Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

11.5.2007/556

Lag om frivilligt försvar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

I denna lag föreskrivs om frivilligt försvar som ordnas under myndigheternas tillsyn och styrning i syfte att utveckla medborgarnas och myndigheternas förutsättningar att delta när det gäller att stödja samhället i allvarliga störningssituationer och vid undantagsförhållanden. Lagen syftar också till att främja förvarsförmågan.

2 § (5.7.2019/868)
Militär utbildning och utbildning som främjar den militära förmågan

Med militär utbildning avses i denna lag tillhandahållande av utbildning av Försvarsmaktens trupper och ordnande av utbildning med Försvarsmaktens ammunition och explosiva varor.

Med utbildning som främjar den militära förmågan avses i denna lag annan än sådan utbildning som avses i 1 mom., där utbildning ges en individ i Försvarsmaktens metoder eller utrustning för att uppnå militär kompetens och handlingsförmåga för agerande i krig eller andra väpnade konflikter.

2 kap

Bestämmelser om organisationen

3 §
Försvarsministeriets, Försvarsmaktens och huvudstabens uppgifter i fråga om det frivilliga försvaret (5.7.2019/868)

Till försvarsministeriets ansvarsområde hör det frivilliga försvaret samt samordningen av de olika förvaltningsområdenas funktioner för det frivilliga försvaret.

Försvarsministeriet ska sköta den allmänna styrningen av och tillsynen över det frivilliga försvaret. (5.7.2019/868)

Försvarsmaktens huvudstab ska styra Försvarsutbildningsföreningens verksamhet som avses i 7 § 1 mom. samt övervaka att denna lag iakttas i verksamheten. (5.7.2019/868)

Försvarsmakten ska övervaka användningen av Försvarsmaktens vapen i den utbildning som främjar den militära förmågan och leda användningen av frivilliga vid den handräckning som Försvarsmakten ger och vid räddningsverksamhet samt stödja Försvarsutbildningsföreningens verksamhet i enlighet med vad som bestäms närmare i denna lag. (5.7.2019/868)

3 a § (5.7.2019/868)
Tillämpning av lagen på Gränsbevakningsväsendet

Vad som i denna lag föreskrivs om Försvarsmakten tillämpas också på Gränsbevakningsväsendet när det utför uppgifter enligt denna lag, med undantag av det som föreskrivs i 23 §. Vad som i denna lag föreskrivs om Försvarsmaktens huvudstab tillämpas också på staben för Gränsbevakningsväsendet när den utför uppgifter enligt denna lag.

4 §
Delegationen

För samordning, styrning och utvecklande av det frivilliga försvaret bistås försvarsministeriet av delegationen för frivilligt försvar, som finns i anslutning till ministeriet.

Statsrådet förordnar delegationens ordförande och vice ordförande samt övriga medlemmar, och för var och en av dem en personlig suppleant, för en tid som motsvarar riksdagens mandattid. I fråga om sammansättningen av delegationen skall de rådande parlamentariska styrkeförhållandena i riksdagen beaktas.

Delegationen kan kalla permanenta sakkunniga samt tillsätta regionala delegationer och delegationer för särskilda verksamhetsområden. Bestämmelser om uppgifterna för och sammansättningen av delegationen, de regionala delegationerna och delegationerna för särskilda verksamhetsområden samt om anordnandet av verksamheten utfärdas genom förordning av statsrådet.

5 §
Samarbetsavtal

De myndigheter och sammanslutningar som deltar i det frivilliga försvaret samarbetar med försvarsministeriet. Myndigheterna och sammanslutningarna kan ingå avtal om villkoren för och tillvägagångssätten vid samarbetet.

3 kap

Försvarsutbildningsföreningen

6 §
Försvarsutbildningsföreningen och dess syfte

Försvarsutbildningsföreningen är en offentligrättslig förening som ordnar frivillig försvarsutbildning och är samarbetsorganisation för sina medlemsföreningar. (5.7.2019/868)

Försvarsutbildningsföreningens syfte är att främja försvaret genom utbildning, information och upplysning. Föreningen kan ha enheter på riksomfattande, regional och lokal nivå. (5.7.2019/868)

I fråga om Försvarsutbildningsföreningens behörighet att förvärva rättigheter och ingå förbindelser samt att kära och svara gäller vad som i 6 § 1 mom. i föreningslagen (503/1989) bestäms om registrerade föreningar.

7 §
Uppgifter

Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter är att

1) ordna i 4 a–4 c kap. avsedd utbildning och verksamhet samt att ge information och upplysning om det frivilliga försvaret,

2) utveckla kvinnornas möjligheter att delta i det frivilliga försvaret och ordna tillhörande utbildning som främjar den militära förmågan och presentationsverksamhet,

3) styra, stödja och samordna medlemsorganisationernas försvarsutbildning,

4) utveckla ungdomars möjligheter att bekanta sig med försvaret genom i 4 b kap. avsedd verksamhet.

(5.7.2019/868)

Utöver sina ovan angivna uppgifter kan föreningen ordna utbildning som gäller säkerhetsfrågor och förberedelser samt ledarskapsutbildning och utbildning för utbildare samt ta initiativ och också annars verka till fromma för försvaret enligt vad som bestäms i föreningens stadgar.

8 §
Medlemmar

Försvarsutbildningsföreningens möte kan som medlem anta en riksomfattande förening vars verksamhetsområde eller uppgifter omfattar eller har nära samband med främjandet av försvaret.

9 §
Organ

Försvarsutbildningsföreningens organ är föreningens möte och styrelse. Försvarsutbildningsföreningen har en verksamhetsledare.

Föreningens styrelse består av en ordförande, en vice ordförande och sju andra medlemmar. Statsrådets allmänna sammanträde förordnar ordföranden och fyra medlemmar. Föreningens möte väljer vice ordföranden och de övriga medlemmarna på framställning av föreningens medlemsorganisationer. För varje medlem förordnas eller väljs en personlig suppleant. Ordföranden, vice ordföranden och de övriga medlemmarna förordnas eller väljs för två kalenderår i sänder så att samma person kan höra till styrelsen utan avbrott under högst två mandatperioder.

3 mom. har upphävts genom L 5.7.2019/868. (5.7.2019/868)

10 §
Organens uppgifter

Vid föreningens möte

1) godkänns de allmänna principerna för verksamheten och ekonomin,

2) fattas beslut om fastställande av bokslutet och om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verksamhetsledaren,

3) fattas beslut om eventuell medlemsavgift och dess belopp för det följande verksamhetsåret,

4) behandlas verksamhetsberättelsen samt bokslutet och revisorernas utlåtande för året innan samt fastställs verksamhetsplanen och budgeten för det följande året,

5) väljs styrelsens vice ordförande samt de medlemmar i styrelsen som enligt 9 § 2 mom. skall väljas av föreningens möte,

6) väljs en revisor och en revisorssuppleant,

7) fastställs arvodena för det följande verksamhetsåret för styrelsens ordförande, vice ordförande och medlemmar samt för revisorn,

8) fattas beslut om antagning av medlemmar i och uteslutande av medlemmar ur Försvarsutbildningsföreningen,

9) fastställs Försvarsutbildningsföreningens stadgar och arbetsordning.

Styrelsen skall

1) bereda de ärenden som skall behandlas vid föreningens möte och verkställa mötets beslut,

2) anställa och avskeda verksamhetsledaren och övriga funktionärer i ledande ställning, bestämma deras löneförmåner samt förordna en ställföreträdare för verksamhetsledaren,

3) även i övrigt utöva Försvarsutbildningsföreningens högsta beslutanderätt i ärenden i vilka beslutanderätten inte enligt 1 mom. ankommer på föreningens möte.

Verksamhetsledaren skall

1) leda och utveckla föreningen och dess verksamhet i enlighet med arbetsordningen,

2) sörja för skötseln av Försvarsutbildningsföreningens ekonomi och tillgångar,

3) bereda och föredra de ärenden som skall behandlas i styrelsen,

4) verkställa styrelsens beslut,

5) utföra de övriga uppgifter i anslutning till den verkställande makten som inte hör till styrelsen.

Bestämmelser om föreningsmötets och styrelsens uppgifter kan dessutom ingå i stadgarna.

11 §
Finansiering av verksamheten

I statsbudgeten tas årligen in ett anslag inom vars ram Försvarsutbildningsföreningen beviljas statsunderstöd för omkostnader som föranleds av de offentliga förvaltningsuppgifter föreningen har enligt 7 § 1 mom. Statsunderstödsmedlen ska hållas separat från medlen för föreningens övriga verksamhet. (5.7.2019/868)

På statsunderstöd som beviljas Försvarsutbildningsföreningen tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Statsbidragsmyndighet är försvarsministeriet.

För finansieringen av Försvarsutbildningsföreningens utbildningsverksamhet används inkomster från avgifter för prestationer och från eventuella medlemsavgifter samt övriga medel som anvisats för detta ändamål.

Försvarsutbildningsföreningen kan ta ut avgifter för sina prestationer. I fråga om de allmänna grunderna för när prestationerna skall vara avgiftsbelagda och för avgifternas storlek iakttas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

12 § (5.7.2019/868)
Styrelsemedlemmars och arbetstagares skadeståndsansvar

Utöver vad som föreskrivs i 39 § i föreningslagen ska medlemmar av Försvarsutbildningsföreningens styrelse samt föreningens arbetstagare ersätta skada som åsamkats Försvarsutbildningsföreningen, dess medlemmar eller andra genom överträdelse av denna lag eller av bestämmelser som utfärdats eller föreskrifter som meddelats med stöd av den.

I fråga om Försvarsutbildningsföreningens styrelsemedlemmar och anställda gäller i övrigt vad som i 4 kap. i skadeståndslagen (412/1974) föreskrivs om arbetstagares skadeståndsansvar.

13 § (5.7.2019/868)
Förfarandet vid skötseln av offentliga förvaltningsuppgifter samt straffrättsligt tjänsteansvar

Vid skötseln av Försvarsutbildningsföreningens offentliga förvaltningsuppgifter ska förvaltningslagen (434/2003), språklagen (423/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), arkivlagen (831/1994) och lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) iakttas.

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på medlemmarna i Försvarsutbildningsföreningens styrelse samt föreningens anställda och i 20 b § avsedda skjutledare när de sköter offentliga förvaltningsuppgifter som enligt denna lag ålagts Försvarsutbildningsföreningen.

14 §
Tillämpning av föreningslagen

För Försvarsutbildningsföreningen gäller dessutom i tillämpliga delar 6 § 2 mom., 8, 9, 11–17, 20, 22 och 24 §, 25 § 2 mom., 26–34 § och 35 § 1 och 2 mom., 36, 37 samt 39 § i föreningslagen.

15 §
Revision och bokföring

På Försvarsutbildningsföreningens bokföring och revision tillämpas bokföringslagen (1336/1997).

För granskning av Försvarsutbildningsföreningens förvaltning och räkenskaper ska Försvarsutbildningsföreningen ha två revisorer, som är antingen CGR-revisorer, OFGR-revisorer eller revisionssammanslutningar, vars huvudansvariga revisorer ska vara CGR- eller OFGR-revisorer. Av revisorerna väljs en av föreningens möte och en förordnas av försvarsministeriet. För båda revisorerna väljs eller förordnas också en revisorssuppleant. På revisionen av Försvarsutbildningsföreningen tillämpas i övrigt dessutom revisionslagen (1141/2015). (18.9.2015/1189)

16 §
Övervakning av ekonomin

Försvarsministeriet styr och övervakar Försvarsutbildningsföreningens ekonomiska verksamhet.

Försvarsutbildningsföreningen utarbetar en verksamhets- och ekonomiplan till stöd för resultaten av den verksamhet som finansieras med statsunderstöd samt en beskrivning av effekterna av de överföringsutgifter som beviljats föreningen och av resultaten av den verksamhet som finansierats med dessa utgifter.

Försvarsutbildningsföreningen står till den del det gäller de uppgifter som fastställs för den i 7 § 1 mom. under tillsyn och granskning av de organ som allmänt svarar för tillsynen och granskningen av statsfinanserna.

4 kap

Frivillig militär utbildning

17 §
Frivillig militär utbildning (5.7.2019/868)

Försvarsmakten kan ge frivilliga som fyllt 18 år militär utbildning och annan utbildning som den anser behövlig genom att ordna frivilliga övningar. Utbildning av trupphelheter som är större än en grundenhet, av trupper som hör till Försvarsmaktens organisation under undantagsförhållanden och av beväringar samt träning av trupper för insatser och ordnande av stridsskjutningar är dock uteslutande Försvarsmaktens uppgift. Med en grundenhet avses en trupp med styrkan av högst ett kompani. (5.7.2019/868)

Frivillig militär utbildning ska ordnas på områden och fartyg som Försvarsmakten förfogar över. (5.7.2019/868)

Närmare bestämmelser om hur den militära utbildningen skall ordnas i praktiken kan utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.

18 §
Frivilliga övningar som ordnas av Försvarsmakten (5.7.2019/868)

Värnpliktiga som hör till reserven och kvinnor som har fullgjort frivillig militärtjänst enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) kan förutom i repetitionsövningar och extra tjänstgöring som avses i värnpliktslagen (1438/2007) också delta i frivilliga övningar som ordnas av försvarsmakten. På dem tillämpas under tjänstgöringen de bestämmelser på andra ställen i lag vilka gäller militärpersoner. (28.12.2007/1440)

Vid de frivilliga övningarna upprätthålls den militära kunskap och förmåga som inhämtats under beväringstjänsten, utbildas värnpliktiga för mera krävande uppgifter, instrueras de värnpliktiga om de förändringar som skett inom det militära försvaret samt övas trupphelheterna i de sammansättningar som har planerats för dem.

3 mom. har upphävts genom L 5.7.2019/868. (5.7.2019/868)

L om frivillig militärtjänst för kvinnor 194/1995 har upphävts genom L om frivillig militärtjänst för kvinnor 285/2022, som gäller fr.o.m. 1.6.2022.

19 §
Specialuppgifter vid de frivilliga övningar som ordnas av Försvarsmakten (5.7.2019/868)

Kvinnor som har fyllt 18 men inte 60 år och som i fråga om sin hälsa och sina övriga personliga egenskaper är lämpliga för uppgiften kan delta i försvarsmaktens frivilliga övningar som avses i 18 §. På motsvarande sätt kan män som har fyllt 18 men inte 60 år och som i fråga om sin hälsa och sina övriga personliga egenskaper är lämpliga för uppgiften delta i försvarsmaktens frivilliga övningar även om de inte har fullgjort beväringstjänsten eller inte längre hör till reserven.

De som avses i 1 mom. sköter vid övningarna uppgifter som kräver specialkunnande samt underhålls-, hälsovårds-, signalerings-, utbildnings- och byråuppgifter samt andra motsvarande uppgifter som stöder det militära försvaret.

4 a kap (5.7.2019/868)

Utbildning som främjar den militära förmågan

20 § (5.7.2019/868)
Utbildning som främjar den militära förmågan

Försvarsutbildningsföreningen ordnar utbildning som främjar den militära förmågan för personer som har fyllt 18 år.

I 1 mom. avsedd utbildning får inte ordnas

1) för en trupp som är större än en grundenhet,

2) för en trupp som får träning för en insats,

3) för en trupp som hör till Försvarsmaktens organisation under undantagsförhållanden,

4) för beväringar,

5) som stridsskjutning,

6) med Försvarsmaktens ammunition eller explosiva varor.

Försvarsmaktens vapen och annan utrustning får hanteras vid utbildning som avses i 1 mom. Hanteringen av Försvarsmaktens skjutvapen ska ske under Försvarsmaktens övervakning på Försvarsmaktens område eller fartyg. Med Försvarsmaktens vapen får inte skjutas i den utbildning som avses i 1 mom.

20 a § (7.6.2019/725)
Av Försvarsutbildningsföreningen ordnad skytteutbildning som främjar den militära förmågan

Försvarsutbildningsföreningen kan som sådan utbildning som främjar den militära förmågan ordna skytteutbildning, i vilken individens skjutskicklighet och färdigheter i säker vapenhantering utvecklas. Det är förbjudet att ordna stridsskjutningar inom skytteutbildning som främjar den militära förmågan. Bestämmelser om vapentypsspecifika skjutprov för att mäta färdigheterna i säker vapenhantering och skjutskickligheten, om prestationer som ska godkännas i proven och om utbildningsprogrammet utfärdas genom förordning av statsrådet. Vid utbildningen ska iakttas Försvarsmaktens gällande reglementen om ordnande av skjutningar och övervakning av skytteprestationer, säkerhetsbestämmelser och andra stående order.

Vid skytteutbildningen är det tillåtet att använda endast effektiva luftvapen enligt 2 a § i skjutvapenlagen (1/1998) samt skjutvapen som avses i 6 § 2 mom. 1–6, 8 och 10 punkten och 9 § 5 punkten underpunkt b och som fungerar enligt de funktionsprinciper som avses i 7 § 2 mom. 1–3 punkten i skjutvapenlagen.

Skytteutbildningen sker i form av individuella skjutningar i närvaro av samt under ledning och handledning av en i 20 b § 1 mom. avsedd skjutledare, från skjutplatser som skjutledaren anvisat i förväg mot i förväg bestämda mål på Försvarsmaktens skjutområden eller skjutbanor, eller på skjutbanor enligt 3 § 1 mom. i lagen om skjutbanor (763/2015) eller sportskyttecentrum enligt 3 § 2 mom. i den lagen.

I skytteutbildningen får avståndet mellan skytten om målet vara högst en kilometer vid skjutning med ett skjutvapen enligt 6 § 2 mom. 2 och 3 punkten samt 9 § 5 punkten underpunkt b i skjutvapenlagen. Med andra skjutvapen som avses i 2 mom. i denna paragraf får skjutavståndet i skytteutbildningen vara högst 150 meter. Skjutledaren får ge högst 30 personer åt gången skytteutbildning. Om skytten ska förflytta sig under skjutningen får bara två personer åt gången övervakas av skjutledaren.

Vid skytteutbildningen används skjutvapen som Försvarsutbildningsföreningen äger eller innehar. En deltagare i utbildningen får dock vid utbildningen på eget ansvar också använda sådana skjutvapen enligt 2 mom., som lämpar sig för skjutningar enligt utbildningsprogrammet och som deltagaren är berättigad att inneha enligt skjutvapenlagen.

Vid skytteutbildningen får skjutvapen användas på det sätt som förutsätts i utbildningsprogrammet. I utbildning som främjar den militära förmågan är det förbjudet att ordna andra skjutningar än de som ingår i utbildningsprogrammet. Andra skjutvapen samt särskilt farliga projektiler får inte användas vid skytteutbildningen.

20 b § (7.6.2019/725)
Godkännande som skjutledare vid Försvarsutbildningsföreningen

Endast personer som Försvarsmakten har godkänt som skjutledare får vara skjutledare vid Försvarsutbildningsföreningens skytteutbildningar; under deras ledning får ett tillräckligt antal personer assistera vid skjutningarna. Som skjutledare kan Försvarsmakten godkänna den som har fått utbildning för ledare eller utbildare vid Försvarsmakten eller Försvarsutbildningsföreningen och som genom ett fristående prov har påvisat behörighet att på ett säkert sätt ordna och undervisa vid skytteutbildning som främjar den militära förmågan inom Försvarsmakten, och som dessutom annars anses lämplig för uppgiften. Bestämmelser om det fristående provets innehåll utfärdas genom förordning av statsrådet. Försvarsmakten begär ett utlåtande av polisen om de tilltänkta personernas lämplighet som skjutledare.

Ett godkännande enligt 1 mom. gäller i högst fem år i taget.

Försvarsmakten återkallar ett godkännande enligt 1 mom. om skjutledaren har brutit mot någon av sina skyldigheter enligt 20 c § eller om skjutledaren inte längre annars anses lämplig för uppgiften, eller om förutsättningarna enligt skjutvapenlagen för återkallelse av ett vapentillstånd uppfylls.

Försvarsmakten ska underrätta polisen om godkännanden och återkallelser av godkännanden.

20 c § (7.6.2019/725)
Skjutledarens skyldigheter vid skytteutbildning som Försvarsutbildningsföreningen ordnar

Skjutledarens skyldigheter vid skytteutbildning är

1) att säkerställa att skjutvapenlagen, denna lag samt Försvarsmaktens reglementen om ordnande av skjutningar och övervakning av skytteprestationer, säkerhetsbestämmelser och andra stående order iakttas vid den skytteutbildning som han eller hon har ansvaret för att ordna,

2) att innan skytteutbildningen inleds säkerställa att de skjutvapen deltagarna använder vid utbildningen lämpar sig för den skytteutbildning som ordnas,

3) att säkerställa att de som använder andra än Försvarsutbildningsföreningens skjutvapen har giltiga tillstånd som berättigar till innehav av dem,

4) att avbryta skytteutbildningen, om genomförandet av den kan medföra fara för deltagarna i utbildningen, för utomstående eller för egendom,

5) att utfärda intyg över avlagt prov för säker skytt samt att övervaka skjutprov som mäter färdigheter i säker vapenhantering och skjutskicklighet och ge utbildning för provet.

21 § (5.7.2019/868)

21 § har upphävts genom L 5.7.2019/868.

22 § (5.7.2019/868)

22 § har upphävts genom L 5.7.2019/868.

4 b kap (5.7.2019/868)

Presentationsverksamhet som ordnas av Försvarsutbildningsföreningen

22 a § (5.7.2019/868)
Innehållet i presentationsverksamheten

Försvarsutbildningsföreningen kan också för personer som fyllt 16 år ordna verksamhet som syftar till att presentera beväringstjänstens innehåll för deltagarna.

I presentationsverksamheten är det inte tillåtet att använda Försvarsmaktens skjutvapen, ammunition, explosiva varor eller stridsutrustning eller övningsmodeller av dessa. I presentationsverksamheten är det inte heller tillåtet att ge utbildning som utvecklar den militära kompetensen eller handlingsförmågan.

22 b § (5.7.2019/868)
Vårdnadshavarnas samtycke

En person som inte fyllt 18 år och som deltar i sådan verksamhet enligt 22 a § som Försvarsutbildningsföreningen ordnar behöver samtycke av vårdnadshavarna för att få delta i verksamheten.

Det i 1 mom. avsedda samtycket ska ges skriftligen och lämnas till en anställd vid Försvarsutbildningsföreningen.

4 c kap (5.7.2019/868)

Försvarsutbildningsföreningens internationella utbildningsverksamhet

22 c § (5.7.2019/868)
Utbildning som Försvarsutbildningsföreningen ordnar utomlands

Försvarsutbildningsföreningen får utomlands ordna sådan utbildning som avses i 20 § och som främjar den militära förmågan när syftet är att utveckla kompetensen hos reservister som ger utbildning eller ordnandet annars är förenligt med Finlands nationella försvar samt utrikes- och säkerhetspolitiska intressen.

Beslut om i 1 mom. avsedd verksamhet fattas av försvarsministeriet, om inte beslutanderätten i ärendet ankommer på statsrådets allmänna sammanträde.

22 d § (5.7.2019/868)
Utländska medborgare i utbildning som Försvarsutbildningsföreningen ordnar i Finland

I den i 20 § avsedda utbildning som Försvarsutbildningsföreningen ger och i den i 22 a § avsedda verksamhet som föreningen ordnar får också andra än finska medborgare delta.

4 d kap (5.7.2019/868)

Allmänna bestämmelser om den utbildning som Försvarsutbildningsföreningen ordnar

22 e § (5.7.2019/868)
Val av deltagare till utbildning och verksamhet som Försvarsutbildningsföreningen ordnar

Försvarsutbildningsföreningen väljer deltagarna till den utbildning och verksamhet som avses i 4 a–4 c kap.

Försvarsmakten har rätt att förbjuda en persons deltagande i sådan utbildning och verksamhet enligt 1 mom. som ordnas av Försvarsutbildningsföreningen.

Ett sådant beslut om val av deltagare som avses i 1 och 2 mom. får inte överklagas genom besvär.

22 f § (5.7.2019/868)
Anmälan om utbildning

Försvarsutbildningsföreningen ska årligen till försvarsministeriet och huvudstaben anmäla i 4 a–4 c kap. avsedd utbildning och verksamhet som föreningen ordnar samt innehållet i dem. Försvarsministeriet och Försvarsmakten har för fullgörande av uppgifterna enligt denna lag rätt att av Försvarsutbildningsföreningen få information om dess utbildningsverksamhet.

22 g § (5.7.2019/868)
Försvarsmaktens stöd till Försvarsutbildningsföreningen

Försvarsmakten kan ge Försvarsutbildningsföreningen sakkunnigstöd samt tillstånd att använda Försvarsmaktens områden och utrustning för att ordna den utbildning som avses i denna lag.

Som sådant stöd som avses i 1 mom. får Försvarsmakten ge vapen som ägs av Försvarsmakten för hantering vid utbildning som främjar den militära förmågan. Det är förbjudet att skjuta med dessa vapen. Vapnen ska hanteras under Försvarsmaktens övervakning och på Försvarsmaktens område eller fartyg.

Som sådant stöd som avses i 1 mom. får Försvarsmakten inte ge ammunition eller explosiva varor.

I all användning av områden och utrustning som ges som stöd enligt 1 och 2 mom. ska Försvarsmaktens gällande anvisningar, säkerhetsbestämmelser och andra föreskrifter följas.

På det stöd som avses i 1 och 2 mom. tillämpas inte lagen om grunderna för avgifter till staten.

5 kap

Det övriga frivilliga försvarsarbetet

23 §
Deltagande i försvarsmaktens handräckningsuppgifter

Personer som avgett en förbindelse enligt 6 kap. kan av Försvarsmakten användas för räddningsuppgifter som avses i lagen om försvarsmakten (551/2007) samt för handräckning till polisen enligt lagen om Försvarsmaktens handräckning till polisen (342/2022). (20.5.2022/346)

Chef för handräckningsavdelningen är en person som tjänstgör i en militär tjänst vid försvarsmakten.

Personer som har avgett en förbindelse får dock inte anlitas för uppgifter som avses i 8 och 9 § i lagen om Försvarsmaktens handräckning till polisen eller för uppgifter som inbegriper användning av skjutvapen. (20.5.2022/346)

Bestämmelserna i 45 kap. 1 § 1 mom. och 2 mom. 1 punkten samt 2–8 § i strafflagen (39/1889) tillämpas på personer som deltar i handräckningsuppgifter. De omfattas av bestämmelserna från och med att handräckningen börjar fram till dess att uppgiften avslutas.

24 § (22.7.2011/882)
Övrig hjälpverksamhet

Bestämmelser om användningen av frivilliga personer och organisationer för uppgifter inom räddningsväsendet och sjöräddningstjänsten samt för att bistå polisen finns i 51 § i räddningslagen (379/2011), 6 § i sjöräddningslagen (1145/2001) och 9 kap. 4 § i polislagen (872/2011).

25 §
Organisationernas övriga verksamhet

Försvarsutbildningsföreningen och dess medlemsorganisationer kan på det sätt som anges i deras stadgar ordna möten för upplysning om säkerhetsfrågor och sörja för motionsutbildning samt ge annan behövlig förberedelse- och ledarskapsutbildning på det egna verksamhetsområdet.

De frivilliga försvarsorganisationerna upprätthåller försvarsviljan och försvarsförmågan samt veterantraditionerna.

26 §
Förberedelseverksamhet

Försvarsmakten och de övriga myndigheter som saken gäller kan med Försvarsutbildningsföreningen och dess medlemsorganisationer komma överens om den förberedelseverksamhet som riktas till organisationernas medlemmar. I samband med det kan organisationernas medlemmar vid behov tillkallas för att bistå myndigheterna i dessa uppgifter.

27 §
Beredskapsuppgifter

Statsrådets allmänna sammanträde kan besluta att försvarsmakten till extra tjänstgöring enligt värnpliktslagen och tjänstgöring under mobilisering kan förordna också sådana i 19 § avsedda personer som frivilligt har skaffat sig utbildning eller via sitt yrke förvärvat specialkunnande för en uppgift vid undantagsförhållanden och som har avgett förbindelse till försvarsmakten enligt 28 §, även om de inte har fullgjort beväringstjänsten eller militärtjänst enligt lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor.

Försvarsutbildningsföreningen fortsätter sin verksamhet under undantagsförhållanden som avses i 3 § i beredskapslagen (1552/2011). (29.12.2011/1557)

6 kap

Bestämmelser om förbindelse

28 §
Förbindelse som gäller utbildning och uppgifter

En finsk medborgare kan till Försvarsmakten avge en skriftlig förbindelse om att han eller hon deltar i Försvarsmaktens frivilliga övningar samt i uppgifter som avses i 23 och 27 § för viss tid, dock för minst två och högst sex år i sänder. Den som förbinder sig till Försvarsutbildningsföreningens utbildnings- och stöduppgifter samt till en uppgift i en medlemsorganisation i Försvarsutbildningsföreningen avger förbindelsen till Försvarsutbildningsföreningen. Den som avger en förbindelse ska vara minst 18 år. Personer som är högst 60 år får avge förbindelse för uppgifter inom Försvarsmakten. (5.7.2019/868)

Personer som önskar avge förbindelse enligt 1 mom. kan anmäla sig antingen till försvarsmakten eller till Försvarsutbildningsföreningen, som skall underrätta försvarsmakten om dessa personer.

Tjänstgöringsskyldigheten för frivilliga gäller endast verksamhet på finskt territorium. För förordnande till handräckningsuppgifter utanför Finlands gränser krävs det samtycke av den som förordnandet gäller.

29 §
Godkännande av förbindelse

Försvarsmakten eller Försvarsutbildningensföreningen godkänner enligt prövning förbindelser som avses i 28 § 1 mom. Närmare bestämmelser om förbindelsens innehåll och lämnandet av förbindelsen utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.

Försvarsmakten kan granska hälsotillståndet hos en person som avgett förbindelse eller fastställa tjänstedugligheten så som anges i värnpliktslagen. En person som avgett förbindelse skall för fastställandet av tjänstedugligheten lämna försvarsmakten behövliga uppgifter om sitt hälsotillstånd.

Försvarsmaktens eller Försvarsutbildningsföreningens beslut om att avslå en förbindelse skall motiveras. I ett beslut som gäller godkännande eller avslående av en förbindelse får ändring inte sökas genom besvär.

30 § (7.8.2015/935)
Återkallelse av en förbindelse och av dess godkännande

Den som avgett en förbindelse som avses i 29 § 1 mom. har rätt att återkalla förbindelsen. Återkallelsen träder i kraft en månad efter meddelandet om återkallelse. En förbindelse får dock inte återkallas under undantagsförhållanden som avses i 3 § i beredskapslagen.

Den som godkänt en förbindelse kan återkalla sitt beslut om godkännande, om personen i fråga klart inte har uppfyllt sina förpliktelser eller bryter mot dem på ett väsentligt sätt eller visar sig sakna viktiga förutsättningar som krävs för deltagande i verksamheten.

Ett beslut om återkallelse av ett beslut om godkännande av en förbindelse får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

31 §
Reservering och placering

Den som har avgett en förbindelse som försvarsmakten har godkänt kan av försvarsmakten reserveras för eller placeras i uppgifter enligt försvarsmaktens krigstida sammansättning. Dessutom kan försvarsmakten reservera och placera personer som föreslås av och deltar i verksamheten vid Försvarsutbildningsföreningen och dess medlemsorganisationer i sådana uppgifter vid undantagsförhållanden som lämpar sig för dem.

En förbindelse som gäller sådan frivilligverksamhet som avses i denna lag utgör inte hinder för reservering av en person för uppgifter som avses på något annat ställe i lag.

7 kap

Skyldigheter och rättigheter

32 §
Skyldigheter för dem som avgett förbindelse

Den som avgett en förbindelse som försvarsmakten har godkänt är skyldig att hörsamma militärmyndighetens kallelse till utbildning och andra motsvarande förordnanden, om det inte finns laga förhinder. Om övningen äger rum under arbetstid, skall arbetsgivarens skriftliga samtycke vid behov företes.

Den som har avgett en förbindelse som försvarsmakten har godkänt skall utföra sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt och utan dröjsmål samt iaktta de anvisningar och föreskrifter som hör samman med uppdraget. Personen i fråga skall också uppträda på det sätt som uppgifterna förutsätter.

3 mom. har upphävts genom L 5.7.2019/868. (5.7.2019/868)

32 a § (5.7.2019/868)
Tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande av information

Bestämmelser om tystnadsplikt och om förbud mot utnyttjande av information som är sekretessbelagd för en person som har deltagit i utbildning, handräckning eller annan verksamhet enligt denna lag finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

33 §
Utrustning som överlämnats för personligt bruk

Försvarsmakten kan för verksamhet som avses i denna lag anförtro personlig utrustning åt en person som avgett en förbindelse som försvarsmakten godkänt, dock inte försvarsmaktens vapen, ammunition eller explosiva varor. Den som anförtrotts utrustningen skall förvara den omsorgsfullt och återlämna den när förbindelsetiden har gått ut.

Den som anförtrotts utrustning är skyldig att ersätta skada som åsamkats utrustningen, om han eller hon inte har förvarat eller använt utrustningen med iakttagande av sådan omsorg som skäligen kan krävas med beaktande av omständigheterna.

34 §
Ekonomiska förmåner

Den som deltar i Försvarsmaktens frivilliga övningar samt i en uppgift som avses i 23 eller 27 § har rätt till (5.7.2019/868)

1) avgiftsfri militärinkvartering, förplägnad och beklädnad,

2) dagpenning som betalas för varje utbildnings- och övningsdygn samt i 23 eller 27 § avsett tjänstgöringsdygn; dagpenningen är minst så stor som minimibeloppet av den dagpenning som utbetalas till dem som fullgör beväringstjänsten; den som deltar i handräckningsuppgifter som avses i 23 § har dessutom rätt att få en ersättning för varje tjänstgöringsdygn som är lika stor som reservistlönen för den som kallas till repetitionsövningar för reserven med stöd av värnpliktslagen,

3) av staten ordnad resa till tjänstgöringsområdet när uppdraget inleds samt till resa från tjänstgöringsområdet till hemförlovningsplatsen, eller till ersättning från staten för resekostnaderna, om deltagaren har ordnat resan själv.

Frivillig försvarsutbildning som ges av myndigheterna är avgiftsfri för deltagarna. (5.7.2019/868)

Närmare bestämmelser om dagpenningens belopp och utbetalningsförfarandet samt om ersättningen för resekostnader utfärdas genom förordning av försvarsministeriet.

35 §
Sociala förmåner

Den som deltar i Försvarsmaktens frivilliga övningar samt i uppgifter som avses i 23 eller 27 § har rätt till (5.7.2019/868)

1) hälsovård enligt lagen om hälsovården inom förvarsmakten (322/1987),

2) ersättning för olycksfall och tjänstgöringsrelaterad sjukdom enligt lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom (1521/2016), (5.7.2019/868)

3) ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring enligt vad som föreskrivs i lagen om ekonomiskt stöd efter värnpliktigs död (1309/1994).

Försvarsutbildningsföreningen skall i övrigt sörja för att de som deltar i utbildning eller övningen som föreningen ordnar har tillräckligt försäkringsskydd.

36 §
Återkrav

Beloppet av en i 34 § avsedd förmån som betalats utan grund kan återkrävas. Av dagpenning får inte återkrävas mer än vad som enligt lag får utmätas från lön.

När återkrav inleds skall grunden för återkravet och det belopp som återkrävs meddelas den som saken gäller.

Den myndighet som utbetalat förmånen skall anhängiggöra återkravet inom tre år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet har utbetalats. Om denna tid inte iakttas har rätten till återkrav gått förlorad.

37 §
Skadestånd för en skada som uppstått i samband med utbildning och vissa uppgifter som avses i denna lag

För skada som har uppstått i samband med Försvarsmaktens frivilliga övningar och uppgifter som avses i 23 eller 27 § svarar staten i enlighet med vad som föreskrivs i skadeståndslagen. (5.7.2019/868)

I fråga om skadeståndsansvaret för personer som deltar i utbildning och annan verksamhet enligt 1 mom. tillämpas bestämmelserna om värnpliktigas skadeståndsansvar i 4 kap. i skadeståndslagen.

38 §
Motivationssystemet

Deltagandet i frivillig utbildning, handräckning eller biståndsuppgifter kan beaktas när befordringar och motsvarande motivationssystem övervägs. Närmare föreskrifter om motivationssystemet för frivilliga kan utfärdas av huvudstaben.

8 kap

Registrering

39 § (15.3.2019/338)
Registrering i värnpliktsregistret

Uppgifter om personer som på det sätt som anges i 28 § 2 mom. anmäler sig hos Försvarsmakten och avger en sådan förbindelse som avses i 1 mom. i den paragrafen om deltagande i Försvarsmaktens frivilliga övningar och i utbildning som Försvarsmakten beställer av Försvarsutbildningsföreningen samt i uppgifter som avses i 23 och 27 §, införs i enlighet med lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten (332/2019) i det värnpliktsregister som avses i 4 § 1 mom. i den lagen.

40 § (15.3.2019/338)
Registrering i Försvarsutbildningsföreningens register

Försvarsutbildningsföreningen för ett register för skötseln av sina uppgifter enligt 7 och 27 §. I Försvarsutbildningsföreningens register får i fråga om dem som avgett förbindelse för en uppgift i föreningen samt dem som deltagit i utbildning föras in följande uppgifter:

1) personbeteckning och andra identifikationsuppgifter,

2) kontaktuppgifter,

3) uppgifter om hemvist och medborgarskap,

4) uppgifter om deltagande i utbildning och annan verksamhet som Försvarsutbildningsföreningen ordnar,

5) uppgifter om tjänstgöring, militär utbildning och militär grad,

6) uppgift om medlemskap i en försvarsorganisation och om erhållna uttryck för erkänsla,

7) sådana uppgifter om förbindelsen, gällande tillstånd, utbildning och specialkunskaper som är av betydelse för utbildning och annan verksamhet som Försvarsutbildningsföreningen ordnar.

Uppgifterna om förbindelsen ska utplånas ur registret senast ett år från det att den registrerades förbindelsetid gick ut.

Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter i Försvarsutbildningsföreningens register finns, förutom i denna lag, i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen (1050/2018).

41 § (15.3.2019/338)
Utlämnande av uppgifter

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, har Försvarsutbildningsföreningen trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut personuppgifter till Försvarsmakten och räddningsmyndigheterna för bedömning av placeringen i en uppgift under undantagsförhållanden.

Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, har Försvarsutbildningsföreningen trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut personuppgifter till Försvarsmakten för skötsel av ett uppdrag inom militär underrättelseinhämtning och för ett förundersökningsuppdrag enligt 5 kap. i lagen om militär disciplin och brottsbekämpning inom försvarsmakten (255/2014) och ett uppdrag för förebyggande och avslöjande av brott enligt 9 kap. i den lagen. Dessutom har Försvarsutbildningsföreningen trots sekretessbestämmelserna rätt att lämna ut personuppgifter till polisen för bedömning av den personliga lämpligheten hos en person som söker eller innehar ett tillstånd som avses i skjutvapenlagen (1/1998) och en person för vilken ett godkännande enligt den lagen söks eller som har fått ett sådant godkännande.

Försvarsutbildningsföreningen har dessutom rätt att trots sekretesssplikten till Försvarsmakten, räddningsmyndigheterna och polisen lämna ut basuppgifter om en person som deltar i den frivilliga försvarsverksamheten för anordnande av Försvarsutbildningsföreningens utbildning.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. får lämnas ut med hjälp av en teknisk anslutning eller som en datamängd. Uppgifterna kan lämnas ut avgiftsfritt eller mot ett vederlag som baserar sig på kostnaderna för framtagning av uppgifterna.

9 kap

Särskilda bestämmelser

42 § (5.7.2019/868)
Verksamhetsberättelse

Huvudstaben ska årligen lämna försvarsministeriet och den i 4 § avsedda delegationen för frivilligt försvar en berättelse om den utbildning och verksamhet som avses i 4 a–4 c kap. och om användningen av frivilliga i handräckningsuppgifter. Huvudstaben har för detta ändamål rätt att trots sekretessbestämmelserna av Försvarsutbildningsföreningen få uppgifter som behövs för övervakningen.

43 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

44 §
Övergångsbestämmelse

Vid ikraftträdandet av denna lag kan de föreningar som är medlemmar i Försvarsutbildning rf utan särskild ansökan övergå till att bli medlemmar av Försvarsutbildningsföreningen. Övergången skall meddelas Försvarsutbildningsföreningen senast tre månader efter att denna lag har trätt i kraft.

Försvarsutbildningsföreningen fortsätter Försvarsutbildning rf:s verksamhet så som anges i denna lag. Alla Försvarsutbildning rf:s tillgångar och skulder samt avtal och övriga förbindelser eller andra rättigheter och förpliktelser övergår till Försvarsutbildningsföreningen.

Den personal som är anställd hos Försvarsutbildning rf övergår till Försvarsutbildningsföreningen med sina tidigare förmåner och skyldigheter.

RP 172/2006, FsUB 3/2006, RSv 299/2006

Ikraftträdelsestadganden:

28.12.2007/1440:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 37/2007, FsUB 1/2007, RSv 110/2007

22.7.2011/882:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 224/2010, FvUB 42/2010, RSv 371/2010

29.12.2011/1557:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

RP 3/2008, FsUB 3/2010, RSv 71/2010, VLF 1/2011, FsUB 2/2011, RSk 28/2011

7.8.2015/935:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.9.2015/1189:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

15.3.2019/338:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 13/2018, GrUU 52/2018, FsUB 3/2018, RSv 231/2018

7.6.2019/725:

Denna lag träder i kraft den 15 juli 2019.

RP 179/2018, FvUB 37/2018, FsUU 19/2018, GrUU 67/2018, RSv 313/2018

5.7.2019/868:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 254/2018, FsUB 8/2018, RSv 319/2018

20.5.2022/346:

Denna lag träder i kraft den 15 juni 2022.

RP 106/2021, FvUB 9/2022, RSv 45/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.