Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

15.11.2007/1024

Statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 2 §, 7 § 2 mom. och 15 § 2 mom. i lagen av den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 § (31.3.2016/216)
Ministeriets uppgifter

Till arbets- och näringsministeriets uppgifter hör att sörja för

1) strategin för samt styrningen och verkställigheten av arbets- och näringspolitiken,

2) statens specialfinansiering,

3) planeringen, genomförandet och samordningen av regionutvecklingen, stödjandet av organiseringen av samarbetet mellan landskapen,

4) Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt Europeiska struktur- och investeringsfondernas partnerskapsavtal,

5) främjandet av näringsverksamheten och företagandet,

6) offentliga företagsstöd och företagstjänster,

7) främjande av utländska investeringar,

8) planeringen och genomförandet av den offentliga arbetskrafts- och företagstjänsten,

9) samordningen av Europeiska unionens sysselsättningspolitik med den nationella sysselsättningspolitiken samt samordningen av de statliga myndigheternas sysselsättningsfrämjande mål och åtgärder,

10) beredningen och genomförandet av sysselsättningsprogram,

11) invandringen för arbetstagare, företagare, praktikanter, studerande och forskare, främjandet av integrationen av invandrare och verkställigheten av lagen om främjande av integration (1386/2010), (19.12.2019/1345)

12) regleringen av näringsverksamhet, främjandet av marknadens funktion och konkurrens, behandlingen av frågor som rör den inre marknaden, den offentliga upphandlingen samt övervakningen av statligt stöd för Europeiska unionens räkning,

13) upprätthållandet av försörjningsberedskapen,

14) frågor som hänför sig till arbetsavtalsförhållanden, arbetstid, system för medbestämmande i arbetslivet och kollektivavtal samt andra arbetsmiljöfrågor,

15) uppgifter som hänför sig till Internationella arbetsorganisationen,

16) frågor som rör jämlikhet i arbetslivet och förebyggande av diskriminering i arbetslivet,

17) medlingen i arbetstvister,

18) industriella rättigheter, bokföring och revision samt den registerförvaltning som gäller företag och sammanslutningar,

19) upprätthållandet av service- och studieverksamheten för sjömän,

20) tillsynen över att lagstiftningen om samarbete och personalrepresentation inom företag iakttas,

21) förandet av registret över arbetspliktiga, regleringen av användningen av arbetskraft i undantagsförhållanden samt verkställandet av arbetsplikt,

22) utvecklandet och utnyttjandet av innovationer och teknik samt planeringen och styrningen av innovations-, produktutvecklings- och teknologifinansieringen,

23) prognostiseringen av och forskningen kring arbets-, närings- och innovationspolitiken,

24) beredningen och genomförandet av Europeiska unionens forsknings- och innovationspolitik samt uppgifter som gäller den tekniska säkerheten i Europeiska unionen,

25) främjandet av exporten, företagens internationalisering samt främjandet av turismen,

26) den tekniska säkerheten och tillförlitligheten samt tillsynen,

27) utvärderingen av överensstämmelse med kraven och kontrollorganens kompetens, standardiseringen, förfarandena för kvalitetsövervakning och det nationella mätsystemet,

28) gruvfrågorna och utnyttjandet av de mineraliska naturresurserna i samband därmed,

29) konsumentinformationen, rådgivningen och forskningen, den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen samt konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet och konsumentombudsmannens övervakningsuppgifter,

30) energimarknadens funktion, energiproduktionen och energisparandet, de ekonomiska styrmedlen, med undantag av skatter och avgifter av skattenatur, samt miljökonsekvenserna inom energisektorn,

31) kärnsäkerheten och kärnavfallshanteringen,

32) beredningen och samordningen av den nationella verkställigheten i frågor som gäller klimatförändringen samt forsknings- och utvecklingsarbete som rör begränsandet av klimatförändringen,

33) beredningen och verkställandet av utsläppshandeln med växthusgaser,

34) styrningen och utvecklingen av civiltjänsten.

2 § (31.3.2016/216)
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde hör

1) närings-, trafik och miljöcentralerna,

2) arbets- och näringsbyråerna,

3) närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter,

4) Innovationsfinansieringsverket Business Finland, (12.4.2018/227)

5) Geologiska forskningscentralen,

6) Patent- och registerstyrelsen,

7) Säkerhets och kemikalieverket,

8) Konkurrens- och konsumentverket,

9) Energimyndigheten,

10) Försörjningsberedskapscentralen,

11) Sjömansservicebyrån,

12) arbetsrådet,

13) riksförlikningsmannens byrå,

14) samarbetsombudsmannens byrå,

15) försörjningsberedskapsrådet,

16) försörjningsberedskapsfonden,

17) statsgarantifonden,

18) statens kärnavfallshanteringsfond.

Till ministeriets ansvarsområde hör också ärenden som gäller följande statsbolag:

1) Finnvera Abp,

2) Finlands industriinvestering Ab,

3) Teknologiska forskningscentralen VTT Ab,

4) Business Finland Ab,

5) Klimatfonden Ab.

(20.5.2021/414)
3 § (21.9.2017/651)
Ministeriets organisation

Ministeriet har följande avdelningar: avdelningen för regioner och tillväxttjänster, avdelningen för sysselsättning och fungerande marknader, avdelningen för innovationer och företagsfinansiering samt energiavdelningen. Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningsinledningen verksamhetsenheter som är direkt underställda kanslichefen. (19.11.2020/818)

Arbetsfördelningen mellan avdelningarna och verksamhetsenheterna bestäms i ministeriets arbetsordning.

Avdelningarnas och verksamhetsenheternas interna organisation bestäms vid behov i ministeriets interna föreskrifter, som fastställs av chefen för avdelningen eller verksamhetsenheten.

4 § (19.12.2019/1345)
Ministeriets arbetsordning

I ministeriets arbetsordning bestäms närmare om förvaltningsområdets styrning, om ledningen av ministeriet och ledningsgrupperna vid ministeriet, om organisationen, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare samt om beredningen av ärenden och vilken tjänsteman som ska avgöra ett ärende. Ministeriets arbetsordning utfärdas av arbetsministern. När flera än en minister har förordnats till ministeriet godkänner respektive minister arbetsordningen i fråga om sitt ansvarsområde.

5 § (31.3.2016/216)
Ministeriets tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef, en eller flera understatssekreterare samt avdelningschefer och andra tjänstemän. Vid ministeriet kan dessutom anställas personal i arbetsavtalsförhållande. (19.11.2020/818)

Avdelningscheferna har titeln överdirektör.

6 § (1.7.2015/841)
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Bestämmelser om behörigheten för regeringsråd och regeringssekreterare finns i 43 § 1 mom. i reglementet för statsrådet (262/2003).

Behörighetsvillkor är

1) för lagstiftningsdirektören och för lagstiftningsråd annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och förtrogenhet med lagberedning,

2) för andra direktörer än den som avses i 1 punkten högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

3) för andra råd än de som avses i 1 mom. eller i 1 punkten och för konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

4) för övriga tjänstemän den examen eller utbildning som behövs för tjänsten.

7 § (23.2.2012/107)
Tillsättande av tjänster

Bestämmelser om de tjänstemän som utnämns av statsrådet finns i reglementet för statsrådet. Ministeriet utnämner övriga tjänstemän samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

8 § (31.3.2016/216)

8 § har upphävts genom F 31.3.2016/216.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om handels- och industriministeriet (467/2003) och statsrådets förordning av den 4 december 2003 om arbetsministeriet (1036/2003) jämte ändringar.

En tjänsteman som vid denna förordnings ikraftträdande är utnämnd till en tjänst är i fråga om behörighetsvillkoren fortfarande behörig för tjänsten. Den som är anställd i arbetsavtalsförhållande är på motsvarande sätt fortfarande behörig för uppgiften.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

20.11.2009/909:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

25.8.2011/978:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

29.12.2011/1570:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

23.2.2012/107:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.

20.3.2013/227:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

1.7.2015/841:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

10.12.2015/1465:

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2015.

31.3.2016/216:

Denna förordning träder i kraft den 6 april 2016.

21.9.2017/651:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

12.4.2018/227:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2018.

27.9.2018/803:

Denna förordning träder i kraft den 5 oktober 2018.

19.12.2019/1345:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

19.11.2020/818:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2020.

17.12.2020/1024:

Denna förordning träder i kraft den 21 december 2020.

28.1.2021/112:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2021.

20.5.2021/414:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.