Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

28.12.2007/1433

Lag om deponering och förvaring av kulturmaterial

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att för kommande generationer bevara de nationella kulturmaterial som i Finland har gjorts tillgängliga för allmänheten och att ställa dem till förfogande för forskare och andra som behöver dem.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på

1) i Finland framställda tryckalster och upptagningar som är avsedda att spridas till allmänheten,

2) i utlandet framställda tryckalster och upptagningar som är avsedda att spridas till allmänheten i Finland eller som särskilt har modifierats för att spridas till allmänheten i Finland,

3) nätmaterial på servrar i Finland samt andra nätmaterial som är avsedda att vara tillgängliga för allmänheten i Finland,

4) ursprungliga televisions- och radioprogramutbud och program i dessa vilka sänts av en sådan utövare av televisions- eller radioverksamhet som erhållit programkoncession enligt 7 § 1 mom. eller gjort anmälan enligt 7 b § i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) eller vilka sänts av Rundradion Ab,

5) av inhemska producenter framställda filmer som är avsedda att visas offentligt och på reklammaterial och annat informationsmaterial i anslutning till dessa, samt

6) av utländska producenter framställda filmer som är avsedda att visas offentligt och på reklammaterial och annat informationsmaterial i anslutning till dessa, om det har avtalats att filmen och det övriga materialet deponeras.

Denna lag gäller inte sådana i arkivlagen (831/1994) avsedda handlingar som är tillgängliga via datanät, med undantag av publikationer som är avsedda att vara tillgängliga för allmänheten. Denna lag gäller inte heller sådan film på vilken arkivlagen tillämpas.

3 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) tryckalster material som innehåller skrift, tecken eller bilder och som med hjälp av en teknisk metod har framställts i flera exemplar på papper eller motsvarande underlag,

2) småtryck reklam, broschyrer och prislistor samt andra jämförbara tryckalster,

3) tidning tryckalster som utkommer minst en gång i veckan och i huvudsak innehåller nyheter samt refererande och kommenterande text om aktuella frågor inom olika samhällsområden,

4) upptagning material som innehåller ljud, bild eller tecken och som med hjälp av en teknisk metod har lagrats på ett underlag som används med en teknisk anordning,

5) nätmaterial material som finns tillgängligt på datanät,

6) televisions- och radioprogramutbud en på förhand utvald helhet av program som innefattar de material som sänds mellan programmen och de kringtjänster och extratjänster som eventuellt är anslutna till programmen, inklusive material som dessa tjänster innehåller,

7) televisions- och radioprogram ett program som utgör ett sceniskt eller dokumentärt verk eller ett audiovisuellt konstverk eller som baserar sig på ett litterärt verk, en komposition eller ett originalmanuskript som förutsätter särskild bakgrundsforskning eller ett annat originalmanuskript,

8) film ett verk som på teknisk väg kan förevisas i form av rörliga bilder,

9) framställare den som framställer exemplar av sådant material som avses i 1–4 punkten,

10) utgivare den på vars initiativ och ansvar exemplar av material förs ut i handeln eller på annat sätt sprids till allmänheten,

11) nätutgivare den på vars initiativ och ansvar nätmaterial görs tillgängligt för allmänheten.

2 kap

Tryckalster och upptagningar

4 § (13.9.2013/672)
Överlåtelseskyldighet

Av tryckalster och upptagningar som framställts i Finland ska överlåtas exemplar enligt följande:

1) sex exemplar av andra tryckalster än småtryck och tidningar,

2) två exemplar av småtryck,

3) ett exemplar av tidningar,

4) två exemplar av upptagningar som innehåller film,

5) ett exemplar av övriga upptagningar.

Om tryckalster och upptagningar som avses i 1 mom. ges ut som kombinerat material av den orsaken att de är avsedda att användas tillsammans överlåts ytterligare ett exemplar av materialet.

De tryckalster och upptagningar som avses i 1 och 2 mom. överlåts till Nationalbiblioteket med undantag av upptagningar som innehåller film, vilka överlåts till Nationella audiovisuella institutet.

Överlåtelseskyldigheten gäller inte

1) småtryck och upptagningar vars innehåll är synnerligen obetydligt i fråga om information, bild eller ljud,

2) oförändrade extraupplagor av tryckalster och upptagningar,

3) tryckalster och upptagningar som ges ut endast utomlands,

4) produkter som framställts med användning av punktskrift, och

5) konstgrafiska originalavdrag.

Bestämmelserna i 4 mom. gäller också utomlands framställda tryckalster och upptagningar.

Bestämmelserna i 1–3 mom. gäller också utomlands framställda tryckalster och upptagningar som förts in i landet i minst 50 exemplar.

De tryckalster och upptagningar som framställts under ett kvartal ska överlåtas inom 30 dagar från utgången av kvartalet. Tryckalster och upptagningar som framställts utomlands ska överlåtas inom 30 dagar från det att de har förts in i landet.

5 §
Överlåtelseskyldiga

Exemplar av de tryckalster och upptagningar som avses i 4 § 1 mom. överlåts av framställaren. Exemplar av filmupptagningar överlåts av den som distribuerar upptagningen.

Exemplar av de tryckalster och upptagningar som avses i 4 § 2 mom. överlåts av utgivaren.

Exemplar av de utomlands framställda tryckalster och upptagningar som avses i 4 § 5 mom. överlåts av utgivaren eller, om utgivaren inte har verksamhetsställe i Finland, av importören.

6 § (13.9.2013/672)
Andra bestämmelser om tryckalster och upptagningar

Till varje försändelse med material som avses i 4 § ska fogas två följesedlar, varav den ena förblir vid Nationalbiblioteket eller Nationella audiovisuella institutet och den andra återsänds till överlåtaren med en anteckning om att försändelsen har mottagits. Av följesedeln ska framgå identifikationsuppgifter och antal för de tryckalster och upptagningar som ingår i försändelsen samt en anteckning om vilken tidsperiod försändelsen gäller.

Om tryckalstret eller upptagningen inte har försetts med uppgift om framställningsår, ska den överlåtelseskyldige märka tryckalstret eller upptagningen med denna uppgift med en arkiveringsduglig metod som inte skadar materialet.

Äganderätten till de tryckalster och upptagningar som överlåts i enlighet med detta kapitel övergår på den inrättning där materialet ska placeras och förvaras enligt 21 §.

3 kap

Nätmaterial

7 §
Hämtning och lagring av nätmaterial

Nationalbiblioteket har till uppgift att med hjälp av program hämta för allmänheten tillgängligt nätmaterial i datanät och att lagra det. I det nätmaterial som hämtas och lagras ska på ett representativt och mångsidigt sätt inkluderas material som är tillgängligt för allmänheten på datanät vid olika tidpunkter.

Nationalbiblioteket kan anlita utomstående för de uppgifter som avses i 1 mom. Nationalbiblioteket ska se till att de utomstående förbinder sig vid att utföra sitt uppdrag i enlighet med denna lag.

8 §
Skyldighet att möjliggöra hämtning av nätmaterial och att överlåta sådant

Nätutgivaren ska möjliggöra hämtning och lagring av sådant nätmaterial som avses i 7 § eller överlåta materialet till Nationalbiblioteket, om materialet inte kan hämtas och lagras med hjälp av program. Om nätutgivaren inte kan möjliggöra hämtning och lagring av nätmaterialet ska denne överlåta materialet.

Skyldigheten att möjliggöra hämtning av material och att överlåta material gäller inte sådana nätmaterial vars innehåll är synnerligen obetydligt i fråga om information, bild eller ljud, och inte heller material som ingår i nyhets- och diskussionsgrupper i öppna datanät eller i andra motsvarande tjänster.

Skyldigheten att överlåta material gäller inte nätmaterial som tekniskt sett är omöjligt att överlåta eller oskäligt att överlåta på grund av materialets betydande omfattning.

Nätutgivaren ska möjliggöra hämtning och lagring av materialet eller överlåta materialet inom 60 dagar från det att Nationalbiblioteket har underrättat utgivaren om skyldigheten enligt denna paragraf och bett att denne ska leverera materialet. Om begäran om materialleverans gäller nätmaterial som ännu inte har gjorts tillgängligt för allmänheten räknas tiden om 60 dagar från det att materialet har gjorts tillgängligt för allmänheten. Biblioteket ska hämta och lagra materialet inom 14 dagar från det att nätutgivaren har möjliggjort hämtning och lagring av materialet, om inte biblioteket och nätutgivaren sinsemellan kommer överens om annat.

9 §
Andra bestämmelser om nätmaterial

Undervisningsministeriet fastställer på förslag av Nationalbiblioteket en plan för i vilken omfattning nätmaterial ska hämtas och lagras och för förfarandena vid överlåtelse av nätmaterial. I planen ska beaktas Nationalbibliotekets tekniska och ekonomiska resurser, de behov som följer av forskning och kulturhistorisk arkivering enligt lagens syfte samt att nätutgivare bemöts på ett jämlikt sätt.

Nätmaterialet ska lagras och arkiveras så att materialets autenticitet kan fastställas och så att materialets ursprungliga placering och lagringstidpunkt framgår av uppgifterna. Det nätmaterial som överlåts ska innehålla information om materialets ursprungliga placering.

Nationalbiblioteket ska sända en begäran om överlåtelse eller möjliggörande av hämtning av nätmaterial i första hand till den e-postadress som tillhör utgivaren av nätmaterialet eller någon annan som administrerar materialet. Begäran kan gälla antingen ett visst material som nätutgivaren förfogar över eller i vidare utsträckning vissa typer av material.

Äganderätten till upptagningar som överlåts i enlighet med detta kapitel övergår på Nationalbiblioteket.

4 kap

Televisions- och radioprogram

10 § (13.9.2013/672)
Lagring av televisions- och radioprogramutbud

Nationella audiovisuella institutet har till uppgift att lagra televisions- och radioprogramutbud. I de programutbud som lagras ska på ett representativt och mångsidigt sätt inkluderas televisions- och radioprogramutbud som sänds ut till allmänheten vid olika tidpunkter.

Institutet kan anlita utomstående för de uppgifter som avses i 1 mom. Institutet ska se till att de utomstående förbinder sig vid att utföra sitt uppdrag i enlighet med denna lag.

11 § (13.9.2013/672)
Skyldighet att deponera televisions- och radioprogram

Ägaren av originalmaterialet till ett televisions- eller radioprogram som gjorts för att sändas i television eller radio och som framställts av en inhemsk producent ska inom 90 dagar från det att programmet sändes första gången deponera originalmaterialet eller ett material som tekniskt sett motsvarar originalmaterialet hos Nationella audiovisuella institutet eller i ett annat förvaringsutrymme som institutet godkänt för ändamålet. Vad som i detta moment föreskrivs om ägaren gäller på motsvarande sätt den som annars har rätt att bestämma om materialet.

Som ett program som framställts av en inhemsk producent betraktas ett program vars producent är finsk medborgare, en person som är fast bosatt i Finland eller en i enlighet med finsk lagstiftning grundad juridisk person med stadgeenlig hemort, huvudkontor eller huvudsaklig verksamhetsort i Finland. Som ett sådant program betraktas också ett program som har framställts i samarbete med en utländsk producent, om den inhemska parten i samproduktionen har rätt att bestämma om programvisningen i Finland.

Den i 1 mom. föreskrivna skyldigheten föreligger dock inte, om institutet skriftligt har vägrat ta emot materialet. Institutet har rätt att få se eller lyssna till programmet innan det fattas beslut om arkivering eller förvaringsplats.

12 § (13.9.2013/672)
Avtalsbaserad deponering av televisions- och radioprogram

Nationella audiovisuella institutet kan med en inhemsk producent avtala om att också annat material i anslutning till sådana televisions- eller radioprogram som avses i 11 § ska deponeras hos institutet eller i ett annat förvaringsutrymme.

Institutet kan med en inhemsk producent avtala om att också annat material än sådana program som avses i 11 § och material i anslutning till programmen ska deponeras hos institutet eller i ett annat förvaringsutrymme.

Institutet kan med en utländsk producent avtala om att ett televisions- eller radioprogram och material i anslutning till programmet deponeras hos institutet.

13 § (13.9.2013/672)
Andra bestämmelser om televisions- och radioprogram

Undervisnings- och kulturministeriet fastställer på förslag av Nationella audiovisuella institutet en plan för i vilken omfattning televisions- och radioprogramutbud ska lagras och för förfarandena vid deponering av televisions- och radioprogram. I planen ska beaktas institutets tekniska och ekonomiska resurser, de behov som följer av forskning och kulturhistorisk arkivering enligt lagens syfte samt att producenter bemöts på ett jämlikt sätt.

Ett skriftligt avtal ska ingås om deponeringen av originalmaterial till televisions- och radioprogram eller material som tekniskt sett motsvarar originalmaterialet och om annan användning av materialet än sådan som avses i denna lag. Om det inte har överenskommits om annat, får deponerat material användas i enlighet med denna lag.

Den som deponerar material ska i samband med deponeringen ge institutet en förteckning över samt innehålls- och referensinformation om det material som deponeras.

Institutet svarar för att det deponerade materialet bevaras. Institutet ska vid behov innan originalmaterial eller en kopia av det överlåts för forskningsändamål eller annan användning framställa en ny kopia av materialet. Det som föreskrivs om institutet i detta moment gäller också den som förvarar deponerat material i ett annat förvaringsutrymme.

Äganderätten till det deponerade materialet övergår inte till institutet. Innehavaren av rättigheterna till programmet har rätt att få det deponerade programmet i sin besittning och användning för att kunna utöva de i upphovsrättslagen (404/1961) föreskrivna rättigheterna.

Det som föreskrivs om deponering av televisions- och radioprogram i denna paragraf tillämpas också på deponering och förvaring av annat material i anslutning till programmen.

5 kap

Filmer

14 § (13.9.2013/672)
Skyldighet att deponera film

Ägaren av originalmaterialet till en film som har framställts av en inhemsk producent för annat ändamål än enbart för televisionen ska inom fem år från det att filmen färdigställdes deponera originalmaterialet eller ett material som tekniskt sett motsvarar originalmaterialet hos Nationella audiovisuella institutet eller i ett annat förvaringsutrymme som institutet har godkänt för ändamålet. Vad som i detta moment föreskrivs om ägaren gäller på motsvarande sätt den som annars har rätt att bestämma om materialet.

Som en film som framställts av en inhemsk producent betraktas en film som framställts av en finsk medborgare, en person som är fast bosatt i Finland eller en i enlighet med finsk lagstiftning grundad juridisk person med stadgeenlig hemort, huvudkontor eller huvudsaklig verksamhetsort i Finland. Som en sådan film betraktas också en film som har framställts i samarbete med en utländsk producent, om originalmaterialet till filmen förvaras i Finland.

Den i 1 mom. föreskrivna skyldigheten föreligger dock inte om institutet skriftligt har vägrat ta emot materialet. Institutet har rätt att få se filmen innan det fattas beslut om arkivering eller förvaringsplats.

15 § (13.9.2013/672)
Skyldighet att deponera visningskopior och informationsmaterial om film

Producenten av en inhemsk film som framställts för annat ändamål än enbart för televisionen ska hos Nationella audiovisuella institutet deponera en visningskopia av filmen och exemplar av reklammaterial och annat informationsmaterial om filmen inom tre år från det att filmen färdigställdes. Skyldighet att deponera en visningskopia föreligger inte, om det bara finns en visningskopia av filmen eller deponering annars ska anses uppenbart oskälig med beaktande av kostnaderna för den. Vad som i denna paragraf föreskrivs om producenten gäller på motsvarande sätt andra rättighetsinnehavare som har rätt att bestämma om framställning av visningskopior av en film.

16 § (13.9.2013/672)
Avtalsbaserad deponering av film

Nationella audiovisuella institutet kan med en inhemsk producent avtala om att också material i anslutning till en film som avses i 14 § ska deponeras hos institutet.

Institutet kan med en utländsk producent avtala om att en film som visats offentligt i Finland samt reklammaterial och annat informationsmaterial om filmen deponeras hos institutet.

17 § (13.9.2013/672)
Andra bestämmelser om filmer

Ett skriftligt avtal ska ingås om deponeringen och användningen av originalmaterial till film enligt detta kapitel eller material som tekniskt sett motsvarar originalmaterialet. Om det inte har överenskommits om annat, får deponerat material användas i enlighet med denna lag.

Den som deponerar material ska i samband med deponeringen ge Nationella audiovisuella institutet en förteckning över samt innehålls- och referensinformation om det material som deponeras.

Institutet svarar för att det deponerade materialet bevaras. Institutet ska vid behov innan originalmaterial eller en kopia av det överlåts för forskningsändamål eller annan användning framställa en ny kopia av materialet. Det som föreskrivs om institutet i detta moment gäller också den som förvarar deponerat material i ett annat förvaringsutrymme.

Äganderätten till det deponerade materialet övergår inte till institutet. Innehavaren av rättigheterna till filmen har rätt att få den deponerade filmen i sin besittning och användning för att kunna utöva de i upphovsrättslagen föreskrivna rättigheterna.

Det som föreskrivs om deponering av film i denna paragraf tillämpas också på deponering och förvaring av annat material i anslutning till film.

6 kap

Gemensamma bestämmelser om material

18 §
Kostnadsansvar

För de kostnader som uppkommer på grund av överlåtelse och deponering av material, möjliggörande av hämtning av material och omvandling av material till överlåtelse- och deponeringsduglig form svarar den som enligt denna lag är skyldig att vidta åtgärderna.

Den inrättning till vilken material enligt denna lag överlåts eller i vilken materialet deponeras eller placeras svarar för de kostnader som förvaringen av materialet och användningen enligt denna lag orsakar.

19 § (13.9.2013/672)
Tekniska krav på material

De material som överlåts och deponeras ska vara fullständiga och tekniskt felfria och vara i den form i vilken de har publicerats eller i övrigt gjorts tillgängliga för allmänheten.

Den som enligt 3–5 kap. i denna lag är överlåtelse- eller deponeringsskyldig ska se till att de material som överlåts och deponeras kan kopieras från ett lagringsmedium till ett annat och omvandlas till en form som lämpar sig för långtidsförvaring, oberoende av tekniska skydd. Innehållet i material som överlåts och deponeras ska i fråga om information, bild och ljud så exakt som möjligt motsvara innehållet i originalmaterialet. Skyldighet enligt detta moment föreligger dock inte, om den överlåtelse- eller deponeringsskyldige inte har rätt att vidta de åtgärder som avses i momentet eller inte har tekniska redskap för åtgärderna.

Om material på grund av tekniskt skydd inte kan användas i enlighet med denna lag, får Nationalbiblioteket och Nationella audiovisuella institutet bryta eller kringgå det tekniska skyddet.

20 § (13.9.2013/672)
Överlåtelse av information om material

I överlåtelsen av sådant nätmaterial som avses i 8 § ska ingå innehålls- och referensinformation i anslutning till materialet och elektronisk information om materialets rättighetsförvaltning enligt upphovsrättslagen.

De som sänder i 10 § avsedda televisions- och radioprogramutbud ska överlåta befintlig innehålls- och referensinformation och sändningsinformation om programutbuden till Nationella audiovisuella institutet eller göra det möjligt för institutet att få tillträde till de datasystem som innehåller informationen.

21 § (13.9.2013/672)
Förvaringsplatser

Av de tryckalster som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten placeras ett exemplar i Nationalbiblioteket, Östra Finlands universitets bibliotek, Jyväskylä universitets bibliotek, Uleåborgs universitets bibliotek, Åbo universitets bibliotek respektive Åbo Akademis bibliotek.

Av småtryck placeras ett exemplar i Nationalbiblioteket och ett exemplar i Åbo universitets bibliotek.

Tidningar, andra upptagningar än sådana som innehåller film, material som avses i 4 § 2 mom. och nätmaterial förvaras i Nationalbiblioteket. Nationalbiblioteket och Nationella audiovisuella institutet kan komma överens om att nätmaterial också ska förvaras i institutet eller på en annan förvaringsplats.

Upptagningar som innehåller film samt material som lagras eller deponeras i enlighet med 10–12, 14 och 15 § förvaras vid institutet. Material som avses i 11, 12 och 14 § kan också förvaras i andra förvaringsutrymmen i enlighet med nämnda paragrafer.

22 § (13.9.2013/672)
Användning av material

Material får användas i enlighet med syftet med och bestämmelserna i denna lag och med iakttagande av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Om en överlåtelse- eller deponeringsskyldig vet att lämnande av uppgifter om material som ska överlåtas eller deponeras har begränsats genom lag eller annars, ska detta meddelas i samband med överlåtelsen eller deponeringen. Exemplar av material som innehåller sekretessbelagd information ska förvaras i Nationalbiblioteket eller vid Nationella audiovisuella institutet tills sekretesstiden har gått ut.

I fråga om framställning av exemplar av upphovsrättsligt skyddat material och förfarandet med att göra materialet tillgängligt för allmänheten i de bibliotek som nämns i 21 § och vid institutet gäller dessutom det som bestäms i upphovsrättslagen.

De bibliotek som ansvarar för förvaringen och användningen av material samt institutet ska se till att material som har överlåtits, samlats in, lagrats eller deponerats med stöd av denna lag inte används på ett sätt som strider mot lag.

23 §
Förvaring av material och avlägsnande av material ur samlingarna

Sådan kopiering och omvandling till en annan form som är en förutsättning för att materialet ska kunna bevaras ska ske så att det kopierade och omvandlade materialets innehåll i fråga om information, bild och ljud motsvarar originalet.

En inrättning som ansvarar för förvaring av material har rätt att ur samlingarna avlägsna material som är i dåligt skick eller tekniskt föråldrat och av vilket ett nytt exemplar har framställts för förvaring och användning samt material som i övrigt är oanvändbart eller har förlorat innehåll i fråga om information, bild eller ljud.

24 § (13.9.2013/672)
Undantag från de lagstadgade skyldigheterna

Nationalbiblioteket kan på en överlåtelseskyldigs ansökan när det gäller antalet exemplar av tryckalster eller upptagningar som ska överlåtas bevilja lättnader i överlåtelseskyldigheten i de fall som avses i 4 § 1, 2 och 5 mom. med undantag av upptagningar som innehåller film. Nationella audiovisuella institutet kan bevilja lättnader i fråga om filmupptagningar.

På ansökan av en överlåtelseskyldig ska Nationalbiblioteket och institutet bevilja befrielse från överlåtelseskyldigheten, om skyldigheten på grund av de kostnader den orsakar ska anses uppenbart oskälig.

7 kap

Särskilda bestämmelser

25 §
Konkursbons överlåtelse- och deponeringsskyldighet

Om en överlåtelse- eller deponeringsskyldig försätts i konkurs, är konkursboet skyldigt att senast 30 dagar efter försättandet i konkurs fullgöra den överlåtelse- eller deponeringsskyldighet som ankommer på konkursgäldenären i fråga om de material som har framställts innan konkursen inleddes.

26 § (13.9.2013/672)
Tillsyn

Nationalbiblioteket övervakar att den överlåtelseskyldighet som avses i 4 och 8 § fullgörs, utom när det gäller överlåtelse av upptagningar som innehåller film.

Nationella audiovisuella institutet övervakar att den överlåtelseskyldighet som avses i 4 § fullgörs i fråga om upptagningar som innehåller film och att den deponeringsskyldighet som avses i 11, 14 och 15 § fullgörs.

27 § (13.9.2013/672)
Avhjälpande av försummelse

Nationalbiblioteket ska uppmana den att fullgöra sin skyldighet som åsidosätter sin skyldighet enligt 4 § att överlåta ett tryckalster eller en upptagning eller sin skyldighet enligt 8 § 1 mom. att möjliggöra hämtning och lagring av nätmaterial eller att överlåta nätmaterial eller som vid överlåtelse av material åsidosätter bestämmelserna i 19 och 20 §.

Nationella audiovisuella institutet ska uppmana den att fullgöra sin skyldighet som åsidosätter sin skyldighet enligt 4 § att överlåta en upptagning som innehåller film eller sin skyldighet enligt 11, 14 eller 15 § att deponera ett televisions- eller radioprogram eller en film och material i anslutning till dessa eller som vid överlåtelse eller deponering av material åsidosätter bestämmelserna i 19 och 20 §.

Om en uppmaning som ges med stöd av 1 eller 2 mom. inte iakttas, kan regionförvaltningsverket på ansökan av Nationalbiblioteket eller institutet ålägga den överlåtelse- eller deponeringsskyldige att vid vite fullgöra sin skyldighet eller rätta till förseelsen. Bestämmelser om föreläggande och utdömande av vite finns i viteslagen (1113/1990).

28 § (7.8.2015/963)
Ändringssökande

Ett beslut som Nationalbiblioteket eller Nationella audiovisuella institutet fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

29 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet

1) åsidosätter sin skyldighet enligt 4, 8, 11, 14 eller 15 §,

2) handlar i strid med 19 eller 20 §, eller

3) bryter mot det förbud som uppställs i 32 § 3 eller 4 mom.,

ska för förseelse i fråga om deponering av kulturmaterial dömas till böter.

Ett straff behöver inte dömas ut, om vite som förelagts med stöd av 27 § 3 mom. döms ut.

30 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av undervisningsministeriet kan närmare bestämmelser utfärdas om

1) vad som ska betraktas som i 4 § 1 mom. 2 punkten avsett småtryck och som i 4 § 4 mom. 1 punkten och 8 § 2 mom. avsett material vars innehåll är synnerligen obetydligt i fråga om information, ljud eller bild,

2) placering av i 2 kap. avsedda tryckalster och upptagningar i andra ändamålsenliga förvaringsutrymmen,

3) de i 19 § avsedda tekniska kraven på material och överlåtelse av den i 20 § avsedda informationen,

4) förvaring och användning av de material som överlåtits, lagrats och deponerats.

8 kap

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

31 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna lag upphävs lagen av den 12 juni 1980 om friexemplar (420/1980) och filmarkiveringslagen av den 27 juli 1984 (576/1984) jämte ändringar.

Denna lag tillämpas på sådana tryckalster och upptagningar som framställts, nätmaterial som gjorts tillgängliga för allmänheten, televisions- och radioprogram som sänts ut och filmer som framställts efter det att lagen har trätt i kraft.

De bestämmelser i denna lag som gäller förvaring och användning av material tillämpas också på de tryckalster och upptagningar som har överlåtits, de nätmaterial som har hämtats och lagrats, de i 32 § 3 mom. avsedda televisions- och radioprogram som har sänts och de filmer som överlåtits till Finlands filmarkiv för förvaring innan denna lag har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

32 §
Övergångsbestämmelser

Bibliotek i vilka det i enlighet med denna lag inte placeras småtryck kan förstöra de tryckalster som biblioteket fått med stöd av lagen om friexemplar och som enligt denna lag och enligt förordning som utfärdats med stöd av 30 § 1 punkten är småtryck.

Bibliotek som avses i 21 § 1 mom. kan förstöra sådana i 4 § 4 mom. 2 punkten avsedda tryckalster och upptagningar som biblioteket fått med stöd av lagen om friexemplar och vars innehåll enligt förordning som utfärdats med stöd av 30 § 1 punkten är synnerligen obetydligt i fråga om information, bild eller ljud.

Originalmaterial till sådana i 11 § avsedda televisions- eller radioprogram som har sänts innan lagen har trätt i kraft eller material som tekniskt sett motsvarar originalmaterialen får inte förstöras av materialets ägare eller av sändningsföretaget innan de har erbjudits Nationella audiovisuella arkivet för förvaring och arkivet skriftligt har vägrat ta emot dem.

Originalmaterial till sådana i 14 § avsedda filmer som har framställts innan lagen har trätt i kraft eller material som tekniskt sett motsvarar originalmaterialen och i 15 § avsedda visningskopior eller informationsmaterial och annat material i anslutning till filmerna får inte förstöras av filmproducenten innan de har erbjudits arkivet för förvaring och arkivet skriftligt har vägrat ta emot dem.

RP 68/2007, KuUB 11/2007, RSv 124/2007

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1454:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

13.9.2013/672:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 48/2013, KuUB 2/2013, RSv 87/2013

7.8.2015/963:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.