Beaktats t.o.m. FörfS 939/2023.

28.12.2007/1434

Lag om Nationella audiovisuella institutet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 § (13.9.2013/671)
Verksamhetsområde

För bevarande av filmer, televisions- och radioprogram och för forskning i anslutning till dessa samt för tillsynen över tillhandahållandet av bildprogram och främjande av mediefostran finns Nationella audiovisuella institutet, som är underställt undervisnings- och kulturministeriet.

2 § (13.9.2013/671)
Uppgifter

Institutet ska

1) i form av deponeringar ta emot och till sina samlingar skaffa filmer och televisions- och radioprogram samt föremål och annat material i anslutning till dem, lagra och arkivera televisions- och radioprogram samt restaurera material i samlingarna,

2) främja mediefostran, barns mediefärdigheter och en mediemiljö som är trygg för barn samt informera i frågor som gäller barn och medier,

3) främja kännedomen om kulturen inom sitt verksamhetsområde genom att för kulturella ändamål och i utbildnings- och forskningssyfte göra filmer och program tillgängliga för allmänheten, genom att bedriva visningsverksamhet och genom att ställa ut material inom sitt verksamhetsområde,

4) främja och bedriva forskning inom sitt verksamhetsområde och erbjuda tjänster i anslutning till sitt verksamhetsområde,

5) sköta de klassificerings- och tillsynsuppgifter som avses i lagen om bildprogram (710/2011) och övriga lagstadgade uppgifter samt svara för utbildningen av klassificerare av bildprogram,

6) sköta de övriga uppgifter som föreskrivs särskilt för det i lag eller förordning av statsrådet eller som undervisnings- och kulturministeriet anförtror det.

3 § (13.9.2013/671)
Donationer och testamentsmedel

Institutet har rätt att ta emot donationer och testamenten.

4 § (13.9.2013/671)
Delegation

Vid institutet finns en delegation som ska stödja och utveckla institutets verksamhet samt ta initiativ och främja samarbetet inom branschen.

Bestämmelser om delegationens sammansättning utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 § (13.9.2013/671)
Ledning och beslutsfattande

Institutet leds av en direktör. Institutet har en arbetsordning som fastställs av direktören.

Direktören avgör efter föredragning andra ärenden som institutet ska avgöra och som inte enligt vad som föreskrivs eller vad som bestäms i arbetsordningen ska avgöras av någon annan tjänsteman vid institutet.

Närmare bestämmelser om direktörens uppgifter och avgörande av ärenden enligt lagen om bildprogram utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 § (13.9.2013/671)
Avgifter

På avgifter som tas ut för institutets prestationer tillämpas vad som föreskrivs i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och i bestämmelser som med stöd av den utfärdats genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet.

6 a § (13.9.2013/671)
Register över klassificerare av bildprogram

I syfte att fullgöra den tillsynsuppgift som avses i lagen om bildprogram ska institutet föra ett register över klassificerare av bildprogram, i vilket antecknas

1) klassificerarens namn,

2) klassificerarens kontaktuppgifter,

3) giltighetstiden för godkännandet som klassificerare,

4) eventuella varningar enligt 22 § 2 mom. i lagen om bildprogram.

Ett utdrag ur registret över klassificerare av bildprogram, där de uppgifter som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten syns, får hållas tillgängligt för alla i elektronisk form.

De uppgifter som förts in i registret ska bevaras i fem år från utgången av det år då giltighetstiden för godkännandet som klassificerare har löpt ut.

Bestämmelser om hemlighållande och utlämnande av registeruppgifter och anknytande handlingar i övrigt finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och om annan behandling av personuppgifter i personuppgiftslagen (523/1999).

6 b § (13.9.2013/671)
Klassificeringsprogramutbud

Institutet förvaltar och utvecklar ett klassificeringsprogramutbud, med hjälp av vilket klassificering av bildprogram verkställs i enlighet med lagen om bildprogram.

7 § (13.9.2013/671)
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Bestämmelser om institutets organisation, personal, tillsättande av tjänster och behörighetsvillkor, tjänstledighet och ställföreträdare samt företrädande av staten vid domstolar och andra ämbetsverk utfärdas genom förordning av statsrådet.

I institutets arbetsordning får det bestämmas närmare om institutets organisation, tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, beredningen och avgörandet av ärenden, ärenden som avgörs utan föredragning och övrig intern förvaltning.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna lag upphävs lagen av den 24 november 1978 om Finlands filmarkiv (891/1978) jämte ändringar.

RP 68/2007, KuUB 11/2007, RSv 124/2007

Ikraftträdelsestadganden:

13.9.2013/671:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

En hänvisning till Nationella audiovisuella arkivet eller Centralen för mediefostran och bildprogram i någon annan lag eller förordning eller i beslut av statsrådet eller ett ministerium avser efter denna lags ikraftträdande en hänvisning till Nationella audiovisuella institutet.

Ärenden som är anhängiga vid Centralen för mediefostran och bildprogram när denna lag träder i kraft, ingångna avtal och förbindelser liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dem övergår till institutet. Statistik och register samt forskningsmaterial och övrigt material som innehas av Centralen för mediefostran och bildprogram övergår till institutet.

Bestämmelser om personalens ställning finns i 2 kap. i statstjänstemannalagen (750/1994).

RP 48/2013, KuUB 2/2013, RSv 87/2013

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.