Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

13.4.2007/444

Lag om grupptalan

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas när ett sådant tvistemål mellan en konsument och en näringsidkare som omfattas av konsumentombudsmannens behörighet handläggs som grupptalan. Lagen tillämpas dock inte på tvistemål som gäller ett förfarande av en i värdepappersmarknadslagen (495/1989) avsedd värdepappersemittent eller givare av ett offentligt köpeanbud.

Med grupptalan avses en talan som en kärande för som företrädare för en i talan definierad grupp så att domen i målet blir bindande även för gruppens medlemmar.

I fråga om handläggningen av grupptalan gäller utöver denna lag i tillämpliga delar vad som i övrigt föreskrivs om handläggning av tvistemål.

VärdepappersmarknadsL 495/1989 har upphävts genom VärdepappersmarknadsL 746/2012. Se Rättegångsbalk 4/1734, L om Konkurrens- och konsumentverket 661/2012 och KonsumentskyddsL 38/1978 2 kap. 20 §, 3 kap. 4 §, 7 kap. 51 § och 7 a kap. 33 §.

2 §
Förutsättningarna för grupptalan

Ett mål kan handläggas som grupptalan, om

1) flera personer har yrkanden som grundar sig på gemensamma eller likartade omständigheter mot samma svarande,

2) handläggning som grupptalan är ändamålsenlig med beaktande av gruppens storlek, innehållet i yrkandena och bevisningen i målet, samt

3) gruppen är tillräckligt exakt definierad.

3 § (14.12.2017/863)
Behörig domstol

Behörig tingsrätt i mål som handläggs som grupptalan är Helsingfors tingsrätt, vars domkrets omfattar hela landet.

4 §
Talerätt

Konsumentombudsmannen väcker som kärande grupptalan och utövar i målet talerätt som part.

5 §
Väckande av grupptalan

I stämningsansökan angående grupptalan skall anges

1) den grupp som talan avser,

2) de yrkanden som är kända,

3) de omständigheter som yrkandena grundar sig på,

4) på vilken grund saken kan behandlas som grupptalan,

5) de för käranden kända omständigheter som har betydelse för prövningen av endast vissa gruppmedlemmars yrkanden,

6) i den mån det är möjligt, de bevis som käranden har för avsikt att lägga fram till stöd för sin talan och vad som skall styrkas med varje bevis,

7) ett yrkande om ersättning för rättegångskostnader, om käranden anser detta befogat, samt

8) på vilka grunder domstolen är behörig.

Stämningsansökan skall även innehålla de uppgifter som avses i 5 kap. 2 § 2 mom. i rättegångsbalken. Stämningsansökan skall undertecknas av käranden eller, om käranden inte själv har uppsatt den, av den som har gjort det. Denna person skall samtidigt uppge sitt yrke och sin boningsort.

6 §
Underrättelse om att handläggning av grupptalan har inletts

Om talan inte har avvisats eller förkastats enligt 5 kap. 6 § i rättegångsbalken, skall domstolen utan dröjsmål innan stämning utfärdas underrätta parterna per post eller elektroniskt om att handläggningen av grupptalan har inletts och om den domare som ansvarar för förberedelsen. Domstolen skall dessutom sätta ut en tid för anmälan till gruppen. Domstolen kan av särskilda skäl förlänga tiden.

Käranden skall utan dröjsmål underrätta de gruppmedlemmar som den känner till om att målet är anhängigt. Underrättelsen skall sändas per post eller elektroniskt. Om underrättelsen inte kan sändas på nämnda sätt till samtliga gruppmedlemmar enligt definitionen av gruppen, kan grupptalan tillkännages i en eller flera tidningar eller på ett annat lämpligt sätt. Käranden skall sända underrättelsen också till svaranden.

7 §
Underrättelsens innehåll

Den underrättelse som käranden sänder skall innehålla

1) en kort beskrivning av saken och av de yrkanden som kommer att framställas,

2) en beskrivning av den grupp på vars vägnar talan har väckts,

3) kärandens kontaktuppgifter, samt

4) information om hur man anmäler sig till gruppen och om den tidsfrist som utsatts för anmälan.

I underrättelsen skall dessutom ges grundläggande information om grupptalan som rättegångsform, gruppmedlemmarnas ställning i rättegången, förlikning, rättsverkningarna av en dom med anledning av grupptalan, rätten att söka ändring och ansvaret för rättegångskostnader.

8 §
Medlemskap i gruppen

Den som enligt definitionen är gruppmedlem och som inom den utsatta tiden har tillställt käranden ett undertecknat skriftligt meddelande om sin önskan att delta i grupptalan hör till gruppen.

Om den som enligt definitionen är gruppmedlem anmäler sig till gruppen efter den utsatta tiden, men innan den preciserade stämningsansökan har getts in till domstolen, kan käranden av särskilda skäl godkänna honom eller henne som gruppmedlem.

9 §
Preciserad stämningsansökan

Käranden skall uppgöra en preciserad stämningsansökan av vilken framgår medlemmarnas namn och adress samt deras preciserade yrkanden och, om det är nödvändigt, de preciserade grunderna. Stämningsansökan skall ges in till domstolen inom en månad från den utsatta tiden för anmälan till gruppen. Domstolen kan av särskilda skäl förlänga tiden.

10 §
Stämning

Domstolen skall utan dröjsmål utfärda stämning efter att den mottagit den preciserade stämningsansökan.

I stämningen skall svaranden uppmanas att avge svaromål skriftligen. I fråga om utfärdande av stämning och avgivande av svaromål iakttas i övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 5 kap. 10–12 § i rättegångsbalken.

11 §
En gruppmedlems ställning

En gruppmedlem skall likställas med en part vid tillämpning av rättegångsbalkens bestämmelser om överlåtelse av föremålet för tvisten, domarjäv, verkningarna av anhängig rättegång, förening av käromål och hörande. En gruppmedlem skall framställa invändning om domarjäv så snart som möjligt efter det att medlemmen har fått veta vilka domare som deltar i handläggningen av målet. En gruppmedlem kan inte delta i rättegången som intervenient.

12 §
Utvidgning av talan

Medan förberedelsen pågår får käranden genom att ändra definitionen av gruppen utvidga talan till att omfatta också nya gruppmedlemmar, om detta kan ske utan att det avsevärt fördröjer sakens behandling eller medför oskäliga olägenheter för svaranden. Angående de nya medlemmarna skall i tillämpliga delar lämnas de uppgifter som avses i 5 §.

På ändring av kärandens yrkanden tillämpas 14 kap. 2 § i rättegångsbalken.

13 §
Avgränsning av talan

Om käranden återkallar talan i fråga om en gruppmedlems yrkande innan en preciserad stämningsansökan har lämnats in till tingsrätten, skall domstolen till denna del avskriva målet.

Om käranden efter det att den preciserade stämningsansökan har getts in till tingsrätten avgränsar talan så att den inte längre omfattar någon viss gruppmedlems yrkande, skall domstolen sätta ut en tid inom vilken en gruppmedlem kan meddela domstolen att han eller hon önskar att som part fortsätta rättegången i egen sak.

Om en gruppmedlem meddelar att han eller hon fortsätter rättegången som part, skall domstolen avskilja medlemmens yrkande för separat handläggning som egen talan och besluta om dess fortsatta handläggning. Domstolen kan på gruppmedlemmens begäran överföra det avskilda målet till en annan behörig domstol för handläggning, om det är ändamålsenligt med hänsyn till handläggningen av målet. Om rättegången inte fortsätter beträffande det ovan nämnda yrkandet, skall målet avskrivas till denna del.

14 §
Handläggning i undergrupper

Domstolen kan förordna att vissa gruppmedlemmars yrkanden eller vissa frågor skall handläggas separat i undergrupper, om detta främjar en ändamålsenlig handläggning av saken.

15 §
Utträde ur gruppen

En gruppmedlem kan innan målet överförs till huvudförhandling träda ur gruppen genom att skriftligt meddela detta till domstolen eller dess kansli. Målet avskrivs då till den del det avser den medlem som trätt ur gruppen.

Efter det att målet har överförts till huvudförhandling kan en gruppmedlem endast med svarandens samtycke träda ur gruppen på det sätt som föreskrivs i 1 mom. Även i detta fall avskrivs målet till den del det avser den medlem som trätt ur gruppen. Sedan målet har förts till avgörande är det inte längre möjligt att träda ur gruppen.

16 §
Domens rättskraft

Domstolens avgörande är bindande för de gruppmedlemmar som domstolen i sitt avgörande har meddelat att omfattas av det.

17 §
Rättegångskostnader

Angående rättegångskostnader gäller vad som föreskrivs i 21 kap. i rättegångsbalken.

En gruppmedlem svarar inte för rättegångskostnaderna. En gruppmedlem är dock skyldig att ersätta svaranden för de kostnader som medlemmen förorsakar genom ett förfarande som avses i 21 kap. 5 § i rättegångsbalken.

Om en gruppmedlems yrkande har avskilts för separat handläggning som egen talan, är medlemmen i egenskap av part ansvarig för sådana rättegångskostnader som uppkommit efter avskiljandet.

18 §
Ändringssökande

Parterna har rätt att i enlighet med rättegångsbalken genom besvär överklaga ett avgörande som meddelats med anledning av en grupptalan.

Ett avgörande genom vilket en processinvändning som gäller förutsättningarna för grupptalan har förkastats får överklagas särskilt, om inte domstolen för att förhindra obefogat dröjsmål eller av något annat särskilt skäl bestämmer att avgörandet skall överklagas i samband med att ändring söks i domen eller det slutliga beslutet i huvudsaken.

Om käranden inte överklagar ett avgörande som meddelats med anledning av grupptalan, har en gruppmedlem rätt att inom 14 dagar från besvärstidens eller motbesvärstidens utgång söka ändring i avgörandet i sin egen sak. Gruppmedlemmen behöver inte anmäla missnöje med avgörandet. I övrigt tillämpas rättegångsbalken på ändringssökandet.

19 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

RP 154/2006, LaUB 30/2006, RSv 303/2006

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2009/1757:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Ärenden som är anhängiga vid lagens ikraftträdande överförs

1) från Åbo tingsrätt till Egentliga Finlands tingsrätt,

2) från Vasa tingsrätt till Österbottens tingsrätt,

3) från Kuopio tingsrätt till Norra Savolax tingsrätt,

4) från Lahtis tingsrätt till Päijänne-Tavastlands tingsrätt.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 227/2009, LaUB 18/2009, RSv 240/2009

19.4.2013/284:

Denna lag träder i kraft 1 april 2014.

Oberoende av vad som föreskrivs i 3 § handlägger Päijänne-Tavastlands tingsrätt i denna lag avsedda mål som är anhängiga där när denna lag träder i kraft.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 153/2012, LaUB 2/2013, RSv 28/2013

14.12.2017/863:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

Trots vad som föreskrivs i 3 § behandlar Egentliga Finlands, Norra Savolax, Uleåborgs och Österbottens tingsrätter sådana i denna lag avsedda mål och ärenden som är anhängiga vid dem vid ikraftträdandet av denna lag.

RP 270/2016, LaUB 11/2017, RSv 126/2017

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.