Beaktats t.o.m. FörfS 361/2023.

20.12.2007/1322

Statsrådets förordning om utsökningsförfarandet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av utsökningsbalken av den 15 juni 2007 (705/2007):

1 kap

Ansvarig utmätningsman

1 § (23.4.2020/284)

1 § har upphävts genom F 23.4.2020/284.

2 § (23.4.2020/284)

2 § har upphävts genom F 23.4.2020/284.

3 § (23.4.2020/284)

3 § har upphävts genom F 23.4.2020/284.

2 kap

Minimiåtgärder vid eftersökande av egendom och utredande av svarandens vistelseort

4 § (23.4.2020/284)
Grundutredning

När en ansökan om utsökning kommer in till utsökningsmyndigheten, utreds de uppgifter om svaranden som finns i utsökningsregistret.

Om det inte finns några uppgifter om svaranden i utsökningsregistret eller om uppgifterna inte är uppdaterade, utreds med hjälp av en teknisk anslutning i utsökningens informationssystem de uppgifter om svarandens vistelseort, inkomster och egendom som har antecknats i befolkningsdatasystemet, i skattemyndighetens och arbetskraftsmyndighetens informationssystem samt i inkomstdatasystemets inkomstregister.

5 §
Fortsatt utredning

Utredandet av svarandens vistelseort och sökandet efter svarandens egendom fortsätter utifrån den information som erhållits vid grundutredningen enligt 4 §, om det finns anledning till det med hänsyn till omständigheterna. Utredandet av vistelseorten och sökandet efter egendomen fortsätter genom att svarandens adress och telefonnummer utreds, svaranden kontaktas, ett sammanträffande ordnas och en utsökningsutredning görs samt genom att uppgifter som antecknats i andra informationssystem än de som avses i 4 § eftersöks, och genom andra förfrågningar och utredningar.

Utredandet av svarandens vistelseort och sökandet efter dennes egendom avslutas när det har blivit uppenbart att svaranden inte kan påträffas eller dennes egendom hittas.

6 § (23.4.2020/284)
Föremålet för utsökningen och registerutredningen vid begränsad utsökning

Sådan egendom som avses i 3 kap. 105 § 2 mom. i utsökningsbalken (705/2007) är gäldenärens penningmedel och fordringar i pengar.

Utmätningsmannen söker i utsökningsregistret efter sådan inkomst och egendom som avses i 3 kap. 105 § 2 mom. i utsökningsbalken samt, med hjälp av en teknisk anslutning i utsökningens informationssystem, i skattemyndighetens och arbetskraftsmyndighetens informationssystem samt i inkomstdatasystemets inkomstregister.

Åtgärder enligt 3 kap.105 § 2 mom. i utsökningsbalken som motsvarar registerutredningar är kontroll hos depositionsbanken av uppgifter om gäldenärens förmögenhet med hjälp av en teknisk anslutning i utsökningens informationssystem upprättad eller upprätthållen för detta ändamål. Uppgifter om förmögenhet får kontrolleras hos depositionsbanken endast om de allmänna förutsättningar för inhämtande av uppgifter hos utomstående som föreskrivs i 3 kap. 64 § i utsökningsbalken uppfylls.

7 §
Eurobelopp som inverkar på återtagande av ett villkor avseende begränsad utsökning

Det belopp som avses i 3 kap. 106 § 2 mom. i utsökningsbalken är 1 000 euro.

3 kap

Meddelanden

8 § (23.4.2020/284)
Förhandsmeddelande

Det förhandsmeddelande om utmätning som ges till gäldenären ska innehålla

1) nödvändiga uppgifter om hanteringen av ärendet,

2) uppgifter om tiden och platsen för utmätningsförrättningen samt uppgift om ansvarig utsökningsöverinspektör eller utsökningsinspektör och behövlig kontaktinformation till denne,

3) uppgifter om föremålet för utmätningen, de ärenden som ska fogas till utmätningen samt, vid utmätning av periodisk inkomst, enligt vilka grunder den del av inkomsten som ska mätas ut och den del av inkomsten som ska undantas från utmätning bestäms,

4) meddelande om att gäldenären kan förhindra utmätningen genom att betala skulden eller att gäldenären kan föreslå annan egendom för utmätning samt senast vid utmätningsförrättningen ge de uppgifter och utredningar som är nödvändiga för utmätningen,

5) meddelande om att utmätningen kan förrättas trots att gäldenären är frånvarande,

6) kallelse till förrättningen, om kallelse ska ges enligt 3 kap. 34 § i utsökningsbalken.

9 § (29.4.2016/323)

9 § har upphävts genom L 29.4.2016/323.

4 kap

Utmätning och försäljning

10 §
Minimibeloppen av de medel som inflyter

Det minimibelopp som ska inflyta enligt 4 kap. 17 § i utsökningsbalken som en förutsättning för utmätning är 40 euro.

11 § (25.1.2018/86)
Undantag från utmätning

Vid utmätning hos en fysisk person undantas i den situation som avses i 4 kap. 21 § 1 mom. 4 punkten i utsökningsbalken föremål som kan jämställas med arbetsredskap till ett värde av 5 000 euro eller av särskilda skäl högst 7 000 euro.

12 §
Betalningsförbudets innehåll

I ett betalningsförbud som gäller utmätning av en fordran och en annan rättighet ska antecknas följande uppgifter:

1) den fordran eller rättighet av annat slag som har utmätts och som betalningsförbudet gäller,

2) behövliga uppgifter om vem betalningsförbudet har meddelats,

3) nödvändiga uppgifter om hanteringen av ärendet,

4) skyldigheten att iaktta betalningsförbudet och följderna för brott mot förbudet samt en eventuell betalningsuppmaning,

5) giltighetstiden för betalningsförbudet,

6) datum och nummer för betalningsförbudet,

7) numret för utmätningsmannens tjänstemedelskonto och de specificerade uppgifter som ska meddelas vid betalningen,

8) utmätningsmannens kontaktuppgifter.

Bestämmelser om betalningsförbudets innehåll vid utmätning av lön eller annan återkommande inkomst som jämställs med lön finns i 4 kap. 56 § 1 mom. i utsökningsbalken.

13 §
Registeranmälningar

Registeranmälan som avses i 4 kap. 33 § i utsökningsbalken görs skriftligen eller elektroniskt hos den som för registret på det sätt denna anger, om utmätningsmannen kan försäkra sig om att anmälan kommer fram.

Anmälan skall innehålla följande uppgifter:

1) identifieringsuppgifter om föremålet för utsökningen,

2) nödvändiga uppgifter om hanteringen av ärendet,

3) dagen då utmätningen förrättas och numret på beslutet om utmätningen,

4) datum och nummer för registeranmälan,

5) utmätningsmannens kontaktuppgifter.

14 § (22.9.2011/1045)
Belopp som ska utmätas av lön

Av den lön som avses i 4 kap. 49 § 1 mom. 3 punkten i utsökningsbalken får en tredjedel av det lönebelopp som motsvarar fyra gånger gäldenärens skyddade belopp utmätas.

Dessutom får fyra femtedelar av det överskridande lönebeloppet utmätas. Av lönen får dock högst hälften utmätas.

15 §
Kungörelse

De uppgifter som publiceras i kungörelsen om partsförhandlingen i kungörelseregistret sänds till Rättsregistercentralen senast fem veckor före partsförhandlingen. Uppgifterna sänds elektroniskt på det sätt som Rättsregistercentralen meddelar.

5 kap

Fördelning och redovisning

16 §
Företagsinteckning

Storleken av det belopp som förutsätter en kungörelse enligt 6 kap. 17 § i utsökningsbalken är 20 000 euro. I kungörelsen skall nämnas gäldenärens namn, det influtna penningbeloppet samt att företagsinteckning har fastställts i egendomen.

17 §
Redovisningsförfarande

De medel som avräknas på fordringarna redovisas till sökanden varje vecka, om det inte finns hinder för redovisningen. Över de redovisade medlen ges sökanden en specifikation enligt fordringarna.

Medlen överförs som girering från utmätningsmannens tjänstemedelskonto till det konto som sökanden har angett. Om sökanden inte har angett något konto, redovisas medlen som betalningsanvisning till den redovisningsadress som sökanden har angett. Om sökandens redovisningsadress inte är känd, förvaras och redovisas medlen i enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap. 22 och 23 § i utsökningsbalken. (23.4.2020/284)

18 §
Obetydliga betalningar

En obetydlig restfordran enligt 3 kap. 101 § i utsökningsbalken uppgår till högst 10 euro.

Ett obetydligt belopp som betalts för mycket enligt 6 kap. 20 § i utsökningsbalken uppgår till högst 10 euro.

Obetydliga medel enligt 6 kap. 22 § i utsökningsbalken uppgår till högst 10 euro.

19 § (23.4.2020/284)
Särskild insättning

Det i 6 kap. 23 § i utsökningsbalken avsedda betydande belopp som ska insättas separat är 30 000 euro.

6 kap

Ikraftträdande

20 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

22.9.2011/1045:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

29.4.2016/323:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2016.

Meddelanden om när giltighetstiden för en i 3 kap. 102 § 2 mom. avsedd registrering av en passivfordran löper ut sänds till sökandena under två års tid från lagens ikraftträdande, om inte sökanden har begärt att något meddelande inte ska sändas eller om inte sökanden tidigare i något annat sammanhang har underrättats om registreringens giltighetstid.

Om en kallelse till partsförhandling eller en skriftlig bevakningsuppmaning har sänts eller en försäljningsannons offentliggjorts före ikraftträdandet av denna lag, tillämpas i stället för 5 kap. 45 och 76 § i denna lag de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Genom denna lag upphävs 9 § i statsrådets förordning om utsökningsförfarandet (1322/2007).

RP 137/2015, LaUB 3/2016, RSv 31/2016

25.1.2018/86:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

På egendom som har utmätts före ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

23.4.2020/284:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020. Förordningens 4 och 6 § träder dock i kraft den 1 januari 2021.

På medel som var separat insatta vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.