Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

31.5.2007/640

Statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet, föreskrivs med stöd av lagen av den 16 mars 2007 om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007):

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 § (5.5.2011/424)
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om innehållet i och omfattningen av den utbildning för grundläggande yrkeskompetens, det teoriprov och den fortbildning som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007), nedan yrkeskompetenslagen, samt om andra krav som gäller genomförandet av dessa och påvisandet av yrkeskompetensen. Bestämmelserna gäller inte förarutbildning och förarexamen som krävs för att avlägga körkort och om vilka det föreskrivs i körkortslagen (386/2011).

I denna förordning föreskrivs också om Trafiksäkerhetsverkets verksamhet i fråga om ordnandet av de tjänster som avses i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

2 kap

Bestämmelser om lastbils- och bussförare

2 §
Innehållet i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens

Vid fastställandet av grunderna för undervisningsplanen och examina inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare skall Utbildningsstyrelsen följa de bestämmelser om undervisningsämnen som ingår i avsnitt 1 i bilaga I i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- och persontransport och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3820/85 och rådets direktiv 91/439/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 79/914/EEG, nedan yrkeskompetensdirektivet, samt i denna förordning. Kraven gäller också snabbförvärvad utbildning.

Utbildningen omfattar undervisning i ämnen som är avsedda för lastbils- och bussförare gemensamt och separat samt ett prov som motsvarar den undervisning som erhållits och som avses i 5 § 2 mom. i yrkeskompetenslagen.

Utbildningen skall, i ändamålsenliga proportioner, omfatta praktisk och teoretisk undervisning så att det kunnande som en grundläggande kompetens förutsätter uppnås. Utbildningen skall omfatta undervisning i ett defensivt sätt att framföra fordon så att ett tryggt, ekonomiskt och miljövänligt körsätt främjas och så att identifieringen av riskfaktorerna i trafiken utvecklas, att olyckstillbud undviks och att olyckssituationer kan hanteras och följderna av dem lindras.

Ett utbildningscentrum som godkänts av Trafiksäkerhetsverket ska ge studeranden ett intyg över att han eller hon fått föreskriven undervisning för avläggande av prov. Intyget ges på Trafiksäkerhetsverkets blankett. (5.5.2011/424)

3 §
Undervisningens omfattning inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens

Inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens omfattar undervisningen totalt 280 timmar, varav minst 20 timmar skall vara individuell körundervisning. I den snabbförvärvade utbildningen omfattar undervisningen totalt 140 timmar, varav minst 10 timmar skall vara individuell körundervisning. Av den individuella körundervisningen får högst åtta timmar eller i den snabbförvärvade utbildningen högst fyra timmar ges med simulator som har godkänts för körundervisningen inom körkortsutbildningen, eller på en särskild träningsbana.

Utbildningen skall innehålla minst 20 timmar undervisning i defensivt körsätt och den snabbförvärvade utbildningen minst 14 timmar. Av undervisningen skall i båda fallen minst sju timmar reserveras för praktiska övningar. De praktiska övningarna i defensivt körsätt ingår inte i det i 1 mom. avsedda timantalet gällande individuell körundervisning.

4 §
Innehållet i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens och undervisningens omfattning vid utvidgning av yrkeskompetensen

Om en förare har sådan grundläggande yrkeskompetens för antingen lastbils- eller bussförare som förvärvats i enlighet med kraven i 2 kap. i yrkeskompetenslagen, kan föraren få ytterligare behörighet med grundläggande yrkeskompetens för buss- eller lastbilsförare genom att genomgå den undervisning som avses i 2 § 2 mom. och som gäller uttryckligen ny grundläggande yrkeskompetens och det prov som motsvarar undervisningen.

Undervisningen omfattar totalt 70 timmar, varav minst fem timmar skall vara individuell körundervisning. I den snabbförvärvade utbildningen omfattar undervisningen totalt 35 timmar, varav minst tre timmar skall vara individuell körundervisning.

Utbildningen skall i form av praktiska övningar innehålla minst sju timmar undervisning i defensivt körsätt. De praktiska övningarna i defensivt körsätt ingår inte i timantalet gällande individuell körundervisning.

5 §
Tillgodoräknande av trafikföretagarkompetensen i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens

Förvärvande av sådan trafikföretagarkompetens som avses i rådets direktiv 96/26/EG om rätt att yrkesmässigt bedriva person- och godstransporter på väg och om ömsesidigt erkännande av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis för att främja ett effektivt utnyttjande av dessa transportörers etableringsrätt på området för nationella och internationella transporter får, så som föreskrivs i 2 mom., räknas till godo i annan utbildning för grundläggande yrkeskompetens, med undantag av sådan som förvärvats i snabbare tempo. Tillgodoräknande gäller inte prov.

Trafikföretagarkompetensen tillgodoräknas i fråga om bussförarutbildningen i den undervisning som avses i punkterna 2.1, 2.3, 3.1, 3.5, 3.6 och 3.8 i den bilaga I till det direktiv som nämns i 2 § 1 mom. och i fråga om lastbilsförarutbildningen i den undervisning som avses i punkterna 1.1, 1.4, 1.6, 2.1, 2.2, 3.1, 3.4, 3.6 och 3.7 i den bilaga I till det direktiv som nämns i 2 § 1 mom. till den del som undervisningen täcker gemensamma ämnesområden och motsvarar undervisningens innehåll enligt undervisningsplanen. Den kompenserade utbildningen får omfatta högst 24 timmar. Utbildningscentrumen beslutar om tillgodoräknande av utbildning.

6 §
Prov

Det prov som avses i 2 § 2 mom. avläggs när den föreskrivna undervisningen har meddelats. Bestämmelser om stegvist genomförande av prov finns i 6 § 1 mom. i yrkeskompetenslagen.

Provet ska innehålla minst en fråga inom varje mål i respektive undervisningsämne. (26.11.2015/1368)

Den som anmäler sig till ett prov som anordnas i enlighet med 15 § 2 mom. i yrkeskompetenslagen skall uppvisa ett i 2 § 4 mom. i denna förordning avsett intyg över att han eller hon fått undervisning.

7 §
Fortbildningens innehåll och genomförande

Inom fortbildningen skall undervisningen omfatta totalt 35 timmar på fem år. Undervisningen skall ges i perioder på minst sju timmar och den kan bestå av teoriundervisning, körundervisning eller båda dessa i de undervisningsämnen som avses i 2 § 1 mom. Utbildningen skall dock alltid innehålla minst sju timmar undervisning i defensivt körsätt.

Undervisningen skall ges under den giltighetstid för yrkeskompetensen för vars fortsättning fortbildningen genomgås eller, om giltighetstiden för yrkeskompetensen har upphört, under den femårsperiod som föregår sökande av ett yrkeskompetensbevis eller antecknande av yrkeskompetens i förarens körkort. Fortbildningskravet för en förare som genomgått i 4 § avsedd utbildning bestäms i enlighet med denna nya kompetens.

En simulator som används i fortbildningen skall uppfylla de allmänna krav på undervisnings- och åskådningsmaterial som föreskrivs i 16 § 1 mom. och den skall lämpa sig för utbildning som ges i enlighet med de krav beträffande undervisningsmetoder som föreskrivs i 3 mom. i nämnda paragraf.

När utbildningen meddelats ska utbildningscentrumet utfärda ett intyg över detta inom två veckor. Om utbildningen ges i perioder, ska utbildningscentrumet utfärda ett intyg efter varje period. (28.8.2008/554)

8 §
När en person som genomgår yrkesutbildning för förare får framföra ett fordon

Under utbildning som avses i 6 § 1 mom. i yrkeskompetenslagen får en studerande framföra ett fordon, förutsatt att ett utbildningscentrum har godkänt att personen i fråga är förare. Godkännandet kan gälla både körningar som sker under utbildningen och körningar som sker under ledigheter mellan utbildningsperioder; godkännandet gäller körningar i Finland med undantag för Åland. Bestämmelser om medförande vid körning av det dokument om godkännande som ett utbildningscentrum utfärdat, uppvisande av dokumentet vid övervakning och användningen av dokumentet för konstaterande av förarens kompetens vid överlåtelse av ett fordon för körning av en annan person finns i 17 § 2 och 3 mom. i yrkeskompetenslagen.

Om en studerande som fått dokument om godkännande avbryter utbildningen eller avstängs från den, upphör dokumentet att gälla. Utbildningscentrumet ska utan dröjsmål informera den registeransvarige och den som fått dokumentet om detta. Den som fått dokumentet ska returnera det till utbildningcentrumet. (21.1.2010/51)

9 § (26.11.2015/1368)
Ansökan om yrkeskompetensbevis för förare

Till ansökan om yrkeskompetensbevis för förare ska fogas

1) ett sådant fotografi av sökanden som uppfyller kraven för ett fotografi för körkort, om inte sökanden använder sig av ett i fordonstrafikregistret sparat fotografi som uppfyller kraven,

2) sökandens namnteckningsprov, som uppfyller kraven för ett namnteckningsprov för körkort, om inte sökanden använder sig av ett i fordonstrafikregistret sparat namnteckningsprov som uppfyller kraven,

3) ett intyg över genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens och avläggande av provet med godkänt resultat eller en kopia av ett intyg över yrkesexamen i vilket antecknats att nämnda utbildning genomgåtts, då yrkeskompetensbeviset söks på grundval av en utbildning för grundläggande yrkeskompetens, och

4) en kopia av körkortet, om körkortet har utfärdats någon annanstans än i Finland.

Om yrkeskompetensbeviset söks på grundval av genomgången fortbildning, ska till ansökan fogas utredning enligt 1 mom. 1, 2 och 4 punkten. Uppgifter om fortbildningen fås från fordonstrafikregistret.

10 §
Antecknande av yrkeskompetens i yrkeskompetensbeviset

Den anteckning som anger yrkeskompetensen innehåller den harmoniserade gemenskapskoden 95, som nämns i artikel 10.2 i yrkeskompetensdirektivet, samt det datum fram till vilket yrkeskompetensen är i kraft. Anteckningen ska göras invid anteckningen om den körkortsklass eller de körkortsklasser som motsvarar yrkeskompetensen. (26.11.2015/1368)

Det datum som avses i 1 mom. är ett datum fem år från datumet för intyget för utbildning för grundläggande yrkeskompetens eller yrkeskompetens baserad på genomgången fortbildning, eller från datumet för den förra anteckningen, ifall ansökan om ett nytt yrkeskompetensbevis görs på basis av genomgången fortbildning tidigast sex månader innan den förra tidsfristen löpte ut. Om fortbildningen ges i perioder, räknas tidsfristen från det intyg som getts när den sista perioden genomgåtts.

11 § (26.11.2015/1368)
Utlämnande av yrkeskompetensbevis och förstörande av beviset

Ett yrkeskompetensbevis lämnas inte ut, om föraren står under körförbud eller temporärt körförbud eller om han eller hon sedan tidigare i sitt körkort har en anteckning om motsvarande giltighetsperiod beträffande yrkeskompetensen. När ett yrkeskompetensbevis lämnas ut förfaller det tidigare beslutet om beviljande av yrkeskompetensbevis och det tidigare beviset upphör att gälla. När ett nytt kompetensbevis lämnas ut ska det tidigare beviset returneras till den som beviljat kompetensbeviset. En sökande som i sitt körkort sedan tidigare har en anteckning om samma giltighetsperiod gällande yrkeskompetensen ska före utlämnandet av yrkeskompetensbeviset ansöka om ett nytt körkort som inte innehåller någon anteckning om yrkeskompetens.

Ett tillfälligt dokument som avses i 20 d § 3 mom. i yrkeskompetenslagen utfärdas på Trafiksäkerhetsverkets blankett, och dokumentet gäller i högst en månad. I fråga om hindren för utlämnande av dokumentet tillämpas 1 mom.

Avhämtas ett yrkeskompetensbevis inte inom ett år från det att beviset beviljades, förfaller beslutet om beviljande och beviset kan förstöras. Ett yrkeskompetensbevis som returnerats till tillståndsmyndigheten får förstöras.

12 § (26.11.2015/1368)
Duplettexemplar av yrkeskompetensbevis för förare

Om en förares yrkeskompetensbevis har förkommit, förstörts eller stulits eller de uppgifter om sökanden som antecknats i det har ändrats, kan föraren få ett duplettexemplar av yrkeskompetensbeviset med iakttagande av bestämmelserna om beviljande av yrkeskompetensbevis.

Om ett i 1 mom. avsett yrkeskompetensbevis enligt 18 § 1 mom. i yrkeskompetenslagen har utfärdats i en annan EU- eller EES-stat, förutsätts det för att ett ersättande bevis ska beviljas att föraren enligt 16 § i den lagen har rätt att delta i utbildning i Finland, att föraren har gällande körrätt i Finland och att föraren har giltig yrkeskompetens. Vid beviljande av yrkeskompetensbevis iakttas i tillämpliga delar vad som i 9 och 11 § föreskrivs om ansökan om och utlämnande av yrkeskompetensbevis.

Till ansökan om ett duplettexemplar eller ett i 2 mom. avsett ersättande yrkeskompetensbevis ska fogas utredning om den i 1 mom. avsedda grunden för ansökan samt beviset, om det är i behåll. Om ett förkommet kompetensbevis senare hittas, ska det returneras till tillståndsmyndigheten. Ett kompetensbevis som returnerats till tillståndsmyndigheten får förstöras.

Ett duplettexemplar och ett i 2 mom. avsett ersättande yrkeskompetensbevis utfärdas för en bestämd tid som löper ut vid samma tidpunkt som giltighetstiden för det ursprungliga yrkeskompetensbeviset, om inte förutsättningarna för att förnya kortet uppfylls. I duplettexemplaren antecknas antalet utfärdade dupletter med löpande numrering.

13 § (5.5.2011/424)
Antecknande av yrkeskompetens i körkortet

I fråga om antecknande av yrkeskompetens i körkortet gäller vad som föreskrivs i 10 §. Anteckningen kan inte göras i körkortet om föraren har ett yrkeskompetensbevis för förare som innehåller motsvarande anteckning. Anteckningen görs på grundval av uppgifterna i fordonstrafikregistret.

14 §
Påvisande av yrkeskompetens för medborgare från andra stater än EES-stater

Som ett sådant dokument om yrkeskompetens som avses i 19 § 2 mom. i yrkeskompetenslagen betraktas ett sådant i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 484/2002 om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 881/92 och (EEG) nr 3118/93 i syfte att införa ett förartillstånd avsett förartillstånd som utfärdats till en lastbilsförare i en annan EES-stat än Finland, förutsatt att den EES-stat där det i 19 § 2 mom. i yrkeskompetenslagen avsedda företaget är beläget inte kräver att föraren har något annat dokument över sin yrkeskompetens.

15 §
Krav i fråga om lärarna och den föreståndare som ansvarar för undervisningen

En lärare har de kunskaper i didaktik och pedagogik som avses i 11 § 2 mom. i yrkeskompetenslagen, om läraren har trafiklärartillstånd, pedagogiska studier för lärare i enlighet med det som föreskrivs i 22 § i förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet (986/1998)eller annan pedagogisk behörighet. Inom fortbildningen kan också annan lämplig pedagogisk behörighet godkännas, såsom utbildning som arbetsplatshandledare. I ovan nämnda lagrum avsedd tillräcklig kännedom om branschen har en lärare som har de kunskaper och den yrkeskunskap som undervisningsuppgiften förutsätter samt förtrogenhet med de bestämmelser, föreskrifter och förfaranden som gäller transportsektorn.

En lärare som meddelar körundervisning i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens ska ha trafiklärartillstånd. I fråga om utbildning inom försvarsmakten godkänns också försvarsmaktens trafiklärarbehörighet och trafiklärartillstånd. Utöver trafiklärartillståndet ska läraren ha giltig yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare i enlighet med undervisningen samt (26.11.2015/1368)

1) ha avlagt den del av specialyrkesexamen för trafiklärare som gäller arbete som yrkeskompetensutbildare inom transportbranschen, eller

2) minst ett års erfarenhet som heltidsanställd förare av fordon i klass C, CE eller D, eller

3) yrkesexamen för bussförare, yrkesexamen för förare av fordonskombinationer eller yrkesexamen för biltransport av trävaror eller grundexamen i logistik inom utbildningsprogrammet eller kompetensområdet för transportservice.

(5.5.2011/424)

Beträffande kraven för en föreståndare som ansvarar för undervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens gäller vad som i 2 mom. föreskrivs om kraven för en lärare som meddelar körundervisning. En föreståndare som ansvarar för undervisningen inom fortbildning skall ha i 1 mom. avsedd behörighet för lärare samt de kunskaper som uppgiften förutsätter, yrkeskunskap och förtrogenhet med branschen.

16 §
Krav i fråga om undervisningsmaterial och -metoder samt lektionernas längd

Undervisnings- och åskådningsmaterialet skall möjliggöra övningar som hänför sig till lastning och annan verksamhet i enlighet med utbildningsprogrammet samt övriga undervisningsämnen som avser teoretiskt och praktiskt kunnande.

Ett fordon eller en fordonskombination som används i den körundervisning inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens som avses i 4 § ska uppfylla kraven på fordon eller fordonskombinationer som används i körundervisning som ges för erhållande av körkort. I ett fordon eller i en dragbil för en fordonskombination krävs dock inga separata manöveranordningar för läraren om eleven har körrätt för fordonet eller fordonskombinationen i fråga. En förutsättning för användning av simulator i körundervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens är att simulatorn har godkänts för att användas i körundervisning för erhållande av körkort i grupp 2. (28.12.2012/1088)

Undervisningsmetoderna inom utbildningen skall möjliggöra ett genomförande av utbildningen så att kraven på undervisningen och meddelandet av den samt den allmänna organiseringen och övervakningen av verksamheten uppfylls.

En i detta kap. avsedd 1-timmes körundervisningslektion skall pågå minst 50 minuter. I fråga om annan form av undervisning skall en 1-timmes lektion pågå minst 45 minuter.

17 §
Ansökan om godkännande av utbildningscentrum och godkännande av utbildningsprogram inom fortbildningen

Följande handlingar skall fogas till en ansökan om godkännande av utbildningscentrum:

1) vid ansökan om tillstånd att ordna utbildning för grundläggande yrkeskompetens, en kopia av det tillstånd att ordna utbildning eller att hålla bilskola som avses i 10 § 1 mom. i yrkeskompetenslagen eller en utredning om en sådan anordnare av utbildning som avses i 3 mom. i nämnda paragraf,

2) vid ansökan om tillstånd att ordna endast fortbildning, en kopia ur handels- eller föreningsregistret eller bolagsordningen eller motsvarande bolagsavtal eller en annan sammanslutnings stadgar jämte en utredning om förutsättningarna att ordna i ansökan avsedd utbildning,

3) en utredning om att utbildningscentrumet har ett tilltänkt uppdrag som föreståndare som ansvarar för undervisningen och en utredning om den ansvariga föreståndarens behörighet och uppfyllande av de krav som föreskrivs i 15 §,

4) en utredning om lärarnas behörighet och uppfyllande av de krav som föreskrivs i 15 §,

5) ett utbildningsprogram som gjorts upp i enlighet med de undervisningsämnen som avses i 2 § och av vilket undervisningsplanen och undervisningsmetoderna framgår,

6) en utredning om den fordonsuppsättning som planeras bli använd i undervisningen och om övrigt undervisningsmaterial och dess lämplighet för utbildning som avses i detta kap.,

7) en utredning om platserna där utbildning ordnas och om elevantalen.

Om den som har rätt att ordna i 10 § 1 eller 3 mom. i yrkeskompetenslagen avsedd utbildning för grundläggande yrkeskompetens ansöker om tillstånd att ordna endast fortbildning, skall, med avvikelse från det som anges i 1 mom. 2 punkten, till ansökningen fogas den utredning som avses i 1 punkten i nämnda moment.

Trafiksäkerhetsverket kan också på särskild ansökan godkänna ett i 1 mom. 5 punkten avsett utbildningsprogram för fortbildningen. För att lämna in ansökan krävs det inte att sökanden är ett godkänt utbildningscentrum eller ansöker om att bli ett sådant. Ett utbildningscentrum som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet ska ansöka om att Trafiksäkerhetsverket godkänner centrumets utbildningsprogram innan fortbildningen inleds eller iaktta det utbildningsprogram för fortbildningen som Trafiksäkerhetsverket tidigare godkänt. (5.5.2011/424)

Till godkännandet av ett utbildningscentrum och ett i 3 mom. avsett utbildningsprogram kan fogas villkor. Ett i 3 mom. avsett fastställande av ett utbildningsprogram är i kraft högst fem år.

Utbildningscentrumet skall föra en förteckning över lärarna och den föreståndare som ansvarar för undervisningen.

18 §
Krav i fråga om den som bedömer prov

Den som bedömer prov skall ha tillräckligt vetande och yrkeskunnande som inhämtats genom utbildning, arbetserfarenhet eller på annat sätt samt kännedom om utbildningskraven, lagstiftningen och förfarandena inom transportsektorn. Den som bedömer prov i samband med yrkesprov eller en fristående examen skall ha behörighet att bedöma provet i fråga.

3 kap

Särskilda bestämmelser

19 §
Anmälan av uppgifter till registret samt registeranteckningar

Utbildningscentrumet ska lämna de anmälningar som avses i 23 § i yrkeskompetenslagen till Trafiksäkerhetsverket eller en serviceproducent som avses i 20 b § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) för införande av uppgifterna i fråga i fordonstrafikregistret. (26.11.2015/1368)

Utbildningscentrumet skall anmäla uppgifter om

1) tidpunkten och platsen för fortbildningen samt uppgifter om det program som används vid denna

2) intyg över genomgången fortbildning eller del av fortbildningen samt uppgifter om undervisningens omfattning och i den ingående undervisning i defensivt körsätt,

3) att en person har anmält sig till utbildningen för grundläggande kompetens,

4) avläggande av utbildning för grundläggande yrkeskompetens och undervisningens omfattning i utbildningen, samt

5) utfärdande av det intyg som avses i 2 § 4 mom., om det är fråga om ett av Trafiksäkerhetsverket godkänt utbildningscentrum som ger utbildning för grundläggande yrkeskompetens. (5.5.2011/424)

6) byte av föreståndare som ansvarar för undervisningen. (28.8.2008/554)

3 mom. har upphävts genom F 26.11.2015/1368. (26.11.2015/1368)

Anmälningarna skall göras utan dröjsmål och därutöver med iakttagande av det som i fråga om anmälan av uppgifter överenskommits i samband med godkännandet av utbildningscentrumet eller tillsammans med serviceproducenten. En i 2 mom. 1 punkten avsedd anmälan skall göras senast 10 dygn innan fortbildningen börjas och en i 2 punkten avsedd anmälan inom två veckor från det att undervisningen meddelades.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

Denna förordning tillämpas i fråga om den för bussförare avsedda utbildningen och på deras yrkeskompetens från och med den 10 september 2008 samt i fråga om den för lastbilsförare avsedda utbildningen och på deras yrkeskompetens från och med den 10 september 2009.

21 §
Övergångsbestämmelser

1 mom. har upphävts genom F 5.5.2011/424. (5.5.2011/424)

2 mom. har upphävts genom F 5.5.2011/424. (5.5.2011/424)

En bussförare som har erhållit körrätt före den 10 september 2008 och en lastbilsförare som har erhållit körrätt före den 10 september 2009 kan delta i första fortbildning tidigast från och med den 10 september 2007. Ett intyg över genomgången fortbildning eller del av fortbildning som utfärdats till en bussförare före den 10 september 2008 är i kraft till den 10 september 2013 och ett intyg över genomgången fortbildning eller del av fortbildning som utfärdats till en lastbilsförare före den 10 september 2009 är i kraft till den 10 september 2014. (5.5.2011/424)

Trots bestämmelserna i 2 kap. i denna förordning kan som lärare i körundervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens i en yrkesläroanstalt som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt som utbildningscentrum, eller i en bilskola som Trafiksäkerhetsverket har godkänt som utbildningscentrum, en sådan trafiklärare arbeta som före ikraftträdandet av denna förordning har arbetat: (5.5.2011/424)

1) i minst ett år vid en yrkesläroanstalt eller i en bilskola inom den förarutbildning som ges för förvärvande av körrätt i klass CE eller D, eller

2) i minst ett år vid en yrkesläroanstalt eller två år i en bilskola inom den förarutbildning som ges för förvärvande av körrätt i klass C.

Utan hinder av vad som bestäms i 2 kap. i denna förordning kan i körundervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens inom försvarsmakten såsom lärare arbeta en person som avses i 4 mom. eller en person, som före ikraftträdandet av denna förordning i minst ett år har arbetat inom den förarundervisning som ges för körkort för tunga fordon inom försvarsmakten.

Vad som i 4 och 5 mom. i denna paragraf konstateras om lärares behörighet gäller också behörigheten för föreståndare som ansvarar för undervisningen inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens.

Av lärare som avses i 4 och 5 mom. i denna paragraf och av sådana i 6 mom. avsedda föreståndare som ansvarar för undervisningen krävs inte att de separat genomgår utbildning för grundläggande yrkeskompetens. För att dessa personers behörighet skall förbli i kraft skall de genomgå fortbildning för lastbils- och bussförare så som därom föreskrivs i yrkeskompetenslagen.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Om en bussförare har erhållit körrätt före den 10 september 2008 eller en lastbilsförare har erhållit körrätt före den 10 september 2009, godkänns såsom bevis över genomgången första fortbildning även ett intyg över genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens och avlagt prov i anslutning till den. På intygets giltighet tillämpas bestämmelsen i 3 mom. om giltighetstiden för ett intyg över den första fortbildningen. (28.12.2012/1088)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/59/EG (32003L0059); EGT nr L 226, 10.9.2003, s. 4

Ikraftträdelsestadganden:

28.8.2008/554:

Denna förordning träder i kraft den 10 september 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

21.1.2010/51:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2010.

5.5.2011/424:

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Bestämmelserna i 1 § 1 mom. och 13 § tillämpas dock först från och med den 19 januari 2013.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

28.12.2012/1088:

Denna förordning träder i kraft den 19 januari 2013.

5.3.2015/186:

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2015.

26.11.2015/1368:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.