Beaktats t.o.m. FörfS 66/2023.

28.12.2007/1461

Statsrådets förordning om civiltjänst

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från arbetsministeriet, föreskrivs med stöd av 6 § 2 mom. samt 11 och 22 § i civiltjänstlagen av den 28 december 2007 (1446/2007):

1 §
Uppgifterna för delegationen för civiltjänstärenden

Delegationen för civiltjänstärenden har till uppgift att

1) fungera som kontaktorgan mellan de myndigheter som svarar för ordnandet av civiltjänst och de myndigheter som svarar för ordnandet av tjänstgöring enligt värnpliktslagen (1438/2007),

2) följa verkställandet av civiltjänst och kompletterande tjänstgöring,

3) ge utlåtanden om och lägga fram förslag till utvecklande av civiltjänsten och den kompletterande tjänstgöringen.

2 § (30.12.2015/1730)
Delegationens mandatperiod och sammansättning

Statsrådet utser för tre år i sänder en ordförande, en vice ordförande och sex andra medlemmar i delegationen för civiltjänstärenden samt en personlig suppleant för var och en av dem. Delegationens medlemmar och suppleanter ska företräda arbets- och näringsministeriet, försvarsministeriet, huvudstaben, närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (utvecklings- och förvaltningscentret), tjänstgöringsställena och civiltjänstgörarna. Medlemmarna och suppleanterna utses på framställning av dessa myndigheter och organisationer samt av de organisationer som företräder civiltjänstgörarna. Delegationen utser en sekreterare.

Om en medlem eller suppleant i delegationen avgår eller avlider under mandatperioden, förordnar arbets- och näringsministeriet för den återstående mandatperioden en ny medlem eller suppleant i dennes ställe på framställning av samma myndighet eller organisation. (12.102017/688)

2 a § (25.4.2019/570)
Utbildningssektionen för civiltjänst

Underställd delegationen finns en utbildningssektion för civiltjänst. Utbildningssektionen för civiltjänst utvärderar, utvecklar och övervakar utbildningen under civiltjänstens grundutbildningsperiod och kompletterande tjänstgöring.

Ordförande för utbildningssektionen är den medlem i delegationen som företräder utvecklings- och förvaltningscentret. Delegationen utser de övriga medlemmarna i utbildningssektionen. Även utomstående sakkunniga som inte hör till delegationen kan kallas till medlemmar i utbildningssektionen.

3 §
Behandling av ansökan om att bli civiltjänstgöringsplats

Till en ansökan enligt 9 § 1 mom. i civiltjänstlagen (1446/2007) om att bli civiltjänstgöringsplats ska vid behov fogas:

1) bokslutsuppgifter,

2) samfundets eller sammanslutningens stadgar eller bolagsordning,

3) uppgifter om den avlönade personalens storlek,

4) en redogörelse för övervakningen av civiltjänstgörarna, för arbetsledningen och för de planerade tjänsteuppgifterna.

Civiltjänstcentralen kan även begära annan utredning för behandlingen av ansökan.

4 § (19.12.2013/1096)
Civiltjänstcentralens personal

Civiltjänstcentralen har en direktör som chef. Vid civiltjänstcentralen finns dessutom annan personal som verksamheten förutsätter. Personalen är anställd i tjänsteförhållande.

Direktören leder civiltjänstcentralens verksamhet och svarar för att civiltjänstcentralens uppgifter sköts på ett effektivt, ekonomiskt och resultatgivande sätt.

5 §
Behörighetsvillkor för civiltjänstcentralensdirektör

Behörighetsvillkor för tjänsten som civiltjänstcentralens direktör är lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med förvaltningsuppgifter och civiltjänstärenden samt i praktiken visad ledarförmåga.

6 §
Behandling av ärenden i prövningsnämnden för värnpliktigas övertygelse

Prövningsnämnden för värnpliktigas övertygelse sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då ordföranden har förhinder, på kallelse av vice ordföranden. En lagfaren sekreterare bereder de ärenden som prövningsnämnden behandlar.

Ärendena behandlas i den ordning de inkommit, om inte något annat följer av särskilda skäl.

Prövningsnämndens ordförande ska ske till att de ärenden som hör till nämnden sköts snabbt och på behörigt sätt. Ordföranden ska särskilt övervaka att tillämpningen av rättsprinciperna och lagtolkningen är enhetlig i nämndens avgöranden.

Vid prövningsnämndens sammanträden ska det föras protokoll som undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den lagfarne sekreteraren. Besluten uppgörs separat utom protokollet. Besluten undertecknas av den lagfarne sekreteraren.

7 §
Komplettering av prövningsnämndens sammansättning

Om prövningsnämndens ordförande, vice ordförande, en ledamot eller en suppleant avgår eller avlider under nämndens verksamhetsperiod, ska statsrådet i dennes ställe utnämna en ledamot som uppfyller behörighetsvillkoren enligt 20 § i civiltjänstlagen.

8 §
Prövningsnämndens personal

Prövningsnämnden kan ha biträdande personal som anställs av arbets- och näringsministeriet.

9 §
Ledamöternas arvoden i prövningsnämnden

Prövningsnämndens ordförande, vice ordförande och ledamöter får arvode enligt grunder som fastställs av arbets- och näringsministeriet.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

19.12.2013/1096:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

30.12.2015/1730:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

12.10.2017/688:

Denna förordning träder i kraft den 20 oktober 2017.

25.4.2019/570:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.