Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

13.4.2007/408

Lag om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Ställande av försäkringsgaranti för undantagsförhållanden

1 §
Försäkringsgaranti för undantagsförhållanden

Under undantagsförhållanden enligt 3 § i beredskapslagen (1552/2011) och sådana störningar under normala förhållanden som allvarligt äventyrar befolkningens försörjning eller landets näringsliv kan statsrådet på de villkor det anger och utan krav på motsäkerhet ställa statsgaranti för skadeförsäkring som en försäkringsanstalt beviljat (försäkringsgaranti för undantagsförhållanden). (29.12.2011/1559)

Försäkringsgaranti för undantagsförhållanden kan ställas endast om skadeförsäkringen kan anses nödvändig för att trygga befolkningens försörjning eller landets näringsliv och om det inte finns någon återförsäkring som är lämplig med hänsyn till rådande förhållanden.

Statsrådet fastställer de allmänna avtalsvillkoren för försäkringsgarantier för undantagsförhållanden.

2 §
Försäkringsgarantins varaktighet och maximibelopp

Försäkringsgaranti för undantagsförhållanden kan ställas för högst sex månader åt gången.

Beloppet av statens ansvar kan uppgå till sammanlagt högst tio miljarder euro per kalenderår.

3 §
Försäkringsgarantiobjekt

Vid skadeförsäkring som avses i 1 § 1 mom. kan försäkringsobjektet eller den försäkrade vara

1) finländska handelsfartyg, luftfartyg, fordon eller spårfordon,

2) gods som transporteras i fartyg, fordon eller spårfordon som avses i 1 punkten,

3) utländska handelsfartyg, luftfartyg, fordon eller spårfordon och gods som transporteras i dem, om godset är viktigt för Finland,

4) personer som arbetar i fartyg, fordon eller spårfordon som avses i 1 eller 3 punkten, när det är fråga om lagstadgad olycksfallsförsäkring,

5) skadeståndsansvar som föranleds av användningen av fartyg, fordon eller spårfordon som avses i 1 eller 3 punkten,

6) andra förmåner som är oundgängliga för att trygga befolkningens försörjning eller landets näringsliv.

4 §
Garantiavgift och handläggningsavgift

För försäkringsgaranti för undantagsförhållanden tas ut en garantiavgift, vars storlek bestäms i proportion till risken och med beaktande av hur allvarliga de exceptionella förhållandena är, deras regionala omfattning och betydelse för skadeförsäkringsobjektet eller den försäkrade samt övriga faktorer som påverkar arten och omfattningen av risken för staten. Med beaktande av rådande förhållanden kan garantiavgiften nedsättas eller behöver den inte tas ut.

För beslut som gäller försäkringsgaranti kan tas ut en handläggningsavgift, som bestäms så att den motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för handläggningen av försäkringsgarantiärenden.

2 kap

Försäkringsgarantikommissionen för undantagsförhållanden

5 §
Tillsättning

Statsrådet tillsätter en försäkringsgarantikommission för undantagsförhållanden inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde för högst tre år åt gången.

6 §
Sammansättning

Försäkringsgarantikommissionen för undantagsförhållanden har en ordförande, en vice ordförande och minst tre andra medlemmar. Ordföranden och minst två andra medlemmar skall ha sådan kännedom om försäkringsverksamhet som behövs med hänsyn till arten och omfattningen av kommissionens verksamhet.

Om kommissionens ordförande, vice ordförande eller någon annan medlem avgår eller avlider under mandatperioden, skall social- och hälsovårdsministeriet utse en ny ordförande, vice ordförande eller medlem i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

7 §
Uppgifter

Försäkringsgarantikommissionen för undantagsförhållanden skall

1) bistå social- och hälsovårdsministeriet vid kontroll och bedömning av faktorer som påverkar försörjningsberedskapen i frågor som gäller tillämpningen av 1–4 §,

2) bereda allmänna villkor för försäkringsgarantier för undantagsförhållanden,

3) bereda grunderna för den garantiavgift och handläggningsavgift som avses i 4 §,

4) bedöma risker, hålla kontakt med försäkringsgivare, försäkringstagare och myndigheter, ge akt på förhållandena, efterlevnaden av försäkringsgarantivillkoren och upplagring och importbehov av förnödenheter som är nödvändiga för försörjningsberedskapen samt genom andra behövliga åtgärder administrera försäkringsgarantier för undantagsförhållanden,

5) sköta övriga av social- och hälsovårdsministeriet föreskrivna utrednings-, forsknings- och beredningsuppgifter i anslutning till försäkringsgarantier för undantagsförhållanden.

Kommissionen skall årligen senast i mars lämna social- och hälsovårdsministeriet en berättelse över sin verksamhet under det föregående året.

8 §
Rätt att få uppgifter

Försäkringsgarantikommissionen för undantagsförhållanden har utan hinder av vad som någon annanstans i lag bestäms om sekretess eller utlämnande av uppgifter rätt att av myndigheter samt försäkrings- och pensionsanstalter få de uppgifter som är nödvändiga för administrering av försäkringsgarantier för undantagsförhållanden.

9 §
Beslutförhet, sakkunniga och arvoden

Försäkringsgarantikommissionen för undantagsförhållanden är beslutför då kommissionens ordförande eller vice ordförande och minst hälften av de andra medlemmarna är närvarande vid kommissionens sammanträde. Kommissionens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst.

Kommissionen har rätt att anlita sakkunniga.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer arvodena för kommissionens medlemmar och sakkunniga.

10 §
Tjänsteansvar

På medlemmarna i försäkringsgarantikommissionen för undantagsförhållanden, sakkunniga och andra som sköter kommissionens uppgifter tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de sköter kommissionens uppgifter.

Kommissionen skall vid behandlingen och administreringen av försäkringsgarantier för undantagsförhållanden iaktta förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003).

3 kap

Särskilda bestämmelser

11 §
Handräckning

Polisen och andra myndigheter skall vid behov lämna handräckning för verkställigheten av denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

12 §
Sökande av ändring

Ett beslut som avses i denna lag får överklagas enligt förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet skall dock iakttas genast trots att det överklagats, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

13 §
Förhållande till annan lagstiftning

I fråga om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden gäller utöver bestämmelserna i denna lag i övrigt vad som bestäms om statsgaranti i lagen om statens långivning samt statsborgen och statsgaranti (449/1988).

Utöver bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) iakttas i fråga om offentligheten i försäkringsgarantikommissionens för undantagsförhållanden i denna lag avsedda verksamhet i tillämpliga delar 18 kap. 6, 6 b och 6 c § i lagen om försäkringsbolag (1062/1979).

Utan hinder av vad som någon annanstans i lag bestäms om sekretess eller utlämnande av uppgifter, skall försäkringsgarantikommissionen för undantagsförhållanden inom utsatt tid ge statsrådet, social- och hälsovårdsministeriet, Försäkringsinspektionen samt Försörjningsberedskapscentralen upplysningar om sin verksamhet som är nödvändiga för utförandet av de uppgifter som anges i denna lag eller i lagar som gäller försäkringsverksamhet eller för tryggandet av försörjningsberedskapen.

14 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om fastställandet av garantiavgiften och handläggningsavgiften för försäkringsgaranti för undantagsförhållanden samt om försäkringsgarantikommissionens för undantagsförhållanden förvaltning och organiseringen av dess verksamhet kan utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Genom denna lag upphävs 12 b och 40 b–40 d § i beredskapslagen av den 22 juli 1991, sådana de lyder i lag 696/2003, och statsrådets förordning av den 4 december 2003 om försäkringsgarantikommissionen för undantagsförhållanden (998/2003).

Mandattiden för den försäkringsgarantikommission för undantagsförhållanden som tillsatts med stöd av beredskapslagen fortsätter till utgången av pågående mandattid, om inte statsrådet före det tillsätter en ny kommission med stöd av denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 80/2006, EkUB 30/2006, RSv 276/2006

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.2011/1559:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2012.

RP 3/2008, FsUB 3/2010, RSv 71/2010, VLF 1/2011, FsUB 2/2011, RSk 28/2011

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.