Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

29.8.2008/580

Lag om underhållsstöd

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte och tillämpningsområde

Underhållet för ett i Finland bosatt barn under 18 år tryggas genom underhållsstöd på det sätt som föreskrivs i denna lag. I denna lag föreskrivs det också om indrivning av underhållsbidrag när underhållsstöd har betalats på grundval av försummelse att betala underhållsbidrag som avses i lagen om underhåll för barn (704/1975).

Ett barn betraktas som bosatt i Finland om barnet i enlighet med 5, 6 eller 10 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (16/2019) är bosatt i Finland. (11.1.2019/26)

Denna lag tillämpas dock också när ett barn inte vistas i Finland, men har rätt till underhållsstöd enligt denna lag på grundval av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) underhållsbidrag en penningprestation med vilken ett barns förälder på grund av sin underhållsskyldighet periodiskt ska delta i de kostnader som barnets underhåll orsakar och i fråga om vilken betalningsskyldigheten har fastställts genom avtal eller dom enligt lagen om underhåll för barn eller genom beslut, avtal, officiell handling eller annan handling som utfärdats i en främmande stat och som kan verkställas i Finland eller i den främmande stat där den underhållsskyldige har hemort,

2) underhållsskyldig den av barnets föräldrar som enligt en handling som nämns i 1 punkten är skyldig att betala barnet underhållsbidrag,

3) underhållsstöd ett understöd som betalas för barnets underhåll enligt de förutsättningar som bestäms i 6 §,

4) underhållsstödtagare den som lyfter underhållsstöd,

5) regressfordran en på underhållsstöd grundad fordran enligt 11 § 1 mom. gentemot den underhållsskyldige, och

6) underhållsbidragsfordran regressfordran och den del av underhållsbidraget som barnet har rätt till och som överstiger regressfordran.

3 §
Verkställighet

Folkpensionsanstalten ansvarar för uppgifterna i anslutning till verkställigheten av denna lag samt följer och övervakar att denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas. Dessutom fastställer Folkpensionsanstalten de blanketter som behövs för verkställigheten av denna lag.

4 §
Finansiering

Staten ersätter Folkpensionsanstalten för kostnaderna för underhållsstöd som betalas med stöd av denna lag.

Folkpensionsanstalten ska tio vardagar före den i 16 § avsedda betalningsdagen för underhållsstöd meddela staten det belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för utbetalningen av de underhållsstöd som ska betalas under betalningsmånaden. I samband med uppskattningen ska Folkpensionsanstalten beträffande den kalendermånad som föregår den omedelbart föregående kalendermånaden underrätta staten om summan av de underhållsstöd som betalats, beloppet av de underhållsstöd som drivits in för att ersätta regressfordran och beloppet av de underhållstöd som återkrävts. (30.12.2015/1662)

När förskottet för varje månad fastställs beaktas summan av underhållsstöd som Folkpensionsanstalten betalat för månaden som föregår den omedelbart föregående månaden, från vilken man drar av de förskott som Folkpensionsanstalten fått under motsvarande tidsperiod, de underhållsbidrag som drivits in för att ersätta regressfordran och de underhållsstöd som återkrävts. (6.11.2009/857)

Staten ska på grundval av det meddelande som avses i 2 mom. betala Folkpensionsanstalten beloppet senast en bankdag före betalningsdagen för underhållsstöd.

5 §
Omkostnader

Staten ersätter Folkpensionsanstalten för de kostnader som verkställigheten av denna lag orsakar.

2 kap

Rätt till underhållsstöd

6 §
Förutsättningar för erhållande av underhållsstöd

Ett barn har rätt till underhållsstöd, om

1) den underhållsskyldige har försummat att betala underhållsbidrag,

2) underhållsbidrag inte har fastställts för utbetalning på grund av den underhållsskyldiges bristande försörjningsförmåga,

3) det underhållsbidrag som fastställts för utbetalning är mindre än fullt underhållsstöd enligt 9 § på grund av den underhållsskyldiges bristande försörjningsförmåga,

4) barnet inte på det sätt som avses i 3 § 1 mom. i föräldraskapslagen (775/2022) har fötts under äktenskapet och faderskapet till barnet inte har fastställts genom ett lagakraftvunnet beslut, (26.8.2022/782)

5) underhållsbidraget inte har kunnat fastställas samtidigt som faderskapet eller moderskapet, eller (20.4.2018/259)

6) en adoptivförälder ensam har adopterat ett barn och barnet inte är barn eller adoptivbarn till adoptivförälderns make eller barn till någon som adoptivföräldern lever med under äktenskapsliknande förhållanden. (13.1.2017/7)

7 §
När rätten till underhållsstöd börjar och upphör

Underhållsstöd beviljas på ansökan från början av den kalendermånad då förutsättningarna enligt 6 § för utbetalning av underhållsstöd föreligger vid ingången av månaden. Underhållsstöd beviljas inte utan särskilt vägande skäl retroaktivt för längre tid än tre kalendermånader före ansökan.

Ett barn har rätt till underhållsstöd till den dag då barnet fyller 18 år, om inte något annat följer av 17 §.

När underhållsstöd beviljas med stöd av 6 § 5 punkten, föreligger rätt till underhållsstöd högst under de följande sex kalendermånaderna efter det att faderskapet eller moderskapet fastställts genom ett lagakraftvunnet beslut, om inte talan om fastställande av underhållsbidrag har väckts inom nämnda tid. (20.4.2018/259)

8 §
Hinder för erhållande av underhållsstöd

Ett barn har inte rätt till underhållsstöd, om

1) barnet bor hos den underhållsskyldige eller den av sina föräldrar som avses i 6 § 2, 3 eller 5 punkten,

2) den underhållsskyldige eller den av barnets föräldrar som avses i 6 § 2, 3 eller 5 punkten är död, eller

3) barnet förmår försörja sig självt.

Barnet anses kunna försörja sig självt om barnets regelbundna förvärvs- eller kapitalinkomster uppgår till minst 700 euro i månaden eller, om barnet bor självständigt, till minst 1 000 euro i månaden.

Trots det som föreskrivs i 6 § har ett barn inte rätt till underhållsstöd enligt 6 § 4 punkten om barnet har två underhållsskyldiga föräldrar. (13.1.2017/7)

3 kap

Underhållsstödets belopp

9 § (4.12.2019/1219)
Fullt underhållsstöd

Underhållsstödets fulla belopp för ett barn är 165,74 euro per kalendermånad för en underhållsskyldig, om inte något annat föreskrivs nedan.

10 §
Nedsatt underhållsstöd

När underhållsstöd betalas enligt 6 § 3 punkten, motsvarar stödet skillnaden mellan fullt underhållsstöd och underhållsbidraget.

När underhållsstöd betalas på grund av att betalning av underhållsbidrag har försummats och underhållsbidragets belopp är mindre än fullt underhållsstöd av någon annan orsak än den som nämns i 6 § 3 punkten, betalas i underhållsstöd endast ett belopp som motsvarar det fastställda underhållsbidraget.

Från underhållsstödets belopp dras av militärunderstöd som barnet beviljats med stöd av 13 § i militärunderstödslagen (781/1993).

4 kap

Ansökan om samt beviljande och utbetalning av underhållsstöd

11 §
Ansökan om underhållsstöd

Underhållsstöd söks skriftligt hos Folkpensionsanstalten.

Ansökan kan göras av barnets vårdnadshavare, intressebevakare eller någon annan som har den faktiska vårdnaden om barnet samt av barnet självt om detta har fyllt 15 år och bor självständigt. Med anledning av en ansökan som gjorts av någon annan än vårdnadshavaren ska vårdnadshavaren höras.

När underhållsstöd söks på grund av att betalningen av underhållsbidrag försummats ska det till ansökan fogas en sådan verkställbar handling som avses i 2 § 1 punkten eller en utredning över att handlingen finns i utsökningsmyndighetens besittning.

Välfärdsområdet kan ansöka om att underhållsstödet ska betalas till det, om barnet får av välfärdsområdet bekostad vård dygnet runt utanför hemmet längre tid än en kalendermånad. Stödet betalas då till välfärdsområdet tidigast från ingången av kalendermånaden efter den under vilken vården började. Välfärdsområdet ska minst två veckor före betalningsdagen enligt 16 § ansöka om att beviljat underhållsstöd betalas till det. (8.7.2022/552)

12 § (8.7.2022/552)
Utlåtande av välfärdsområdet

Om någon annan än barnets vårdnadshavare ansöker om underhållsstöd och vårdnadshavaren motsätter sig att underhållsstöd beviljas, ska Folkpensionsanstalten innan saken avgörs begära utlåtande om betalning av stödet till någon annan än barnets vårdnadshavare av det välfärdsområde där barnet har sin hemkommun.

Om det ansöks om att underhållsstödet ska betalas till någon annan än stödtagaren och stödtagaren motsätter sig detta, ska Folkpensionsanstalten innan saken avgörs begära utlåtande av det i 1 mom. avsedda välfärdsområdet om hur underhållsstödet betalas i enlighet med barnets fördel samt ge stödtagaren tillfälle att bli hörd i saken.

Folkpensionsanstalten ska i de situationer som avses i 1 och 2 mom. avgöra ärendet i enlighet med välfärdsområdets utlåtande.

13 §
Skyldighet att lämna uppgifter och göra anmälan

Den som ansöker om underhållsstöd ska lämna Folkpensionsanstalten de uppgifter som behövs för beviljande och betalning av förmånen samt indrivning av underhållsbidrag hos den underhållsskyldige.

Underhållsstödtagaren ska omedelbart underrätta Folkpensionsanstalten om förändringar i de omständigheter som inverkar på betalningen av underhållsstöd och om sådana förändringar i anslutning till indrivningen av underhållsbidrag som han eller hon känner till.

Den underhållsskyldige ska på begäran av Folkpensionsanstalten inom utsatt tid lämna upplysningar om sin vistelseort och arbetsplats, sina inkomster och tillgångar samt övriga omständigheter som inverkar på betalningsförmågan.

14 §
Information om ansökan till den underhållsskyldige

När underhållsstöd söks på grund av att betalningen av underhållsbidrag försummats ska Folkpensionsanstalten utan dröjsmål delge den underhållskyldige ansökan och ge honom eller henne tillfälle att bli hörd med anledning av ansökan. Om den underhållsskyldiges vistelseort inte har kunnat klarläggas, får underhållsstöd beviljas utan att den underhållsskyldige hörs.

15 §
Beslut om underhållsstöd

Folkpensionsanstalten ska ge den som ansökt om underhållsstöd, stödtagaren och den underhållsskyldige ett skriftligt beslut i ett ärende som gäller beviljande, förvägran, justering och indragning av underhållsstöd. I ett ärende som gäller återkrav av underhållsstöd ges beslutet den underhållsstödtagare som har fått underhållsstöd utan grund eller till för stort belopp.

Något beslut ges inte om justeringen av underhållsstödet beror enbart på indexjustering eller har någon annan motsvarande grund som bestäms direkt med stöd av lag eller förordning, om inte stödtagaren eller den underhållsskyldige särskilt kräver ett beslut.

Folkpensionsanstaltens beslut om underhållsstöd är avgiftsfritt.

16 §
Betalningsdag och betalningssätt

Betalningsdagen för underhållsstöd är den tionde dagen i varje kalendermånad.

Om den betalningsdag som avses i 1 mom. infaller på en helgdag eller en helgfri lördag, är betalningsdagen den öppethållningsdag för i Finland belägna penninginstitut som omedelbart föregår nämnda dagar.

Om underhållsstöd betalas retroaktivt kan betalningsdagen också vara en annan öppethållningsdag för i Finland belägna penninginstitut än de som avses i 1 och 2 mom.

Underhållsstödet betalas in på ett av sökanden angivet konto inom Europeiska unionen. Om det inte är möjligt att betala in stödet på konto eller om sökanden anför särskilda skäl hos Folkpensionsanstalten, kan underhållsstödet betalas även på annat sätt. (25.10.2013/745)

Om underhållsstödets månatliga post är mindre än 5 euro utbetalas den inte.

17 §
Justering och indragning av underhållsstöd

Om det sker förändringar i de omständigheter som inverkar på betalningen av underhållsstödet, ska Folkpensionsanstalten vid behov justera underhållsstödets belopp eller upphöra att betala ut stödet.

Betalning av underhållsstöd på grund av försummelse att betala underhållsbidrag kan avslutas när det inte finns någon underhållsbidragsskuld kvar och det är sannolikt att det i framtiden är möjligt att av den underhållsskyldige regelbundet driva in ett belopp som motsvarar minst det underhållsbidrag som månatligen förfaller till betalning.

18 §
Tillfälligt avbrott i utbetalningen

Utbetalningen av underhållsstödet kan tillfälligt avbrytas, om det är uppenbart att barnet inte längre har rätt till det på grund av att förhållandena förändrats eller av någon annan orsak. Underhållsstödtagaren ska omedelbart underrättas om avbrottet, och ett beslut om förmånen ska ges utan dröjsmål.

5 kap

Indrivning av underhållsbidrag

19 §
Rätt att driva in underhållsbidrag

Om underhållsstöd betalas på grund av försummelse att betala underhållsbidrag, övergår rätten till underhållsbidraget på Folkpensionsanstalten till den del bidraget motsvarar det betalda underhållsstödet (regressfordran). Barnet har rätt att få den del av underhållsbidraget som överstiger regressfordran.

Sedan Folkpensionsanstalten har fattat beslut om beviljande av underhållsstöd på grund av försummelse att betala underhållsbidrag har den rätt att driva in alla obetalda underhållsbidrag av den underhållsskyldige, inklusive dröjsmålsränta uträknad enligt 16 b § i lagen om underhåll för barn. Folkpensionsanstaltens rätt att driva in underhållsbidrag fortbestår så länge det finns en regressfordran som kan drivas in eller, om det gäller utmätning av lön, tills villkoren i 4 kap. 57 § 3 mom. i utsökningsbalken (705/2007) har uppfyllts.

En underhållsskyldig som har fått kännedom om att underhållsstöd har beviljats kan under den tid Folkpensionsanstalten har rätt att driva in underhållsbidrag fullgöra sin betalningsskyldighet endast genom att betala underhållsbidragsposterna till Folkpensionsanstalten.

20 §
Indrivning av underhållsbidrag genom utsökning

Betalar inte den underhållsskyldige inom en rimlig frist som Folkpensionsanstalten ställer, till denna de underhållsbidragsposter som förfallit till betalning och är obetalda innan ansökan om underhållsstöd gjordes, eller börjar han eller hon inte frivilligt i tillräcklig grad betala underhållsbidrag, ska Folkpensionsanstalten utan dröjsmål vidta åtgärder för indrivning av underhållsbidragsposterna genom utsökning. Åtgärder behöver dock inte vidtas om det är uppenbart att indrivningen blir resultatlös.

21 §
Regressfordran som inte indrivs

Folkpensionsanstalten ska på ansökan av den underhållsskyldige låta bli att driva in en regressfordran till den del försummelsen att betala underhållsbidrag har berott på den underhållsskyldiges insolvens.

Den underhållsskyldige betraktas som insolvent, om hans eller hennes inkomster på grund av arbetsoförmåga eller arbetslöshet eller av någon annan av den underhållsskyldige oberoende orsak vid tidpunkten för försummelsen att betala underhållsbidrag har varit högst 1 000 euro i månaden. Ovan nämnda inkomstgräns höjs med 250 euro för varje barn under 18 år som den underhållsskyldige försörjer med undantag av barn som har beviljats underhållsstöd.

Såsom inkomster enligt 2 mom. betraktas den underhållsskyldiges samtliga inkomster oberoende av inkomstkälla och skatteplikt, dock med undantag av

1) handikappförmåner enligt lagen om handikappförmåner (570/2007),

2) ersättningar för särskilda kostnader, såsom ersättningar för uppehälle, resedagtraktamenten, ersättningar för resekostnader och ersättningar för sjukvårdskostnader,

3) barnförhöjningar som betalas i samband med sociala förmåner,

4) utkomststöd enligt lagen om utkomststöd (1412/1997),

5) annan inkomst som motsvarar de inkomster som nämns i 1–4 punkten. (20.8.2010/710)

6 punkten har upphävts genom L 20.8.2010/710 (20.8.2010/710)

Regressfordran lämnas oindriven för minst en kalendermånad. Hela den återstående regressfordran som uppstått under kalendermånaden lämnas oindriven. Betalningsbefrielse beviljas inte utan särskilt vägande skäl retroaktivt för längre tid än ett år före ansökan om befrielse.

22 §
Preskription av regressfordran

En regressfordran ska drivas in hos den underhållsskyldige inom fem år från ingången av året efter det år under vilket det underhållsbidrag som har försummats och föranlett betalning av underhållsstöd har förfallit till betalning. I annat fall går rätten att få betalning förlorad.

Om den underhållsskyldige har försatts i konkurs, utmätning har verkställts för indrivning av fordran eller fordran har bevakats vid offentlig stämning inom den tid som anges i 1 mom., hindrar det att tiden löpt ut inte att betalning fås av de medel som utmätts, den egendom som hör till konkursboet eller de medel av vilka de vid den offentliga stämningen uppgivna fordringarna ska betalas.

23 §
Fördelningen av medel mellan mottagaren av underhållsbidrag och betalaren av underhållsstöd

Av de medel som fåtts in av den underhållsskyldige betalas först underhållsbidrag till mottagaren av underhållsbidrag till den del det överstiger det betalda underhållsstödet inklusive dröjsmålsränta på detta underhållsbidrag. De medel som fåtts in av den underhållsskyldige ska användas till underhållsbidrag för det första kalenderår som indrivningen kan gälla och till dröjsmålsränta på det. När inget återstår av barnets fordran används de medel som fåtts in av den underhållsskyldige för att ersätta regressfordran.

24 §
Användningen av medel till regressfordran

De medel som fåtts in av den underhållsskyldige ska användas till regressfordran för det första kalenderår som indrivningen kan gälla.

6 kap

Återkrav av underhållsstöd och underhållsbidrag

25 §
Återkrav

Har underhållsstöd betalats utan grund eller till för stort belopp, ska det överbetalda underhållsstödet återkrävas hos stödtagaren.

Vad som i 1 mom. bestäms om underhållsstöd som betalats utan grund gäller också underhållsbidrag som Folkpensionsanstalten utan grund har redovisat till underhållsstödtagaren, fastän det borde ha utgjort betalning för regressfordran. Ett belopp som motsvarar det underhållsbidrag som betalats utan grund dras av från beloppet av regressfordran.

Det belopp som ska återkrävas får kvittas mot en förmån som Folkpensionsanstalten betalar senare. Utan underhållsstödtagarens samtycke kan det belopp som ska återkrävas kvittas endast mot underhållsstödposter som senare betalas till mottagaren för samma barn.

Ett lagakraftvunnet beslut om återkrav får verkställas på samma sätt som en lagakraftvunnen dom.

26 §
Preskription av återkravsfordran

Beslut om återkrav av en förmån enligt 25 § 1 och 2 mom. som betalats utan grund ska fattas inom fem år från betalningsdagen för förmånen. En fordran som fastställts genom beslut om återkrav preskriberas fem år efter det att beslutet gavs, om inte preskriberingen har avbrutits innan dess. Preskriptionen av en fordran som fastställts genom ett beslut om återkrav avbryts enligt 10 eller 11 § i lagen om preskription av skulder (728/2003). Efter det att preskriptionstiden avbrutits börjar en ny preskriptionstid på fem år.

27 §
Avstående från återkrav

Ett återkrav av en grundlöst utbetald fordran som avses i 25 § 1 och 2 mom. kan frångås helt eller delvis, om det anses skäligt med beaktande av förmånstagarens och barnens förhållanden och den grundlösa betalningen inte har berott på svikligt förfarande från förmånstagarens sida eller om det grundlöst utbetalda beloppet är litet. Återkrav kan frångås helt efter det att beslutet om återkrav har getts även när det med beaktande av förmånstagarens ekonomiska situation inte längre är ändamålsenligt att fortsätta återkrävandet eller när fortsatt återkrav skulle orsaka orimliga kostnader i förhållande till det förmånsbelopp som inte drivits in.

7 kap

Överklagande

28 §
Rätt att överklaga

Den som är missnöjd med ett beslut av Folkpensionsanstalten får överklaga det genom besvär hos besvärsnämnden för social trygghet. Den som är missnöjd med besvärsnämndens beslut får överklaga det genom besvär hos försäkringsdomstolen.

Försäkringsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär.

Folkpensionsanstaltens beslut ska följas trots att det har överklagats tills ärendet har avgjorts genom ett beslut som vunnit laga kraft.

29 §
Besvärstid och försenade besvär

Besvärsskriften ska lämnas in till Folkpensionsanstalten inom 30 dagar från det att den som överklagar fick del av beslutet. Den som överklagar anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som denne har uppgett, om inte något annat visas.

Ett beslut av Folkpensionsanstalten eller besvärsnämnden för social trygghet delges så att det sänds som brev per post till mottagaren under den adress som han eller hon har uppgett.

Även om besvär som anförs hos besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen har kommit in efter utgången av föreskriven tid, kan besvären tas upp till prövning, om det finns vägande skäl till förseningen.

30 §
Självrättelse

Om Folkpensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som har framställts i besvär som lämnats in till den, ska den ge ett rättelsebeslut i ärendet. Rättelsebeslutet får överklagas så som föreskrivs i 28 och 29 §.

Om Folkpensionsanstalten inte kan rätta ett överklagat beslut på det sätt som avses i 1 mom., ska den inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften och sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Folkpensionsanstalten kan då genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del som den godkänner yrkandet i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, ska denna omedelbart underrättas om det intermistiska beslutet. Ett interimistiskt beslut får inte överklagas.

Avvikelse kan göras från den tid som avses i 2 mom., om det är nödvändigt för inhämtande av tilläggsutredning med anledning av besvären. Den som överklagar ska då utan dröjsmål underrättas om att tilläggsutredning inhämtas. Besvärsskriften och utlåtandet ska dock alltid lämnas till besvärsinstansen inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

31 §
Rättelse av sakfel

Om ett beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag eller om det har skett ett fel i förfarandet då beslutet fattades, kan Folkpensionsanstalten undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Ett beslut får rättas till en parts fördel eller nackdel. Rättelse av ett beslut till en parts nackdel förutsätter att parten samtycker till att beslutet rättas.

32 §
Rättelse av lagakraftvunna beslut

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av en förvägrad förmån eller utökande av en redan beviljad förmån, ska Folkpensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Folkpensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare lagakraftvunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Besvärsnämnden för social trygghet och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller överklagande. Beslutet får överklagas enligt 28 och 29 §.

33 §
Undanröjande av beslut

Om ett lagakraftvunnet beslut av Folkpensionsanstalten grundar sig på en oriktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan besvärsnämnden för social trygghet på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Besvärsnämnden för social trygghet ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs. I ett beslut av besvärsnämnden får ändring inte sökas genom besvär. (17.6.2011/692)

Om ett lagakraftvunnet beslut av besvärsnämnden för social trygghet eller försäkringsdomstolen grundar sig på felaktig eller bristfällig utredning eller uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på yrkande av en part eller Folkpensionsanstalten undanröja beslutet och bestämma att ärendet ska behandlas på nytt. Försäkringsdomstolen ska ge parterna tillfälle att bli hörda innan ärendet avgörs.

Om Folkpensionsanstalten yrkar på att ett beslut ska undanröjas, kan den avbryta utbetalningen av en förmån eller betala ut förmånen i enlighet med sitt yrkande till dess att ärendet har avgjorts på nytt.

Ansökan om att ett beslut ska undanröjas ska lämnas in inom fem år från det att beslutet vann laga kraft. Av särskilt vägande skäl kan ett beslut undanröjas även på ansökan som gjorts efter utgången av den föreskrivna tiden.

Delgivning av det hörande som avses i 1 och 2 mom. ska ske på det sätt som bestäms i 59 § i förvaltningslagen (434/2003). (17.6.2011/692)

8 kap

Erhållande och utlämnande av uppgifter

34 §
Rätt till uppgifter

Folkpensionsanstalten och besvärsinstanserna enligt denna lag har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som är nödvändiga för avgörande av underhållsstöd eller för verkställigheten av andra uppdrag som föreskrivs i denna lag, i överenskommelser om social trygghet som är bindande för Finland eller i andra internationella författningar om social trygghet

1) av statliga myndigheter, välfärdsområdesmyndigheter och kommunala myndigheter samt andra offentligrättsliga samfund, (8.7.2022/552)

2) av Pensionsskyddscentralen, pensionsanstalterna, försäkringsanstalterna och andra som beviljar eller betalar ut pensioner eller andra ersättningar,

3) av Patientförsäkringscentralen och Trafikförsäkringscentralen, och

4) av arbetsgivare, arbetslöshetskassor och arbetsplatskassor.

35 §
Användning av uppgifter som fåtts för andra förmåner

När Folkpensionsanstalten behandlar underhållsstödsärenden har den i enskilda fall rätt att använda uppgifter som den fått för fullgörandet av andra uppdrag som ålagts den, om det är uppenbart att uppgifterna inverkar på underhållsstödet, om uppgifterna enligt lag ska beaktas vid beslutsfattandet och om Folkpensionsanstalten även annars har rätt att få uppgifterna med stöd av denna lag.

36 §
Rätt att lämna ut uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att till ett ministerium, skatteförvaltningen och inrättningar eller sammanslutningar som har hand om det lagstadgade sociala trygghetssystemet och som administrerar sociala trygghetsförmåner som påverkas av underhållsstöd lämna personbeteckning och andra identifieringsuppgifter i fråga om en person som fått underhållsstöd, uppgifter om det utbetalda stödet samt övriga därmed jämförbara uppgifter som är nödvändiga för samkörning av personuppgifter och andra tillsynsåtgärder av engångsnatur som utförs för att utreda brott och missbruk som riktar mot den sociala tryggheten.

Folkpensionsanstalten har rätt att lämna i 1 mom. nämnda uppgifter också till polis- och åklagarmyndigheterna, om uppgifterna är nödvändiga för att utreda brott eller väcka åtal.

37 §
Teknisk anslutning

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har Folkpensionsanstalten rätt att på de villkor som anges i det momentet öppna en teknisk anslutning till sådana sekretessbelagda uppgifter i sina register som den med stöd av 36 § har rätt att lämna ut till de uppgiftsmottagare som avses i nämnda paragraf.

Vad som i 1 mom. föreskrivs om öppnande av en teknisk anslutning och utlämnande av uppgifter med hjälp av den gäller också Folkpensionsanstaltens rätt att med hjälp av en teknisk anslutning få sådana sekretessbelagda uppgifter som avses i 34 §.

Med hjälp av en teknisk anslutning som öppnats med stöd av denna paragraf får sekretessbelagda uppgifter också sökas utan samtycke av den vars intressen skyddas genom sekretessen. Innan den tekniska anslutningen öppnas ska den som begär uppgifter lägga fram en utredning om att uppgifterna skyddas på behörigt sätt.

38 § (17.4.2020/223)
Begränsning av den registrerades rätt

En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Folkpensionsanstalten begränsar behandlingen av personuppgifter när Folkpensionsanstalten sköter en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat.

9 kap

Särskilda bestämmelser

39 §
Indexbindning

De belopp som anges i denna lag, bortsett från beloppet enligt 16 § 5 mom., binds vid förändringar i prisnivån så som bestäms i lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (583/2008).

Det belopp av fullt underhållsstöd som anges i 9 § motsvarar det indextal för levnadskostnadsindex (1951:10=100) enligt vilket beloppet av de underhållsstöd som betalades ut i januari 2019 har beräknats i enlighet med lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna. (4.12.2019/1219)

De belopp av barnets egna inkomster som avses i 8 § 2 mom. samt det belopp av den underhållsskyldiges inkomster och den höjning av inkomstgränsen på grund av barn som avses i 21 § 2 mom. motsvarar poängtalet för levnadskostnadsindexet (1951:10=100) i oktober 2008.

40 §
Utmätnings- och överföringsförbud

Underhållsstöd får inte utmätas.

Ett avtal om överföring av en rättighet enligt denna lag till någon annan är ogiltigt.

10 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

41 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

42 §
Lagar som upphävs

Genom denna lag upphävs lagen av den 7 augusti 1998 om underhållstrygghet (671/1998) jämte ändringar och lagen av den 7 december 2007 om Folkpensionsanstaltens rätt att få klientuppgifter som gäller underhållstrygghet (1201/2007).

43 §
Övergångsbestämmelser om betalning av underhållsstöd, om regressfordran och om återkravsfordran som rör underhållsstöd (6.11.2009/857)

Folkpensionsanstalten ska utan ansökan ändra underhållsstöd som beviljats med stöd av lagen om underhållstrygghet till underhållsstöd enligt denna lag när lagen träder i kraft.

Kommunens regressfordringar och kommunens återkravsfordringar som grundar sig på lagen om underhållstrygghet överförs vid denna lags ikraftträdande till Folkpensionsanstalten. Folkpensionsanstalten blir från och med nämnda tidpunkt i utsökningsbalken avsedd sökande av utsökning i stället för kommunen. Folkpensionsanstalten blir sökande i stället för kommunen också i fråga om utländska verkställighetsärenden. (6.11.2009/857)

44 § (6.11.2009/857)
Ersättning till kommunerna för överföring av regressfordran och återkravsfordran som rör underhållsstöd

Kommunerna ersätts årligen i fem års tid för den andel som Folkpensionsanstalten under det föregående året har kunnat driva in åren 2009–2013 för att ersätta kommunens regressfordringar och kommunens återkravsfordringar som grundar sig på lagen om underhållstrygghet. Ersättningarna betalas till kommunerna i samband med de kalkylerade statsandelar som betalas till basservicen och fördelas mellan kommunerna i förhållande till deras invånarantal.

45 §
Personalens ställning

Folkpensionsanstalten avgör hur många anställda som övergår i anställning hos den efter att ha förhandlat med den instans som företräder kommunsektorn.

Anställningsvillkoren för den personal som övergår i anställning hos Folkpensionsanstalten grundar sig på de arbetskollektivavtal som är i kraft vid Folkpensionsanstalten vid övergångstidpunkten. Tillämpningen av kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal på den personal som övergår upphör vid tidpunkten för övergången. Den som övergår behåller den lön i euro som han eller hon hade vid tidpunkten för övergången. Om en person vid tidpunkten för övergången i en uppgift hos Folkpensionsanstalten har rätt till tilläggspensionsandel enligt 19 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om kommunala pensioner (713/2004), kvarstår denna rätt om anställningen vid Folkpensionsanstalten omedelbart efter övergången fortgår oavbrutet på det sätt som anges i 3 § 3 mom. i lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006) fram till den personliga ålderspensionsåldern enligt 17 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om kommunala pensioner eller begynnelsetidpunkten för arbetsoförmåga.

På grundval av de omorganiseringar som gäller verkställighet av denna lag har arbetsgivaren inte rätt att säga upp ett anställningsförhållande av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker enligt 7 kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001) eller 37 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003). En arbetstagare eller tjänsteinnehavare kan dock sägas upp om han eller hon vägrar att ta emot en ny uppgift eller tjänst enligt 7 kap. 4 § i arbetsavtalslagen eller 37 § i lagen om kommunala tjänsteinnehavare som arbetsgivaren erbjuder honom eller henne. Detta förbud är i kraft fem år från det att denna lag träder i kraft. Förbudet gäller personal vars anställning hos kommunen fortgår och som har haft hand om uppgifter enligt lagen om underhållstrygghet och hela den personal som övergår i anställning hos Folkpensionsanstalten med stöd av 1 mom.

L om kommunala pensioner 549/2003 och L om införande av lagen om statens pensioner 1296/2006 har upphävts genom L om införande av pensionslagen för den offentliga sektorn 82/2016.

46 §
Övriga övergångsbestämmelser

Kommunen behandlar och avgör de ansökningar om underhållsstöd och de ansökningar om att regressfordran inte ska drivas in som har inkommit före ikraftträdandet av denna lag. Kommunen behandlar också justering av underhållsstöd och ärenden som gäller återkrav av underhållsstöd för tiden före ikraftträdandet av denna lag. På underhållsstödsärenden som kommunen avgör tillämpas den lag som gällde vid denna lags ikraftträdande (den gamla lagen). Kommunen betalar underhållsstöd fram till denna lags ikraftträdande.

Folkpensionsanstalten behandlar och avgör i enlighet med denna lag från och med lagens ikraftträdande alla andra underhållsstödsärenden än de som bestäms att kommunen ska behandla. Underhållsstöd enligt denna lag beviljas inte utan särskilt vägande skäl för tiden före lagens ikraftträdande.

Besvärsärenden som är anhängiga vid kommunala organ eller förvaltningsdomstolen när denna lag träder i kraft behandlas i det kommunala organet och förvaltningsdomstolen i enlighet med den gamla lagen. Även sådana besvärsärenden som inleds efter denna lags ikraftträdande men som gäller beslut som har getts med stöd av den gamla lagen behandlas i enlighet med den gamla lagens bestämmelser om överklagande.

Kommunen ska omedelbart underrätta Folkpensionsanstalten om underhållsstödsärenden som den eller besvärsinstansen i situationer som nämns i 1 och 3 mom. har avgjort efter det att klientuppgifterna om underhållsstöd har överförts från kommunen till Folkpensionsanstalten.

Underhållsbidragsbetalningar ska från och med den 1 mars 2009 göras till Folkpensionsanstalten.

Folkpensionsanstalten beräknar dröjsmålsräntan på en underhållsbidragsfordran från och med den 1 januari 2009. Kommunen ska överlämna de uppgifter som Folkpensionsanstalten behöver för att beräkna räntan.

Beträffande de regressfordringar som kommunerna driver in i januari och februari 2009 görs ingen fördelning av medlen mellan kommunerna. Under januari och februari 2009 överförs ett underhållsstödsärende inte längre från en kommun till en annan på grund av att barnets hemkommun ändrats.

Vid beräkning av preskriptionstiden för en återkravsfordran som uppkommit på grund av underhållsstöd eller underhållsbidrag som betalats utan grund före lagens ikraftträdande beaktas också den tid som gått före lagens ikraftträdande.

Egendom som kommunen har i pant för regressfordran när lagen träder i kraft överförs inte till Folkpensionsanstalten.

Kommunen ska spara handlingar och datalager som gäller underhållsstöd i tio år från denna lags ikraftträdande.

47 §
Tillämpningsbestämmelse

Om det i någon annan lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den hänvisas till lagen om underhållstrygghet, ska hänvisningen anses avse motsvarande bestämmelser i denna lag, om inte något annat följer av denna lag.

RP 49/2008, ShUB 10/2008, RSv 69/2008

Ikraftträdelsestadganden:

6.11.2009/857:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Utan hinder av vad som bestäms i 43 § 2 mom. tillämpas lagen efter ikraftträdandet på kommunens fordringar som gäller återkrav av underhållsstöd som betalats utan grund, om inte kommunen innan dess har överfört fordran till Folkpensionsanstalten.

RP 156/2009, ShUB 27/2009, RSv 117/2009

20.8.2010/710:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 50/2010, ShUB 10/2010, RSv 86/2010

17.6.2011/692:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På ärenden som gäller undanröjande av lagakraftvunna beslut och som är anhängiga i besvärsnämnden och försäkringsdomstolen vid denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 274/2010, ShUB 51/2010, RSv 300/2010

25.10.2013/745:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 100/2013, ShUB 9/2013, RSv 103/2013

30.12.2015/1662:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 70/2015, ShUB 12/2015, RSv 99/2015

13.1.2017/7:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2017.

RP 232/2016, ShUB 40/2016, RSv 242/2016

20.4.2018/259:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

MI 3/2016, LaUB 1/2018, RSk 1/2018

11.1.2019/26:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 188/2018, ShUB 24/2018, RSv 195/2018

4.12.2019/1219:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 39/2019, ShUB 8/2019, RSv 30/2019

17.4.2020/223:

Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

RP 87/2019, ShUB 1/2020, RSv 12/2020

8.7.2022/552:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

26.8.2022/782:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 132/2021, LaUB 9/2022, RSv 85/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.