Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

20.12.2007/1324

Statsrådets förordning om verkställighet av skatter och avgifter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 1 § 3 mom. och 7 § 2 mom. i lagen av den 15 juni 2007 om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007):

1 §
Skatter

Skatter enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) är de skatter som avses i 2 § i skatteuppbördslagen (609/2005) samt andra skatter, avgifter och betalningar som en statlig myndighet uppbär och redovisar.

2 §
Offentliga avgifter

Offentliga avgifter enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i lagen om verkställighet av skatter och avgifter är avgifter som regleras i eller för vilka grunderna bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) eller i någon annan lag, om de tas ut

1) av staten,

2) av statliga inrättningar,

3) av kommuner och samkommuner,

4) av församlingarna inom den evangelisk-lutherska kyrkan och det ortodoxa kyrkosamfundet.

3 §
Dröjsmålsräntor och förhöjningar

Dröjsmålsräntor och förhöjningar enligt 1 § 1 mom. 1 punkten i lagen om verkställighet av skatter och avgifter är

1) dröjsmålspåföljder och skatteförhöjningar som föreskrivs i lagen om skattetillägg och förseningsränta (1556/1995) eller i någon annan lag och

2) dröjsmålsräntor på offentliga avgifter och förhöjningar av avgifterna som föreskrivs eller för vilka grunderna bestäms i lag.

4 §
Anmälan till förmyndarmyndigheten

Utmätningsmannen ska göra en anmälan enligt 7 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter då ansökan om utsökning gäller skatt eller någon annan motsvarande offentlig fordran som debiteras på grundval av ägande eller besittning av egendom.

5 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Bestämmelserna i 4 § i denna förordning tillämpas på ärenden som blir anhängiga efter ikraftträdandet.

Om det i någon annan lag eller förordning hänvisas till förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (368/1961), tillämpas motsvarande bestämmelse i denna förordning.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.