Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

28.11.2008/754

Lag om europeiskt betalningsföreläggande

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag innehåller bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006 om införande av ett europeiskt betalningsföreläggande, nedan förordningen.

2 §
Behörig domstol

De ansökningar som avses i förordningen prövas i Finland av Helsingfors tingsrätt.

3 §
Återkallelse av fordran

Om tingsrätten med stöd av artikel 10.2 i förordningen utfärdar ett partiellt betalningsföreläggande, ska käranden anses ha återkallat sin fordran till övriga delar.

4 §
Behandlingen av ett mål fortsätter enligt ett annat förfarande (24.5.2017/302)

Om svaranden lämnar in ett bestridande av en ansökan i förfarandet för det europeiska betalningsföreläggandet inom den tid som anges i artikel 16.2 i förordningen och behandlingen av målet fortsätter i förfarandet för tvistemål, ska tingsrätten underrätta käranden om att ansökan betraktas som en stämningsansökan enligt 5 kap. 1 § i rättegångsbalken. Tingsrätten ska vid behov be käranden att komplettera stämningsansökan i enlighet med 5 kap. 5 § i rättegångsbalken. Om behandlingen av målet fortsätter i förfarandet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande, ska artiklarna 4 och 5 i den förordningen iakttas. (24.5.2017/302)

Om tingsrätten finner att den inte är behörig att pröva ett ärende som ett tvistemål, ska den med kärandens samtycke överföra ärendet till en behörig tingsrätt. Ärendet behöver dock inte överföras, om det inte utan svårigheter går att få reda på vilken tingsrätt som är behörig.

Den överförande tingsrättens beslut och andra åtgärder i samband med ärendet gäller tills den tingsrätt som ärendet har överförts till beslutar något annat. Ett beslut om överföring får inte överklagas.

4 a § (24.5.2017/302)
Förnyad prövning

En sådan ansökan om förnyad prövning av ett betalningsföreläggande som avses i artikel 20 i förordningen prövas vid Helsingfors tingsrätt med iakttagande i tillämpliga delar av 31 kap. 3–5 och 14 a § i rättegångsbalken.

5 §
Rättegångskostnader

Bestämmelserna i 21 kap. 8 c § i rättegångsbalken ska tillämpas på rättegångskostnader som döms ut i samband med ett europeiskt betalningsföreläggande.

6 § (24.5.2017/302)
Rättegångsavgift

Om rättegångsavgift har tagits ut för ett förfarande för europeiskt betalningsföreläggande och samma fordran senare har förts till domstol för behandling som tvistemål eller i det europeiska småmålsförfarandet, ska den rättegångsavgift som har tagits ut för förfarandet för betalningsföreläggande dras av från rättegångsavgiften.

7 §
Behörighet avseende oförenliga domar

I de situationer som avses i artikel 22.1 i förordningen vägras verkställighet av Helsingfors tingsrätt.

8 §
Behörighet vid vilandeförklaring eller begränsning av verkställighet

Utmätningsmannen är behörig myndighet i ett ärende som gäller vilandeförklaring eller begränsning av verkställighet enligt artikel 23 i förordningen.

Häradsfogden ska själv besluta om de åtgärder som avses i artikel 23 i förordningen.

9 §
Översättningar

Vid ansökan hos utmätningsmannen om att ett europeiskt betalningsföreläggande som har utfärdats i en annan medlemsstat ska verkställas i Finland ska sökanden i enlighet med artikel 21.2 b i förordningen lämna in en översättning av föreläggandet till finska, svenska eller engelska till utmätningsmannen.

10 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 12 december 2008.

RP 157/2008, LaUB 14/2008, RSv 150/2008, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1896/2006; EUOT nr L 399; 12.12.2006

Ikraftträdelsestadganden:

24.5.2017/302:

Denna lag träder i kraft den 14 juli 2017.

RP 24/2017, LaUB 5/2017, RSv 33/2017, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2421/2015 (32015R2421); EUT L 341, 24.12.2015, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.