Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

25.6.2008/455

Statsrådets förordning om Försörjningsberedskapscentralen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbets- och näringsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § 2 mom., 9 § 2 mom. och 16 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen av den 18 december 1992 (1390/1992), av dem 6 § 2 mom. sådant det lyder i lag 225/2008 samt 9 § 2 mom. och 16 § sådana de lyder i lag 688/2005:

1 §
Försörjningsberedskapscentralens uppgifter

Försörjningsberedskapscentralen ska utöver vad som bestäms i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen (1390/1992), inom sitt verksamhetsområde

1) främja samt följa och samordna myndigheternas beredskap att styra landets ekonomiska liv under sådana exceptionella förhållanden som avses i 1 § i lagen,

2) främja sektorvis och per driftsställe beredskapsplaneringen och beredskapsförberedelserna för allvarliga störningar under normala förhållanden och för verksamhet under undantagsförhållanden,

3) sammanställa uppgifter samt låta utföra och publicera undersökningar och utredningar i försörjningsberedskapsfrågor,

4) sörja för information och utbildning på försörjningsberedskapens område,

5) följa den internationella utvecklingen på försörjningsberedskapens område och hålla kontakt med inhemska och utländska myndigheter och inrättningar,

6) handha planering, byggande, affärstransaktioner och förvaltning i anslutning till statens säkerhetsupplagring samt sörja för skötseln och övervakningen av upplagen,

7) främja skyddsupplagringen och för statens räkning ingå avtal enligt lagen om skyddsupplag (970/1982),

8) sköta de förvaltningsuppgifter som har bestämts i lagen om skyddsupplag för bränntorv (321/2007) och övervaka att lagen följs,

9) sköta förvaltningsuppgifter enligt lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen (1070/1994) och övervaka att lagen följs,

10) sköta utbetalningen av ersättningarna för läkemedel enligt 7 a och 8 § i lagen om obligatorisk upplagring av läkemedel (402/1984) och övervaka villkoren för ersättningen,

10 a) finansiera anskaffningen av vaccin som behövs för att förebygga influensa A (H1N1) v virussmitta; (8.10.2009/730)

10 a punkten har tillfogats temporärt genom F 730/2009, som gäller fr.o.m. 12.10.2009-31.12.2010.

11) utföra de uppgifter som förutsätts i bi- och multilaterala avtal,

12) utföra de förvaltningsuppgifter som förutsätts i Europeiska unionens lagstiftning,

13) sköta andra uppgifter som föreskrivs för centralen.

2 §
Styrelsens uppgifter

Utöver vad som bestäms i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen ska styrelsen

1) besluta om frågor som är vittgående och principiellt viktiga ur Försörjningsberedskapscentralens synvinkel samt frågor som inte har föreskrivits för verkställande direktören att besluta om (allmän behörighet),

2) besluta om de principer som ska följas vid beviljande av användningstillstånd enligt 4 § i lagen om skyddsupplag för bränntorv och vid ordnande av motsvarande försörjningsberedskap enligt 19 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen samt vid andra administrativa beslut som inbegriper en betydande prövningsrätt,

3) kära och svara för statens räkning och hos domstolar och andra myndigheter samt i inrättningar och sammanslutningar bevaka statens intresse och rätt i frågor som gäller Försörjningsberedskapscentralen,

4) besluta om grunderna för prissättningen av prestationer med beaktande av vad som bestäms i 11 § 3 mom. i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen,

5) besluta om framställningar om förvärv eller överlåtelse av fastigheter, aktier och delägarskap,

6) besluta om framställningar om användningen av kredittagningsfullmakt enligt 13 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen,

7) besluta om verkställande direktörens ställföreträdare,

8) fastställa arbetsordningen, ekonomistadgan och andra bestående anvisningar,

9) besluta om rätten att teckna centralens firma.

3 §
Styrelsens arbete

Styrelsen sammanträder på ordförandens eller vice ordförandens kallelse. Styrelsen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst tre övriga medlemmar är närvarande. (24.9.2009/716)

Styrelsens beslut fattas med enkel röstmajoritet. Om rösterna faller lika, gäller som beslut den åsikt som mötesordföranden har omfattat. En styrelsemedlem har rätt att få en avvikande mening antecknad i protokollet.

I arbetsordningen meddelas närmare föreskrifter om behandlingen av ärenden och om förande av protokoll i styrelsen.

4 §
Verkställande direktörens uppgifter

Utöver vad som bestäms i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen ska verkställande direktören

1) besluta om anskaffningar, försäljning, investeringar i anläggningstillgångar och andra ekonomiska förbindelser inom ramen för centralens budget och verksamhetsplan,

2) besluta om de ersättningar som enligt poolavtalen ska betalas för utgifter som orsakas av poolens verksamhet,

3) inom ramen för budgeten utöva arbetsgivarens beslutanderätt i ärenden som gäller personalens löneförmåner och övriga personalförmåner,

4) ordna ekonomiförvaltningen och den interna kontrollen på det sätt som styrelsen bestämmer.

5 §
Försörjningsberedskapsrådets uppgifter

Utöver vad som bestäms i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen ska försörjningsberedskapsrådet

1) upprätthålla den privata sektorns beredskap till samarbete i försörjningsberedskapsfrågor,

2) analysera nya hot mot försörjningsberedskapen och främja forskningen på området,

3) ta initiativ och främja åsiktsutbyte i frågor som gäller försörjningsberedskapen,

4) ta initiativ i syfte att utveckla lagstiftningen på försörjningsberedskapens område,

5) utvärdera hur tillräckliga och ändamålsenliga de resurser är som riktas till försörjningsberedskapen,

6) utvärdera sektor- och poolfältets omfattning och ändamålsenlighet samt verksamhetens resultat.

6 §
Löner och arvoden

Arbets- och näringsministeriet fastställer arvodena för Försörjningsberedskapsrådet och för ordföranden, vice ordföranden och medlemmarna i Försörjningsberedskapscentralens styrelse.

Arbets- och näringsministeriet ingår med verkställande direktören ett avtal, vari verkställande direktörens löneförmåner och övriga förmåner fastställs.

På personalen tillämpas gällande bestämmelser om löne- och arbetsvillkor för statens personal i arbetsavtalsförhållande.

7 §
Bokslut

Försörjningsberedskapscentralens räkenskapsår är ett kalenderår.

Styrelsen ska överlämna bokslutet till revisorerna inom tre månader efter räkenskapsperiodens utgång. Revisorerna ska lämna sin revisionsberättelse inom en månad efter att bokslutet har överlämnats till dem. Styrelsen ska lämna bokslutet till arbets- och näringsministeriet inom fem månader efter räkenskapsperiodens utgång.

8 §
Revision

Arbets- och näringsministeriet tillsätter för varje kalenderår för granskning av Försörjningsberedskapscentralens förvaltning, ekonomi och räkenskaper två revisorer, av vilka åtminstone en ska vara en av Centralhandelskammaren godkänd revisor och åtminstone en ska vara revisor inom den offentliga förvaltningen och ekonomin. Till revisor kan också utses en revisionssammanslutning med ovan föreskriven behörighet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 18 december 1992 (1391/1992) om Försörjningsberedskapscentralen jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

24.9.2009/716:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2009.

8.10.2009/730:

Denna förordning är i kraft från och med den 12 oktober 2009 till och med den 31 december 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.