra marknadsmissbruk,

3) utföra tillsynsuppgifter som avses i 7 kap. 1 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, (23.3.2023/445)

4) utreda tillförlitligheten hos uppgifter som gäller grundande av tillsynsobjektet, någon annan finansmarknadsaktör eller person som Finansinspektionen med stöd av sina uppgifter enligt 3 § utövar tillsyn över, eller deras ägarstruktur,

5) trygga den rätt att få uppgifter som avses i 21 §,

6) övervaka att uppgiftsskyldigheten enligt värdepappersmarknadslagen fullgörs,

7) trygga finansmarknadens stabilitet, placerar- och kundskyddet och de försäkrade förmånerna.

Finansinspektionen har rätt att få de uppgifter som avses i 1 mom. avgiftsfritt. (9.8.2019/918)

21 § (14.12.2012/752)
Särskild rätt att få uppgifter i anslutning till marknadsmissbruk och tillsyn enligt förordningen om referensvärden (29.6.2021/599)

Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer och av deras styrelsemedlemmar, verkställande direktör och anställda få uppgifter som behövs för tillsynen över efterlevnaden av sådana bestämmelser i marknadsmissbruksförordningen, värdepappersmarknadslagen eller lagen om handel med finansiella instrument eller med stöd av dessa utfärdade bestämmelser som gäller marknadsmissbruk, offentliggörande av information som påverkar värdet av värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform eller handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i övrigt, om uppgifterna har samband med

1) värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform,

2) värdepapper för vilka det har lämnats in ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform,

3) värdepapper vars värde bestäms utifrån värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform,

4) emittenten av värdepapper som avses i 1–3 punkten,

5) transaktioner eller order som gäller värdepapper som avses i 1–3 punkten.

(29.6.2016/520)

Finansinspektionen har dessutom sådan rätt som avses i 1 mom. att få de uppgifter om en specificerad transaktion som är nödvändiga för tillsynen enligt 1 mom. av den som

1) handlar på tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers vägnar eller för deras räkning,

2) är delaktig i en transaktion eller order som gäller värdepapper enligt 1 mom.,

3) annars av grundad anledning kan antas ha information som avses i 1 mom.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om värdepapper gäller också andra finansiella instrument.

Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att få för tillsynen enligt marknadsmissbruksförordningen och förordningen om referensvärden behövliga uppgifter i standardformat om spotmarknader relaterade till råvaruderivat från marknadsaktörer, rapporter om transaktioner samt direkt tillgång till handlares system. (29.6.2021/599)

Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att få uppgifter av alla personer som deltar i tillhandahållande av referensvärden eller lämnande av uppgifter för det ändamålet, också av tjänsteleverantörer till vilka uppgifter, tjänster eller verksamhet har utkontrakterats i enlighet med artikel 10 i förordningen om referensvärden, samt av deras huvudmän, och att vid behov samråda med dem. (29.6.2021/599)

22 § (14.12.2012/752)
Kallelse att höras

Finansinspektionen har rätt att vid behov kalla in och höra representanter för eller anställda hos juridiska personer som avses i 18, 19 och 21 § eller fysiska personer som avses i de paragraferna. Då tillämpas förvaltningslagens bestämmelser om muntlig behandling. Den som underlåter att följa en kallelse kan inte föreläggas vite enligt 33 a § eller påföras en administrativ påföljd enligt 4 kap.

23 §
Rätt att få uppgifter i företag som inte är tillsynsobjekt

Vad som ovan i detta kapitel föreskrivs om tillsynsobjekt tillämpas också på andra finländska företag som tillsammans med ett tillsynsobjekt hör till samma grupp för vars grupptillsyn Finansinspektionen svarar, som är tillsynsobjektets intresseföretag eller, om tillsynsobjektet är en pensionsstiftelse eller pensionskassa, tilläggspensionsstiftelse eller tilläggspensionskassa, EES-tilläggspensionsstiftelse eller EES-tilläggspensionskassa, som är den arbetsgivare som har bildat pensionsstiftelsen eller pensionskassan, tilläggspensionsstiftelsen eller tilläggspensionskassan, EES-tilläggspensionsstiftelsen eller EES-tilläggspensionskassan. Finansinspektionen har dessutom trots sekretessbestämmelserna rätt att av ett tillsynsobjekt få motsvarande uppgifter om utländska företag som hör till samma grupp som tillsynsobjektet och om tillsynsobjektets utländska intresseföretag, om uppgifterna är nödvändiga för Finansinspektionens lagstadgade tillsynsuppgift. (19.11.2021/954)

I 60 § föreskrivs om rätten att få information om utländska EES-filialer, i 63 § om rätten att få information om finländska företag som hör till utländska grupper och i 64 § om rätten att få information om utländska företag som hör till sådana grupper för vars grupptillsyn Finansinspektionen svarar.

24 §
Granskningsrätt

Finansinspektionen har trots sekretessbestämmelserna rätt att på tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers verksamhetsställen granska handlingar, upptagningar av telefonsamtal och elektronisk kommunikation, andra datatrafikuppgifter samt datasystem som gäller dessas verksamhet och förvaltning, i den utsträckning som behövs för att den ska kunna fullgöra sitt lagstadgade tillsynsuppdrag. Finansinspektionen har rätt att av tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer avgiftsfritt få behövliga kopior av sådana handlingar och andra upptagningar och datatrafikuppgifter som avses i denna paragraf. (18.3.2016/176)

Vad som i 1 mom. föreskrivs om tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer gäller också företag som i egenskap av ombud för tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer, i egenskap av anknutet ombud enligt 7 kap. 6 § i lagen om investeringstjänster eller annars på uppdrag av tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer sköter uppgifter i anslutning till dessas affärsverksamhet, bokföring, datasystem, riskhantering eller interna kontroll. (28.12.2017/1071)

Finansinspektionen har dessutom utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av personer och företag som avses i 19, 21 och 23 § för granskning få handlingar och upptagningar som innehåller information av det slag som avses i nämnda paragraf.

I 60 § föreskrivs om rätt att inspektera utländska EESfilialer, i 63 § om rätt att inspektera finländska företag som hör till utländska EES-grupper och i 64 § om rätt att inspektera till en sådan grupp hörande utländska företag för vars grupptillsyn Finansinspektionen svarar.

De europeiska tillsynsmyndigheterna har i sådana fall som avses i Europeiska unionens rättsakter om finansmarknaden rätt att i enlighet med de europeiska finanstillsynsförordningarna delta i inspektioner. (29.6.2021/599)

25 §
Undantag från rätten att få uppgifter och granska när det gäller rättegångsombud, rättegångsbiträden och advokater

Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan i detta kapitel har Finansinspektionen inte rätt att av en advokat som avses i lagen om advokater (496/1958) eller av dennes biträde få uppgifter, handlingar eller upptagningar om advokatens klienter eller att granska dessa och inte heller av någon annan få uppgifter, handlingar eller upptagningar som erhållits i samband med uppdrag som rättegångsombud eller rättegångsbiträde eller att granska dessa. Som sådana uppdrag räknas utöver egentliga rättegångsrelaterade uppdrag juridisk rådgivning om klienters rättsliga ställning vid förundersökning till följd av brott eller vid annan behandling av ärenden före rättegång eller juridisk rådgivning för inledande eller undvikande av rättegång.

Utan hinder av vad som föreskrivs i 1 mom. har Finansinspektionen rätt att av en advokat eller dennes biträde få i 21 § nämnda uppgifter, handlingar och upptagningar om en klient samt att granska dem i enlighet med 24 § 3 mom.

25 a § (29.6.2016/520)
Straff för lämnande av osant intyg

Bestämmelser om straff för ingivande av osant intyg till myndighet finns i 16 kap. 8 § i strafflagen (39/1889).

25 b § (18.6.2021/524)
Handräckning

Finansinspektionen har rätt att på begäran få handräckning av polisen vid utförandet av uppdrag.

Befogenheter som gäller auktoriserade tillsynsobjekt och därmed jämförbara tillsynsobjekt
26 § (7.3.2014/170)
Återkallande av verksamhetstillstånd och registrering samt därmed jämförbara förordnanden om avslutande av verksamhet (25.8.2017/575)

Finansinspektionen får återkalla ett tillsynsobjekts verksamhetstillstånd eller, då ECB eller någon annan myndighet är behörig tillståndsmyndighet, framställa att denna ska återkalla tillståndet, om uppnåendet av de för tillsynen över finansmarknaden i 1 § uppställda målen inte tillräckligt väl kan tryggas genom begränsning av tillsynsobjektets verksamhet i enlighet med 27 § eller genom andra åtgärder enligt denna lag eller genom åtgärder som föreskrivs någon annanstans i lag, och om (20.3.2015/311)

1) det inte längre finns väsentliga förutsättningar för beviljande av verksamhetstillstånd eller inledande av verksamhet,

2) tillsynsobjektet inte inom utsatt tid har kunnat genomföra de åtgärder som anges i en återhämtningsplan enligt 8 a kap. i kreditinstitutslagen, en plan för att återställa konglomeratets kapitaltäckning enligt 25 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat eller en sådan plan för återställande av en sund finansiell ställning eller en sådan kortfristig finansieringsplan som avses i 25 kap. 5 eller 6 § eller i 26 kap. 11 § i försäkringsbolagslagen, i 20 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag, i 46 § i lagen om utländska försäkringsbolag eller i 12 kap. 6 b § i lagen om försäkringsföreningar, eller om genomförandet av en sådan plan har försummats, eller (26.3.2021/235)

3) tillsynsobjektet grovt har underlåtit att iaktta förbud eller rättelsebeslut som Finansinspektionen har utfärdat med stöd av 33 § eller någon annan lag. (29.12.2016/1442)

Finansinspektionen får återkalla ett tillsynsobjekts verksamhetstillstånd eller framställa att det återkallas också om

1) det i tillsynsobjektets verksamhet har skett väsentliga överträdelser av bestämmelser som gäller finansmarknaden eller av bestämmelser och föreskrifter som en myndighet har meddelat med stöd av dem, av tillståndsvillkor eller av stadgar för tillsynsobjektets verksamhet,

2) tillsynsobjektet har inställt sin verksamhet för mer än sex månader eller försatts i likvidation,

3) tillsynsobjektets verksamhet inte har inletts inom tolv månader efter det att verksamhetstillståndet beviljades,

4) väsentligt oriktiga eller bristfälliga upplysningar om omständigheter som är relevanta för regleringen eller tillsynen lämnades när verksamhetstillståndet söktes.

Finansinspektionen ska före ett beslut eller beslutsförslag enligt 1 mom. och 2 mom. 1 punkten bereda tillsynsobjektet en skälig tid för att avhjälpa bristen, om det inte för att trygga uppnåendet av de mål för tillsynen över finansmarknaden som anges i 1 § är nödvändigt att återkalla verksamhetstillståndet omedelbart. (8.8.2014/611)

Finansinspektionen ska på ansökan återkalla ett verksamhetstillstånd som den har beviljat ett tredjelands kreditinstituts filial i Finland, ett betalningsinstitut, en hypoteksförening, ett försäkringsbolag, ett tredjelands försäkringsbolags filial i Finland, ett värdepappersföretag, ett tredjelands värdepappersföretags filial i Finland, ett fondbolag, ett i lagen om placeringsfonder avsett förvaringsinstitut, en AIF-förvaltare, en EES-baserad AIF-förvaltares filial i Finland eller ett i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsett förvaringsinstitut eller särskilt förvaringsinstitut, om tillsynsobjektet inte längre bedriver verksamhet i enlighet med verksamhetstillståndet och på den grunden har ansökt om återkallelse av det. Bestämmelser om återkallelse av koncession för kreditinstitut i aktiebolagsform på ansökan av kreditinstitutet finns i lagen om affärsbanker och andra kreditinstitut i aktiebolagsform (1501/2001), om återkallelse av en sparbanks koncession på ansökan av sparbanken i sparbankslagen (1502/2001) och om återkallelse av koncession för kreditinstitut i andelslagsform på ansökan av kreditinstitutet i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform (423/2013).

Finansinspektionen ska återkalla ett verksamhetstillstånd som den beviljat ett tillsynsobjekt eller föreslå att verksamhetstillståndet återkallas, om tillsynsobjektet har försatts i konkurs, försatts i likvidation genom registermyndighetens eller en domstols lagakraftvunna beslut eller om likvidatorerna har gett slutredovisning om likvidationen. Verksamhetstillståndet ska återkallas också om ett försäkringsbolag har beslutat om likvidation eller om Finansinspektionen har förordnat att försäkringsbolaget ska försättas i likvidation. (20.3.2015/311)

Om Finansinspektionen återkallar verksamhetstillståndet för ett tillsynsobjekt som har verksamhet också i någon annan EES-stat, ska den underrätta tillsynsmyndigheten i värdstaten om sitt beslut.

Bestämmelser om förbud mot utländska EES-filialers verksamhet finns i 61 § och om återkallelse av verksamhetsrättigheterna för representationer för kreditinstitut från ett tredjeland i kreditinstitutslagen.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om återkallelse av verksamhetstillstånd ska tillämpas också på förordnanden om att försäkringsföreningar ska upphöra med sin verksamhet, på återkallelse av registrering av ombud som avses i lagen om ombud för obligationsinnehavare, på återkallelse av tillstånd som beviljats sådana värdepappersföretag i tredjeländer som avses i 5 kap. 5 § i lagen om investeringstjänster, på återkallelse av registrering för registreringsskyldiga AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 1 § i lagen om förvaltare för alternativa investeringsfonder och på återkallelse av registrering för sådana registreringsskyldiga kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån som avses i 3 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare. Vad som i 1 mom. 1 och 3 punkten samt i 2 och 3 mom. föreskrivs om återkallelse av verksamhetstillstånd ska tillämpas också på återkallelse av ett sådant tillstånd att bedriva hypoteksbanksverksamhet som avses i lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer (151/2022). Vad som i 1 mom. 3 punkten och 2 mom. 1 punkten föreskrivs om återkallelse av verksamhetstillstånd ska tillämpas också på förordnanden om att pensionsstiftelser och pensionskassor, tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor samt försäkringskassor ska upphöra med sin verksamhet. (16.2.2023/184)

8 mom. har ändrats genom L 184/2023, som träder i kraft 1.7.2023. Den tidigare formen lyder:

Vad som i denna paragraf föreskrivs om återkallelse av verksamhetstillstånd ska tillämpas också på förordnanden om att försäkringsföreningar ska upphöra med sin verksamhet, på återkallelse av registrering av ombud som avses i lagen om ombud för obligationsinnehavare, på återkallelse av tillstånd som beviljats sådana värdepappersföretag i tredjeländer som avses i 5 kap. 5 § i lagen om investeringstjänster och på återkallelse av registrering för registreringsskyldiga AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 1 § i lagen om förvaltare för alternativa investeringsfonder. Vad som i 1 mom. 1 och 3 punkten samt i 2 och 3 mom. föreskrivs om återkallelse av verksamhetstillstånd ska tillämpas också på återkallelse av ett sådant tillstånd att bedriva hypoteksbanksverksamhet som avses i lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer (151/2022). Vad som i 1 mom. 3 punkten och 2 mom. 1 punkten föreskrivs om återkallelse av verksamhetstillstånd ska tillämpas också på förordnanden om att pensionsstiftelser och pensionskassor, tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser och EES-tilläggspensionskassor samt försäkringskassor ska upphöra med sin verksamhet. (11.3.2022/153)

Verksamhetstillståndet för ett globalt systemviktigt institut kan inte återkallas och det kan inte förordnas att verksamheten ska avslutas endast på den grunden att kreditinstitutet inte uppfyller kraven i artiklarna 92a och 92b i EU:s tillsynsförordning. (26.3.2021/235)

Finansinspektionen ska framställa att ECB återkallar koncessionen för ett kreditinstitut som enbart bedriver sådan verksamhet som avses i artikel 4.1.1 b i EU:s tillsynsförordning och som under en sammanhängande femårsperiod har haft genomsnittliga samlade tillgångar som understigit de tröskelvärden som anges i nämnda bestämmelse. (18.6.2021/524)

Bestämmelser om förutsättningarna för att återkalla verksamhetstillståndet för ett i 4 § 2 mom. 15 punkten avsett auktoriserat tillsynsobjekt finns i artiklarna 27e.1 och 27f.4 i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. På sådana beslut av Finansinspektionen som avses i de nämnda bestämmelserna tillämpas 3 mom. i denna paragraf. (29.6.2021/599)

27 §
Begränsning av verksamhet som baserar sig på verksamhetstillstånd eller registrering (25.8.2017/575)

Finansinspektionen kan för viss tid begränsa ett tillsynsobjekts tillståndsenliga verksamhet eller, om ECB eller en annan myndighet är behörig tillståndsmyndighet, göra ett beslutsförslag i ärendet, om (8.8.2014/611)

1) de villkor för återkallande av verksamhetstillståndet som nämns i 26 § 1 mom. 1–3 punkten är uppfyllda, eller

2) det annars i tillsynsobjektets verksamhet har konstaterats förekomma oskicklighet eller oförsiktighet och det är uppenbart att fortsatt verksamhet allvarligt skulle äventyra förverkligandet av de mål för tillsynen över finansmarknaden som anges i 1 §.

Om saken inte har kunnat rättas till inom utsatt tid kan Finansinspektionen ändra tillståndsvillkoren eller föreslå att dessa ändras så att verksamheten varaktigt begränsas. (8.8.2014/611)

Ett tillsynsobjekts utländska filials verksamhet kan dessutom begränsas eller filialen förbjudas att fortsätta med sin verksamhet om tillsynsobjektet har underlåtit att fullgöra sina föreskrivna skyldigheter i värdstaten.

På beslut enligt denna paragraf tillämpas 26 § 3 och 6 mom.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om begränsning av verksamheten ska tillämpas också på begränsning av försäkringsföreningars stadgeenliga verksamhet, på återkallelse av registrering av ombud som avses i lagen om ombud för obligationsinnehavare, på begränsning av hypoteksbanksverksamhet som avses i lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer, på begränsning av tillståndsenlig verksamhet som bedrivs av sådana värdepappersföretag i tredjeländer som avses i 5 kap. 5 § i lagen om investeringstjänster, på begränsning av sådan verksamhet som baserar sig på registrering som bedrivs av registreringsskyldiga AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och på begränsning av verksamhet som i enlighet med registreringen bedrivs av sådana registreringsskyldiga kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån som avses i 3 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare. Bestämmelser om förbud mot försäkringsdistribution finns i lagen om försäkringsdistribution. Denna paragraf tillämpas inte på centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker. (16.2.2023/184)

5 mom. har ändrats genom L 184/2023, som träder i kraft 1.7.2023. Den tidigare formen lyder:

Vad som i denna paragraf föreskrivs om begränsning av verksamheten ska tillämpas också på begränsning av försäkringsföreningars stadgeenliga verksamhet, på återkallelse av registrering av ombud som avses i lagen om ombud för obligationsinnehavare, på begränsning av hypoteksbanksverksamhet som avses i lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer, på begränsning av tillståndsenlig verksamhet som bedrivs av sådana värdepappersföretag i tredjeländer som avses i 5 kap. 5 § i lagen om investeringstjänster och på begränsning av sådan verksamhet som baserar sig på registrering som bedrivs av registreringsskyldiga AIF-förvaltare som avses i 5 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Bestämmelser om förbud mot försäkringsdistribution finns i lagen om försäkringsdistribution. Denna paragraf tillämpas inte på centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker. (11.3.2022/153)

Bestämmelser om begränsning av utländska EES-filialers verksamhet finns i 61 § i denna lag.

Särskilda bestämmelser gäller för förbud mot avyttring och pantsättning av försäkringsbolags, utländska försäkringsbolags, försäkringsföreningars, pensionsstiftelsers och pensionskassors, tilläggspensionsstiftelsers och tilläggspensionskassors, EES-tilläggspensionsstiftelsers och EES-tilläggspensionskassors samt försäkringskassors egendom och för förbud att betala försäkringars återköpsvärde till försäkringstagare. (19.11.2021/954)

Finansinspektionen kan för viss tid begränsa en i 4 § 2 mom. 13 punkten avsedd sammanslutnings verksamhet som baserar sig på verksamhetstillstånd i enlighet med artikel 32.2 h i värdepapperiseringsförordningen, om sammanslutningen bryter mot eller försummar sin skyldighet att anmäla väsentliga ändringar i den information som avses i artikel 28.1 i värdepapperiseringsförordningen eller andra ändringar som kan inverka på den behöriga myndighetens bedömning av verksamhetstillståndet. (14.12.2018/1108)

Finansinspektionen kan för viss tid begränsa verksamhet som ett i 4 § 2 mom. 15 punkten avsett auktoriserat tillsynsobjekt idkar med stöd av ett verksamhetstillstånd, om de villkor som föreskrivs i artikel 27e i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument är uppfyllda. (29.6.2021/599)

28 § (16.6.2017/352)
Begränsning av ledningens verksamhet

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara medlem eller ersättare i styrelsen, medlem eller ersättare i förvaltningsrådet eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare i ett auktoriserat tillsynsobjekt eller att sköta uppdrag som är direkt underställda verkställande direktören, med vilket avses de högsta ledningsuppdragen i ett auktoriserat tillsynsobjekt eller uppdrag där tillsynsobjektet de facto leds, om

1) personen vid skötseln av sina uppgifter har visat uppenbar oskicklighet eller oförsiktighet och om det är uppenbart att detta allvarligt kan äventyra de mål för tillsynen över finansmarknaden som anges i 1 §, eller

2) personen i fråga inte uppfyller de krav på yrkesskicklighet och tillförlitlighet som anges särskilt i lag.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller på motsvarande sätt försäkringsföreningar, pensionsstiftelser, pensionskassor, tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser, EES-tilläggspensionskassor och försäkringskassor och andra i 5 § 24 punkten avsedda finansmarknadsaktörer samt kreditinstituts, värdepappersföretags, försäkringsbolags, försäkringsföreningars, finans- och försäkringskonglomerats, värdepapperscentralers och börsers holdingföretag. (19.11.2021/976)

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara medlem eller ersättare i styrelsen, medlem eller ersättare i förvaltningsrådet eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare hos en i lagen om försäkringsdistribution avsedd försäkringsförmedlare eller sidoverksam försäkringsförmedlare, eller att sköta uppdrag som är direkt underställda verkställande direktören, med vilket avses högsta ledningsuppdrag hos försäkringsförmedlaren eller den sidoverksamma försäkringsförmedlaren eller uppdrag där förmedlingsverksamheten de facto leds, om försäkringsförmedlaren eller den sidoverksamma försäkringsförmedlaren har brutit mot eller försummat att iaktta vad som i 44–57 och 78 § i lagen om försäkringsdistribution föreskrivs om krav på förfaranden vid distribution av i den lagen avsedda placeringsförsäkringar. (20.4.2018/241)

Finansinspektionen kan permanent förbjuda en person att sköta uppgifter enligt 1 mom. i fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder samt i förvaringsinstitut som fått verksamhetstillstånd enligt den lagen, om personen upprepade gånger och allvarligt har brutit mot eller försummat de bestämmelser som nämns i 27 kap. 2 § i lagen om placeringsfonder. (22.2.2019/215)

Finansinspektionen kan permanent förbjuda en person att sköta uppgifter enligt 1 mom. hos ett auktoriserat tillsynsobjekt som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet, om personen upprepade gånger har brutit mot bestämmelserna i artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen eller upprepade gånger gjort sig skyldig till allvarliga överträdelser av de bestämmelser som nämns i 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster. (15.3.2019/296)

Finansinspektionen kan permanent förbjuda en person att vara medlem eller ersättare i styrelsen för en värdepapperscentral eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare eller att i övrigt höra till den högsta ledningen för centralen, om personen i fråga upprepade gånger och allvarligt har brutit mot eller försummat de bestämmelser som avses i artikel 63.1 i EU:s förordning om värdepapperscentraler.

Finansinspektionen kan för en viss tid av högst fem år förbjuda en person att vara medlem eller ersättare i styrelsen för en sådan administratör eller en sådan rapportör under tillsyn som avses i förordningen om referensvärden eller verkställande direktör eller dennes ställföreträdare eller att i övrigt höra till den högsta ledningen, om personen i fråga har brutit mot eller försummat de bestämmelser som avses i artikel 42.1 i den förordningen. (29.6.2021/599)

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara medlem eller ersättare i styrelsen, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare eller i annan ställning i den högsta ledningen hos ett specialföretag, en originator eller ett medverkande institut som avses i 5 § 34 punkten, om personen har brutit mot eller försummat bestämmelserna i artikel 32.1 i värdepapperiseringsförordningen. (14.12.2018/1108)

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en person att vara medlem eller ersättare i styrelsen, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare eller i övrigt höra till den högsta ledningen hos en sådan motpart som avses i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning, om personen i fråga har brutit mot eller försummat de bestämmelser som avses i artikel 4 eller 15 i den förordningen. (22.2.2019/215)

Finansinspektionen kan permanent förbjuda en person att vara medlem eller ersättare i styrelsen för en leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster eller medlem i ett jämförbart organ, verkställande direktör eller dennes ställföreträdare eller att i övrigt höra till den högsta ledningen för leverantören av gräsrotsfinansieringstjänster, om personen i fråga brutit mot de bestämmelser som nämns i 20 § 1 mom. 1–24 punkten i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster. (1.4.2022/205)

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda i artikel 2.37 i förordningen om återhämtning och resolution av centrala motparter avsedda medlemmar i den centrala motpartens högsta ledning eller andra fysiska personer som hålls ansvariga att inneha uppdrag i en central motpart i de situationer som avses i artikel 82.1 i den förordningen. (16.2.2023/192)

28 a § (12.8.2016/642)
Tillfälligt förbud att verka i ett förvaltningsorgan för ett företag av allmänt intresse

Finansinspektionen kan för en viss tid av högst tre år förbjuda en person att verka som ledamot av ett förvaltningsorgan i eller verkställande direktör för ett i 1 kap. 9 § i bokföringslagen avsett företag av allmänt intresse, om personen i fråga som ledamot av ett förvaltningsorgan eller som verkställande direktör allvarligt brutit mot eller försummat bestämmelserna om den längsta varaktigheten för mandatperioderna och beredningen av valet av revisor i 5 kap. 1 § i revisionslagen eller bestämmelserna om icke-revisionstjänster i 3 och 4 § i det kapitlet eller bestämmelserna om val av lagstadgade revisorer eller revisionsföretag och revisionsuppdragets varaktighet i artiklarna 16 och 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG, nedan Europeiska unionens revisionsförordning.

28 b § (15.3.2019/296)
Tillfälligt förbud att verka som handelspart eller kund

Finansinspektionen kan för en viss tid av högst fem år förbjuda ett auktoriserat tillsynsobjekt eller en utländsk filial som tillhandahåller investeringstjänster eller bedriver investeringsverksamhet att verka som handelspart enligt 1 kap. 2 § 1 mom. 15 punkten i lagen om handel med finansiella instrument eller som kund på en sådan organiserad handelsplattform som avses i 1 kap. 2 § 1 mom. 11 punkten, om företaget har brutit mot de bestämmelser som nämns i 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster.

29 §
Tillsättning av ombud

Finansinspektionen kan tillsätta ombud för att övervaka auktoriserade tillsynsobjekts verksamhet, om det vid skötseln av dess ärenden har förekommit oskicklighet, oförsiktighet eller missbruk eller om någon annan särskild orsak förutsätter det. Finansinspektionen kan tillsätta ett ombud också för att övervaka realiseringen av ett auktoriserat tillsynsobjekts egendom, om tillsynsobjektet har försatts i likvidation eller konkurs.

Finansinspektionen fastställer ett arvode som ska betalas till ombudet av tillsynsobjektets medel. Arvodet bör motsvara den allmänna arvodesnivån inom branschen. Om arvodet inte kan indrivas hos tillsynsobjektet ska det betalas av Finansinspektionen.

Ombudet har i sitt uppdrag de rättigheter som nämns i 18, 19, 23, 24 och 32 §. Ombudet handlar under straffrättsligt tjänsteansvar vid utförandet av sina lagstadgade offentligrättsliga förvaltningsuppgifter. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974). (29.12.2016/1442)

Ombudet ska ha i förhållande till uppdragets art och omfattning tillräcklig kännedom om finansiell verksamhet och rättsliga frågor. I fråga om ombudets oberoende ställning tillämpas 15 § i denna lag.

Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller också försäkringsföreningar, pensionsstiftelser, pensionskassor, tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser, EES-tilläggspensionskassor, försäkringskassor och arbetslöshetskassor, i 20 kap. 12 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder avsedda filialer som är förvaringsinstitut, i 14 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedda filialer som är förvaringsinstitut, dem som enligt 5 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder är registrerade i det register som avses i 5 kap. 2 § i den lagen, utländska organisationer som verkar som förvarare enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om värdepapperskonton och dem som enligt 4 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare är skyldiga att anmäla sig till det register över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån som förs av Finansinspektionen. (16.2.2023/184)

5 mom. har ändrats genom L 184/2023, som träder i kraft 1.7.2023. Den tidigare formen lyder:

Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller på motsvarande sätt försäkringsföreningar, pensionsstiftelser, pensionskassor, tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser, EES-tilläggspensionskassor, försäkringskassor och arbetslöshetskassor, i 20 kap. 12 § 2 mom. i lagen om placeringsfonder avsedda filialer som är förvaringsinstitut, i 14 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder avsedda filialer som är förvaringsinstitut, de som enligt 5 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder är registrerade i det register som avses i 5 kap. 2 § i den lagen och utländska organisationer som verkar som förvarare enligt 2 § 1 mom. 2 punkten i lagen om värdepapperskonton. (19.11.2021/954)

6 mom. har upphävts genom L 29.12.2016/1442. (29.12.2016/1442)

30 §
Begränsning av utdelning

Om Finansinspektionen anser att ett auktoriserat tillsynsobjekt inte har upptagit sina tillgångar till rätt värde i sitt bokslut eller att bokföringen annars inte ger en rättvisande bild av dess ekonomiska ställning, kan Finansinspektionen begränsa användningen av tillsynsobjektets utdelningsbara tillgångar för andra ändamål än för att öka kapitaltäckningen och begränsa annan utdelning av tillgångar till aktie- eller andelsägare, om utdelningen kan äventyra de mål för tillsynen över finansmarknaden som anges i 1 §.

31 §
Revisorernas anmälningsskyldighet

Ett auktoriserat tillsynsobjekts revisorer ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen om sådana omständigheter eller beslut i fråga om tillsynsobjektet som de i sitt uppdrag har fått kännedom om och som kan anses

1) väsentligt strida mot tillsynsobjektets tillståndsvillkor eller mot bestämmelserna om verksamheten eller föreskrifter som meddelats med stöd av dem,

2) äventyra tillsynsobjektets fortsatta verksamhet, eller

3) leda till något annat i revisionsberättelsen än ett i revisionslagen avsett uttalande som lämnas utan reservation eller till ett påpekande som avses i 3 kap. 5 § 5 mom. i revisionslagen. (28.12.2017/1071)

Ett auktoriserat tillsynsobjekts revisorer ska till Finansinspektionen också anmäla sådana i 1 mom. nämnda omständigheter eller beslut som de får kännedom om i sitt uppdrag i ett företag som hör till samma grupp eller koncern som tillsynsobjektet eller i ett företag med betydande bindningar till tillsynsobjektet. (18.6.2021/524)

En revisor som har handlat i god tro blir inte ansvarig för ekonomisk skada som eventuellt orsakas av åtgärder som avses i denna paragraf.

Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas dessutom på försäkringsföreningar, pensionsstiftelser, pensionskassor, tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser, EES-tilläggspensionskassor, försäkringskassor, arbetslöshetskassor, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan samt på dem som enligt 4 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare är skyldiga att anmäla sig till det register över kreditgivare och förmedlare av person-till-person-lån som förs av Finansinspektionen. (16.2.2023/184)

4 mom. har ändrats genom L 184/2023, som träder i kraft 1.7.2023. Den tidigare formen lyder:

Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas dessutom på försäkringsföreningar, pensionsstiftelser, pensionskassor, tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser, EES-tilläggspensionskassor, försäkringskassor och arbetslöshetskassor och på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Sjömanspensionskassan. (19.11.2021/954)

Finansinspektionen kan kräva att ett auktoriserat tillsynsobjekt ska byta ut tillsynsobjektets revisor, om revisorn försummar den anmälningsskyldighet som föreskrivs i denna paragraf. Om en revisionssammanslutning har utsetts till revisor för ett auktoriserat tillsynsobjekt, avser kravet den person i revisionssammanslutningens anställning som bär huvudansvaret för revisionen av tillsobjektet. Finansinspektionen ska lämna sitt krav till det auktoriserade tillsynsobjektets revisionskommitté eller, om det auktoriserade tillsynsobjektet inte har någon revisionskommitté, till tillsynsobjektets styrelse. Framställandet av ett krav som avses i detta moment hindrar inte Finansinspektionen eller Patent- och registercentralens revisionstillsyn från att vidta åtgärder enligt revisionslagen. (26.3.2021/235)

32 §
Sammankallnings- och närvarorätt

En representant för Finansinspektionen har rätt att närvara när ett auktoriserat tillsynsobjekt håller sina besluts- och förvaltningsorgans möten och rätt att vid behov sammankalla möten. Representanten har rätt att yttra sig på mötena och att få de anmärkningar som den anser vara befogade förda till protokollet.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller på motsvarande sätt försäkringsföreningar, pensionsstiftelser, pensionskassor, tilläggspensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, EES-tilläggspensionsstiftelser, EES-tilläggspensionskassor, försäkringskassor och arbetslöshetskassor. (19.11.2021/954)

Vad som föreskrivs i 1 mom. ska tillämpas också på fondandelsägarstämma enligt lagen om placeringsfonder. (22.2.2019/215)

32 a § (14.12.2012/752)
Förbud mot förvärv av ägarandelar

Finansinspektionen kan, efter att ha mottagit en anmälan enligt 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 6 a kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 4 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder, 5 kap. 3 §, 7 kap. 9 § eller 14 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a eller 21 c § i lagen om betalningsinstitut, 2 kap. 11 § i lagen om handel med finansiella instrument, EU:s förordning om värdepapperscentraler eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, förbjuda förvärv av i de bestämmelserna avsedda ägarandelar i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, försäkringsbolag samt deras holdingföretag, finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, institut för elektroniska pengar, betalningsinstitut, börser, börsers holdingföretag, värdepapperscentraler och värdepapperscentralers holdingföretag, om innehavet av andelen skulle äventyra verksamhet enligt sunda och ansvarsfulla ledningsprinciper i det företag eller den organisation som förvärvet gäller eller, om förvärvet gäller ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna, om det finns grundad anledning att misstänka att (19.11.2021/976)

1) den anmälningsskyldige inte har ett tillräckligt gott anseende eller en tillräckligt god ekonomisk ställning,

2) tillförlitligheten eller lämpligheten hos företagets eller organisationens ledning eller andra tillståndsvillkor äventyras i företaget eller organisationen på grund av förvärvet,

3) företagets eller organisationens solvens, tillsynen över företaget eller organisationen och förutsättningarna för det därtill hörande informationsutbytet mellan myndigheterna äventyras på grund av förvärvet, eller

4) förvärvet har samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism.

(29.6.2021/599)

Finansinspektionen kan förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom. också om den inte inom behandlingstiden enligt 32 b § 2 mom. har fått tilläggsuppgifter som avses i det momentet eller uppgifter eller information som avses i 3 kap. 1 § 6 mom. i kreditinstitutslagen, 4 kap. 7 § 6 mom. i lagen om placeringsfonder, 7 kap. 9 § 5 mom. i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 11 § 6 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § 6 mom. eller 21 c § i lagen om betalningsinstitut, 4 kap. 5 § 6 mom. i försäkringsbolagslagen eller i genomförandeförordningen till EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. Finansinspektionen kan likaså förbjuda ett förvärv som avses i 1 mom. om den inte inom två månader efter att ha fått anmälan om förvärv av en ägarandel har fått de utredningar som avses i 2 kap. 11 § 5 mom. i lagen om handel med finansiella instrument eller EU:s förordning om värdepapperscentraler. Dessutom kan Finansinspektionen förbjuda förvärv om den inte har fått de nödvändiga utredningar som avses i 32 b § 1 mom. i denna lag inom 60 vardagar från det att den underrättat den anmälningsskyldige om vilka utredningar som saknas. (29.6.2021/599)

Finansinspektionen kan när den fattar beslut enligt denna paragraf samtidigt bestämma en tidsfrist inom vilken det anmälda förvärvet ska genomföras vid äventyr att Finansinspektionen kan vidta åtgärder enligt 32 c § eller, i fråga om förvärv av ägarandelar i betalningsinstitut, enligt 21 d § i lagen om betalningsinstitut. (14.12.2017/893)

På förbud mot förvärv av aktier och garantiandelar i arbetspensionsförsäkringsbolag ska i stället för denna paragraf tillämpas 7 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag.

Om ECB med stöd av SSM-förordningen är behörig myndighet för beslut som avses i denna paragraf, ska Finansinspektionen lägga fram ett beslutsförslag till ECB i ärendet. (8.8.2014/611)

32 b § (27.3.2009/207)
Förfarandet vid bedömning av förvärv av ägarandel (28.12.2017/1071)

Finansinspektionen ska utan dröjsmål, senast den andra vardagen efter mottagandet av en anmälan enligt 32 a § 1 mom. samt, om anmälan senare kompletteras, efter mottagandet av en kompletterad anmälan, skriftligt bekräfta mottagandet av den anmälningsskyldiges anmälan. Av bekräftelsen ska framgå att anmälan innehåller de nödvändiga utredningarna eller, om anmälan inte innehåller alla nödvändiga utredningar, uppgifter om vilka utredningar som saknas. Av bekräftelsen ska även framgå behandlingstiden enligt 2 mom.

Finansinspektionen ska fatta beslut enligt 32 a § eller, om ECB är behörig myndighet i ärendet, lägga fram ett förslag till beslut inom 60 vardagar från det att inspektionen i enlighet med 1 mom. har bekräftat mottagandet av alla nödvändiga uppgifter (behandlingstid). Finansinspektionen kan under behandlingstiden, dock inte senare än den femtionde vardagen från det att behandlingstiden inleddes, skriftligt begära behövliga specificerade ytterligare uppgifter. Om ytterligare uppgifter begärs, avbryts behandlingstiden till dess att uppgifterna har lämnats in, dock för högst 20 vardagar eller, om den anmälningsskyldige har sitt säte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller den anmälningsskyldige är något annat kreditinstitut, värdepappersföretag, institut för elektroniska pengar, försäkringsbolag eller fondbolag än ett sådant som har auktoriserats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, för högst 30 vardagar. Beslutet om förlängd behandlingstid ska utan dröjsmål delges den anmälningsskyldige. (14.12.2017/893)

Beslutet om att Finansinspektionen motsätter sig förvärvet ska delges den anmälningsskyldige senast den andra vardagen efter beslutet, utan att behandlingstiden överskrids. Om Finansinspektionen inte inom den behandlingstid som avses i denna paragraf har fattat ett beslut eller lagt fram ett förslag till beslut enligt 32 a §, anses den ha godkänt förvärvet. (28.12.2017/1071)

Om den anmälningsskyldige är ett utländskt EES-tillsynsobjekt eller dettas moderföretag eller en fysisk eller juridisk person som i ett utländskt EES-tillsynsobjekt eller i ett moderföretag till ett sådant har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § i bokföringslagen, ska Finansinspektionen när den fattar beslutet eller lägger fram förslaget till beslut utan dröjsmål underrätta den EES-tillsynsmyndighet som svarar för tillsynen över det utländska EES-tillsynsobjektet om alla för bedömningen väsentliga uppgifter och, på begäran, om all relevant information samt, om förvärvet gäller ett finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, samarbeta med de andra centrala tillsynsmyndigheter som avses i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. Av beslutet ska framgå de i detta moment avsedda utländska tillsynsmyndigheternas ståndpunkt i fråga om förvärvet. (28.12.2017/1071)

I stället för denna paragraf ska på

1) behandling av anmälningar om förvärv av aktier eller garantiandelar i arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas 7 § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag,

2) behandling av anmälningar om förvärv av ägarandelar i börser och börsers holdingföretag tillämpas 2 kap. 11 § i lagen om handel med finansiella instrument,

3) behandling av anmälningar om förvärv av ägarandelar i värdepapperscentraler och värdepapperscentralers holdingföretag tillämpas EU:s förordning om värdepapperscentraler. (16.6.2017/352)

4 punkten har upphävts genom L 16.6.2017/352. (16.6.2017/352)

(14.12.2012/752)
32 c § (27.3.2009/207)
Begränsning av de rättigheter som grundar sig på aktier och andelar

Finansinspektionen kan för högst ett år i sänder förbjuda aktie- eller andelsägare att utöva rösträtt i kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, förvaringsinstitut, särskilda förvaringsinstitut, finans- och försäkringskonglomerats holdingföretag, institut för elektroniska pengar, försäkringsbolag och deras holdingföretag, börser, börsers holdingföretag, värdepapperscentraler och värdepapperscentralers holdingföretag, om

1) anmälan om förvärv av aktier eller andelar inte har gjorts enligt 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 6 a kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 4 kap. 7 § i lagen om placeringsfonder, 5 kap. 3 §, 7 kap. 9 § eller 14 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut, 2 kap. 11 § i lagen om handel med finansiella instrument, EU:s förordning om värdepapperscentraler eller 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen, (19.11.2021/976)

2) aktier eller andelar har förvärvats trots Finansinspektionens förbud enligt 32 a §, eller

3) den gräns för innehav som anges i de paragrafer som nämns i 1 punkten har uppnåtts eller överskridits och innehavet äventyrar verksamhet enligt sunda och ansvarsfulla ledningsprinciper i målföretaget eller målsammanslutningen på det sätt som avses i 32 a § eller, om målföretaget är ett försäkringsbolag, de försäkrade förmånerna.

(29.6.2021/599)

Efter att Finansinspektionen har utfärdat ett förbud enligt 1 mom. har aktie- eller andelsägaren i fråga om dessa aktier eller andelar inga andra rättigheter i målföretaget än rätten till vinst. Ett förvärv enligt 1 mom. 1 eller 2 punkten får inte införas i målföretagets aktiebok eller garantiandelsförteckning och inte heller i aktieägar-, medlems- eller garantiandelsägarförteckningen.

På ägare till aktier eller garantiandelar i ett arbetspensionsförsäkringsbolag tillämpas 7 a § i lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag i stället för denna paragraf.

Om ECB med stöd av SSM-förordningen är behörig myndighet för beslut som avses i denna paragraf, ska Finansinspektionen lägga fram ett beslutsförslag till ECB i ärendet. (8.8.2014/611)

Allmänna befogenheter
33 § (28.12.2017/1071)
Verkställighetsförbud och rättelseuppmaning

Finansinspektionen kan förbjuda verkställigheten av tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers beslut och av tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers planerade åtgärder, om beslutet eller åtgärden strider mot sådana bestämmelser om finansmarknaden som ska tillämpas på tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer eller mot bestämmelser som utfärdats med stöd av de bestämmelserna, mot tillståndsvillkor eller mot föreskrifter som gäller tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörers verksamhet.

Om ett tillsynsobjekt eller någon annan finansmarknadsaktör har verkställt ett beslut enligt 1 mom. eller genomfört sådana andra åtgärder som avses i 1 mom. kan Finansinspektionen ålägga tillsynsobjektet eller en annan finansmarknadsaktör att vidta åtgärder för att verkställa beslutet, återkalla åtgärden eller vidta rättelseåtgärder. Finansinspektionen ska för tillsynsobjektet eller en annan finansmarknadsaktör reservera en skälig tid för att verkställa beslutet, återkalla åtgärden eller vidta rättelseåtgärder, om detta inte allvarligt äventyrar de mål för tillsynen över finansmarknaden som föreskrivs i 1 §. Om Finansinspektionens beslut enligt detta moment har en avsevärd inverkan på ett tillsynsobjekts eller en annan finansmarknadsaktörs avtalsparts eller någon annan utomstående persons ställning, är en förutsättning för tillämpning av detta moment att verkställigheten av beslutet eller genomförandet av åtgärderna allvarligt kan äventyra de mål för tillsynen över finansmarknaden som föreskrivs i 1 §.

Finansinspektionen kan ålägga tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer att upphöra med ett förfarande och förbjuda upprepning av förfarandet, om det strider mot de bestämmelser, föreskrifter, tillståndsvillkor eller regler som avses i 1 mom. Finansinspektionen ska ge ett tillsynsobjekt eller en finansmarknadsaktör tillfälle att inom en skälig tid rätta sitt förfarande, om detta inte allvarligt äventyrar de mål för tillsynen över finansmarknaden som föreskrivs i 1 §.

4 mom. har upphävts genom L 22.2.2019/215. (22.2.2019/215)

Sådana förbud och rättelseuppmaningar som avses ovan i denna paragraf kan av särskilda skäl riktas också till tillsynsobjekts och andra finansmarknadsaktörers anställda eller till andra som handlar för dess räkning.

33 a § (14.12.2012/752)
Vite

Om ett tillsynsobjekt eller en annan finansmarknadsaktör försummar att i sin verksamhet följa bestämmelserna om finansmarknaden eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av dem, ett verkställighetsförbud eller en rättelseuppmaning som Finansinspektionen har utfärdat med stöd av 33 § eller något annat förordnande eller förbud som Finansinspektionen har utfärdat med stöd av lag, villkoren i sitt verksamhetstillstånd eller stadgarna om sin verksamhet, kan Finansinspektionen vid vite ålägga tillsynsobjektet eller finansmarknadsaktören att fullgöra sin skyldighet, om försummelsen inte är obetydlig. Vite kan således av särskilda skäl föreläggas också anställda hos tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer samt andra som handlar för deras räkning. Vad som föreskrivs i detta moment ska dessutom tillämpas på andra företag som hör till ett konglomerat enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat och som försummar att iaktta sina skyldigheter enligt den lagen eller enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av den. (28.12.2017/1071)

Finansinspektionen kan vid vite ålägga den som avses i 18, 19, 21, 23 och 24 § att fullgöra sin skyldighet enligt de paragraferna, om försummelsen inte är obetydlig.

En fysisk persons informationsskyldighet enligt denna lag får inte förenas med vite när det finns anledning att misstänka personen för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig till.

Vitet döms ut av Finansinspektionen, om inte annat föreskrivs separat någon annanstans i lag. På föreläggande och utdömande av vite tillämpas i övrigt viteslagen (1113/1990).

34 §
Anlitande av utomstående sakkunniga

Finansinspektionen kan för en utredning som behövs för tillsynen över ett tillsynsobjekt eller en annan finansmarknadsaktör och som kräver särskild sakkunskap anlita en revisor eller en annan utomstående sakkunnig. Denne handlar under straffrättsligt tjänsteansvar och har de rättigheter som nämns i 18, 19, 23 och 24 § vid utförandet av sina offentligrättsliga förvaltningsuppgifter enligt denna lag. På skada som orsakats vid utförandet av sakkunniguppdrag tillämpas skadeståndslagen.

Den sakkunnige ska ha med hänsyn till uppdragets art och omfattning tillräcklig kännedom om finansiell verksamhet, bokföring och rättsliga frågor. I fråga om den sakkunniges oberoende ställning tillämpas 15 §.

Finansinspektionen kan bestämma att den sakkunniges arvode ska betalas av ett tillsynsobjekts eller en annan finansmarknadsaktör som är en sammanslutning eller stiftelses medel, om det finns någon särskild med tillsynsobjektets eller med sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet sammanhängande orsak till att anlita en sakkunnig. Arvodet bör motsvara den allmänna arvodesnivån inom branschen. Om arvodet inte kan indrivas hos tillsynsobjektet, sammanslutningen eller stiftelsen ska det betalas av Finansinspektionen.

35 §
Föreskrifter om registrering av transaktioner

Finansinspektionen kan för tillsynsobjekt och för finansiella institut och företag i försäkringsbranschen som hör till samma koncern som ett tillsynsobjekt utfärda för tillsynen nödvändiga tekniska föreskrifter om löpande bokföring av transaktioner samt om bokföring av åtaganden utanför balansräkningen, med avvikelse från 2 kap. 4–10 § i bokföringslagen och föreskrifter som har meddelats med stöd av dem.

35 a § (29.6.2016/520)
Ansökan om säkringsåtgärder

För att säkerställa betalningen av en påföljdsavgift eller ordningsavgift har Finansinspektionen rätt att hos tingsrätten ansöka om att egendom beläggs med kvarstad. Bestämmelser om kvarstad finns i 7 kap. i rättegångsbalken. Finansinspektionen åläggs emellertid inte att ställa säkerhet enligt 8 kap. 2 § i utsökningsbalken (705/2007).

Särskilda befogenheter i anslutning till tillsynen över värdepappersmarknaden
36 §
Yppandeförbud

Finansinspektionen kan förbjuda en person som är närvarande vid en inspektion som Finansinspektionen utför eller som Finansinspektionen har bett om uppgifter eller redogörelser i ett ärende som kan leda till undersökning av ett brott eller en förseelse, att lämna information om inspektionen och om de begärda uppgifterna och redogörelserna till den som undersökningen avser eller till någon annan. Förbudet ska ges skriftligen. På förutsättningarna för och giltigheten av ett sådant förbud tillämpas 11 kap. 5 § i förundersökningslagen (805/2011). (22.7.2011/833)

Den som bryter mot förbud som avses i 1 mom. döms till straff enligt 38 kap. 1 eller 2 § i strafflagen (39/1889), om inte strängare straff föreskrivs någon annanstans i lag.

37 §
Tillsyn över att internationella redovisningsstandarder iakttas

Finansinspektionen övervakar att bokföringsskyldiga som enligt bokföringslagen eller någon annan lag är skyldiga att i sitt bokslut tillämpa de internationella redovisningsstandarder som avses i 7 a kap. i bokföringslagen (IFRS-bokföringsskyldig) iakttar de nämnda standarderna. Vad som i denna paragraf föreskrivs om bokslut ska på motsvarande sätt tillämpas på verksamhetsberättelser, bokslutskommunikéer och delårsrapporter. (14.12.2012/752)

Om en IFRS-bokföringsskyldig enligt Finansinspektionens uppfattning har upprättat sitt bokslut felaktigt kan Finansinspektionen uppmana den IFRS-bokföringsskyldige att rätta felet. Av rättelseuppmaningen ska det framgå att den IFRS-bokföringsskyldige så som föreskrivs i 3 mom. kan be bokföringsnämnden om ett utlåtande.

Om den IFRS-bokföringsskyldige anser att den i det ärende som rättelseuppmaningen gäller inte har handlat i strid med de bestämmelser som ska tillämpas i ärendet, kan den IFRS-bokföringsskyldige inom en månad efter att ha fått del av rättelseuppmaningen begära ett utlåtande i ärendet av bokföringsnämnden.

Finansinspektionen kan ålägga den IFRS-bokföringsskyldige att iaktta rättelseuppmaningen vid vite enligt 33 a §. Finansinspektionen får inte fatta ett sådant beslut innan det utlåtande som avses i 3 mom. har getts eller, om den bokföringsskyldige inte begär ett utlåtande, innan den tidsfrist som avses i 3 mom. har gått ut. Finansinspektionen kan emellertid fatta beslutet trots vad som föreskrivs ovan, om utlåtandet inte har getts inom fyra månader efter det att rättelseuppmaningen delgavs den IFRS-bokföringsskyldige. (7.3.2014/170)

Finansinspektionen kan meddela den IFRS-bokföringsskyldige föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna paragraf och som gäller regelbundet inlämnande av bokslut och tillhörande handlingar till Finansinspektionen.

Vad som i 18, 19 och 24 § föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få uppgifter och granska andra finansmarknadsaktörer tillämpas också på den IFRS-bokföringsskyldiges dotterföretag. Vad som i 24 § 2 mom. föreskrivs om företag med uppdrag från andra finansmarknadsaktörer tillämpas också på företag som på uppdrag av den IFRS-bokföringsskyldiges dotterföretag sköter uppgifter som gäller dess bokföring.

37 a § (21.12.2012/902)
Utövning av de särskilda befogenheterna i blankningsförordningen och förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter (21.4.2017/228)

Innan ett beslut om exceptionella omständigheter enligt artiklarna 20.2 och 21 i blankningsförordningen eller ett beslut enligt artiklarna 13.3 och 14.2 i den förordningen fattas ska Finansinspektionen begära yttrande av finansministeriet och Finlands Bank, om inte annat följer av att ärendet är brådskande. I de fall som avses i 2 mom. ska Finansinspektionen dock alltid begära yttrande av finansministeriet.

Finansinspektionen får inte fatta ett beslut enligt artikel 20.2 eller 21 i blankningsförordningen eller ge ett tillstånd enligt artikel 22 i den förordningen till sådana åtgärder enligt artiklarna 20 och 21 som behöriga myndigheter i andra EES-stater har för avsikt att vidta och som kommer att beröra statspapper emitterade av finska staten eller kreditswappar som avser dessa, om finansministeriet motsätter sig beslutet eller tillståndet.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta finansministeriet om sådana till tillämpningen av artiklarna 13 och 14 i blankningsförordningen hänförliga omständigheter som kommit till dess kännedom och som gäller statspapper emitterade av finska staten eller kreditswappar som avser dessa.

Finansinspektionen får kräva att en produktutvecklare enligt förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter samt den som ger råd om eller säljer dessa produkter ska informera de berörda investerarna om beslut som de fattat med stöd av 3 eller 4 kap. och om var investerarna kan anföra besvär, framställa klagomål, lämna reklamation eller kräva ersättning. (21.4.2017/228)

37 b § (29.6.2016/520)
Handelsförbud för viss tid

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda en fysisk person att handla med finansiella instrument direkt eller indirekt för egen räkning, om personen försummar eller bryter mot bestämmelserna om insiderhandel, förbudet mot olagligt röjande av insiderinformation eller marknadsmanipulation i artikel 14 eller 15, om förhindrande och upptäckt av marknadsmissbruk i artikel 16.1 eller 16.2, om transaktioner som utförs av personer i ledande ställning i artikel 19.1–19.3, 19.5–19.7 eller 19.11 eller om investeringsrekommendationer i artikel 20.1 i marknadsmissbruksförordningen.

37 c § (21.4.2017/228)
Sändande av faktablad enligt förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter till Finansinspektionen

Den som utvecklar en paketerad investeringsprodukt eller den som säljer produkten ska sända det faktablad som utarbetats över produkten enligt förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter till Finansinspektionen för kännedom senast då produkten börjar tillhandahållas i Finland.

37 d § (28.12.2017/1071)
Kontroller av positionshantering inom råvaruderivat

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av vilken person som helst få information för tillsynen över efterlevnaden av 10 kap. 3 § i lagen om handel med finansiella instrument. Finansinspektionen kan ålägga en person som avses i den nämnda bestämmelsen att vidta åtgärder för att minska storleken på en position eller exponering eller begränsa en persons möjligheter att ingå råvaruderivat.

37 e § (19.11.2021/941)
Tillfälligt förbud mot att lämna anmälan enligt värdepapperiseringsförordningen

Finansinspektionen kan för viss tid, högst fem år, förbjuda originatorn eller det medverkande institutet att lämna den anmälan som avses i artikel 27.1 i värdepapperiseringsförordningen, om originatorn eller det medverkande institutet inte uppfyller kraven på allmän, transparent och standardiserad värdepapperisering enligt artiklarna 19–22 eller kraven på värdepapperisering som sker i programform och pågår en kort tid och som avses vara enkel, transparent och standardiserad i enlighet med artiklarna 23–26 eller kraven på enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering i balansräkningen i artiklarna 26a–26e i den förordningen.

4 kap

Administrativa påföljder

38 § (14.12.2012/752)
Ordningsavgift

Finansinspektionen ska ålägga den att betala ordningsavgift som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) försummar eller bryter mot skyldigheten att lämna Finansinspektionen uppgifter enligt 18 § 2 eller 3 mom. eller annan information som enligt bestämmelser eller föreskrifter regelbundet ska ges in till Finansinspektionen för att den ska kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter,

2) försummar eller bryter mot de bestämmelser som nämns i 15 kap. 1 § i värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster, 12 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument, 8 kap. 5 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 22 kap. 1 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder eller 27 kap. 1 § i lagen om placeringsfonder, (1.4.2022/205)

3) försummar eller bryter mot anmälningsskyldigheten enligt artikel 5.1 i blankningsförordningen, skyldigheten att offentliggöra uppgifter enligt artikel 6.1 eller anmälningsskyldigheten enligt artikel 7.1 eller 8 eller underlåter att följa en restriktion enligt artikel 12.1, 13.1 eller 14.1 eller ett beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av artikel 18.1 eller 19.2 i den förordningen, (12.4.2013/254)

4) försummar eller bryter mot artikel 4.3a i EMIR-förordningen om tillhandahållande av clearingtjänster på rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och transparenta handelsvillkor, artikel 5 om ett förfarande för clearingkrav, artikel 7 om tillträdet till en central motpart, artikel 8 om tillträde till en handelsplats, artikel 9 om rapporteringskravet eller artikel 11 om riskbegränsningstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas via en central motpart, (8.5.2020/316)

5) försummar eller bryter mot rapporteringsskyldigheten enligt artikel 42.2 i auktioneringsförordningen, (19.12.2014/1198)

6) försummar eller bryter mot skyldigheten att betala EU:s stabiliseringsavgift enligt 4 kap. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet eller mot skyldigheten att betala insättningsgarantiavgift enligt 5 kap. i den lagen, (9.12.2016/1055)

7) försummar eller bryter mot skyldigheten att tillhandahålla en kontobytestjänst enligt 15 a kap. 1 § i kreditinstitutslagen eller 9 a § i lagen om betalningsinstitut, skyldigheten att lämna en beskrivning, ett meddelande eller ett revisionsuttalande enligt 8 a § 1 eller 2 mom. i lagen om betalningsinstitut eller den mottagande tjänsteleverantörens skyldigheter enligt 15 a kap. 3 § i kreditinstitutslagen, den överförande tjänsteleverantörens skyldigheter enligt 15 a kap. 4 § i den lagen eller den överförande tjänsteleverantörens skyldigheter enligt 15 a kap. 5 § i den lagen, (14.12.2017/893)

8) försummar eller bryter mot skyldigheten att tillhandahålla betalkonton med grundläggande funktioner enligt 15 kap. 6 §, skyldigheter i fråga om egenskaper hos betalkonton med grundläggande funktioner eller tillhandahållande av tjänster enligt 15 kap. 6 a § eller sådana skyldigheter vid uppsägning eller hävning av betalkonton med grundläggande funktioner som avses i 15 kap. 6 b § i kreditinstitutslagen, (7.5.2021/379)

9) försummar eller bryter mot bestämmelserna i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, nedan förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar, om offentliggörande av information på webbplatser i fråga om policyer för hållbarhetsrisker, bestämmelserna i artikel 5.1 i den förordningen om transparens i fråga om ersättningspolicyer i samband med integreringen av hållbarhetsrisker i ersättningspolicyer och på webbplatser eller bestämmelserna i artikel 12 i den förordningen om granskning av information som i enlighet med artikel 3, 5 eller 10 i den förordningen offentliggörs på webbplatser och om säkerställande av att denna information är uppdaterad, (11.3.2022/153)

10) försummar eller bryter mot skyldigheten att regelbundet lämna uppgifter enligt 36 § i lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer, bestämmelsen om rapportering om hypoteksbanksverksamhet i 38 § i den lagen eller Finansinspektionens föreskrifter som meddelats med stöd av dessa bestämmelser, (16.2.2023/184)

10 punkten har ändrats genom L 184/2023, som träder i kraft 1.7.2023. Den tidigare formen lyder:

10) försummar eller bryter mot skyldigheten att regelbundet lämna uppgifter enligt 36 § i lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer, bestämmelsen om rapportering om hypoteksbanksverksamhet i 38 § i den lagen eller Finansinspektionens föreskrifter som meddelats med stöd av dessa bestämmelser. (11.3.2022/153)

11) försummar eller bryter mot anmälningsskyldigheten enligt 8 § 3 mom. i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare. (16.2.2023/184)

11 punkten har tillfogats genom L 184/2023, som träder i kraft 1.7.2023.

Beloppet på ordningsavgiften baseras på en samlad bedömning. Beloppet ska bestämmas med beaktande av förfarandets art, omfattning och varaktighet. För juridiska personer är ordningsavgiften minst 5 000 och högst 100 000 euro. För fysiska personer är ordningsavgiften minst 500 och högst 10 000 euro.

Ordningsavgiften ska betalas till staten.

Om gärningen eller försummelsen är särskilt klandervärd kan det i stället för ordningsavgift påföras en påföljdsavgift.

Ordningsavgift kan påföras under förutsättning att ärendet betraktat som en helhet inte ger anledning till strängare åtgärder. (8.8.2014/611)

Ordningsavgift påförs också den som försummar eller bryter mot närmare bestämmelser som utfärdats eller närmare föreskrifter som meddelats med stöd av de bestämmelser som avses i 1 mom. eller mot bestämmelser i förordningar och beslut av kommissionen. (7.5.2021/379)

39 § (14.12.2012/752)
Offentlig varning

Finansinspektionen ska meddela tillsynsobjekt och andra finansmarknadsaktörer offentlig varning om de uppsåtligen eller av oaktsamhet handlar i strid med andra bestämmelser om finansmarknaden än de som avses i 38 § 1 mom. eller 40 § 1 eller 2 mom. eller i strid med föreskrifter som utfärdats med stöd av de bestämmelserna. Ett tillsynsobjekt ska också meddelas offentlig varning om tillsynsobjektet uppsåtligen eller av oaktsamhet handlar i strid med villkoren i sitt verksamhetstillstånd eller i strid med de stadgar som gäller verksamheten. (12.4.2013/254)

En offentlig varning kan meddelas under förutsättning att ärendet bedömt som en helhet inte föranleder strängare åtgärder.

40 § (14.12.2012/752)
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift ska påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot de bestämmelser eller beslut som avses i 15 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster, 12 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument, 15 § i lagen om värdepapperskonton, 8 kap. 6 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 48 a § i lagen om betalningsinstitut, 22 kap. 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 27 kap. 2 § i lagen om placeringsfonder, 20 § i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster, 20 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 17 § 2 mom. i lagen om aktiesparkonton (680/2019), 18 kap. 1 § i resolutionslagen, 21 § i lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare, 68 eller 71 § i lagen om försäkringsdistribution eller 46 § i lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer. (16.2.2023/184)

1 mom. har ändrats genom L 184/2023, som träder i kraft 1.7.2023. Den tidigare formen lyder:

Påföljdsavgift ska påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot de bestämmelser eller beslut som avses i 15 kap. 2 § i värdepappersmarknadslagen, 15 kap. 2 § i lagen om investeringstjänster, 12 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument, 15 § i lagen om värdepapperskonton, 8 kap. 6 § i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, 48 a § i lagen om betalningsinstitut, 22 kap. 2 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, 27 kap. 2 § i lagen om placeringsfonder, 20 § i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster, 20 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 17 § 2 mom. i lagen om aktiesparkonton (680/2019), 18 kap. 1 § i resolutionslagen, 68 eller 71 § i lagen om försäkringsdistribution eller 46 § i lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer. (1.4.2022/205)

Påföljdsavgift ska också påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot

1) bestämmelsen i artikel 4.1 eller 4.3 i EMIR-förordningen om clearingkravet för OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en finansiell motpart eller en icke-finansiell motpart, bestämmelsen i artikel 4a.1 eller 4a.2 i den förordningen om clearingkravet och rapporteringskravet för OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en finansiell motpart eller bestämmelsen i artikel 10.1 eller 10.2 i den förordningen om clearingkravet och rapporteringskravet för OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en icke-finansiell motpart, (8.5.2020/316)

2) ett beslut som Finansinspektionen fattat med stöd av artikel 20.2, 21.1 eller 23.1 i blankningsförordningen eller ett beslut som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten fattat med stöd av artikel 28.1 i den förordningen,

3) bestämmelserna i artiklarna 38, 39 och 40 i auktioneringsförordningen om förbjuden användning av insiderinformation, artikel 41 om förbudet mot otillbörlig marknadspåverkan eller artikel 42.1, 42.3 eller 42.5 om särskilda krav för att minska risken för marknadsmissbruk,

4) bestämmelsen om upprättande av faktablad i artikel 5.1 i förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter, bestämmelserna om faktabladets form och innehåll i artiklarna 6, 7 och 8.1–8.3, bestämmelsen om marknadsföringsmaterialets innehåll i artikel 9, bestämmelsen om regelbunden översyn av faktabladet i artikel 10.1, bestämmelserna om tillhandahållande av faktabladet i artiklarna 13.1, 13.3, 13.4 och 14 eller bestämmelsen om kundklagomål i artikel 19 i den förordningen, eller

5) det maximibelopp på 0,2 procent per transaktion för förmedlingsavgifter för betalkortstransaktioner i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/751 om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner, nedan förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner, eller det maximibelopp på 0,3 procent per transaktion för förmedlingsavgifter för kreditkortstransaktioner i artikel 4 i den förordningen, (14.12.2018/1108)

6) bestämmelserna i artiklarna 4–16 i förordningen om referensvärden om referensvärdens skydd mot otillbörlig påverkan och tillförlitlighet, bestämmelserna i artiklarna 19a–19c om EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet, bestämmelserna i artiklarna 21–26 om kritiska, signifikanta och icke-signifikanta referensvärden, bestämmelserna i artikel 27 om referensvärdesdeklaration, bestämmelserna i artikel 28 om referensvärden som ändras och upphör att tillhandahållas, bestämmelserna i artikel 29 om användning av ett referensvärde och mot bestämmelserna i artikel 34 om auktorisation och registrering av en administratör, (29.6.2021/599)

7) bestämmelsen om bibehållande av risk enligt artikel 6, bestämmelsen om transparenskrav enligt artikel 7, bestämmelsen om kriterier för kreditgivning enligt artikel 9, bestämmelsen om användning av beteckningen ”enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering” enligt artikel 18, bestämmelserna om enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering enligt artiklarna 19–22 eller bestämmelserna om värdepapperisering som sker i programform och pågår en kort tid och som avses vara enkel, transparent och standardiserad enligt artiklarna 23–26, bestämmelserna om enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering i balansräkningen enligt artiklarna 26a–26e, bestämmelsen enligt artikel 27.1 genom att lämna en vilseledande anmälan, bestämmelsen om anmälan till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten eller behörig myndighet enligt artikel 27.4 eller skyldigheten enligt artikel 28.2 att meddela väsentliga ändringar i informationen enligt artikel 28.1 i värdepapperiseringsförordningen, (19.11.2021/941)

8) bestämmelserna om rapporteringsskyldighet och skydd för transaktioner för värdepappersfinansiering i artikel 4 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning, eller bestämmelserna om återanvändning av finansiella instrument som mottagits inom ramen för ett säkerhetsarrangemang i artikel 15 i den förordningen, (7.5.2021/379)

9) bestämmelserna om auktorisation vid etablering, marknadsföring och förvaltning av en penningsmarknadsfond i artikel 4.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 om penningmarknadsfonder, nedan förordningen om penningmarknadsfonder, bestämmelserna i artikel 4.5 eller artikel 5.2 om de uppgifter som lämnats in vid ansökan om auktorisation som penningmarknadsfond, om auktorisationen har beviljats på basis av felaktiga eller vilseledande uppgifter som har lämnats av den sökande samt bestämmelserna i artikel 6 om användningen av beteckningen penningmarknadsfond, i artiklarna 9–16 om kraven på tillgångarnas sammansättning, i artikel 17, 18, 24 eller 25 om portföljkrav, i artiklarna 19–21 eller artikel 23 om kraven på intern kreditkvalitetsbedömning, i artikel 26 om kreditbetyg för penningmarknadsfonder, i artikel 27 om utredningsskyldigheten för en penningmarknadsfonds förvaltare, i artikel 28 om stresstester, i artiklarna 29–34 om värderingskrav eller i artikel 36 om transparenskrav, (7.5.2021/379)

10) följande bestämmelser i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar:

a) bestämmelserna i artiklarna 4.1–4.5 om transparens på webbplatser i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling på enhetsnivå,

b) bestämmelserna i artikel 6 om transparens i fråga om integreringen av hållbarhetsrisker i upplysningar som lämnas innan avtal ingås,

c) bestämmelserna i artikel 7 om transparens i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling i upplysningar som lämnas innan avtal ingås med avseende på finansiella produkter,

d) bestämmelserna i artikel 8.1 eller 8.2 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper i den information som lämnas innan avtal ingås,

e) bestämmelserna i artiklarna 9.1–9.4 om transparens i fråga om hållbar investering i upplysningar som lämnas innan avtal ingås,

f) bestämmelserna i artikel 10.1 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper och av hållbar investering på webbplatser,

g) bestämmelserna i artikel 11.1 eller 11.2 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper och av hållbara investeringar i regelbundna rapporter,

h) bestämmelserna i artikel 13.1 om marknadsföringsmaterial,

(1.4.2022/214)

11) bestämmelserna i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088, nedan taxonomiförordningen, om transparens i fråga om miljömässigt hållbara investeringar i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter, bestämmelserna i artikel 6 om transparens i fråga om finansiella produkter som främjar miljörelaterade egenskaper i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter, eller bestämmelserna i artikel 7 om transparens i fråga om andra finansiella produkter i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter, eller (1.4.2022/214)

12) bestämmelserna i artiklarna 5–7 i PEPP-förordningen om registreringsskyldighet och bestämmelserna om lämnande av falska eller vilseledande uppgifter som grund för registreringen av en PEPP-produkt i det centrala offentliga register som förs av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, bestämmelserna i artikel 18 om erbjudande av portabilitetsmöjlighet, bestämmelserna i artikel 19 om användning av underkonton för PEPP-produkter, bestämmelserna i artikel 20 om skyldighet att lämna information i anknytning till öppnande av ett nytt underkonto, bestämmelserna i artikel 21 om information om portabilitet till de behöriga myndigheterna, bestämmelserna i artikel 22 om en allmän princip som gäller PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer, bestämmelserna i artikel 23 om distributionsregler för olika typer av PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer, bestämmelserna i artikel 24 om elektronisk distribution och om användning av andra varaktiga medier, bestämmelserna i artikel 25 om krav på produktövervakning och produktstyrning, bestämmelserna i artikel 26 om PEPP-faktablad, bestämmelserna i artikel 27 om PEPP-faktabladets språk, bestämmelserna i artikel 28 om PEPP-faktabladets innehåll, bestämmelserna i artikel 29 om marknadsföringsmaterial, bestämmelserna i artikel 30 om översyn av PEPP-faktabladet, bestämmelserna i artikel 31 om skadeståndsansvar, bestämmelserna i artikel 32 om PEPP-avtal som täcker biometriska risker, bestämmelserna i artikel 33 om tillhandahållande av PEPP-faktabladet, bestämmelserna i artikel 34 om specifikation av PEPP-kundens krav och behov samt tillhandahållande av rådgivning, bestämmelserna i artikel 35 om allmänna bestämmelser som gäller PEPP-pensionsbesked, bestämmelserna i artikel 36 om innehållet i PEPP-pensionsbeskedet, bestämmelserna i artikel 37 om kompletterande information i PEPP-pensionsbeskedet, bestämmelserna i artikel 38 om information som ska lämnas till PEPP-sparare under tiden före pensionering och till PEPP-förmånstagare under utbetalningsfasen, bestämmelserna i artikel 39 om information som på begäran ska lämnas till PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare, bestämmelserna i artikel 40 om allmänna bestämmelser som gäller rapportering till nationella myndigheter, bestämmelserna i artikel 41 om investeringsregler under intjänandefasen, bestämmelserna i artikel 42 om allmänna bestämmelser som gäller PEPP-spararens investeringsalternativ, bestämmelserna i artikel 43 om PEPP-spararens val av investeringsalternativ, bestämmelserna i artikel 44 om villkor för ändring av det valda investeringsalternativet, bestämmelserna i artikel 45 om bas-PEPP-produkten, bestämmelserna i artikel 46 om riskreduceringstekniker, bestämmelserna i artikel 47 om villkor som rör intjänandefasen, bestämmelserna i artikel 48 om förvaringsinstitutets förvarings- och övervakningsuppgifter, bestämmelserna i artikel 50 om hantering av klagomål från PEPP-kunder, bestämmelserna i artikel 52 om tillhandahållande av bytesmöjlighet, bestämmelserna i artikel 53 om inledande av byte, bestämmelserna i artikel 54 om avgifter och kostnader i samband med byte, bestämmelserna i artikel 55 om skydd av PEPP-sparare mot finansiell förlust eller bestämmelserna i artikel 56 om information om bytesmöjligheten. (1.4.2022/214)

(28.12.2017/1071)

Påföljdsavgift kan inte påföras en fysisk person för en gärning eller försummelse som enligt lag är straffbar. Finansinspektionen får dock påföra påföljdsavgift och avstå från att anmäla ärendet till förundersökningsmyndigheten, om gärningen eller försummelsen med hänsyn till dess menlighet, gärningsmannens skuld sådan den framgår av gärningen, den vinning som erhållits och övriga omständigheter i anslutning till gärningen eller försummelsen anses vara ringa bedömd som en helhet. (8.8.2014/611)

Påföljdsavgift kan, utöver eller i stället för en påföljdsavgift som påförs en juridisk person, påföras en sådan person i den juridiska personens ledning vars förpliktelser har åsidosatts genom en gärning eller försummelse som avses i denna paragraf. En förutsättning för att personen i fråga ska påföras påföljdsavgift är att denne på ett betydande sätt har bidragit till gärningen eller försummelsen. (23.10.2015/1279)

Påföljdsavgift påförs också den som i samband med övervaknings- eller inspektionsuppdrag enligt de bestämmelser som avses ovan i 2 mom. 6 punkten försummar eller bryter mot vad som i 18 § 1 mom., 19 § 1 eller 3 mom. eller i 23 eller 24 § föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få information och inspektera. Påföljdsavgift får emellertid inte påföras en fysisk person för brott mot de nämnda bestämmelserna då det finns anledning att misstänka en person för brott och informationen har samband med det ärende som brottsmisstanken hänför sig till. (15.3.2019/296)

40 a § (9.7.2020/569)
Ordningsavgift, offentlig varning och påföljdsavgift för vissa överträdelser

Bestämmelser om ordningsavgift, offentlig varning och påföljdsavgift för den som försummar eller överträder lagstiftningen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006 finns i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Bestämmelser om påförande av påföljdsavgift för brott mot vissa konsumentskyddsbestämmelser finns i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna. Offentlig varning enligt 39 § ska inte meddelas, om tillsynsobjektet eller finansmarknadsaktören handlar i strid med de bestämmelser som avses i den lagen.

41 § (8.8.2014/611)
Påförande av påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs av Finansinspektionen. (28.12.2017/1071)

Påföljdsavgiftens belopp ska baseras på en samlad bedömning. Vid bedömningen av beloppet ska hänsyn tas till förfarandets art, omfattning och varaktighet samt gärningsmannens ekonomiska ställning. Dessutom ska vid bedömningen beaktas den vinning som erhållits och den skada som orsakats genom förfarandet, om vinningen eller skadan kan bestämmas, gärningsmannens samarbete med Finansinspektionen för att utreda ärendet, åtgärder för att förhindra att överträdelsen upprepas, gärningsmannens övriga och tidigare överträdelser och försummelser i fråga om bestämmelserna om finansmarknaden samt förfarandets eventuella konsekvenser för det finansiella systemets stabilitet. (19.12.2018/1229)

Om det är fråga om överträdelse av förordningen om referensvärden, ska utöver det som föreskrivs i 2 mom. också förfarandets inverkan på realekonomin beaktas vid bedömningen av påföljdsavgiftens belopp. Om det är fråga om överträdelse av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, nedan prospektförordningen, ska överträdelsens inverkan också på icke-professionella kunders ställning beaktas vid bedömningen av påföljdsavgiftens belopp. Om det är fråga om överträdelse av EU:s gräsrotsfinansieringsförordning ska överträdelsens inverkan på investerarnas intressen beaktas vid bedömningen av påföljdsavgiftens belopp. (1.4.2022/205)

Påföljdsavgiften får utgöra högst tio procent av en juridisk persons omsättning enligt bokslutet för det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms, dock högst tio miljoner euro. Om bokslutet inte ännu är klart då påföljdsavgiften bestäms ska avgiften bestämmas utifrån omsättningen under det föregående året. Om den juridiska personen nyligen har inlett sin verksamhet och något bokslut inte finns att tillgå, kan omsättningen uppskattas utifrån annan tillgänglig utredning. (18.6.2021/524)

En fysisk person får påföras en påföljdsavgift som utgör högst tio procent av dennes inkomster enligt den senast verkställda beskattningen, dock högst 100 000 euro. Om inkomsterna inte tillförlitligt kan utredas utifrån beskattningsuppgifterna eller om de väsentligen har förändrats sedan den senast verkställda beskattningen, kan de uppskattas utifrån annan tillgänglig utredning.

Om en påföljdsavgift som påförs en fysisk person som tillhandahåller tjänster på finansmarknaden hänför sig till dennes näringsverksamhet som övervakas med stöd av 5 § 17 punkten, får avgiften utgöra högst tio procent av dennes inkomster av sådan näringsverksamhet enligt den senast verkställda beskattningen, dock högst 2,5 miljoner euro.

Med omsättning avses i denna paragraf

1) summan av intäkterna i ett sådant kreditinstitut eller värdepappersföretag som tillämpar EU:s tillsynsförordning beräknad enligt artikel 316 i EU:s tillsynsförordning, (18.6.2021/524)

2) ett försäkringsbolags, en försäkringsförenings, en pensionsanstalts och ett i 2 kap. 18 b § i försäkringsbolagslagen avsett specialföretags premieintäkter samt en pensionsstiftelses, en pensionskassas, en tilläggspensionsstiftelses, en tilläggspensionskassas, en EES-tilläggspensionsstiftelses, en EES-tilläggspensionskassas och en försäkringskassas avgiftsintäkter, (19.11.2021/954)

3) i fråga om andra juridiska personer än de som avses i 1 och 2 punkten omsättningen enligt 4 kap. 1 § i bokföringslagen eller motsvarande omsättning. (18.6.2021/524)

(23.10.2015/1279)

Påföljdsavgifter ska betalas till staten.

41 a § (20.4.2018/241)
Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall

Om påföljdsavgift påförs för överträdelse eller försummelse av en bestämmelse som avses i 20 kap. 1 § 2 eller 4 mom. i kreditinstitutslagen, 15 kap. 2 § 2 eller 5 mom. i lagen om investeringstjänster, 18 kap. 1 § i resolutionslagen eller 8 kap. 6 § 2 eller 3 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet, får påföljdsavgiften för en juridisk person uppgå till högst tio procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms och påföljdsavgiften för en fysisk person till högst fem miljoner euro. (16.2.2023/192)

Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 15 kap. 2 § 2 mom. i värdepappersmarknadslagen får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst fem procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst 10 miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, samt en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst två miljoner euro. (18.6.2021/524)

Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som nämns i 27 kap. 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om placeringsfonder, 15 kap. 2 § 6 eller 7 mom. i lagen om investeringstjänster, 12 kap. 2 § 2 eller 3 mom. i lagen om handel med finansiella instrument eller 40 § 2 mom. 7 punkten i denna lag, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst tio procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst 5 miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, samt en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst 5 miljoner euro. (18.6.2021/524)

Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 68 eller 71 § i lagen om försäkringsdistribution, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst fem procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst fem miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, och en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst 700 000 euro. (18.6.2021/524)

Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 40 § 2 mom. 4 punkten eller för en försummelse att iaktta en sådan bestämmelse, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst tre procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst fem miljoner euro, beroende på vilkendera som är större. En fysisk person får påföras högst 700 000 euro i påföljdsavgift. (18.6.2021/524)

Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 15 kap. 2 § 1 mom. 2 punkten eller 15 kap. 2 § 4 mom. i värdepappersmarknadslagen, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst tre procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst fem miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, och en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst 700 000 euro. (18.6.2021/524)

Om påföljdsavgift påförs för överträdelse av bestämmelserna i 40 § 2 mom. 12 punkten får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst fem miljoner euro, men dock högst 10 procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms, och en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst 700 000 euro. (1.4.2022/214)

Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse eller försummelse av bestämmelserna som avses i 20 § 1 mom. 1–24 punkten i lagen tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst fem procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst 500 000 euro, beroende på vilkendera som är större, och en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst 500 000 euro. (1.4.2022/205)

Trots det som föreskrivs ovan i denna paragraf får påföljdsavgiften emellertid vara högst två gånger större än den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen, om vinningen kan bestämmas.

Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 15 kap. 2 § 3 mom. 1 punkten i värdepappersmarknadslagen, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst 15 procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst 15 miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, och en fysisk person en påföljdsavgift som uppgår till högst fem miljoner euro. (18.6.2021/524)

Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 15 kap. 2 § 3 mom. 2 punkten i värdepappersmarknadslagen, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst två procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst 2 500 000 euro, beroende på vilkendera som är större, och en fysisk person en påföljdsavgift som uppgår till högst en miljon euro. (18.6.2021/524)

Om det är fråga om överträdelse av bestämmelser som avses i 15 kap. 2 § 3 mom. 3 punkten i värdepappersmarknadslagen, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst en miljon euro och en fysisk person en påföljdsavgift som uppgår till högst 500 000 euro.

Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse eller försummelse av att iaktta en bestämmelse som avses i 40 § 2 mom. 6 punkten, får påföljdsavgiften för en juridisk person uppgå till antingen högst tio procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst en miljon euro, beroende på vilkendera som är större. En fysisk person får påföras högst 500 000 euro i påföljdsavgift. (18.6.2021/524)

Om en påföljdsavgift som avses i 13 mom. påförs för en överträdelse av artikel 11.1 led d eller 11.4 i förordningen om referensvärden, får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till antingen högst två procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst 250 000 euro, beroende på vilkendera som är störst. En fysisk person får påföras högst 100 000 euro i påföljdsavgift. (16.2.2023/192)

Om påföljdsavgift påförs för en överträdelse av en bestämmelse som avses i 40 § 2 mom. 8 punkten, får den påföljdsavgift som påförs en juridisk person för överträdelse av den i punkten nämnda förordningens artikel 4 vara antingen högst tio procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst 5 miljoner euro, beroende på vilkendera som är större, och för överträdelse av artikel 15 antingen högst tio procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms eller högst 15 miljoner euro, beroende på vilkendera som är större. En fysisk person får påföras högst 5 miljoner euro i påföljdsavgift. (18.6.2021/524)

Trots det som föreskrivs i 10–15 mom. får påföljdsavgiften emellertid vara högst tre gånger så stor som den vinning som erhållits genom gärningen eller försummelsen, om storleken på vinningen kan bestämmas. (16.2.2023/192)

Med omsättning avses i denna paragraf

1) summan av intäkterna i ett sådant kreditinstitut eller värdepappersföretag som tillämpar EU:s tillsynsförordning beräknad enligt artikel 316 i EU:s tillsynsförordning eller, om detta i egenskap av moderföretag ska upprätta ett koncernbokslut eller i egenskap av dotterföretag hör till en koncern, omsättningen enligt koncernbokslutet för koncernens yttersta moderföretag, (18.6.2021/524)

2) ett försäkringsbolags, en försäkringsförenings, en pensionsanstalts och ett i 2 kap. 18 b § i försäkringsbolagslagen avsett specialföretags premieintäkter samt en pensionsstiftelses, en pensionskassas, en tilläggspensionsstiftelses, en tilläggspensionskassas, en EES-tilläggspensionsstiftelses, en EES-tilläggspensionskassas och en försäkringskassas avgiftsintäkter, och om försäkringsbolaget, försäkringsföreningen, pensionsanstalten, specialföretaget, pensionsstiftelsen, pensionskassan, tilläggspensionsstiftelsen, tilläggspensionskassan, EES-tilläggspensionsstiftelsen, EES-tilläggspensionskassan eller försäkringskassan hör till en koncern som dotterbolag, premieintäkterna enligt koncernbokslutet eller på motsvarande sätt avgiftsintäkterna, (19.11.2021/954)

3) i fråga om andra juridiska personer än de som avses i 1 och 2 punkten omsättningen enligt 4 kap. 1 § i bokföringslagen eller motsvarande omsättning eller, om den juridiska personen i egenskap av moderföretag ska upprätta ett koncernbokslut eller om denna i egenskap av dotterföretag hör till en koncern, omsättningen enligt koncernbokslutet för koncernens yttersta moderföretag. (18.6.2021/524)

41 b § (28.12.2017/1071)
Gemensam påföljdsavgift

Om en ordningsavgift eller en påföljdsavgift samtidigt påförs för två eller flera försummelser eller överträdelser som avses i 38, 40 eller 41 a §, ska en gemensam påföljdsavgift bestämmas.

En gemensam påföljdsavgift får uppgå till högst summan av ordningsavgifterna och påföljdsavgifterna.

41 c § (28.12.2017/1071)
Administrativa påföljder i samband med företagsarrangemang

Ordningsavgift, offentlig varning eller påföljdsavgift kan påföras också en sådan näringsidkare som till följd av ett företagsförvärv eller något annat företagsarrangemang har övertagit den näringsverksamhet inom vilken försummelsen eller överträdelsen skett.

42 § (14.12.2012/752)
Avstående från administrativ påföljd

Finansinspektionen kan avstå från att påföra ordningsavgift eller från att meddela offentlig varning, om

1) den som avses i 38 eller 39 § självmant har vidtagit tillräckliga korrigerande åtgärder omedelbart efter att ha upptäckt felet, utan dröjsmål har anmält felet till Finansinspektionen och det inte är fråga om allvarliga eller upprepade fel eller försummelser,

2) det felaktiga förfarandet kan anses vara obetydligt, eller

3) det annars måste anses vara uppenbart oskäligt att påföra ordningsavgift eller meddela offentlig varning.

Finansinspektionen kan i stället för att påföra en påföljdsavgift meddela en offentlig varning på de grunder som föreskrivs i 1 mom. 2 och 3 punkten.

Ordningsavgift eller påföljdsavgift kan inte påföras en person som misstänks för samma gärning i en förundersökning, en åtalsprövning eller ett brottmål som behandlas i domstol. Ordningsavgift eller påföljdsavgift kan inte heller påföras den som har dömts för samma gärning genom en lagakraftvunnen dom.

Finansinspektionen kan avstå från att påföra en juridisk person påföljdsavgift eller skjuta upp den, om Finansinspektionen i samma ärende gör en myndighetsanmälan om saken enligt 3 c § eller vidtar någon annan sådan tillsynsåtgärd som föreskrivs i lagen. (8.8.2014/611)

42 a § (8.8.2014/611)
Preskription av rätten att påföra administrativa påföljder

Ordningsavgift får inte påföras eller offentlig varning ges om beslutet om den inte har fattats inom fem år från den dag då överträdelsen eller försummelsen skedde eller, i fråga om en fortsatt överträdelse eller försummelse, inom fem år från den dag då överträdelsen eller försummelsen upphörde.

Finansinspektionen får inte påföra påföljdsavgift om avgiftsbeslutet inte har fattats inom tio år från den dag då överträdelsen eller försummelsen skedde eller, i fråga om en fortsatt överträdelse eller försummelse, inom fem år från den dag då överträdelsen eller försummelsen upphörde. (28.12.2017/1071)

43 § (18.3.2016/176)
Offentliggörande av administrativa påföljder och andra beslut

Finansinspektionen ska utan dröjsmål offentliggöra ordningsavgifter, offentliga varningar och påföljdsavgifter efter det att den person som är föremål för beslutet har informerats om detta. Av offentliggörandet ska framgå huruvida beslutet att påföra eller meddela påföljden har vunnit laga kraft, överträdelsens art och slag samt identiteten hos den person som är ansvarig för överträdelsen. Om besvärsmyndigheten upphäver beslutet helt eller delvis, ska Finansinspektionen offentliggöra besvärsmyndighetens beslut på samma sätt som påförandet eller meddelandet av påföljden har offentliggjorts. Information om en påföljd ska finnas tillgänglig på Finansinspektionens webbsidor i fem år. (28.12.2017/1071)

Om det är oskäligt att namnet på den fysiska eller juridiska person som ålagts en påföljd offentliggörs, eller om offentliggörandet av påföljden äventyrar stabiliteten på finansmarknaden eller en pågående myndighetsundersökning, kan Finansinspektionen

1) skjuta upp offentliggörandet av beslutet om påföljd tills det inte längre finns grunder för att låta bli att offentliggöra beslutet,

2) offentliggöra beslutet om påföljd utan att ange namnet på den som ålagts en påföljd,

3) låta bli att offentliggöra ett beslut om påföljd, om de åtgärder som anges i 1 och 2 punkten inte är tillräckliga för att säkerställa att stabiliteten på finansmarknaden inte äventyras,

4) låta bli att offentliggöra ett beslut som avses i 4 mom., om det inte är skäligt att offentliggöra beslutet på grund av att de åtgärder som är föremål för beslutet är ringa.

Om Finansinspektionen i enlighet med 2 mom. 2 punkten offentliggör ett beslut om påföljd utan angivande av namnet på den som ålagts en påföljd, kan den samtidigt fatta beslut om att offentliggöra namnet senare efter en skälig tid, om grunderna för att låta bli att offentliggöra namnet upphör under den tiden.

Vad som ovan i denna paragraf föreskrivs om offentliggörande av ordningsavgift, offentlig varning och påföljdsavgift tillämpas också på offentliggörande av sådana beslut som avses i  26–28, 28 a, 28 b, 29, 32 c, 33 och 33 a § i denna lag och i 19 kap. 8 § och 24 kap. 10 § i lagen om placeringsfonder. (18.6.2021/524)

43 a § (28.12.2017/1071)
Verkställighet och återbetalning av ordningsavgifter och påföljdsavgifter

Rättsregistercentralen sköter verkställigheten av ordningsavgifter och påföljdsavgifter. Ordningsavgifter och påföljdsavgifter som påförts med stöd av denna lag ska verkställas i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av böter.

43 b § (28.12.2017/1071)

43 b § har upphävts genom L 1071/2017.

44 § (28.12.2017/1071)

44 § har upphävts genom L 1071/2017.

44 a § (18.3.2016/176)
Information till de europeiska tillsynsmyndigheterna om påföljder och andra beslut

Finansinspektionen ska i sådana fall som avses i de rättsakter från Europeiska unionen som gäller finansmarknaden till den berörda europeiska tillsynsmyndigheten sända

1) information om en offentliggjord påföljd enligt detta kapitel, samtidigt som påföljden offentliggörs samt information om eventuellt överklagande och dess slutresultat,

2) information om en icke offentliggjord påföljd enligt detta kapitel, samtidigt som påföljden påförs eller meddelas samt information om eventuellt överklagande och dess slutresultat,

3) sammanställda uppgifter för varje år om de påföljder enligt detta kapitel som påförts och de anonymiserade brottsutredningar som genomförts och de straffrättsliga påföljder som påförts under året, (1.4.2022/205)

4) information om straffrättsliga påföljder för brott mot de bestämmelser som gäller finansmarknaden samt information om eventuellt överklagande och dess slutresultat.

Vad som i 1 mom. 1–3 punkten föreskrivs om information om påföljder tillämpas också på beslut som avses i 26–28, 28 a, 28 b, 29, 32 c, 33 och 33 a § i denna lag, i 19 kap. 8 § och 24 kap. 10 § i lagen om placeringsfonder och i 68 och 70 § i lagen om försäkringsdistribution. (18.6.2021/524)

44 b § (29.12.2016/1442)

44 b § har upphävts genom L 29.12.2016/1442.

5 kap

Tillsyn över kundskyddet

45 § (20.4.2018/241)
Tillämpningsområdet för bestämmelserna om tillsyn över kundskyddet

Finansinspektionen ska övervaka att tillsynsobjekten, näringsidkare enligt lagen om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare, förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, försäkringsförmedlare och tillhandahållare av virtuella valutor iakttar de bestämmelser som är tillämpliga på dem när det gäller marknadsföring och användning av avtalsvillkor och när det gäller förfaranden i kundförhållanden som från konsumentens synpunkt strider mot god sed eller som annars är otillbörliga. Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om marknadsföring av finansiella instrument finns dessutom i värdepappersmarknadslagen, i lagen om investeringstjänster och i annan lag. (16.2.2023/184)

1 mom. har ändrats genom L 184/2023, som träder i kraft 1.7.2023. Den tidigare formen lyder:

Finansinspektionen ska övervaka att tillsynsobjekten, förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom, försäkringsförmedlare och tillhandahållare av virtuella valutor iakttar de bestämmelser som är tillämpliga på dem när det gäller marknadsföring och användning av avtalsvillkor och när det gäller förfaranden i kundförhållanden som från kundens synpunkt strider mot god sed eller som annars är otillbörliga. Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om marknadsföring av finansiella instrument finns dessutom i värdepappersmarknadslagen, i lagen om investeringstjänster och i annan lag. (26.4.2019/574)

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dessutom på utländska filialer, andra utländska tillsynsobjekt som tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial, utländska förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom och utländska försäkringsdistributörer, till den del som Finansinspektionen är den myndighet som är behörig att övervaka efterlevnaden av de i 1 mom. avsedda bestämmelser som är tillämpliga på dessa.

46 §
Myndighetssamarbete

Lagligheten av marknadsföringen, av tillämpningen av avtalsvillkor och av andra förfaranden som avses i 45 § från konsumentskyddets synpunkt övervakas också av konsumentombudsmannen.

Finansinspektionen och konsumentombudsmannen ska samarbeta på lämpligt sätt.

47 § (9.7.2020/569)
Konsumentombudsmannens yttrande

Innan Finansinspektionen vidtar åtgärder enligt 33 eller 33 a § eller enligt 4 kap. ska den be konsumentombudsmannen yttra sig, om den observerar att en finansmarknadsaktör som avses i 45 § handlar i strid med konsumentskyddslagen (38/1978). Finansinspektionen ska be konsumentombudsmannen yttra sig även innan en påföljdsavgift påförs med stöd av lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna.

48 § (14.12.2012/752)

48 § har upphävts genom L 14.12.2012/752.

49 § (14.12.2012/752)

49 § har upphävts genom L 14.12.2012/752.

49 a § (29.6.2021/599)
Information till de europeiska tillsynsmyndigheterna om organ som ger beslutsrekommendationer

Finansinspektionen ska i sådana fall som avses i de EU-rättsakter som gäller finansmarknaden informera den berörda europeiska tillsynsmyndigheten om de förfaranden som iakttas i Finland och med hjälp av vilka kunder hos tillsynsobjekt och hos andra finansmarknadsaktörer kan hänskjuta enskilda tvister om tillämpning av lagarna om finansmarknaden till oavhängiga organ som ger rekommendationer.

6 kap

Tillsyn över utländska tillsynsobjekt och deras filialer i Finland och samarbete med utländska tillsynsmyndigheter samt tillsynen över iakttagande av EU-förordningar (21.4.2017/228)

Allmänna principer
50 § (28.12.2017/1071)
Allmän samarbetsförpliktelse

Finansinspektionen ska samarbeta med utländska EES-tillsynsmyndigheter. Finansinspektionen ska också konsekvent beakta de eventuella följder som dess beslut har för det finansiella systemets stabilitet i andra EES-stater, i synnerhet i krissituationer.

50 a § (16.7.2010/689)
Behörig myndighet för kreditvärderingsinstitut

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut.

50 b § (9.12.2011/1242)
Hänskjutande av tvister till en europeisk tillsynsmyndighet

Finansinspektionen får i sådana fall som avses i de EU-rättsakter som gäller finansmarknaden i enlighet med de europeiska finanstillsynsförordningarna till en europeisk tillsynsmyndighet hänskjuta sådana tvister mellan Finansinspektionen och en utländsk EES-tillsynsmyndighet som gäller (29.6.2021/599)

1) utbyte av uppgifter eller utförande av inspektioner,

2) utövande av tillsynsbefogenheter eller påförande av påföljder,

3) samarbete eller skötsel av uppgifter i ett tillsynskollegium,

4) andra ärenden som tillsynsmyndigheterna behandlar inom ramen för sin behörighet.

50 c § (21.12.2012/902)
Uppgiften som behörig myndighet enligt blankningsförordningen

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 32 i blankningsförordningen, med beaktande av vad som föreskrivs i 37 a §.

50 d § (8.5.2020/316)
Verksamhet som behörig myndighet enligt EMIR-förordningen

Finansinspektionen är den myndighet som avses i artikel 10.5 i EMIR-förordningen och den behöriga myndighet enligt artikel 22.1 som övervakar att förordningen efterlevs. Finansinspektionen svarar för det samarbete mellan myndigheter och den samordning av informationsutbyte som avses i artiklarna 23, 23a, 24, 83 och 84 i den förordningen.

50 e § (12.4.2013/254)
Behörig myndighet enligt auktioneringsförordningen

Finansinspektionen är den behöriga myndighet som avses i artikel 43 i auktioneringsförordningen.

50 f § (7.3.2014/170)
Verksamhet som behörig myndighet enligt direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder och de förordningar av Europaparlamentet och rådet som ansluter till det

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 44 i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder.

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 346/2013 om europeiska fonder för socialt företagande.

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/760 om europeiska långsiktiga investeringsfonder. (25.8.2016/737)

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 38 i förordningen om penningmarknadsfonder. (22.2.2019/215)

50 g § (29.1.2016/60)
Behörig myndighet enligt förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner

Finansinspektionen är den i artikel 13 i förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner avsedda behöriga myndighet som utöver tillsyn över efterlevnaden av förordningen.

50 h § (29.6.2016/520)
Behörig myndighet enligt marknadsmissbruksförordningen

Finansinspektionen är den behöriga myndighet som avses i artikel 22 i marknadsmissbruksförordningen.

50 i § (12.8.2016/642)
Behörig myndighet vad gäller revisionen av företag av allmänt intresse

Finansinspektionen är behörig myndighet vid den bedömning och uppföljning av hur väl revisionskommittéerna utfört sitt arbete som avses i artikel 27.1 c i Europeiska unionens revisionsförordning.

50 j § (9.12.2016/1055)
Verksamhet som myndighet enligt betalkontodirektivet

Finansinspektionen är den behöriga myndighet som avses i artikel 21 och den kontaktpunkt som avses i artikel 22 i betalkontodirektivet.

50 k § (29.6.2021/599)
Behörig myndighet enligt förordningen om referensvärden

Finansinspektionen är den behöriga myndighet som avses i artikel 40.2 i förordningen om referensvärden.

50 l § (21.4.2017/228)
Verksamhet som behörig myndighet enligt förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter

Finansinspektionen är i enlighet med artiklarna 4.8 och 15.2 i förordningen om faktablad för paketerade investeringsprodukter den behöriga myndighet som avses i den förordningen.

50 m § (16.6.2017/352)
Verksamhet som behörig myndighet enligt EU:s förordning om värdepapperscentraler

Finansinspektionen är en sådan behörig myndighet som avses i artikel 11.1 första stycket i EU:s förordning om värdepapperscentraler och en sådan myndighet enligt artikel 11.1 andra stycket i den förordningen som svarar för samarbetskoordineringen.

50 n § (14.12.2017/893)
Verksamhet som behörig myndighet enligt betaltjänstdirektivet

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG, nedan betaltjänstdirektivet.

Om Finansinspektionen av Europeiska bankmyndigheten eller Europeiska centralbanken får i artikel 96 i betaltjänstdirektivet avsedd information om en allvarlig operativ incident eller säkerhetsincident, ska Finansinspektionen vidta de åtgärder som behövs för att skydda det finansiella systemets omedelbara säkerhet.

50 o § (28.12.2017/1071)
Verksamhet som behörig myndighet enligt direktivet om marknader för finansiella instrument och EU:s förordning om marknader för finansiella instrument

Finansinspektionen är en sådan behörig myndighet som avses i artikel 67 i direktivet om marknader för finansiella instrument och i EU:s förordning om marknader för finansiella instrument. Finansministeriet är en sådan behörig myndighet som avses i artikel 44 i direktivet om marknader för finansiella instrument.

Finansinspektionen är en sådan kontaktpunkt som avses i artikel 79.1.5 i direktivet om marknader för finansiella instrument. Finansinspektionen ska enligt direktivet rapportera till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Europeiska kommissionen och de utländska EES-tillsynsmyndigheterna, om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.

50 p § (4.5.2018/291)
Behörig myndighet enligt direktivet om nät- och informationssäkerhet

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen, nedan direktivet om nät- och informationssäkerhet, när det gäller sektorerna 3 och 4 i bilaga II till direktivet.

50 q § (19.12.2018/1229)
Verksamhet som behörig myndighet enligt prospektförordningen

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 31 i prospektförordningen.

50 r § (14.12.2018/1108)
Behörig myndighet enligt värdepapperiseringsförordningen

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 29.5 i värdepapperiseringsförordningen.

50 s § (22.2.2019/215)
Verksamhet som behörig myndighet enligt förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 16 i förordningen om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning.

50 t § (7.5.2021/379)
Verksamhet som behörig myndighet enligt förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar och taxonomiförordningen

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 14.1 i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 21.1 i taxonomiförordningen.

50 u § (1.4.2022/205)
Verksamhet som behörig myndighet enligt EU:s gräsrotsfinansieringsförordning

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 29.1 i EU:s gräsrotsfinansieringsförordning och är enda kontaktpunkt för gränsöverskridande administrativt samarbete mellan behöriga myndigheter samt med Esma enligt artikel 29.2 i den förordningen.

50 v § (1.4.2022/214)
Behörig myndighet enligt PEPP-förordningen

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 61 i PEPP-förordningen.

50 w § (23.3.2023/368)
Behörig myndighet enligt förordningen om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 2.21 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/858 om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare och om ändring av förordningarna (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 samt direktiv 2014/65/EU.

51 § (29.6.2016/520)

51 § har upphävts genom L 29.6.2016/520.

52 § (8.8.2014/611)
Utbyte av information

Finansinspektionen ska förse utländska EES-tillsynsmyndigheter med all den för tillsynen väsentlig information som den har i sin besittning och som kan underlätta dessa myndigheters tillsynsarbete. Informationen ska ges minst i den omfattning som förutsätts i de EU-rättsakter som gäller tillsynsobjektet i fråga. Information som är väsentlig för försäkringsbolags tillståndsvillkor ska ges i motsvarande omfattning. I 65 § finns dessutom särskilda bestämmelser om informationsutbyte i samband med grupptillsyn.

Om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att en aktör som inte står under dess tillsyn bedriver eller har bedrivit sådan verksamhet i en annan EES-stat som strider mot de EU-rättsakter som gäller finansmarknaden, ska den underrätta den behöriga myndigheten i den andra EES-staten om saken i sådana fall som avses i de EU-rättsakter som gäller finansmarknaden.

52 a § (23.11.2018/959)
Samarbete och utbyte av information vid skötseln av uppgifter enligt direktivet om nät- och informationssäkerhet

Finansinspektionen ska samarbeta med Transport- och kommunikationsverket vid skötseln av uppgifter enligt direktivet om nät- och informationssäkerhet. Finansinspektionen har för detta syfte rätt att trots bestämmelserna om sekretess lämna ut uppgifter till Transport- och kommunikationsverket.

53 §
Vägran att delta i tillsynssamarbete

Finansinspektionen får vägra samarbeta med en utländsk EES-tillsynsmyndighet endast om

1) samarbetet skulle äventyra Finlands självbestämmanderätt, säkerhet eller allmänna ordning,

2) begäran om samarbete gäller en part i en rättegång eller i ett administrativt förfarande, om det ärende som begäran avser och förfarandet redan har inletts i Finland, (28.12.2017/1071)

3) det i Finland har getts ett lagakraftvunnet beslut som gäller den person och den gärning som samarbetsbegäran avser, eller

4) det sannolikt får negativa konsekvenser för Finansinspektionens egen utredning, tillsyn över verkställigheten eller för en brottsutredning om man tillmötesgår begäran. (1.4.2022/205)

(18.3.2016/176)

Finansinspektionen ska underrätta den myndighet som har framställt samarbetsbegäran om vägran att samarbeta och om dess grunder samt, i sådana fall som avses i de EU-rättsakter som gäller finansmarknaden, också den berörda europeiska tillsynsmyndigheten. (29.6.2021/599)

54 § (14.12.2012/752)
Tillsyn över tredjeländers tillsynsobjekt och samarbete med tredjeländers tillsynsmyndigheter (12.4.2013/254)

Finansinspektionen ska ha ett ändamålsenligt samarbete med sådana tillsynsmyndigheter i tredjeländer

1) som utövar tillsyn över företag som har etablerat eller planerar att etablera filial i Finland eller över kreditinstitut som har etablerat eller planerar att etablera representation i Finland,

2) där tillsynsobjekt har etablerat eller planerar att etablera filial,

3) där värdepapper som har emitterats av finländska företag är föremål för handel som motsvarar handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform,

4) som utövar tillsyn över företag som har emitterat värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad eller på en multilateral handelsplattform i Finland. (12.4.2013/254)

5) med vilka det behövs samarbetsarrangemang som möjliggör en effektiv tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 och ett effektivt informationsutbyte, (18.6.2021/524)

6) med vilka det behövs samarbetsarrangemang som möjliggör en effektiv tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU och ett effektivt informationsutbyte. (18.6.2021/524)

På Finansinspektionens rätt att få uppgifter av tredjeländers kreditinstituts representationer i Finland och att granska dessa tillämpas 18 och 24 §.

Bestämmelser om samarbete med den myndighet som svarar för försäkringsinspektionen i Schweiz finns i försäkringsbolagslagen och lagen om utländska försäkringsbolag.

Samarbete med värdstatens tillsynsmyndighet
55 § (19.11.2021/954)
Anmälningsskyldighet vid filialetablering och annat tillhandahållande av tjänster i andra EES-stater

Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att informera värdstatens tillsynsmyndighet om att ett tillsynsobjekt har etablerat filial i den staten och om att tjänster tillhandahålls i värdstaten utan filialetablering finns i kreditinstitutslagen, lagen om betalningsinstitut, lagen om investeringstjänster, lagen om placeringsfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och försäkringsbolagslagen. Bestämmelser om tillhandahållande av tilläggspensioner i en annan EES-stat finns i lagen om tilläggspensionsstiftelser och tilläggspensionskassor och i lagen om utländska försäkringsbolag och bestämmelser om distribution av försäkringar i en annan EES-stat finns i lagen om försäkringsdistribution. Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten i en annan EES-stat om en börs verksamhet i den andra EES-staten finns i lagen om handel med finansiella instrument.

56 § (30.4.2010/301)
Inspektion av finländska tillsynsobjekts filialer i andra EES-stater

I fråga om Finansinspektionens rätt att inspektera kreditinstituts, betalningsinstituts, värdepappersföretags, fondbolags och försäkringsbolags filialer i andra EES-stater tillämpas 24 §. Innan Finansinspektionen inspekterar en filial ska den underrätta värdstatens tillsynsmyndighet om saken.

57 §
Tillsyn över att andra EES-staters lagstiftning efterlevs

Om en annan EES-stats tillsynsmyndighet meddelar att ett tillsynsobjekt eller en annan finansmarknadsaktör inte iakttar den andra statens lagstiftning när det tillhandahåller tjänster där, ska Finansinspektionen vidta behövliga åtgärder enligt 3 och 4 kap. för att se till att den verksamhet som strider mot bestämmelserna avslutas. Finansinspektionen ska underrätta den andra statens tillsynsmyndighet om vilka åtgärder den har vidtagit.

58 §
Samarbete vid återkallande av verksamhetstillstånd och begränsning av verksamheten, överlåtelse av försäkringsbestånd, försättande i konkurs eller likvidation och utfärdande av pantsättnings- och avyttringsförbud

Finansinspektionen ska utan dröjsmål underrätta värdstatens tillsynsmyndighet om beslut att inleda konkurs- eller likvidationsförfarande mot kreditinstitut, betalningsinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och försäkringsbolag som är etablerade i en annan EES-stat eller tillhandahåller tjänster där och om konkursens eller likvidationens verkningar samt om beslut att återkalla verksamhetstillstånd eller begränsa verksamheten för sådana företag och likaså om utfärdande av pantsättnings- och avyttringsförbud för sådana företag. (30.4.2010/301)

Finansinspektionen ska i tillräcklig utsträckning samarbeta med värdstatens tillsynsmyndigheter och övriga myndigheter samt med förvaltarna i värdstaten.

Finansinspektionen ska omedelbart underrätta tillsynsmyndigheterna i de andra EES-stater där utländska kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag eller försäkringsbolag från stater utanför EES har etablerat filialer eller tillhandahåller tjänster om beslut att inleda konkursförfarande mot ett sådant företag och om konkursens verkningar samt om beslut att återkalla verksamhetstillstånd för sådana företags filialer i Finland.

En i denna paragraf avsedd underrättelse om ett försäkringsbolag ska riktas till de för försäkringsinspektionen ansvariga myndigheterna i samtliga EES-stater.

I försäkringsbolagslagen föreskrivs om samarbete med värdstatens myndigheter vid överlåtelse av försäkringsbestånd och utfärdande av pantsättnings- och avyttringsförbud för ett försäkringsbolag.

Tillsyn över utländska EES-filialer och andra utländska tillsynsobjekt samt samarbete med hemstatens tillsynsmyndighet (12.4.2013/254)
59 § (26.3.2021/235)
Anmälan till hemstatens tillsynsmyndighet om villkoren för utländska EES-filialers och andra utländska EES-tillsynsobjekts verksamhet

Finansinspektionen ska inom två månader från det att den av en utländsk EES-filial eller utländsk EES-tillsynsmyndighet informerats om att filialen inlett verksamhet i Finland eller att det skett betydande förändringar i denna verksamhet informera den utländska EES-filialen och den myndighet som svarar för tillsynen över den EES-filialen eller, om det är fråga om ett utländskt försäkringsbolag som beviljats koncession med säte i en annan EES-stat än Finland, den myndighet som svarar för tillsynen över det försäkringsbolaget, om de krav som gäller filialens verksamhet och tillsynskraven samt om de i allmänt intresse uppställda villkor som det utländska EES-tillsynsobjektet ska iaktta i sin verksamhet i Finland. Vad som föreskrivs i denna paragraf ska inte tillämpas på utländska värdepappersföretags, utländska betalningsinstituts eller utländska fondbolags filialetableringar i Finland. Bestämmelser om inledande av tilläggspensionsverksamhet i Finland finns i lagen om utländska försäkringsbolag.

59 a § (30.12.2010/1360)
Betraktande av ett utländskt EES-kreditinstituts filial som betydande

Finansinspektionen kan göra en framställning till den utländska EES-tillsynsmyndighet som svarar för den gruppbaserade tillsynen över ett utländskt EES-kreditinstitut eller, om kreditinstitutet inte omfattas av gruppbaserad tillsyn, till tillsynsmyndigheten i det utländska EES-kreditinstitutets hemstat om att kreditinstitutets finländska filial ska betraktas som betydande. Framställningen ska förses med tillräckliga motiveringar, som åtminstone innefattar information om

1) huruvida kontomedlen i filialen motsvarar en marknadsandel som överskrider 2 procent i Finland,

2) den troliga effekten av ett avbrytande eller en nedläggning av kreditinstitutets verksamhet på marknadslikviditeten och på betalnings- och clearing- och avvecklingssystemen i Finland,

3) filialens storlek och betydelse vad gäller antalet kunder inom ramen för Finlands bank- eller finanssystem.

Finansinspektionen ska tillsammans med tillsynsmyndigheten i det utländska EES-kreditinstitutets hemstat och, om kreditinstitutet omfattas av gruppbaserad tillsyn, tillsammans med den utländska EES-tillsynsmyndighet som svarar för den gruppbaserade tillsynen sträva efter att komma fram till ett gemensamt beslut om att kreditinstitutets finländska filial ska betraktas som betydande.

Om inget gemensamt beslut har fattats inom två månader efter det att den utländska EES-tillsynsmyndighet som avses i 1 mom. har tagit emot Finansinspektionens framställning, ska Finansinspektionen inom två månader från utgången av den tidsfrist som nämns ovan i detta moment fatta beslut om huruvida filialen ska betraktas som betydande. Vid beslutsfattandet ska Finansinspektionen också ta hänsyn till omständigheter som framförts av de utländska EES-tillsynsmyndigheter som avses i 2 mom. Finansinspektionens beslut ska delges de utländska EES-tillsynsmyndigheter som avses i 2 mom.

Om en utländsk EES-tillsynsmyndighet som avses i 1 mom. har hänskjutit ett ärende som gäller ett gemensamt beslut till Europeiska bankmyndigheten inom två månader efter att den tagit emot en sådan framställning från Finansinspektionen som avses i 1 mom., ska Finansinspektionen invänta Europeiska bankmyndighetens beslut och handla i enlighet med det. (9.12.2011/1242)

60 § (8.8.2014/611)
Inspektion av utländska EES-filialer samt erhållande av information från utländska EES-filialer och andra utländska tillsynsobjekt

Hemstatens tillsynsmyndighet kan inom ramen för sin behörighet själv eller genom en representant inspektera utländska EES-filialers verksamhet i den omfattning som behövs för tillsynen över utländska EES-tillsynsobjekt, om den före inspektionen har informerat Finansinspektionen om saken. Finansinspektionen har rätt att delta i inspektionen.

Finansinspektionen kan på begäran av hemstatens tillsynsmyndighet inspektera en utländsk EES-filials verksamhet. På Finansinspektionens rätt att få information och inspektera tillämpas då vad som i 3 kap. föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få information om och inspektera tillsynsobjekt samt vad som i 34 § föreskrivs om rätten att anlita utomstående sakkunniga och i 33 a § om att förena rätten att få information och inspektera med vite.

Finansinspektionen kan på begäran av hemstatens tillsynsmyndighet eller, om det är motiverat med tanke på den finländska finansmarknadens stabilitet eller med tanke på skötseln av Finansinspektionens uppgifter enligt vad som föreskrivs på andra ställen i lag, på eget initiativ efter att på förhand ha underrättat hemstatens tillsynsmyndighet om saken, av en utländsk EES-filial få för tillsynen behövlig information och inspektera den utländska EES-filialens verksamhet. På Finansinspektionens rätt att få information och inspektera tillämpas då vad som i 3 kap. föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få information om och inspektera tillsynsobjekt samt vad som i 34 § föreskrivs om rätten att anlita utomstående sakkunniga och i 33 a § om att förena rätten att få information och inspektera med vite. Vad som ovan i detta moment föreskrivs om EES-filialer gäller på motsvarande sätt utländska EES-tilläggspensionsanstalters fasta verksamhetsställen i Finland.

Finansinspektionen har rätt att få för skötseln av sina uppgifter enligt denna lag och annan lag behövlig information från utländska EES-tilläggspensionsanstalter och från utländska tillsynsobjekt som tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial.

Finansinspektionen kan för utländska EES-filialer och för utländska EES-tilläggspensionsanstalter som avses i 3 mom. utfärda föreskrifter om regelbunden inrapportering till Finansinspektionen av information som den behöver för skötseln av de uppgifter som avses i 3 § 3 mom. 3 och 5 punkten. Dessutom kan Finansinspektionen utfärda föreskrifter om regelbunden inrapportering av annan information som avses i 18 § 2 mom., om detta behövs för skötseln av Finansinspektionens uppgifter enligt avtal som avses i 67 §.

Finansinspektionen ska rapportera information som den fått med stöd av denna paragraf till hemstatens tillsynsmyndighet, till den del som informationen är relevant för tillsynen över hela kreditinstitutets finansiella ställning eller för stabiliteten på den finländska finansmarknaden.

61 § (14.12.2012/752)
Anmälan om åtgärder som avser utländska EES-filialer, andra utländska EES-tillsynsobjekt och reglerade marknader som står under tillsyn av andra EES-stater samt begränsning av och förbud mot utländska EES-filialers och andra EES-tillsynsobjekts verksamhet (8.8.2014/611)

Om Finansinspektionen har grundad anledning att misstänka att en utländsk EES-filial underlåter att iaktta villkor som enligt 59 § har uppställts i allmänt intresse eller sina skyldigheter enligt vad som i finsk lag föreskrivs om finansmarknaden eller enligt föreskrifter och bestämmelser som har utfärdats med stöd av den eller enligt stadgar som gäller filialens verksamhet, kan Finansinspektionen uppmana filialen att fullgöra sina skyldigheter inom utsatt tid. (8.8.2014/611)

Om en uppmaning enligt 1 mom. inte iakttas ska Finansinspektionen informera tillsynsmyndigheten i tillsynsobjektets hemstat om saken.

Om det visar sig att de åtgärder som hemstatens tillsynsmyndighet vidtagit är otillräckliga och filialen fortsätter att handla i strid med de bestämmelser eller föreskrifter som avses i 1 mom. ska Finansinspektionen efter att ha informerat tillsynsmyndigheten i tillsynsobjektets hemstat om saken utfärda verkställighetsförbud eller rättelseuppmaning för filialen enligt 33 §, påföra filialen en ordningsavgift enligt 38 §, meddela filialen en offentlig varning enligt 39 §, påföra filialen en påföljdsavgift enligt 40 § eller vid vite enligt 33 a § förbjuda filialen att fortsätta med den verksamhet som strider mot bestämmelserna och föreskrifterna eller helt eller delvis förbjuda filialen att fortsätta med sin verksamhet. (7.3.2014/170)

Trots vad som föreskrivs i 3 mom. kan Finansinspektionen vidta sådana åtgärder som nämns i det momentet omedelbart, om

1) en filial försummar att iaktta sådana bestämmelser om finansmarknaden som gäller den, med stöd av bestämmelserna meddelade föreskrifter eller stadgarna för filialens verksamhet och om det med hänsyn till allmänt intresse är nödvändigt att vidta åtgärder, eller

2) filialen försummar att iaktta bestämmelser som gäller den, med stöd av bestämmelserna meddelade föreskrifter eller stadgarna för filialens verksamhet, när Finansinspektionen övervakar deras efterlevnad med stöd av någon annan lag.

Finansinspektionen ska informera utländska EES-tillsynsmyndigheter samt i sådana fall som avses i de EU-rättsakter som gäller finansmarknaden Europeiska kommissionen och den berörda europeiska tillsynsmyndigheten om de åtgärder som Finansinspektionen har vidtagit för att avsluta verksamhet som strider mot bestämmelser, föreskrifter, stadgar eller villkor enligt 1 mom. (29.6.2021/599)

Vad som föreskrivs ovan i denna paragraf ska också tillämpas på utländska EES-tilläggspensionsanstalter och utländska tillsynsobjekt som tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om utländska tillsynsobjekt ska också tillämpas på sådana i Finland verksamma marknadsoperatörer under en annan EES-stats myndighetstillsyn som motsvarar en börs enligt 3 kap. 1 § i lagen om handel med finansiella instrument samt på sådana multilaterala och organiserade handelsplattformar som drivs av en marknadsplatsoperatör. (28.12.2017/1071)

61 a § (29.6.2016/520)
Begränsning av ledningens verksamhet

Finansinspektionen kan permanent förbjuda en person att höra till högsta ledningen i en utländsk EES-filial som tillhandahåller investeringstjänster, om personen upprepade gånger har gjort sig skyldig till överträdelser av bestämmelserna i artikel 14 eller 15 i marknadsmissbruksförordningen.

Samarbete som gäller grupptillsyn och annat samarbete (1.12.2017/820)
62 § (8.8.2014/611)
Informationsutbyte i samband med beviljande och återkallande av verksamhetstillstånd samt i samband med ägartillsyn

Bestämmelser om Finansinspektionens skyldighet att informera de utländska EES-tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen över ett tillsynsobjekts moderföretag och dess dotterföretag om att tillsynsobjektet har ansökt om och beviljats verksamhetstillstånd och bestämmelser om inspektionens samarbete med utländska EES-tillsynsmyndigheter vid tillsynen över tillsynsobjekts ägare finns i kreditinstitutslagen, lagen om investeringstjänster, lagen om placeringsfonder, lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder och försäkringsbolagslagen.

Då Finansinspektionen svarar för grupptillsynen över tillsynsobjektet ska inspektionen, efter att av en utländsk myndighet ha informerats om att verksamhetstillstånd beviljats ett utländskt tillsynsobjekt som omfattas av grupptillsyn eller om en ansökan som avser sådant verksamhetstillstånd, utan dröjsmål informera den myndighet som svarar för beviljandet av verksamhetstillstånd samt den behöriga EU-tillsynsmyndigheten om

1) gruppens struktur,

2) de ägare i moderföretaget som äger minst en sådan betydande andel eller ett sådant kvalificerat innehav i tillsynsobjektet som avses i 3 kap. 1 § i kreditinstitutslagen, 1 kap. 26 § 14 punkten i lagen om investeringstjänster, 11 § i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat, 21 a § i lagen om betalningsinstitut, 16 § i lagen om placeringsfonder, 7 kap. 9 § eller 14 kap. 9 § i lagen om förvaltare av alternativa investeringstjänster eller i 4 kap. 5 § i försäkringsbolagslagen samt om (28.12.2017/1071)

3) gruppens administration, interna kontroll och riskhantering.

63 §
Rätt att få information om och inspektera finländska företag i utländska EES-grupper

Finansinspektionen kan på begäran av en utländsk EES-tillsynsmyndighet inspektera ett finländskt företag som hör till en utländsk EES-grupp. På Finansinspektionens rätt att få information och inspektera tillämpas 18 och 24 §. Finansinspektionen kan ge den tillsynsmyndighet som har bett om inspektionen tillstånd att delta i denna.

64 §
Rätt att få information om och inspektera utländska företag inom en grupp

Om Finansinspektionen har för avsikt att inspektera ett i en annan EES-stat etablerat företag inom en grupp för vars grupptillsyn Finansinspektionen svarar, ska den be tillsynsmyndigheten i den andra staten utföra inspektionen. Finansinspektionen har rätt att själv utföra inspektionen eller delta i den, om den myndighet som mottagit begäran tillåter detta.

65 §
Finansinspektionens informationsskyldighet i samband med grupptillsyn (8.8.2014/611)

Finansinspektionen ska på begäran av den utländska EES-tillsynsmyndighet som svarar för tillsynen över en utländsk EES-grupp till denna överlämna all den för grupptillsynen relevanta information som den har i sin besittning.

Dessutom ska Finansinspektionen, om inte något annat har avtalats mellan de myndigheter som svarar för tillsynen över företagen inom den berörda gruppen, på eget initiativ till den utländska EES-tillsynsmyndighet som avses i 1 mom. lämna den för grupptillsynen väsentliga information som den har i sin besittning eller, om det är Finansinspektionen som svarar för grupptillsynen, lämna denna information till de utländska EES-tillsynsmyndigheter som svarar för tillsynen över företagen inom den berörda gruppen.

Finansinspektionen ska utöver vad som föreskrivs om dess informationsskyldighet i annan lag utan dröjsmål underrätta de tillsynsmyndigheter som avses i 1 och 2 mom. samt de övriga myndigheter som svarar för finansmarknadens funktion i deras hemstat om sådant som kan äventyra stabiliteten på finansmarknaden i dessa stater eller orsaka betydande störningar i verksamheten på dessa staters finansmarknader.

4 mom. har upphävts genom L 8.8.2014/611. (8.8.2014/611)

65 a § (8.8.2014/611)
Annat samarbete vid grupptillsyn

Finansinspektionen övervakar efterlevnaden av bestämmelserna om grupptillsyn i samarbete med de tillsynsmyndigheter som svarar för övervakningen av utländska tillsynsobjekt som hör till samma grupp som tillsynsobjektet.

Finansinspektionen ska, om inte annat följer av ärendets brådskande natur, innan den fattar beslut som påtagligt kan påverka ett utländskt EES-tillsynsobjekt, samråda med den tillsynsmyndighet som svarar för tillsynen över objektet, om beslutet gäller

1) betydande förändringar av tillsynsobjektets ägarstruktur eller administrativa struktur,

2) ett sådant beslut om förbud mot förvärv av betydande ägarandelar som avses i 32 a §,

3) påförande av en betydande administrativ påföljd,

4) ställande av ett högre buffertkrav för ett tillsynsobjekt, eller

5) tillämpning av tillsynsåtgärder som avsevärt begränsar tillsynsobjektets verksamhet.

I sådana fall som avses i 2 mom. 3 punkten ska Finansinspektionen alltid samråda med den tillsynsmyndighet som ansvarar för grupptillsynen över tillsynsobjektet.

Om Finansinspektionen svarar för grupptillsynen över ett tillsynsobjekt ska den utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag svara för

1) samordningen av insamlingen och förmedlingen av information som behövs vid tillsynen,

2) planeringen och samordningen av tillsynsverksamheten i samarbete med de övriga EES-tillsynsmyndigheter som deltar i tillsynen och, om det är fråga om krissituationer eller beredskap för sådana, vid behov i samarbete med de berörda EES-staternas centralbanker.

Om Finansinspektionen för sitt uppdrag behöver information om ett utländskt företag som motsvarar Finansinspektionens tillsynsobjekt och hör till en grupp som står under Finansinspektionens tillsyn, ska Finansinspektionen i första hand be den myndighet om informationen som svarar för tillsynen över ett sådant företag. Om Finansinspektionen behöver sådan information om ett företag inom en grupp som står under en annan tillsynsmyndighets tillsyn, ska Finansinspektionen i första hand be den myndighet om informationen som svarar för grupptillsynen.

65 b § (26.3.2021/235)
Inrättande av ett tillsynskollegium

Finansinspektionen ska inrätta ett tillsynskollegium, om

1) Finansinspektionen svarar för grupptillsynen över ett tillsynsobjekt och gruppen omfattar ett tillsynsobjekt som beviljats koncession i en annan EES-stat, ett tillsynsobjekt som hör till gruppen har etablerat en betydande filial i en annan EES-stat eller ett tillsynsobjekt omfattas av skyldigheten att bilda en underkoncern som avses i 2 kap. 5 § i kreditinstitutslagen, eller

2) ett finländskt kreditinstitut som inte omfattas av den gruppbaserade tillsynen har etablerat en betydande filial i en annan EES-stat.

De utländska EES-tillsynsmyndigheter som utövar tillsyn över tillsynsobjekt, filialer och holdingföretag som avses i 1 mom. samt Europeiska tillsynsmyndigheten har rätt att delta i tillsynskollegiet. Till tillsynskollegiet kan Finansinspektionen vid behov kalla representanter för EES-staternas centralbanker och tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen i andra stater än EES-stater.

Finansinspektionen ska också inrätta ett tillsynskollegium, om det behövs vid tillämpningen av artikel 23.1 första stycket c och 23.2 i EU:s förordning om tillsynskrav för värdepappersföretag i syfte att med tillsynsmyndigheterna för de kvalificerade centrala motparterna utbyta och uppdatera relevant information om den modell som används för beräkningen av kravet på marginalsäkerhet. Finansinspektionen får vid behov inrätta ett tillsynskollegium också om sådana dotterföretag i en värdepappersföretagskoncern som leds av ett värdepappersföretag i Finland, ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom Europeiska unionen eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom unionen är belägna i ett tredjeland. (18.6.2021/524)

65 c § (30.12.2010/1360)
Tillsynskollegiets uppgifter och verksamhet

Tillsynskollegiet har till uppgift att underlätta samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna vid tillsynen över tillsynsobjekt och deras filialer. Finansinspektionen fastställer skriftliga verksamhetsprinciper i fråga om tillsynssamarbetet för tillsynskollegiet. Finansinspektionen ska innan den fastställer verksamhetsprincipen höra de utländska EES-tillsynsmyndigheter som hör till kollegiet. (20.3.2015/311)

De verksamhetsprinciper som avses i 1 mom. ska täcka åtminstone följande:

1) informationsutbytet,

2) eventuella överenskommelser om frivillig fördelning av uppgifter och ansvarsområden,

3) tillsynsplaner och andra förfaranden för att utföra en bedömning enligt 11 kap. 2 § i kreditinstitutslagen och i 31 § 2 mom. i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat,

4) effektivisering av tillsynen genom avlägsnande av onödiga dubbleringar av krav,

5) beredskap för krissituationer och förfarandet i krissituationer,

6) de principer enligt vilka Finansinspektionen kan begränsa en utländsk tillsynsmyndighets rätt att delta i behandlingen av ett enskilt ärende i kollegiet,

7) konsekvent tillämpning av solvenskraven vid tillämpning av 65 b § 1 mom. 1 punkten, och

8) förfaranden för att fatta beslut som avses i 26 kap. 6, 28, 30 och 32 § i försäkringsbolagslagen samt förfarande för fullgörande av informationsskyldigheten enligt 26 kap. 11 § 4 mom. i den lagen, (18.6.2021/524)

9) samordning av förfrågningar om uppgifter i fall då flera behöriga myndigheter för värdepappersföretag som ingår i samma koncern behöver begära information om den modell och de parametrar som används för beräkningen av kravet på marginalsäkerhet för de relevanta värdepappersföretagen, antingen från den behöriga myndigheten i en clearingmedlems hemmedlemsstat eller från den behöriga myndigheten för den kvalificerade centrala motparten. (18.6.2021/524)

(20.3.2015/311)

Finansinspektionen sammankallar tillsynskollegiet och fungerar som ordförande vid dess sammanträden. Finansinspektionen ska informera den europeiska tillsynsmyndigheten om tillsynskollegiets verksamhet. (13.12.2013/985)

Finansinspektionen ska på förhand ge de utländska tillsynsmyndigheter som hör till kollegiet information om de ärenden som ska behandlas vid kollegiet samt i efterhand informera de tillsynsmyndigheter som hör till kollegiet men som inte varit närvarande vid beslutsfattandet, om kollegiets beslut.

65 d § (26.3.2021/235)

65 d § har upphävts genom L 26.3.2021/235.

65 e § (26.3.2021/235)

65 e § har upphävts genom L 26.3.2021/235.

Tillsynsavtal
66 § (8.8.2014/611)
Tillsynsprotokoll

Finansinspektionen ska för sin del medverka till att principerna och förfarandena för tillsynssamarbetet enligt detta kapitel fastställs i ett skriftligt tillsynsprotokoll som undertecknas av samtliga tillsynsmyndigheter som deltar i tillsynen eller grupptillsynen.

67 §
Överföring av inspektionsuppgifter

Finansinspektionen kan med hemstatens tillsynsmyndighet avtala att Finansinspektionen utför sådana uppdrag i anslutning till inspektion av utländska EES-tillsynsobjekt som hör till hemstatens tillsynsmyndighets ansvar. Finansinspektionen kan också avtala med värdstatens tillsynsmyndighet om att denna ska utföra inspektionsrelaterade uppdrag som avser ett tillsynsobjekt som ligger på Finansinspektionens ansvar. (12.4.2013/254)

Finansinspektionen kan med den utländska EES-tillsynsmyndighet som svarar för grupptillsynen över en utländsk grupp avtala att Finansinspektionen ska utföra sådana grupptillsynsrelaterade uppdrag som den andra EES-tillsynsmyndigheten ansvarar för eller att den utländska EES-tillsynsmyndigheten ska utföra grupptillsynsrelaterade inspektionsuppdrag som Finansinspektionen ansvarar för.

För mottagandet av uppdrag enligt denna paragraf kan ersättning tas ut. Ersättning ska tas ut för mottagande av uppdrag som inte är baserade på samarbetsförpliktelser som följer av Europeiska unionens lagstiftning, om inte Finansinspektionens direktion av särskilda skäl beslutar något annat. När uppdrag överlåts på en europeisk tillsynsmyndighet eller en utländsk EES-tillsynsmyndighet enligt denna paragraf kan ersättning betalas om uppdragen inte omfattas av den myndighetens ovan avsedda samarbetsförpliktelser. (19.12.2014/1198)

När Finansinspektionen utför inspektionsuppdrag på basis av tillsynsavtal enligt denna paragraf eller efter att hemstatens tillsynsmyndighet annars bevisligen har gett sitt samtycke ska på den tillämpas vad som i 18, 19 och 23–25 § föreskrivs om Finansinspektionens rätt att få information och att granska, i 34 § om rätten att anlita utomstående sakkunniga och i 33 a § om att förena rätten att få information och att granska med vite. (18.6.2021/524)

Finansinspektionen kan delegera beslutanderätt i fråga om tillsynsobjekt till en utländsk EES-tillsynsmyndighet i enlighet med vad som särskilt föreskrivs i kreditinstitutslagen, försäkringsbolagslagen, lagen om investeringstjänster och lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat. (20.3.2015/311)

Finansinspektionen kan endast delegera sådan beslutanderätt och överföra sådana inspektionsuppgifter som behövs för en effektiv tillsyn över tillsynsobjekt eller konglomerat som bedriver gränsöverskridande verksamhet. (4.3.2011/194)

Vad som i 6 mom. föreskrivs om begränsningar i fråga om delegering av beslutanderätt och överföring av inspektionsuppgifter gäller på motsvarande sätt delegering av beslutanderätt till de europeiska tillsynsmyndigheterna i sådana fall som avses i de europeiska finanstillsynsförordningarna. (19.12.2014/1198)

Finansinspektionen ska i enlighet med Europeiska unionens regelverk om finansmarknaden sända avtal som avses i denna paragraf för kännedom till Europeiska kommissionen och till den berörda europeiska tillsynsmyndigheten. (9.12.2011/1242)

7 kap

Täckande av kostnaderna för Finansinspektionen

68 §
Åtgärdsavgifter och tillsynsavgifter

För att täcka kostnaderna för Finansinspektionens verksamhet tas det ut åtgärdsavgifter och tillsynsavgifter. I 67 § 3 mom. föreskrivs om Finansinspektionen rätt att ta ut ersättning för de tillsynsuppdrag som avses i den paragrafen.

I fråga om åtgärdsavgifter för Finansinspektionens tillstånd och övriga prestationer tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om avgiftsbelagda prestationer och om avgifternas storlek.

Finansinspektionen kan av utländska EES-tillsynsmyndigheter som avses i 60 och 63 § ta ut åtgärdsavgifter i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten, om Finansinspektionen på begäran av en sådan myndighet genomför tillsyns- eller inspektionsåtgärder som gäller filialer eller företag enligt de nämnda paragraferna. Finansinspektionen kan ta ut åtgärdsavgifter som avses ovan också direkt av filialer, om det inte är möjligt att ta ut dem av den utländska tillsynsmyndigheten.

Särskilda bestämmelser gäller om Finansinspektionens tillsynsavgift.

69 §
Skadeståndsansvar

Finlands Bank svarar i enlighet med skadeståndslagen för ersättning av skador som orsakas av Finansinspektionens fel och försummelser.

Finlands Bank ska utan dröjsmål få kompensation av staten för ersättning som den betalat med stöd av 1 mom., till den del som ersättningen överstiger det belopp som Finlands Bank i enlighet med 21 § 2 mom. i lagen om Finlands Bank kan reservera för statens behov.

70 §
Plan för täckande av finansiellt underskott

Om de belopp som tas ut i form av tillsynsavgifter och åtgärdsavgifter tillsammans med Finansinspektionens övriga intäkter något år understiger 95 procent (underskott) av Finansinspektionens kostnader, ska Finansinspektionen samtidigt som den upprättar sin budget för följande år upprätta en plan för de åtgärder som underskottet föranleder.

8 kap

Särskilda bestämmelser

71 §
Rätt och skyldighet att lämna ut information

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Finansinspektionen utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information till

1) social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Verket för finansiell stabilitet och andra myndigheter som övervakar finansmarknaden eller svarar för dess funktion, för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter, (19.12.2014/1198)

2) Finlands och andra EES-staters åklagar- och förundersökningsmyndigheter för förhindrande och utredning av brott och för meddelande av näringsförbud i enlighet med lagen om näringsförbud (1059/1985), (29.6.2016/520)

3) myndigheter som övervakar finansmarknaden i andra EES-stater, resolutionsmyndigheter i andra EES-stater, andra myndigheter som svarar för finansmarknadens funktion i andra EES-stater samt till de europeiska tillsynsmyndigheterna, gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna och Europeiska systemrisknämnden, (19.12.2014/1198)

4) bokföringsnämnden i samband med utlåtanden som avses i 8 kap. 2 § 3 mom. i bokföringslagen, i den utsträckning som tillsynsuppdrag enligt 37 § i denna lag kräver,

5) Centralhandelskammarens fastighetsvärderingsnämnd enligt 18 a–18 e § i lagen om fastighetsfonder, (14.12.2012/752)

6) de myndigheter i Finland eller andra EES-stater som har till uppgift att delta i likvidations- eller konkursförfarande eller motsvarande förfaranden för auktoriserade tillsynsobjekt eller för motsvarande utländska tillsynsobjekt,

7) de myndigheter i Finland eller andra EES-stater som ansvarar för tillsynen över organ som deltar i likvidations- eller konkursförfarande eller motsvarande förfaranden för auktoriserade tillsynsobjekt eller för motsvarande utländska tillsynsobjekt,

8) de myndigheter i Finland eller andra EES-stater som ansvarar för tillsynen över personer som utför lagstadgad revision hos tillsynsobjekt eller andra finansmarknadsaktörer,

9) sådana oberoende försäkringsmatematiker i EES-stater som övervakar lagligheten i försäkringsbolagens verksamhet och till organ som svarar för tillsynen över försäkringsmatematikerna,

10) de myndigheter och organ i EES-stater som enligt lag svarar för övervakningen av att bolagsrätten efterlevs och för att överträdelser undersöks,

11) ECB, Finlands Bank och andra EES-staters centralbanker och andra organ med motsvarande uppgifter som penningpolitisk myndighet och till andra myndigheter som svarar för tillsynen över betalningssystemen, (8.8.2014/611)

11 a) Energimyndigheten för att den ska kunna fullgöra sina uppgifter, (28.12.2017/1071)

11 b) Konkurrens- och konsumentverket för skötseln av dess tillsynsuppgifter i anslutning till konkurrensärenden, om informationen gäller affärstransaktioner som hänför sig till leverans- och derivatavtal för el eller naturgas och som el- eller naturgasleverantören ska bevara, (8.8.2014/651)

11 c) byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och myndigheter i andra EES-stater som har till uppgift att utöva tillsyn över el- och naturgasmarknaden, (8.8.2014/651)

11 d) de myndigheter i Finland eller EES-stater som har i uppgift att medverka vid frysning av fysiska eller juridiska personers tillgångar enligt en med stöd av artikel 215 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt antagen förordning, enligt lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967) eller enligt lagen om frysning av tillgångar i syfte att bekämpa terrorism (325/2013), i den utsträckning som det behövs för fullgörande av uppgifter som hänför sig till frysningen, (24.4.2015/505)

11 e) myndigheter eller andra offentliga organ i Finland eller i en annan EES-stat som är ansvariga för översynen, förvaltningen och tillsynen av fysiska jordbruksmarknader med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, (28.12.2017/1071)

11 f) arbets- och näringsministeriet för fullgörande av ministeriets uppgifter enligt 7 kap. i kärnenergilagen, (26.3.2021/270)

12) de myndigheter eller organ som avses i detta moment i andra än EES-stater, (8.8.2014/611)

13) den insättningsgarantifond som avses i kreditinstitutslagen och till den ersättningsfond för investerarskydd som avses i lagen om investeringstjänster, (29.12.2016/1442)

14) arbetarskyddsmyndigheterna för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter och för att fullfölja samarbetsskyldigheterna enligt artikel 8 i kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2015/2392 om Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 vad gäller rapportering till behöriga myndigheter av faktiska eller potentiella överträdelser av den förordningen, nedan genomförandedirektivet för marknadsmissbruksförordningen, (28.6.2017/446)

15) de myndigheter som avses i 7 kap. 1 § 1 mom. i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och den advokatförening som avses i 2 mom. i den paragrafen samt motsvarande myndigheter eller organ i en EES-stat, när informationen är nödvändig för att förhindra och avslöja penningtvätt och finansiering av terrorism, samt till centralen för utredning av penningtvätt för utförandet av dess uppgifter, (26.4.2019/574)

16) Skatteförvaltningen när sådan information som kommit fram vid tillsynen över efterlevnaden av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism är av betydelse för Skatteförvaltningens tillsyn över fullgörandet av de skyldigheter som anges i 17 a–17 d § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), (1.6.2018/402)

17) Verket för finansiell stabilitet när sådan information som kommit fram vid tillsynen över efterlevnaden av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism är av betydelse för verkets fullgörande av de skyldigheter i anslutning till utbetalning av insättningsgarantiersättningar som anges i 5 kap. i lagen om myndigheten för finansiell stabilitet, (9.7.2020/569)

18) konsumentombudsmannen för att denne ska kunna sköta sina tillsynsuppgifter, (18.6.2021/524)

19) Europeiska kommissionen när sådan information i anknytning till tillsynen över finansmarknaden krävs för att kommissionen ska kunna utöva sina befogenheter. (18.6.2021/524)

Finansinspektionen har rätt att lämna ut endast den information som var och en av de myndigheter som nämns i 1 mom. behöver för att kunna utföra sina uppgifter, och om information lämnas ut till utländska myndigheter, under förutsättning att informationen i den andra staten omfattas av motsvarande tystnadsplikt som Finansinspektionen har.

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut information om ett tillsynsobjekt, ett utländskt tillsynsobjekt och någon annan finansmarknadsaktör till den som utför revision hos tillsynsobjektet, det utländska tillsynsobjektet eller finansmarknadsaktören i fråga.

Om det visar sig att en och samma gäldenär har betydande åtaganden eller förpliktelser gentemot flera tillsynsobjekt och utländska EES-filialer eller om det finns skäl att misstänka att en kunds verksamhet orsakar tillsynsobjekten och filialerna skada, har Finansinspektionen rätt att underrätta dem om detta. Dessutom har Finansinspektionen rätt att lämna ut information om tillsynsobjekt och utländska tillsynsobjekt till börser som avses i lagen om handel med finansiella instrument och i den lagen avsedda marknadsplatsoperatörer som ordnar multilateral handel i Finland och till värdepapperscentraler och centrala motparter som avses i lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet samt rätt att lämna ut information om andra finansmarknadsaktörer och andra personer till börsen, om informationen är nödvändig för att trygga deras tillsynsuppgift eller tillförlitligheten i deras clearingverksamhet. (16.6.2017/352)

Finansinspektionen får inte vidarebefordra sekretessbelagd information som den fått av tillsynsmyndigheter eller andra myndigheter i andra stater eller vid inspektion i en annan stat, om inte den myndighet som har lämnat informationen eller den behöriga tillsynsmyndigheten i det land där inspektionen gjorts har gett sitt uttryckliga samtycke. Denna information får användas endast för att utföra uppgifter enligt denna lag eller för ändamål som samtycket gäller.

Finansinspektionen ska, trots vad som någon annanstans i lag föreskrivs om sekretessbelagd information, utan dröjsmål informera finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Bank och Verket för finansiell stabilitet om inspektionen fått veta något som kan ha inverkan på finansmarknadens stabilitet eller i övrigt betydande inverkan på finansmarknadens utveckling eller orsaka betydande störningar i det finansiella systemet. Vad som föreskrivs i detta moment ska tillämpas också på motsvarande myndighet och insättningsgarantifond i en sådan annan EES-stat, där ett kreditinstituts moderföretag eller moderföretagets dotterföretag eller en filial till kreditinstitutet eller en filial till ett annat kreditinstitut inom dess grupp enligt 1 kap. 3 § 1 mom. 7 punkten i resolutionslagen är belägna, samt om någon annan än en ovannämnd myndighet ansvarar för makrotillsynen i den andra EES-staten, på en sådan annan myndighet i den andra EES-staten, om informationen är av en sådan betydelse i den andra EES-staten som avses i detta moment och om mottagaren är bunden av motsvarande tystnadsplikt som enligt denna lag. (19.12.2014/1198)

Om förutsättningarna enligt 2 mom. uppfylls ska Finansinspektionen

1) på begäran av en i en annan EES-stat etablerad myndighet som avses i artikel 18.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2162 om utgivning av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer samt om ändring av direktiven 2009/65/EG och 2014/59/EU till denna myndighet lämna ut sådan information som är behövlig med tanke på tillsynen över säkerställda obligationer,

2) på eget initiativ till de myndigheter som avses i 1 punkten i detta moment lämna ut sådan information som Finansinspektionen förfogar över och som på ett väsentligt sätt kan påverka bedömningen av förutsättningarna för emission av säkerställda obligationer i en annan av Europeiska unionens medlemsstater.

(11.3.2022/153)

Vad som i denna paragraf föreskrivs om myndigheter i andra stater tillämpas på motsvarande sätt också på sammanslutningar och inrättningar som i sitt hemland enligt lag sköter uppgifter som motsvarar dem som enligt denna lag eller annan lag hör till Finansinspektionen.

71 a § (29.12.2016/1442)
Rapportering om överträdelser

Finansinspektionen ska upprätthålla ett system genom vilket den kan ta emot rapporter om misstänkta missbruk som har samband med bestämmelserna om finansmarknaden. Personuppgifter om rapportören och den som är föremål för rapporten och information om rapporten ska hållas hemliga, om ingenting annat föreskrivs särskilt.

I rapporteringsförfarandet ska ingå lämpliga och tillräckliga åtgärder för att ordna en korrekt behandling av rapporterna och skydda rapportören och den som är föremål för rapporten, vilka står i arbetsavtalsförhållande, samt innehålla anvisningar som tryggar skyddet av identiteten för rapportören och den som är föremål för rapporten, om det inte för utredande av överträdelser eller annars i fråga om myndigheternas rätt till information föreskrivs något annat i lag. (29.3.2019/396)

Finansinspektionen ska bevara den behövliga information som avses i 1 mom. i fem år efter rapportering. Därefter ska informationen avföras, om den inte fortfarande behövs för en brottsutredning, en pågående rättegång eller en myndighetsundersökning eller för att trygga de rättigheter som rapportören eller den som är föremål för rapporten har. Senast tre år efter att behovet av att bevara informationen har granskats ska behovet av fortsatt bevarande undersökas. En anteckning ska göras om granskningen.

En sådan registrerad person som en rapport enligt 1 mom. avser har inte rätt enligt artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan allmänna dataskyddsförordningen, att få tillgång till uppgifter enligt 1 och 3 mom., om utlämnande av uppgifterna skulle kunna hindra utredningen av misstänkta överträdelser. Bestämmelserna i artiklarna 13 och 14 i den förordningen tillämpas inte på Finansinspektionen när den upprätthåller det system som avses i 1 mom. (29.3.2019/396)

Genom förordning av finansministeriet får det utfärdas närmare bestämmelser för att genomföra genomförandedirektivet för marknadsmissbruksförordningen och om sådant mottagande av rapporter om överträdelser som avses i denna paragraf och om förfaranden för uppföljning av dem.

Finansinspektionen ska vartannat år utarbeta en redogörelse för hur det system som avses i denna paragraf fungerar.

71 b § (1.4.2022/205)
Ansvarsbegränsning vid lämnande av information till Finansinspektionen

En person som lämnar ut information till Finansinspektionen i enlighet med 71 a § ska inte vad gäller utlämnandet ställas till ansvar för överträdelse av sådana restriktioner för röjande av information som grundar sig på avtal, lag, förordning eller föreskrift.

71 c § (29.3.2019/396)
Begränsning av rätten att få tillgång till information

Utöver det som föreskrivs i 34 § i dataskyddslagen (1050/2018) har den registrerade inte en i artikel 15 i allmänna dataskyddsförordningen avsedd rätt att ta del av uppgifter som Finansinspektionen i sitt tillsyns- och inspektionsuppdrag samlar in om den registrerade, om utlämnande av uppgifterna skulle kunna skada skötseln av Finansinspektionens lagstadgade uppgifter eller försvåra förebyggande eller utredande av brott mot bestämmelserna om finansmarknaden.

72 § (20.4.2018/241)
Offentlighet när det gäller statistiska uppgifter om försäkrings- och pensionsanstalter, försäkringsförmedlare och sidoverksamma försäkringsförmedlare

Trots vad som föreskrivs om handlingars sekretess får Finansinspektionen offentliggöra statistik och därmed jämförbar information som på enhetliga grunder har upprättats över alla försäkrings- och pensionsanstalters, försäkringsförmedlares och sidoverksamma försäkringsförmedlares verksamhet, ställning och utveckling.

73 § (17.1.2020/21)
Överklagande

Finansinspektionens beslut får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ett beslut av Finansinspektionen får verkställas också utan att det har vunnit laga kraft. Ett överklagat beslut ska iakttas tills vidare, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat eller om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Särskilda bestämmelser gäller för sökande av ändring i beslut som berör Finansinspektionens direktionsmedlemmar och deras ersättare samt tjänstemäns tjänsteförhållanden.

74 § (15.3.2019/296)
Verkställighet av avgifter

Med stöd av denna lag utdömt vite och i enlighet med denna lag påförd åtgärdsavgift får jämte ränta drivas in utan dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

74 a § (4.3.2011/194)
Beslut av de europeiska tillsynsmyndigheterna

Om en europeisk tillsynsmyndighet i enlighet med det förfarande som föreskrivs i de europeiska finanstillsynsförordningarna meddelar ett enskilt beslut riktat till en finansmarknadsaktör i ett sådant ärende som Finansinspektionen tidigare har meddelat ett beslut i, ska den europeiska tillsynsmyndighetens beslut följas i stället för Finansinspektionens beslut. I de europeiska finanstillsynsförordningarna föreskrivs om överklagande av beslut som de europeiska tillsynsmyndigheterna har meddelat.

9 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

75 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009 och genom den upphävs lagen av den 27 juni 2003 om Finansinspektionen (587/2003) och lagen av den 29 januari 1999 om Försäkringsinspektionen (78/1999) jämte ändringar.

76 §
Övergångsbestämmelser

Finansinspektionen fortsätter den tidigare Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens verksamhet. När denna lag träder i kraft övergår Försäkringsinspektionens tillgångar, skulder och åtaganden utan vederlag till Finlands Bank. Finlands Bank svarar för skulderna med högst ett belopp som motsvarar de övertagna tillgångarna. Till övriga delar svarar finska staten för skulderna.

De tjänstemän som är anställda hos den tidigare Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen när denna lag träder i kraft övergår i den nya Finansinspektionens tjänst. Försäkringsinspektionens tjänster dras in när denna lag träder i kraft. På den personal som överförs tillämpas Finlands Banks anställningsvillkor samt tjänsterelaterade rättigheter och skyldigheter sådana de gäller vid övergångstidpunkten. På de tjänstemän som med stöd av denna lag övergår till anställning hos Finlands Bank tillämpas fortfarande 3 § 2 och 3 mom. i lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006) för den tid som de haft en anställning som omfattas av lagen om statens pensioner (1295/2006). En förutsättning är att tjänstgöringen hos Finlands Bank utan avbrott fortsätter till pensionsfallet. Om en tjänsteman år 2009 eller 2010 flyttar från Finlands Bank till en anställning som omfattas av lagen om kommunala pensioner (549/2003) eller tillbaka till en anställning som omfattas av lagen om statens pensioner, ska detta moment fortfarande tillämpas om anställningen i fråga utan avbrott fortsätter till pensionsfallet.

Mandatperioden för den tidigare Finansinspektionens och Försäkringsinspektionens direktioner som utnämnts med stöd av de lagar som upphävs, upphör då denna lag träder i kraft. Den nya Finansinspektionens direktion ska efter att lagen trätt i kraft behandla de ärenden som hörde till de tidigare direktionerna och som hänför sig till räkenskapsperioden närmast före lagens ikraftträdande, till den del som behandlingen av ärendena i den tidigare Finansinspektionens eller Försäkringsinspektionens direktion inte hade slutförts innan lagen trädde i kraft.

Innan lagen träder i kraft kan behövliga åtgärder vidtas för utnämning av medlemmar och ersättare i den direktion som avses i 9 § och den direktör som avses i 11 §, för förordnande av direktörens ställföreträdare, för tillsättning av Finansinspektionens övriga tjänster, för fullgörande av anmälningsskyldigheten enligt 16 § och för fastställelse av den arbetsordning som avses i 17 § samt beslut om dessa saker fattas i direktionen och bankfullmäktige.

På ärenden som behandlas hos någon annan myndighet när denna lag träder i kraft ska tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Hänvisningar i andra lagar och med stöd av dem utfärdade författningar till den tidigare lagen om Finansinspektionen och lagen om Försäkringsinspektionen, som upphävs genom denna lag, anses hänvisa till denna lag. Andra lagars eller med stöd av dem utfärdade författningars hänvisningar till den tidigare Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen anses hänvisa till Finansinspektionen enligt denna lag. Beslut och föreskrifter som den tidigare Finansinspektionen och Försäkringsinspektionen har meddelat innan denna lag trätt i kraft gäller efter det att denna lag trätt i kraft som om de hade meddelats av den nya Finansinspektionen.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

Ikraftträdelsestadganden:

27.3.2009/207:

Denna lag träder i kraft den 8 april 2009.

RP 235/2008, EkUB 1/2009, RSv 15/2009, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/44/EG (32007L0044), EGT nr L 247, 21.9.2007, s. 1

21.8.2009/653:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 175/2008, EkUB 4/2009, RSv 46/2009

15.1.2010/10:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2010.

RP 187/2009, EkUB 28/2009, RSv 241/2009

30.4.2010/301:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.

RP 172/2009, EkUB 5/2010, RSv 39/2010

24.6.2010/604:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

RP 243/2009, EkUB 6/2010, RSv 40/2010

16.7.2010/689:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2010.

RP 42/2010, EkUB 12/2010, RSv 112/2010

30.12.2010/1360:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2010.

RP 127/2010, EkUB 33/2010, RSv 260/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/111/EG (32009L0111); EUT nr L 302, 17.11.2009, s. 97–119, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/76/EU; (32010L0076); EUT nr L 329, 14.12.2010, s. 3–35

4.3.2011/194:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2011.

RP 287/2010, EkUB 40/2010, RSv 296/2010

22.7.2011/833:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

22.7.2011/902:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 2/2011, EkUB 1/2011, RSv 3/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/110/EG (32009L0110) EUT nr L 267, 10.10.2009, s. 7-17

9.12.2011/1242:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 71/2011, EkUB 4/2011, RSv 30/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EG (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161

29.12.2011/1493:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2011.

RP 113/2011, EkUB 10/2011, RSv 100/2011, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (32009L0065); EGT nr L 302, 17.11.2009, s. 32, Kommissionens direktiv 2010/43/EU (32010L0043); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 42, Kommissionens direktiv 2010/44/EU (32010L0044); EGT nr L 176, 10.7.2010, s. 28 (rättelser EGT nr L 179, 14.7.2010, s. 16), Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/78/EU (32010L0078); EGT nr L 331, 15.12.2010, s. 120

14.12.2012/752:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

En anmälningsskyldig enligt 16 a § ska se till att insideranmälan motsvarar kraven i denna lag inom en månad efter lagens ikraftträdande.

Finansinspektionen ska se till att den förteckning som avses i 16 § 6 mom. motsvarar kraven i denna lag inom två månader efter lagens ikraftträdande.

På gärningar och försummelser från tiden innan denna lag trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 32/2012, EkUB 11/2012, RSv 117/2012

21.12.2012/902:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 121/2012, EkUB 13/2012, RSv 118/2012, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 236/2012 (32012R0236); EUT nr L 86, 24.3.2012, s. 1–24

31.1.2013/138:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

RP 124/2012, LaUB 15/2012, RSv 158/2012

12.4.2013/254:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2013.

RP 4/2013, EkUB 5/2013, RSv 30/2013, Kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 (32010R1031); EUT nr L 302, 18.11.2010, s. 1–41, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (32012RO648); EUT nr L 201, 27.7.2012, s. 1–59

9.8.2013/593:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

RP 20/2013, EkUB 17/2013, MiUU 7/2013, RSv 88/2013 , Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG (32009L0072); EUT L 211, 14.8.2009 s. 55, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG (32009L0073); EUT L 211, 14.8.2009 s. 94

13.12.2013/985:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 83/2013, EkUB 28/2013, GrUU 24/2013, RSv 146/2013

7.3.2014/170:

Denna lag träder i kraft den 15 mars 2014.

RP 94/2013, EkUB 38/2013, GrUU 43/2013, RSv 4/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU; (32011L0061); EUT L 174, 1.7.2011, s. 1

8.8.2014/611:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2014.

På gärningar och försummelser som skett innan denna lag trädde i kraft ska de bestämmelser tillämpas som gällde vid ikraftträdandet.

RP 39/2014, EkUB 6/2014, RSv 62/2014, Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (32013R1024); EUT 287 nr L 287, 29.10.2013, s. 63-89

8.8.2014/651:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

RP 50/2014, EkUB 7/2014, RSv 75/2014, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 (32011R1227); EUT L 326, 8.12.2011, s. 1

19.12.2014/1198:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 175/2014, EkUB 20/2014, RSv 191/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/49/EU (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 149, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU; (32014L0059); EUT L 173, 12.6.2014, s. 190

6.3.2015/198:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 340/2014, ShUB 44/2014, RSv 294/2014

20.3.2015/311:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 344/2014, EkUB 30/2014, RSv 304/2014, Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (32009L0138); EUT nr L 335, 17.12.2009, s. 1., Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/89/EU (32011L0089); EUT nr L 326, 8.12.2011, s. 113., Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051); EUT nr L 153, 22.5.2014, s. 1.

24.4.2015/505:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2015.

RP 288/2014, FvUB 44/2014, RSv 280/2014

18.9.2015/1145:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

23.10.2015/1279:

Denna lag träder i kraft den 26 november 2015.

På gärningar och försummelser som skett innan lagen har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 11/2015, EkUB 4/2015, RSv 9/2015, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/109/EG (32004L0109) EUT L 390, 31.12.2004, s. 38–57, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/50/EU (32013L0050) EUT L 294, 6.11.2013, s. 13–27

29.1.2016/60:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.

RP 115/2015, EkUB 14/2015, RSv 70/2015, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 751/2015 (32015R0751); EUT nr L 123, 19.5.2015, s. 1-15

18.3.2016/176:

Denna lag träder i kraft den 21 mars 2016.

På gärningar och försummelser som skett innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 3/2016, EkUB 2/2016, RSv 14/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU (32014L0091); EUT L 257, 28.8.2014, s. 186

29.6.2016/520:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2016.

På gärningar och försummelser som skett innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 65/2016, EkUB 14/2016, RSv 84/2016, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 (32015R0596); EUT L 173, 12.6.2014, s.1

12.8.2016/642:

Denna lag träder i kraft den 19 augusti 2016.

RP 70/2016, EkUB 16/2016, RSv 85/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU, (32014L0056); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 196, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 (32014R0537); EUT nr L 158, 27.5.2014, s. 77

25.8.2016/737:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2016.

RP 46/2016, EkUB 15/2016, RSv 98/2016

14.10.2016/855:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 77/2016, EkUB 17/2016, RSv 105/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU av den 4 februari 2014 om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2013/36/EU och förordning (EU) nr 1093/2010; EUT L 60, 28.2.2014, s. 34

9.12.2016/1055:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Bestämmelser om ikraftträdandet av 3 § 3 mom. 5 a- och 5 b-punkten utfärdas dock genom förordning av statsrådet.

3 § 3 mom. 5 a-punkten trädde i kraft 30.4.2018 och 5 b-punkten trädde i kraft 31.10.2018 enligt F 162/2018.

Bestämmelserna i 38 § 1 mom. 7 och 8 punkten får tillämpas på en gärning eller försummelse som har begåtts när sex månader har förflutit från ikraftträdandet av denna lag, eller därefter.

RP 123/2016, EkUB 23/2016, RSv 153/2016, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU (32014L0092); EUT L 257, 28.8.2014, s. 214

29.12.2016/1442:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 201/2016, EkUB 26/2016, RSv 186/2016, Kommissionens genomförandedirektiv (EU) 2015/2392 (32015L2392); EUT L 332, 18.12.2015, s. 126, Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (32013R1024); EUT L 287, 29.10.2013, s.63

21.4.2017/228:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 79/2016, EkUB 1/2017, RSv 14/2017, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 (32014R1286); EUT L 352, 9.12.2014, s. 1

16.6.2017/352:

Denna lag träder i kraft den 21 juni 2017.

På gärningar och försummelser som skett innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 28/2016, EkUB 7/2017, RSv 44/2017, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (32014R0909); EUT L 257, 23.7.2014, s. 1

28.6.2017/446:

Denna lag träder i kraft den 3 juli 2017.

RP 228/2016, FvUB 8/2017, RSv 57/2017

25.8.2017/575:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2017.

RP 48/2017, EkUB 12/2017, RSv 85/2017

1.12.2017/820:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 137/2017, EkUB 17/2017, RSv 120/2017

14.12.2017/893:

Denna lag träder i kraft den 13 januari 2018.

RP 143/2017, EkUB 20/2017, RSv 133/2017, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 (32015L2366); EUT L 337, 23.12.2015, s. 35

28.12.2017/1071:

Denna lag träder i kraft den 3 januari 2018.

På besvär över beslut som har fattats före ikraftträdandet samt på behandlingen av sådana besvärsärenden i högre instans ska de bestämmelser tillämpas som gällde när denna lag trädde i kraft.

På gärningar och försummelser som har skett innan denna lag trätt i kraft ska de bestämmelser tillämpas som gällde när gärningen eller försummelsen skedde.

RP 151/2017, EkUB 22/2017, RSv 187/2017, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (32014R0600); EUT L 173, 12.6.2014, s. 84, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/1011 (32016R1011); EUT L 171, 29.6.2016, s. 1

20.4.2018/241:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2018.

RP 172/2017, EkUB 2/2018, RSv 22/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 (32016L0097), EUT nr L 26, 2.2.2016, s. 19, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/411 (32018L0411), EUT nr L 76, 19.3.2018, s. 28

4.5.2018/291:

Denna lag träder i kraft den 9 maj 2018.

RP 192/2017, KoUB 6/2018, RSv 25/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 (32016L1148); EUT L 194/1, 19.7.2016 s. 1

1.6.2018/402:

Denna lag träder i kraft den 5 juni 2018.

RP 38/2018, EkUB 4/2018, RSv 34/2018

23.11.2018/959:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 959/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

14.12.2018/1108:

Denna lag träder i kraft den 19 december 2018.

RP 141/2018, EkUB 17/2018, RSv 114/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 (32017R2402); EUT L 347, 28.12.2017, s. 35

19.12.2018/1229:

Denna lag träder i kraft den 22 juli 2019.

På gärningar och försummelser som skett före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 111/2018, EkUB 16/2018, RSv 105/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (32017R1129); EUT L 168, 30.6.2017, s. 12

22.2.2019/215:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2019.

RP 243/2018, EkUB 27/2018, RSv 221/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 (32017R1131) EUT L 169, 30.6.2017, s. 8, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 (32015R2365); EUT L 337, 23.12.2015, s. 1

15.3.2019/296:

Denna lag träder i kraft den 20 mars 2019.

RP 277/2018, EkUB 32/2018, RSv 243/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU; (32014L0065); EUT L 173, 12.6.2014, s. 349

29.3.2019/396:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 100/2018, EkUB 42/2018, RSv 294/2018

12.4.2019/517:

Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.

RP 305/2018, EkUB 34/2018, RSv 276/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/828 (32017L0828); EUT L 132, 20.5.2017, s. 1

26.4.2019/574:

Denna lag träder i kraft den 10 juni 2019.

RP 167/2018, EkUB 43/2018, RSv 315/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 (32018L0843); EUT L 156, 19.6.2018, s. 43

17.5.2019/681:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 279/2018, EkUB 36/2018, RSv 274/2018

9.8.2019/918:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.

RP 284/2018, FvUB 38/2018, RSv 320/2018

22.8.2019/963:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 299/2018, KoUB 45/2018, RSv 293/2018

17.1.2020/21:

Denna lag träder i kraft den 31 januari 2020.

RP 55/2019, LaUB 2/2019, RSv 67/2019

8.5.2020/316:

Denna lag träder i kraft den 12 maj 2020.

RP 7/2020, EkUB 6/2020, RSv 34/2020, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/834 (32019R0834); EUT 141, 28.5.2019, s. 42, Europaparlamentets och rådets förordning EU) 2019/2099 (32019R2099); EUT 322, 12.12.2019, s. 1

9.7.2020/569:

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2020.

RP 54/2019, RP 10/2020, EkUB 13/2020, RSv 81/2020, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 (32017R2394); EUT L 345, 27.12.2017, s. 1

26.3.2021/235:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.

RP 171/2020, EkUB 3/2021, RSv 12/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 (32019L0878), EUT 150, 7.6.2019, s. 253

26.3.2021/270:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2021.

RP 178/2020, EkUB 2/2021, RSv 6/2021

7.5.2021/379:

Denna lag träder i kraft den 10 maj 2021.

Bestämmelserna i 40 § 2 mom. 10 punkten underpunkt g, 40 § 2 mom. 11 punkten och 50 t § 2 mom. i denna lag träder i kraft den 1 januari 2022. Bestämmelserna i 40 § 2 mom. 10 punkten underpunkt c i denna lag träder i kraft den 30 december 2022.

RP 255/2020, EkUB 8/2021, RSv 40/2021, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2088 (32019R2088); EUT 317, 9.12.2019, s. 1, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2089 (32019R2089); EUT 317, 9.12.2019, s. 17, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 (32020R0852); EUT 198, 22.6.2020, s. 13

18.6.2021/524:

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

På gärningar och försummelser som skett innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 16/2021, EkUB 9/2021, RSv 41/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, (32019L2034), EUT L 314, 5.12.2019, s.64

29.6.2021/599:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 29/2021, EkUB 13/2021, RSv 57/2021, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2177, (32019L2177), EUT L 334, 27.12.2019, s.155

19.11.2021/941:

Denna lag träder i kraft den 22 november 2021.

RP 126/2021, EkUB 29/2021, RSv 153/2021, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/557 (32021R0557); EUT L 116, 6.4.2021, s. 1;, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1503 (32020R1503); EUT L 347, 20.10.2020, s. 1

19.11.2021/954:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 28/2021, ShUB 19/2021, RSv 123/2021

19.11.2021/976:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

RP 110/2021, EkUB 23/2021, RSv 128/2021

11.3.2022/153:

Denna lag träder i kraft den 8 juli 2022.

RP 203/2021, EkUB 1/2022, RSv 1/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2162 (32019L2162), EUT 328, 18.12.2019, s. 29

1.4.2022/205:

Denna lag träder i kraft den 2 april 2022.

På en sådan leverantör av gräsrotsfinansieringstjänster som avses i 28 § i lagen om tillhandahållande av gräsrotsfinansieringstjänster ska under den övergångsperiod som anges i den paragrafen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 228/2021, EkUB 7/2022, RSv 17/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1503 (32020R1503); EUT L 347, 20.10.2020, s. 1

1.4.2022/214:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2022. Lagens 40 § 2 mom. 10 punkt underpunkt c träder dock i kraft den 30 december 2022.

RP 229/2021, EkUB 8/2022, RSv 20/2022, EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) (32019R1238) EUT N:o L 198, 25.7.2019, s. 1

20.12.2022/1109:

Denna lag träder i kraft den 25 juni 2023.

RP 111/2022, LaUB 20/2022, RSv 204/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1828 (32020L1828); EUT L 409, 4.12.2020, s.1

16.2.2023/184:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.

RP 101/2022, EkUB 36/2022, RSv 251/2022

16.2.2023/192:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2023.

RP 212/2022, EkUB 39/2022, RSv 257/2022, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/23 (32021R0023); EUT L 22, 22.1.2021, s. 1

23.3.2023/368:

Denna lag träder i kraft den 24 mars 2023.

RP 278/2022, EkUB 44/2022, RSv 302/2022, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/858 (32022R0858); EUT L 151, 2.6.2022, s. 1

23.3.2023/445:

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2023.

På en gärning eller underlåtelse som har skett före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 236/2021, RP 323/2022, EkUB 45/2022, RSv 311/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.