Beaktats t.o.m. FörfS 946/2023.

28.8.2008/543

Statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 3 § 2 mom. och 52 § i narkotikalagen av den 30 maj 2008 (373/2008):

1 § (8.12.2022/1019)

Ämnen, preparat och växter som nämns i bilagorna I–V anses som narkotika.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Bilaga I (31.8.2023/931)

Ämnen och preparat som hör till förteckningarna I–IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention

Förteckning I i 1961 års allmänna narkotikakonvention

Acetorfin (3-O-acetyltetrahydro-7-α-(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6,14-endo-etenooripavin)

Acetyl-alfa-metylfentanyl (N-[1-(α-metylfenetyl)-4-piperidyl]acetanilid)

Acetylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl]acetamid)

Acetylmetadol (3-acetoxi-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan)

AH-7921 (3,4-diklor-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]bensamid)

Akryloylfentanyl (akrylfentanyl) (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]prop-2-enamid)

Alfacetylmetadol (α-3-acetoxi-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan)

Alfameprodin (α-3-etyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Alfametadol (α-6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol)

Alfametylfentanyl (N-[1-(α-metylfenetyl)-4-piperidyl]propionanilid)

Alfametyltiofentanyl (N-[1-[1-metyl-2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)

Alfaprodin (α-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Alfentanil (N-[1-[2-(4-etyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)etyl]-4-(metoximetyl)-4-piperidinyl]-N-fenylpropanamid)

Allylprodin (3-allyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Anileridin (1-p-aminofenetyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Bensetidin (1-(2-bensyloxietyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Bensylmorfin (3-bensylmorfin)

Betacetylmetadol (β-3-acetoxi-6-dimetylamino-4,4-difenylheptan)

Beta-hydroxifentanyl (N-[1-(β-hydroxifenetyl)-4-piperidyl] propionanilid)

Beta-hydroxi-3-metylfentanyl (N-[1-(β-hydroxifenetyl)-3-metyl-4-piperidyl] propionanilid)

Betameprodin (β-3-etyl-1-metyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Betametadol (β-6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol)

Betaprodin (β-1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

Betcitramid (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-bensimidazolinyl)piperidin)

Brorfin (1-[1-[1-(4-bromofenyl)etyl]-4-piperidinyl]-1,3-dihydro-2H-bensimidazol-2-on)

Butyrfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-butanamid)

Cannabis (indisk hampa), cannabisharts samt extrakter och tinkturer av cannabis

Cyklopropylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid)

Desomorfin (dihydrodesoximorfin)

Dextromoramid ((+)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morfolin)

Diampromid (N-[2-(metylfenetylamino)propyl]propionanilid)

Dietyltiambuten (3-dietylamino-1,1-di(2"-tienyl)-1-buten)

Difenoxin (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenylisonipekotinsyra)

Difenoxylat (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Dihydroetorfin (7,8-dihydro-7-α-[1-(R)-hydroxi-1-metylbutyl]-6,14-endo-etanotetrahydrooripavin)

Dihydromorfin

Dimefeptanol (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanol)

Dimenoxadol (2-dimetylaminoetyl-1-etoxi-1,1-difenylacetat)

Dimetyltiambuten (3-dimetylamino-1,1-di(2"-tienyl)-1-buten)

Dioxafetylbutyrat (etyl-4-morfolino-2,2-difenylbutyrat)

Dipipanon (4,4-difenyl-6-piperidin-3-heptanon)

Drotebanol (3,4-dimetoxi-17-metylmorfinan-6β,14-diol)

Etazen (2-[(4-etoxifenyl)metyl]-N,N-dietyl-1H-bensimidazol-1-etanamin)

Ekgonin, dess estrar och derivat, som kan överföras till ekgonin och kokain

Etonitazen (1-dietylaminoetyl-2-p-etoxibensyl-5-nitrobensimidazol)

Etonitazepyn (2-(4-etoxibensyl)-5-nitro-1-(2-(pyrrolidin-1-yl)etyl)-1H-bensimidazol)

Etorfin (tetrahydro-7-α-(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6,14-endo-etenooripavin )

Etoxeridin (1-[2-(2-hydroxietoxi)etyl]-4- fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Etylmetyltiambuten (3-etylmetylamino-1,1-di(2"-tienyl)-1-buten)

Fenadoxon (6-morfolino-4,4-difenyl-3-heptanon)

Fenampromid (N-(1-metyl-2-piperidinoetyl)-propionanilid)

Fenazocin (2"-hydroxi-5,9-dimetyl-2-fenetyl-6,7-bensomorfan)

Fenomorfan (3-hydroxi-N-fenetylmorfinan)

Fenoperidin (1-(3-hydroxi-3-fenylpropyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Fentanyl (1-fenetyl-4-N-propionylanilinopiperidin)

4-Fluoroisobutyrfentanyl (4-FIBF, pFIBF) ((N-(4-fluorofenyl)-2-metyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-propanamid)

Furanylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-furan-2-karboxamid

Furetidin (1-(2-tetrahydrofurfuryloxietyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Heroin (diacetylmorfin)

Hydrokodon (dihydrokodeinon)

Hydromorfinol (14-hydroxidihydromorfin)

Hydromorfon (dihydromorfinon)

Hydroxipetidin (4-m-hydroxifenyl-1-metylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Isometadon (6-dimetylamino-5-metyl-4,4-difenyl-3-hexanon)

Isotonitazen (N,N-dietyl-2-[[4-(1-metyletoxi)fenyl]metyl]-5-nitro-1H-bensomidazol-1-etanamin)

Karfentanil (metyl-1-(2-fenyletyl)-4-[fenyl(propionyl)amino]piperidin-4-karboxylat)

Ketobemidon (4-m-hydroxifenyl-1-metyl-4-propionylpiperidin)

Klonitazen (2-(p-klorbensyl)-1-dietylaminoetyl-5-nitrobensimidazol)

Kodoxim (dihydrokodeinon-6-karboximetyloxim)

Kokain (bensoylekgoninmetylester)

Kokablad

Koncentrat av vallmohalm (den produkt som erhålls när vallmohalm, fröna undantaget (poppy straw), undergått behandling för koncentration av alkaloiderna)

Krotonylfentanyl (2E)-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]but-2-enamid

Levofenacylmorfan ((-)-3-hydroxi-N-fenacylmorfinan)

Levometorfan*) ((-)-3-metoxi-N-metylmorfinan)

Levomoramid ((-)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morfolin)

Levorfanol*) ((-)-3-hydroxi-N-metylmorfinan)

Metadon (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-heptanon)

Metadonintermediat (4-cyano-2-dimetylamino-4,4-difenylbutan)

Metazocin (2"-hydroxi-2,5,9-trimetyl-6,7-bensomorfan)

Metonitazen (N,N-dietyl-2-[2-[(4-metoxifenyl)metyl]-5-nitrobensimidazol-1-yl]etanamin)

Metopon (5-metyldihydromorfinon)

Metyldesorfin (6-metyl-Δ6-desoximorfin)

2-Metyl-AP-237 (1-[2-metyl-4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)piperazin-1-yl]butan-1-on)

Metyldihydromorfin (6-metyldihydromorfin)

3-Metylfentanyl (N-(3-metyl-1-fenetyl-4-piperidyl)propionanilid)

3-Metyltiofentanyl (N-[3-metyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)

Metoxiacetylfentanyl (2-metoxi-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid)

Moramidintermediat (2-metyl-3-morfolino-1,1-difenylpropankarboxylsyra

Morferidin (1-(2-morfolinoetyl)-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Morfin

Morfinmetylbromid och andra morfinderivat med femvärdigt kväve vari särskilt ingår morfin-N-oxidderivat varav ett är kodein-N-oxid

Morfin-N-oxid

MPPP (1-metyl-4-fenyl-4-piperidinolpropionat (ester))

MT-45 (1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)-piperazin)

Myrofin (myristylbensylmorfin)

Nikomorfin (3,6-dinikotinylmorfin)

Noracymetadol ((±)-α-3-acetoxi-6-metylamino-4,4-difenylheptan)

Norlevorfanol ((-)-3-hydroximorfinan)

Normetadon (6-dimetylamino-4,4-difenyl-3-hexanon)

Normorfin (demetylmorfin)

Norpipanon (4,4-difenyl-6-piperidino-3-hexanon)

Okfentanil (N-(2-fluorofenyl)-2-metoxi-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid)

Opium

Oripavin

orto-Fluorofentanyl (N-(2-fluorofenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]propanamid)

Oxikodon (14-hydroxidihydrokodeinon)

Oximorfon (14-hydroxidihydromorfinon)

para-Fluorobutyrfentanyl (N-(4-fluorofenyl)-N-[(1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl)]butanamid)

para-Fluorofentanyl (4"-fluoro-N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propionanilid)

PEPAP (1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidinolacetat (ester))

Petidin (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Petidinintermediat-A (4-cyano-1-metyl-4-fenylpiperidin)

Petidinintermediat-B (4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraetylester)

Petidinintermediat-C (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyra)

Piminodin (4-fenyl-1-(3-fenylaminopropyl)piperidin-4-karboxylsyraetylester)

Piritramid (1-(3-cyano-3,3-difenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidin-4-karboxylsyra-amid)

Proheptazin (1,3-dimetyl-4-fenyl-4-propionoxiazacykloheptan)

Properidin (1-metyl-4-fenylpiperidin-4-karboxylsyraisopropylester)

Protonitazen (N,N-dietyl-5-nitro-2-[(4-propoxifenyl)metyl]-1H-bensimidazol-1-etanamin)

Racemetorfan ((±)-3-metoxi-N-metylmorfinan)

Racemoramid ((±)-4-[2-metyl-4-oxo-3,3-difenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl]morfolin)

Racemorfan ((±)-3-hydroxi-N-metylmorfinan)

Remifentanil (1-(2-metoxicarbonyletyl)-4-(fenylpropionylamino)piperidin-4-carboxylsyrametylester)

Sufentanil (N-[4-(metoximetyl)-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)

Tebain

Tebakon (asetyldihydrokodeinon)

Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F) (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]oxolan-2-karboxamid)

Tilidin ((±)-etyl-trans-2-(dimetylamino)-1-fenyl-3-cyklohexen-1-karboxylat)

Tiofentanyl (N-[1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)

Trimeperidin (1,2,5-trimetyl-4-fenyl-4-propionoxipiperidin)

U-47700 (3,4-dikloro-N-(2-dimetylaminocyklohexyl)-N-metylbensamid)

Valerylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]pentanamid); och

isomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

estrar och etrar av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som ingår i någon annan förteckning, om sådana estrar eller etrar kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda estrar, etrar och isomerer, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen förutom de beredningar som nämns i förteckning III.

*) Isomerer Dextrometorfan ((+)-3-metoxi-N-metylmorfinan) och dextrorfan ((+)-3-hydroxi-N-metylmorfinan) är med avsikt utelämnade ur denna grupp.

Förteckning II i 1961 års allmänna narkotikakonvention

Acetyldihydrokodein

Dextropropoksifen (α-(+)-4-dimetylamino-1,2-difenyl-3-metyl-2-butanolpropionat)

Dihydrokodein

Etylmorfin (3-etylmorfin)

Folkodin (morfolinyletylmorfin)

Kodein (3-metylmorfin)

Nikodikodin (6-nikotinyldihydrokodein)

Nikokodin (6-nikotinylkodein)

Norkodein (N-demetylkodein)

Propiram (N-(1-metyl-2-piperidinoetyl)-N-2-pyridylpropionamid); och

isomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen förutom de beredningar som nämns i förteckning III.

Förteckning III i 1961 års allmänna narkotikakonvention

1. Beredningar av

Acetyldihydrokodein

Dihydrokodein

Etylmorfin

Folkodin

Kodein

Nikodikodin

Nikokodin och

Norkodein,

när nämnda narkotika är blandade med ett eller flera andra ämnen och de inte innehåller mera än 100 milligram narkotikum per varje doseringsenhet och koncentrationen i dem inte är större än 2,5 % per odispenserad beredning.

2. Beredningar av kokain, vilka inte innehåller mera än 0,1 % kokain, beräknat som kokainbas, och beredningar av opium eller morfin, vilka inte innehåller mera än 0,2 % morfin, beräknat som vattenfri morfinbas, och vilka är blandade med ett eller flera andra ämnen så, att det narkotiska ämnet inte kan återvinnas med enkla medel eller i en koncentration som kan medföra fara för det allmänna hälsotillståndet.

3. Beredningar av difenoxylat, vilka per varje doseringsenhet inte innehåller mera än 2,5 milligram difenoxylat, beräknat som bas, och innehåller atropinsulfat inte mindre än 1 procent av mängden av difenoxylat.

4. Difenoxinberedningar, vilka per varje doseringsenhet inte innehåller mera än 0,5 milligram difenoxin, och innehåller atropinsulfat inte mindre än 5 procent av mängden av difenoxin.

5. Propiramberedningar, vilka inte innehåller mer än 100 milligram propiram per varje doseringsenhet och vilka blandats med minst samma mängd metylcellulosa.

6. Pulvis ipecacuanhae et opii compositus

10 % pulveriserat opium

10 % pulveriserad ipekakuanarot (Radix ipecacuanhae) väl blandade med

80 % av vilket som helst annat pulveriserat ämne som inte innehåller något narkotiskt ämne.

7. Perorala dextropropoxifen beredningar vilka inte innehåller mera än 135 milligram dextropropoxifen, beräknat som bas, per doseringsenhet och i vilka koncentrationen inte överstiger 2,5 % per odispenserad beredning, under förutsättning att dessa beredningar inte innehåller ämnen, som omfattas av konventionen angående psykotropiska ämnen.

8. Beredningar som motsvarar ämnen i denna förteckning samt blandningar av sådana beredningar med ämnen som inte innehåller något narkotiskt ämne.

Förteckning IV i 1961 års allmänna narkotikakonvention

Acetorfin (3-O-acetyltetrahydro-7-α-(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6,14-endo-etenooripavin)

Acetyl-alfa-metylfentanyl (N-[1-(α-metylfenetyl)-4-piperidyl]acetanilid)

Acetylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl]acetamid)

Alfametylfentanyl (N-[1-(α-metylfenetyl)-4-piperidyl]propionanilid)

Alfametyltiofentanyl (N-[1-[1-metyl-2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)

Beta-hydroxifentanyl (N-[1-(β-hydroxifenetyl)-4-piperidyl]propionanilid)

Beta-hydroxi-3-metylfentanyl (N-[1-(β-hydroxifenetyl)-3-metyl-4-piperidyl]propionanilid)

Desomorfin (dihydrodesoximorfin)

Etorfin (tetrahydro-7-α-(1-hydroxi-1-metylbutyl)-6,14-endo-etenooripavin )

Heroin (diacetylmorfin)

Karfentanil (metyl-1-(2-fenyletyl)-4-[fenyl(propionyl)amino]piperidin-4-karboxylat)

Ketobemidon (4-m-hydroxifenyl-1-metyl-4-propionylpiperidin)

3-Metylfentanyl (N-(3-metyl-1-fenetyl-4-piperidyl)propionanilid)

3-Metyltiofentanyl (N-[3-metyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl]propionanilid)

MPPP (1-metyl-4-fenyl-4-piperidinolpropionat (ester))

Para-fluorofentanyl (4"-fluoro-N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propionanilid)

PEPAP (1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidinolacetat (ester))

Tiofentanyl (N-[1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl] propionanilid); samt

salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma.

Bilaga II (8.12.2022/1019)

Ämnen och preparat som hör till förteckningarna I–IV i 1971 års konvention om psykotropa ämnen

Förteckning I i konventionen om psykotropa ämnen

25B-NBOMe (2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

25C-NBOMe (2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

25I-NBOMe (2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

Brolamfetamin, dimetoxibromamfetamin (DOB)((±)-4-bromo-2,5-dimetoxi-α-metylfenetylamin)

Dietyltryptamin (DET) (3-[2-(dietylamino)etyl]indol)

Dimetoxiamfetamin (DMA) ((±)-2,5-dimetoxi-α-metylfenetylamin)

Dimetoxietylamfetamin (DOET) ((±)-4-etyl-2,5-dimetoxi-α-metylfenetylamin)

DMHP (3-(1,2-dimetylheptyl)-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol)

Dimetyltryptamin (DMT) (3-[2-(dimetylamino)etyl]indol)

DOC (1-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)propan-2-amin)

Eticyclidin (PCE) (N-etyl-1-fenylcyklohexylamin)

Etryptamin (3-(2-aminobutyl)indol)

Katinon ((-)-(S)-2-aminopropiofenon)

(+)-Lysergid(LSD, LSD-25) (9,10-didehydro-N,N-dietyl-6-metylergolin-8β-karboxamid)

MDE, N-etyl MDA ((±)-N-etyl-α-metyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin)

Meskalin (3,4,5-trimetoxifenetylamin)

Metkatinon (2-(metylamino)-1-fenylpropan-1-on

Metoximetylendioxiamfetamin(MMDA) (5-metoxi-α-metyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin

4-Metylaminorex ((±)-cis-2-amino-4-metyl-5-fenyl-2-oxazolin)

4-MTA (α-metyl-4-metyltiofenetylamin)

Metylendioximetamfetamin(MDMA) ((±)-N,α-dimetyl-3,4-(metylendioxi)fenetylamin)

N-hydroxiMDA ((±)-N[α-metyl-3,4-metylendioxifenetyl]hydroxylamin)

Parahexyl (3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol)

Parametoxiamfetamin(PMA) (p-metoxi-α-metylfenyletylamin)

para-Metoksimetylamfetamin (PMMA) (1-(4-metoxifenyl)-N-metylpropan-2-amin)

Psilosin, psilozin (3-[2-(dimetylamino)etyl]indol-4-ol)

Psilosybin (3-[2-(dimetylamino)etyl]indol-4-yldivätefosfat)

Rolicyklidin(PHP, PCPY) (1-(1-fenylcyklohexyl)pyrrolidin)

STP, DOM (2,5-dimetoxi-α,4-dimetylfenetylamin)

Tenamfetamin, metylendioxiamfetamin(MDA) (α-metyl-3,4-metylendioxifenetylamin)

Tenocyklidin ((TCP) (1-[1-(2-tienyl)cyklohexyl]piperidin)

Tetrahydrokannabinol, följande isomerer och stereokemiska varianter av dessa:

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol (delta-6a(10a)-THC)

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol (delta-6a(7)-THC)

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol (delta-7-THC)

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol (delta-8-THC

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol (delta-10-THC)

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-dimetyl-9-metylen-3-pentyl-6H-diben-so[b,d]pyran-1-ol (delta-9(11)-THC)

Trimetoxiamfetamin(TMA) ((±)-3,4,5-trimetoxi-α-metylfenetylamin);

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Förteckning II i konventionen om psykotropa ämnen

4-F-MDMB-BINACA (metyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amin}-3,3-dimetylbutanoat)

5F-AMB-PINACA (5F-AMB, 5F-MMB-PINACA) (metyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}-3-metylbutanoat)

5F-APINACA (5F-AKB-48) (N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karboxamid)

5F-MDMB-PICA (5F-MDMB-2201) (metyl 2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karbonyl]amin}-3,3-dimetylbutanoat)

5F-MDMB-PINACA (5F-ADB) (metyl (2S)-2-{[1-(5-fluoropentyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoat)

5F-PB-22 (kinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxylat)

AB-CHMINACA (N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid)

AB-FUBINACA (N-[1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl]-1-[(4-fluorofenyl)metyl]-1H-indazol-3-karboxamid)

AB-PINACA (N-[(2S)-1-amino-3-metyl-1-oxobutan-2-yl]-1-pentyl-1H-indazol-3-karboxamid)

ADB-CHMINACA (MAB-CHMINACA) (N-[(2S)- 1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karboxamid)

ADB-FUBINACA (N-[(2S)- (1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-[(4-fluorofenyl)metyl]-1H-indazol-3-karboxamid)

α-PHP (1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heksan-1-on)

α-Pyrrolidinvalerofenon (α-PVP) (1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanon)

AM-2201 ([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-(naftalen-1-yl)metanon)

Amfetamin ((±)-α-metylfenetylamin)

Amineptin (7-[(10,11-dihydro-5H-dibenso[a,d]cyklohepten-5-yl)amino]heptansyra)

2C-B (4-bromo-2,5-dimetoxifenetylamin)

4-CMC (4-klormetkatinon, klefedron) (1-(4-klorfenyl)-2-(metylamin)propan-1-on)

CUMYL-4CN-BINACA (1-(4-cyanobytyl)-N-(2-fenylpropan-2-yl)-1H-indazol-3-karboxamid)

CUMYL-PEGACLONE (5-pentyl-2-(2-fenylpropan-2-yl)pyrido[4,3-b]indol-1-on)

Delta-9-tetrahydrokannabinol(dronabinol*) och dess stereokemiska varianter

((6aR,10aR)-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d] pyran-1-ol)

Dexamfetamin ((+)-α-metylfenetylamin)

Difenidin ((1-(1,2-difenyletyl)piperidin)

Etylfenidat (etyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat)

Etylon (1-(2H-1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propan-1-on)

Eutylon (1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)butan-1-on)

Fencyklidin (PCP) (1-(1-fenylcyklohexyl)piperidin)

Fenetyllin (7-[2-[(α-metylfenetyl)amino]etyl]teofyllin)

Fenmetrazin (3-metyl-2-fenylmorfolin)

4-Fluoroamfetamin (4-FA) (1-(4-fluorofenyl)propan-2-amin)

FUB-AMB (MMB-FUBINACA, AMB-FUBINACA)(metyl (2S)-2-({1-[(4-fluorofenyl)metyl]-1H-indazol-3-karbonyl}amin)-3-metylbutanoat)

GHB (γ-hydroxismörsyra)

JWH-018 (1-pentyl-3-(1-naftoyl)indol)

Levamfetamin ((-)-(R)-α-metylfenetylamin)

Levometamfetamin ((-)-N,α-dimetylfenetylamin)

MDMB-CHMICA (metyl-2-(1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karboxamido)-3,3-dimetylbutanoat)

MDMB-4en-PINACA (metyl 3,3-dimetyl-2-(1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3-karboxamido)butanoat)

Mefedron (4-MMC) (4-metylmetkatinon)

Meklokvalon (3-(o-klorfenyl)-2-metyl-4(3H)-kinazolinon)

Metakvalon (2-metyl-3-o-tolyl-4(3H)-kinazolinon)

Metamfetamin ((+)-(S)-N,α-dimetylfenetylamin)

Metamfetaminracemat ((±)-N,α-dimetylfenetylamin)

Metiopropamin (MPA) (N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin)

Metoxetamin (MXE) (2-(etylamino)-2-(3-metoxifenyl)cyklohexanon)

3-Metoxifencyklidin (3-MeO-PCP) (1-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin)

Metylendioxipyrovaleron (MDPV) (1-(3,4-Metylendioxifenyl)-2-pyrrolidinylpentan-1-on)

4-Metyletkatinon (4-MEC) (2-etylamino-1-(4-metylfenyl)propan-1-on)

Metylfenidat (metyl α-fenyl-2-piperidinacetat)

Metylon (bk-MDMA) (3,4-metylendioximetkatinon)

N-bensylpiperazin (BZP) (1-bensyl-1,4-diazacyklohexan)

N-etylhexedron (2-(etylamino)-1-fenylhexan-1-on)

N-etylnorpentylon (efylon) (1-(2H-1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)pentan-1-on)

p-Metyl-4-metylaminorex (4,4'-DMAR) (4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-amine)

Pentedron (2-metylamino)-1-fenylpentan-on)

Sekobarbital (5-allyl-5-(1-metylbutyl)-barbitursyra)

UR-144 ((1-pentyl-1H-indol-3-yl)-(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon)

XLR-11 ((1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetrametylcyklopropyl)metanon)

Zipeprol (α-(α-metoxibensyl)-4-(β-metoxifenetyl)-1-piperazinetanol;

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

* Namnet Dronabinol hänvisar endast till den stereokemiska varianten (-)-trans-delta-9-tetrahydrokannabinol av delta-9-tetrahydrokannabinol.

Förteckning III i konventionen om psykotropa ämnen

Amobarbital (5-etyl-5-isopentylbarbitursyra)

Buprenorfin (21-cyklopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxi-1,2,2-trimetylpropyl]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydrooripavin)

Butalbital (5-allyl-5-isobutylbarbitursyra)

Cyklobarbital (5-(1-cyklohexen-1-yl)-5-etylbarbitursyra)

Flunitrazepam (5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Glutetimid (2-etyl-2-fenylglutarimid)

Katin, (+)-norpseudoefedrin ((+)-(S)-α-[(S)-1-aminoetyl]bensylalkohol)

Pentazocin ((2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-heksahydro-6,11-dimetyl-3-(3-metyl-2-butenyl)-2,6-metano-3-bensazocin-8-ol)

Pentobarbital (5-etyl-5-(1-metylbutyl)barbitursyra);

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Förteckning IV i konventionen om psykotropa ämnen

Allobarbital (5,5-diallylbarbitursyra)

Alprazolam (8-klor-1-metyl-6-fenyl-4H-s-triazolo [4,3-a][1,4] bensodiazepin)

Amfepramon (2-(dietylamino)propiofenon)

Aminorex (2-amino-5-fenyl-2-oxazolin)

Barbital (5,5-dietylbarbitursyra)

Benzfetamin (N-bensyl-N,α-dimetylfenetylamin)

Bromazepam (7-brom-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Brotizolam (2-brom-4-(o-klorfenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)

Butobarbital (5-butyl-5-etylbarbitursyra)

Delorazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Diazepam (7-klor-1,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Diklazepam (7-kloro-5-(2-klorofenyl)-1-metyl-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Estazolam (8-klor-6-fenyl-4H-s-triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

Etilamfetamin, etylamfetamin (N-etyl-α-metylfenetylamin)

Etinamat (1-etynylcyklohexanolkarbamat)

Etizolam (4-(2-klorofenyl)-2-etyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)

Etklorvynol (1-klor-3-etyl-1-penten-4-yn-3-ol)

Etylloflazepat (etyl-7-klor-5-(o-fluorfenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-bensodiazepin-3-karboxylat)

Fenazepam (7-bromo-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Fendimetratsin ((+)-2S,3S)-3,4-dimetyl-2-fenylmorfolin)

Fenkamfamin (N-etyl-3-fenyl-2-norbornanamin)

Fenobarbital (5-etyl-5-fenylbarbitursyra)

Fenproporex ((±)-3-[(α-metylfenyletyl)amino]propionitril)

Fentermin (α,α-dimetylfenetylamin)

Flualprazolam (8-kloro-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-benso[f] [1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] diazepin)

Flubromazolam (8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo-[4,3a][1,4]bensodiazepin)

Fludiazepam (7-klor-5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Flurazepam (7-klor-1-[2-(dietylamino)etyl]-5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Halazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2,2,2-trifluoretyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Haloxazolam (10-brom-11b-(o-fluorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo

[3,2-d][1,4]bensodiazepin-6(5H)-on)

Kamazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on-dimetylkarbamat (ester))

Ketazolam (11-klor-8,12b-dihydro-2,8-dimetyl-12b-fenyl-4H-[1,3]oxazino-

[3,2-d][1,4]bensodiazepin-4,7(6H)-dion)

Klobazam (7-klor-1-metyl-5-fenyl-1H-1,5-bensodiazepin-2,4(3H,5H)-dion)

Klonazepam (5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Klonazolam (6-(2-klorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

Klorazepat (7-klor-2,3-dihydro-2-oxo-5-fenyl-1H-1,4-bensodiazepin -3-karboxylsyra)

Klordiazepoxid (7-klor-2(metylamino)-5-fenyl-3H-1,4-bensodiazepin-4-oxid)

Klotiazepam (5-(o-klorfenyl)-7-etyl-1,3-dihydro-1-metyl-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on)

Kloxazolam (10-klor-11b-(o-klorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d][1,4]bensodiazepin-6(5H)-on)

Lefetamin, SPA ((-)-N,N-dimetyl-1,2-difenyletylamin)

Loprazolam (6-(o-klorfenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-metyl-1-piperazinyl)metylen]-8-nitro-1H-imidazo-[1,2-a][1,4]-bensodiazepin-1-on)

Lorazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Lormetazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Mazindol (5-(p-klorfenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo(2,1-a)isoindol-5-ol)

Medazepam (7-klor-2,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-1H-1,4-bensodiazepin)

Mefenorex (N-(3-klorpropyl)-α-metylfenetylamin)

Meprobamat (2-metyl-2-propyl-1,3-propandioldikarbamat)

Mesokarb ((3-(α-metylfenetyl)-N-fenylkarbamoyl)sydnonimin)

Metylfenobarbital (5-etyl-1-metyl-5-fenylbarbitursyra)

Metyprylon (3,3-dietyl-5-metyl-2,4-piperidindion)

Midazolam (8-klor-6-(o-fluorfenyl)-1-metyl-4H-imidazo[1,5-a][1,4]bensodiazepin)

Nimetazepam (1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Nitrazepam (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Nordazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Oxazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Oxazolam (10-klor-2,3,7,11b-tetrahydro-2-metyl-11b-fenyloxazolo[3,2-d][1,4]-bensodiazepin-6(5H)-on)

Pemolin (2-amino-5-fenyl-2-oxazolin-4-on)

Pinazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Pipradrol (1,1-difenyl-1-(2-piperidyl)metanol)

Prazepam (7-klor-1-(cyklopropylmetyl)-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Pyrovaleron (4’-metyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerofenon)

Sekbutabarbital (5-sec-butyl-5-etylbarbitursyra)

Temazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Tetrazepam (7-klor-5-(1-cyklohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Triazolam (8-klor-6-(o-klorfenyl)-1-metyl-4H-s-triazolo-[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

Vinylbital (5-(1-metylbutyl)-5-vinylbarbitursyra)

Zolpidem (N,N,6-trimetyl-2-p-tolylimidazo[1,2-a]pyridin-3-acetamid);

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Bilaga III (8.12.2022/1019)

Följande ämnen om vars innefattande i definitionen av narkotika det har beslutats i enlighet med rådets rambeslut 2004/757/RIF om minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig narkotikahandel, sådant det lyder ändrat genom Europaparlamentets och rådets di-rektiv (EU) 2017/2103 om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika och om upphävande av rådets beslut 2005/387/RIF:

2C-I (2,5-dimetoxi-4-jodfenetylamin)

2C-T-2 (2,5-dimetoxi-4-etyltiofenetylamin)

2C-T-7 (2,5-dimetoxi-4-(n)-propyltiofenetylamin)

3-Klormetkatinon (3-CMC) (1-(3-klorofenyl)-2-(metylamino)propan-1-on)

3-Metylmetkatinon (3-MMC) (2-(metylamino)-1-(3-metylfenyl)propan-1-on)

4F-MDMB-BICA (metyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimetylbutanoat)

4-Metylamfetamin

5-IT (5-(2-aminopropyl)indol)

TMA-2 (2,4,5-trimetoxiamfetamin)

Bilaga IV (31.8.2023/931)

Följande ämnen:

1-(3-Klorfenyl)piperazin (mCPP)

25H-NBOMe (2-(2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin)

5-(2-Aminopropyl)bensofuran (5-APB) (1-(1-bensofuran-5-yl)propan-2-amin)

6-(2-Aminopropyl)bensofuran (6-APB) (1-(1-bensofuran-6-yl)propan-2-amin)

ADB-BUTINACA (N-(1-amino-3,3-dimetyl-1-oxobutan-2-yl)-1-butyl-1H-indazol-3-karboxamid)

Adinazolam (1-(8-kloro-6-fenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,5-a][1,4]bensodiazepin-1-yl)-N,N-dimetylmetanamin)

α-Metyltryptamin (AMT) (1-(1H-indol-3-yl)-1-metyletylamin)

α-Pyrrolidinisohexafenon-PHiP) (4-metyl-1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

α-Pyrrolidinpentiotiofenon (α-PVT) (2-(pyrrolidin-1-yl)-1-(tiofen-2-yl)pentan-1-on)

Bensodioxolfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2H-1,3-bensodioxol-5-karboxamid)

Bensoylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-bensamid)

Bromazolam (8-bromo-1-metyl-6-fenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

Bromo-Dragonfly (1-(8-brombenso [1,2-b;4,5-b′]difuran-4-yl)-2-aminopropan)

Butonitazen (2-[(4-butoxifenyl)metyl]-N,N-dietyl-5-nitro-1H-bensimidazol-1-etanamin)

Cyklopentylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-piperidin-4-yl]cyklopentankarboxamid)

Deskloroetizolam (2-etyl-9-metyl-4-fenyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazol[4,3-a][1,4]diazepin)

Desoxipipradrol (2-DPMP) (2-(difenylmetylpiperidin)

3,4-diklorometylfenidat (3,4-CTMP)

Etonitazepipn (2-(4-etoxibensyl)-5-nitro-1-(2-(piperidin-1-yl)etyl)-1H-benso[d]imidazol)

3-Fenylpropionylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-3-fenylpropanamid)

Flubromazepam (7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Fluklotizolam (2-kloro-4-(2-fluorofenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)

Flunitazen (N,N-dietyl-2-{2-[(4-fluorofenyl)metyl]-5-nitro-1H-bensimidazol-1-ylietan-1-amin)

Flunitratsolaami (6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

2-Fluoroamfetamin (2-FA) (o-fluoro-α-metylfenetylamin)

3-Fluoroamfetamin (3-FA) (m-fluoro-α-metylfenetylamin)

3-Fluorofentanyl (N-(3-fluorofenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]propanamid)

2-Fluorometamfetamin (2-FMA) (2-fluoro-N,α-dimetylfenetylamin)

3-Fluorometamfetamin (3-FMA) (3-fluoro-N,α-dimetylfenetylamin)

4-Fluorometamfetamin (4-FMA) (4-fluoro-N,α-dimetylfenetylamin)

4-Fluoro-α-pyrrolidinovalerofenon (4F-α-PVP) (1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on)

4-Hydroxybutyrfentanyl (4-HO-BF) (N-(4-hydroxyfenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]butanamid)

3-Hydroxifenazepam (7-bromo-5-(2-klorofenyl)-3-hydroxi-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

4-Kloroisobutyrfentanyl (4Cl-iBF) (N-(4-klorofenyl)-2-metyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]propanamid)

JWH-073 (1-butyl-3-(1-naftoyl)indol)

JWH-081 (1-pentyl-3-(4-metoxi-1-naftoyl)indol)

Lisdexamfetamin

MAM-2201 ([1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](4-metyl-1-naftalen-1-yl)metanon)

Meklonazepam ((S)-5-(2-klorofenyl)-3-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

5-MeO-DMT (5-metoxidimetyltryptamin, 2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)-N,N-dimetyletanamin)

Metizolam (4-(2-klorofenyl)-2-etyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin)

Metodesnitazen (N,N-dietyl-2-[2-[(4-metoxifenyl)metyl]bensimidazol-1-yl]etanamin)

2-Metoxifencyklidin (2-MeO-PCP) (1-[1-(2-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin)

4-Metoxifencyklidin (4-MeO-PCP) (1-[1-(4-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin)

4-Metoxibutyrfentanyl (4-MeO-BF) (N-(4-metoxyfenyl)-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]butanamid)

3-Metylkrotonylfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)-4-piperidinyl]-3-metylbut-2-enamid)

Nifoxipam (5-(2-fluorofenyl)-3-hydroxi-7-nitro-1H-benso[e][1,4]diazepin-2(3H)-on)

Nitrazolam (1-metyl-8-nitro-6-fenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin)

Norfludiazepam (7-kloro-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-1,4-bensodiazepin-2-on)

Pyrazolam (8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3a][1,4]bensodiazepin)

Remimazolam (metyl 3-[(4S)-8-bromo-1-metyl-6-pyridin-2-yl-4H-imidazo[1,2-a][1,4]bensodiazepin-4-yl]propanoat)

Tetrametylcyklopropanfentanyl (N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]- 2,2,3,3-tetrametylcyklopropan-1-karboxamid)

Tiofenfentanyl (N-(1-fenetylpiperidin-4-yl)-N-fenyltiofen-2-karboxamid)

och stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, förutom sådana som uttryckligen utelämnats, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma, samt

salter av ämnen i denna förteckning inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana salter kan förekomma.

Tapentadol (3-[(1R,2R)-3-(dimetylamino)-1-etyl-2-metylpropyl]fenol; och isomerer av den, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

estrar och etrar av den, förutom sådana som ingår i någon annan förteckning, om sådana estrar eller etrar kan förekomma, samt

salter av den, inklusive salter av ovan nämnda estrar, etrar och isomerer, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Följande växter:

kat (Catha edulis)

kaktusväxter innehållande meskalin

Psilocybesvampar

växtgranulat och växtpreparat innehållande dimetyltryptamin som används i drogsyfte

Bilaga V (8.12.2022/1019)

Följande ämne som är befriat från tillståndsplikt med stöd av 23 § i narkotikalagen (373/2008):

Pregabalin

Ikraftträdelsestadganden:

24.6.2010/596:

Denna förordningen träder i kraft den 28 juni 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

17.2.2011/142:

Denna förordning träder i kraft den 23 februari 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets beslut av den 2 december 2010 om att 4-metylmetkatinon (mefedron) ska underställas kontrollåtgärder 2010/760/EU

27.10.2011/1093:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

1.3.2012/117:

Denna förordning träder i kraft den 12 mars 2012.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

16.5.2013/352:

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2013.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

19.12.2013/1098:

Denna förordning träder i kraft den 30 december 2013.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

20.2.2014/139:

Denna förordning träder i kraft den 3 mars 2014.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

24.4.2014/349:

Denna förordning träder i kraft den 5 maj 2014.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

10.7.2014/589:

Denna förordning träder i kraft den 4 augusti 2014.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

29.1.2015/61:

Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2015.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

10.9.2015/1128:

Denna förordning träder i kraft den 28 september 2015.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG, ändr. 98/48/EG.

10.3.2016/165:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535.

27.10.2016/900:

Denna förordning träder i kraft den 14 november 2016.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535.

19.10.2017/697:

Denna förordning träder i kraft den 13 november 2017.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535.

27.6.2018/517:

Denna förordning träder i kraft den 30 juli 2018.

25.10.2018/839:

Denna förordning träder i kraft den 15 november 2018.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535.

4.7.2019/806:

Denna förordning träder i kraft den 5 augusti 2019.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535.

20.8.2020/639:

Denna förordning träder i kraft den 21 september 2020.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535.

12.11.2020/763:

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2020.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535.

15.7.2021/732:

Denna förordning träder i kraft den 9 augusti 2021.

Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2021/802 EUT L 178, 20.5.2021, s. 1–3, Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535

13.1.2022/13:

Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2022.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535

8.7.2022/758:

Denna förordning träder i kraft den 8 augusti 2022.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535

8.12.2022/1019:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2023. Bilagorna I–IV träder dock i kraft redan den 16 januari 2023.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535, Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2022/1326 EUT L 200, 29.7.2022, s. 148–151

31.8.2023/931:

Denna förordning träder i kraft den 25 september 2023.

Har anmälts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.