Beaktats t.o.m. FörfS 846/2023.

13.4.2007/447

Sjömansservicelag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja sjömäns välfärd genom sjömansserviceverksamhet.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) sjöman en arbetstagare enligt 1 kap. 1 § i lagen om sjöarbetsavtal (756/2011), (17.6.2011/759)

2) finsk arbetsgivare en arbetsgivare enligt 1 kap. 1 § i lagen om sjöarbetsavtal, (17.6.2011/759)

3) finskt fartyg ett fartyg enligt 1 kap. 1 § i sjölagen (674/1994),

4) inkomst lön eller någon annan gottgörelse som arbetsgivaren betalar till sjömannen för arbete ombord på fartyget,

5) sjömansservice kommunikations-, biblioteks- och informationstjänster samt vuxenutbildning och annan fritidsverksamhet som ordnas för sjömän,

6) sjömansservicebyrån den som ordnar sjömansserviceverksamheten,

7) serviceavgift en avgift som tas ut hos sjömannen och sjömannens arbetsgivare för sjömansserviceverksamheten.

3 §
Sjömansservicebyrån

Sjömansservicebyrån finns i anslutning till arbets- och näringsministeriet. Byrån är samarbetsorgan vid organiseringen och förenhetligandet på ett ändamålsenligt sätt av den lagstadgade och den frivilliga sjömansserviceverksamheten i hemlandet och utomlands såväl till sjöss som i hamnarna. (17.6.2011/759)

Sjömansservicebyrån skall

1) ta ut serviceavgift,

2) främja studie- och vuxenutbildningsverksamhet för sjömän,

3) ordna och styra motions- och kulturverksamhet samt annan rekreations- och fritidsverksamhet för sjömän,

4) främja inrättandet av sjömansservicecentraler i hemlandet och utomlands,

5) tillhandahålla biblioteks- och informationstjänster för sjömän,

6) förbättra informationsverksamheten, kontaktverksamheten och kommunikationstjänsten bland sjömän, samt

7) utveckla sjömansserviceverksamheten så att sjömännens möjligheter att delta i samhällslivet förbättras.

Sjömansservicebyråns hemort är Helsingfors stad.

Sjömansservicebyrån får inte utan arbets- och näringsministeriets samtycke inneha aktiemajoriteten i aktiebolag eller motsvarande bestämmanderätt i andra företag, med undantag av bostadsaktiebolag och fastighetsbolag. (17.6.2011/759)

2 kap

Finansiering av sjömansservicen

4 §
Serviceavgift

Sjömän som arbetar på ett finskt handelsfartyg i utrikestrafik, räddningsfartyg som i förvärvssyfte används till havs, isbrytare, farledsfartyg, fartyg som utför sjömätning, forskningsfartyg samt fiskefartyg som är verksamt utanför Östersjön samt hans eller hennes arbetsgivare är skyldiga att betala en serviceavgift till sjömansservicebyrån. För sjömannen är serviceavgiften en tusendel av den inkomst som sjömannen får på fartyget. För arbetsgivaren är serviceavgiften en tusendel av den inkomst som betalas till sjömännen på fartyget.

Det som i 1 mom. föreskrivs om serviceavgiften gäller också sjömän som arbetar på ett färje- eller förbindelsefartyg som används i förvärvssyfte till havs och deras arbetsgivare, om arbetsgivaren utöver färje- eller förbindelsefartyg har i 1 mom. avsedda fartyg och om sjömännen, beroende på arbetssituationen, kan arbeta på olika fartyg.

5 §
Avtal om sjömansserviceverksamhet

Sjömansservicebyrån kan ingå avtal om serviceverksamhet för sjömän med den som är arbetsgivare på ett utländskt fartyg, om arbetsgivaren är finsk eller fartyget trafikerar på Finland och om finska sjömän arbetar på fartyget. I avtalet fastställs arbetsgivarens serviceavgift enligt de avtalade tjänsterna.

6 § (17.6.2011/759)
Statsandel

Arbets- och näringsministeriet betalar ett lika stort belopp i statsandel till sjömansservicebyrån som det sammanlagt inflyter av sjömäns och arbetsgivares serviceavgifter enligt 4 § samt serviceavgifter som bestäms utifrån avtal enligt 5 §.

7 §
Innehållning av serviceavgiften för sjömän

Arbetsgivaren skall innehålla den serviceavgift som betalas till sjömansservicebyrån på sjömännens lön.

Om innehållning helt eller delvis inte har verkställts, kan arbetsgivaren innehålla det belopp som fattas på senare utbetalda löner. Innehållningen skall dock verkställas med iakttagande av vad som föreskrivs om skyddat belopp vid utmätning av lön.

Om en sjöman anser att arbetsgivaren har gjort ett fel vid innehållningen av serviceavgiften på lönen, kan sjömannen hänskjuta ärendet till sjömansservicebyrån. Byrån kan bestämma att den summa som innehållits till ett för stort belopp skall återbetalas till sjömannen.

8 §
Redovisning av serviceavgiften

Arbetsgivaren skall betala de serviceavgifter som han innehållit och motsvarande egen serviceavgift till sjömansservicebyrån senast den tionde dagen i den andra månaden efter den månad då lönen betalades ut. Redovisningen skall ge information om det samlade belopp som innehållits på respektive fartyg och om arbetsgivarens motsvarande serviceavgift.

En arbetsgivare som avses i 5 § betalar serviceavgiften till sjömansservicebyrån enligt det avtal som ingåtts.

9 §
Fel eller försummelse vid redovisning

Har arbetsgivaren försummat redovisning enligt 8 § 1 mom. eller om redovisningen är bristfällig skall sjömansservicebyrån uppmana arbetsgivaren att inom utsatt tid vid hot om betalning enligt uppskattning lämna redovisning eller komplettera en bristfällig redovisning. Fristen får inte vara kortare än en månad.

Har redovisning eller komplettering trots uppmaning inte lämnats, förpliktar sjömansservicebyrån arbetsgivaren att betala en serviceavgift som uppskattats enligt avgiftsgrunderna i 4 §. Grunderna för uppskattningen skall framgå av beslutet.

10 §
Indrivning av serviceavgift

Har arbetsgivaren inte betalat serviceavgifter i enlighet med 8 § 1 mom. får de drivas in hos arbetsgivaren utan dom eller utslag i den ordning som föreskrivs i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961).

Arbetsgivaren skall på det belopp som han underlåtit att betala inom föreskriven tid betala dröjsmålsränta enligt 4 § i räntelagen (633/1982).

11 § (17.6.2011/759)
Betalning av statsandel

För statsandelen enligt 6 § ska sjömansservicebyrån tillställa arbets- och näringsministeriet en utredning över det samlade beloppet av de serviceavgifter som arbetsgivarna innehållit under det föregående kvartalet och motsvarande arbetsgivaravgift samt de serviceavgifter som bestämts utifrån avtal enligt 5 §.

Arbets- och näringsministeriet betalar statsandelen till sjömansservicebyrån inom en månad från det att utredning enligt 1 mom. har lämnats in. Statsandelen betalas kvartalsvis.

3 kap

Sjömansservicebyråns förvaltning

12 §
Sjömansservicebyråns förvaltning

Sjömansservicebyrån har ett representantskap och en styrelse. Medlemmarna i dessa får inte utgöras av samma personer.

Sjömansservicebyrån leds av en verkställande direktör som väljs av styrelsen.

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på medlemmarna av sjömansservicebyråns styrelse och verkställande direktören när de sköter uppgifter i anslutning till uttagning av serviceavgiften.

13 § (17.6.2011/759)
Sjömansservicebyråns representantskap

Arbets- och näringsministeriet utser sjömansservicebyråns representantskap för fyra kalenderår åt gången.

Representantskapet består av 11 medlemmar med personliga ersättare. Av medlemmarna och ersättarna ska en företräda arbets- och näringsministeriet, en finansministeriet och en kommunikationsministeriet. Av de övriga medlemmarna och ersättarna ska fyra företräda arbetsgivarna och fyra löntagarna. Av löntagarna ska två företräda manskapet, en däcksbefälet och en maskinbefälet.

Arbets- och näringsministeriet utser medlemmarna och ersättarna på förslag av de organisationer som företräder arbetsgivarna och arbetstagarna. Om organisationerna inte lägger fram sitt förslag inom den tid som ministeriet utsatt, bestämmer ministeriet om medlemmarna och ersättarna utan något förslag.

På beslut om representantskapets sammansättning tillämpas 4 a § 2 och 3 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986).

14 §
Ordföranden för representantskapet och komplettering av representantskapet

Arbets- och näringsministeriet utser ordföranden och vice ordföranden för representantskapet bland de medlemmar som företräder ministerierna. (17.6.2011/759)

En medlem av representantskapet eller en ersättare kan av särskilda skäl befrias från sitt uppdrag under pågående mandatperiod.

Om en medlem eller en ersättare avgår eller befrias eller en ersättare utses till medlem under pågående mandatperiod skall i stället en ny medlem eller ersättare utses för den återstående mandatperioden.

15 §
Representantskapets uppgifter

Vid representantskapsmötet

1) behandlas styrelsens verksamhetsberättelse och bokslutet samt revisorernas utlåtande,

2) behandlas frågan om fastställande av bokslutet för det föregående året,

3) besluts om de åtgärder som det föregående årets förvaltning och räkenskaper föranleder,

4) behandlas styrelsens verksamhets- och ekonomiplan,

5) bestäms styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden,

6) väljs minst en revisor och en revisorssuppleant, samt

7) behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden.

Frågan om fastställande av bokslutet samt fattande av beslut om åtgärder som föranleds av det föregående årets förvaltning och räkenskaper skall skjutas upp till fortsatt möte som utan särskild kallelse hålls senast inom två veckor, om därom läggs fram förslag för vilket vid omröstning avges minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarnas röster. Samtidigt skall även beslutas om tiden och platsen för det fortsatta mötet.

Styrelsemedlemmarna och deras ersättare samt en företrädare för Finlands Sjömanskyrka rf har rätt att vara närvarande och yttra sig vid representantskapsmötet.

16 § (17.6.2011/759)
Extra representantskapsmöte

Extra representantskapsmöte ska hållas om arbets- och näringsministeriet så beslutar, om styrelsen anser det vara behövligt eller om minst sex medlemmar av representantskapet skriftligen kräver det för behandling av ett uppgivet ärende. Ett extra möte ska också hållas, om revisorerna på grundval av verkställd revision yrkar på det.

17 §
Beslut som fattas vid representantskapsmötet

Representantskapet är beslutfört när ordföranden och minst fem medlemmar är närvarande.

Beslut vid representantskapsmötet fattas med enkel majoritet. Faller rösterna lika gäller som beslut den mening som ordföranden har omfattat.

Omröstningen skall genomföras med slutna sedlar, om en tredjedel av de närvarande så kräver. Faller rösterna lika vid omröstning med slutna sedlar eller vid val avgör lotten.

Medlemmarna i representantskapet får inte rösta i ärenden som angår dem personligen.

18 § (17.6.2011/759)
Representantskapsmedlemmarnas arvoden

Arbets- och näringsministeriet fastställer representantskapsmedlemmarnas arvoden, som betalas av sjömansservicebyråns medel.

19 §
Sjömansservicebyråns styrelse

Arbets- och näringsministeriet utser sjömansservicebyråns styrelse för fyra kalenderår åt gången. (17.6.2011/759)

Styrelsen består av fem medlemmar med personliga ersättare. Av medlemmarna och ersättarna företräder en staten, två arbetsgivarna och två löntagarna, den ena manskapet och den andra befälet. Den medlem som företräder befälet och hans eller hennes ersättare utses så att däcksbefälet och maskinbefälet turvis är företrätt i styrelsen ett kalenderår i sänder. Arbetsgivarföreningarna företräder turvis som ordinarie medlem och ersättare för denna arbetsgivarna ett kalenderår i sänder. Alla ovan nämnda företrädare för arbetsgivarna och löntagarna har rätt att vara närvarande och yttra sig vid ett styrelsemöte oberoende av om de just då är ordinarie styrelsemedlemmar eller ersättare.

Vid förordnande av medlemmar och ersättare som företräder arbetsgivarna och löntagarna skall iakttas vad som föreskrivs i 13 § 3 och 4 mom.

En företrädare för Finlands Sjömanskyrka rf har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsemötena.

20 §
Ordförande för styrelsen och komplettering av styrelsen

Ordförande för sjömansservicebyråns styrelse är en medlem som företräder staten och vice ordförande hans eller hennes ersättare.

En medlem av styrelsen kan av särskilda skäl befrias från sitt uppdrag under pågående mandatperiod.

Om en medlem eller en ersättare avgår eller befrias under pågående mandatperiod eller om en ersättare utses till medlem skall i stället en ny medlem eller ersättare utses för den återstående mandatperioden.

21 §
Styrelsens uppgifter

Sjömansservicebyråns styrelse skall

1) sörja för sjömansservicebyråns förvaltning och för att verksamheten är ordnad på behörigt sätt,

2) bereda de ärenden som skall föredras för representantskapet,

3) anställa och avskeda sjömansservicebyråns verkställande direktör och övriga personal samt bestämma om deras löner,

4) kära och svara på sjömansservicebyråns vägnar,

5) upprätta sjömansservicebyråns verksamhetsberättelse och bokslut samt verksamhets- och ekonomiplan,

6) fatta beslut om att ingå avtal enligt 5 § samt i ärenden som gäller sjömans serviceavgift enligt 7 § 3 mom. och serviceavgift enligt uppskattning enligt 9 § 2 mom.,

7) bevilja verkställande direktören lagstadgade familje- och studieledigheter samt övriga ledigheter och den övriga personalen ledigheter om de är längre än tre månader,

8) sköta de övriga ärenden som inte ankommer på representantskapet, samt

9) ge verkställande direktören sådana andra uppgifter som inte avses i denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

22 §
Styrelsens beslutanderätt

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst tre medlemmar är närvarande. Styrelsen är också beslutför när ordföranden och två medlemmar, av vilka den ena företräder arbetsgivarna och den andra löntagarna, är närvarande och styrelsen är ense om beslutet.

Besluten fattas i styrelsen med enkel majoritet. Faller rösterna lika gäller som beslut den mening som ordföranden har omfattat.

23 §
Verkställande direktör

Sjömansservicebyråns verksamhet leds av en verkställande direktör, som är underställd styrelsen. Verkställande direktören avgör de ärenden som ankommer på sjömansservicebyrån och som inte enligt denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den ankommer på representantskapet eller styrelsen.

Verkställande direktören skall

1) leda sjömansservicebyråns verksamhet enligt denna lag och de riktlinjer som dras upp av styrelsen,

2) bevilja personalen högst tre månaders familje- och studieledigheter samt övriga ledigheter och besluta om anställande av tillfällig personal,

3) svara för förvaltningen av sjömansservicebyråns egendom samt bereda förslag till verksamhets- och ekonomiplan och verksamhetsberättelse,

4) svara för den internationella verksamheten,

5) bereda sjömansservicebyråns utlåtanden och svara för informationen, samt

6) besluta om personalens uppgifter och arbetsfördelning samt ansvarsområden i enlighet med styrelsens beslut.

24 §
Sjömansservicebyråns namntecknare

Sjömansservicebyråns namn tecknas av styrelsens ordförande och verkställande direktören tillsammans eller av någondera av dem tillsammans med en av styrelsen därtill befullmäktigad styrelsemedlem eller någon som hör till byråns personal.

Stämning eller annan delgivning anses ha tillställts sjömansservicebyrån när delgivning skett med en person som har rätt att teckna byråns namn.

25 § (18.9.2015/1217)
Bokförings- och revisionsskyldighet

På sjömansservicebyrån tillämpas bestämmelserna i bokföringslagen (1336/1997) och revisionslagen (1141/2015).

26 § (18.9.2015/1217)
Revision

Den revisor och revisorssuppleant som avses i 15 § 1 mom. 6 punkten ska vara en revisor som avses i revisionslagen. Om en revisionssammanslutning har valts till revisor, behöver någon revisorssuppleant inte väljas.

4 kap

Särskilda bestämmelser

27 § (11.6.2020/439)
Ändringssökande

Omprövning av sjömansservicebyråns beslut i ärenden som avses i 9 § får begäras inom sex månader från delfåendet av beslutet. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Besvär ska anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom sex månader från delfåendet av beslutet.

28 § (17.6.2011/759)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om sjömansservicebyråns organ, deras uppgifter och verksamhet utfärdas genom förordning av arbets- och näringsministeriet.

29 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

Genom denna lag upphävs lagen av den 8 juni 1972 om service- och studieverksamhet för sjömän (452/1972) jämte ändringar.

De medlemmar av representantskapet och styrelsen samt deras suppleanter som förordnats med stöd av den lag som upphävs genom denna lag fortsätter i sina uppdrag tills de organ som skall väljas enligt denna lag har blivit utsedda.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder ikraft.

RP 183/2006, AjUB 16/2006, RSv 292/2006

Ikraftträdelsestadganden:

17.6.2011/759:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2011.

RP 174/2010, AjUB 15/2010, RSv 303/2010

7.8.2015/1007:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

18.9.2015/1217:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

11.6.2020/439:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

RP 42/2020, AjUB 9/2020, RSv 56/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.