Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

30.3.2007/381

Lag om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Offentlighetsprincipen

Rättegången och rättegångshandlingar är offentliga, om inte något annat föreskrivs i denna lag.

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på behandlingen av förvaltningsprocessärenden och på rättegångshandlingar i förvaltningsdomstolarna.

Med förvaltningsdomstol avses i denna lag högsta förvaltningsdomstolen, förvaltningsdomstolarna och försäkringsdomstolen. Vad som i denna lag föreskrivs om förvaltningsdomstolarna gäller i de fall där lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019) tillämpas på behandlingen av ett ärende också marknadsdomstolen och sådana nämnder som inrättats för behandlingen av besvärsärenden. (5.7.2019/816)

3 §
Lagens förhållande till andra bestämmelser

Till den del något annat inte föreskrivs i denna lag skall vid förvaltningsdomstolarna tillämpas vad som i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) eller i någon annan lag föreskrivs om handlingars offentlighet.

2 kap

Uppgifter om en rättegång

4 §
Uppgifterna om en rättegång samt deras offentlighet

De uppgifter som antecknas i förvaltningsdomstolens diarium eller motsvarande dokumentregister och som är nödvändiga för specificering av en part eller någon annan som har del i saken samt uppgifter om den domstol som behandlar ärendet, den myndighet som fattat det överklagade beslutet, ärendets exakta art och processens gång samt den muntliga förhandlingens tid och plats är omedelbart offentliga utan hinder av sekretessbestämmelserna, om inte något annat följer av 5 §.

I ett ärende som gäller inspektion enligt 36 § i konkurrenslagen (948/2011) blir de i 1 mom. i denna paragraf avsedda uppgifterna offentliga först när den som är föremål för inspektion underrättas om inspektionen, om inte förvaltningsdomstolen beslutar att uppgifterna ska bli offentliga före det. (9.8.2013/596)

5 §
Sekretessbelagda identifieringsuppgifter

Sådana i förvaltningsdomstolens diarium eller motsvarande dokumentregister antecknade uppgifter som är nödvändiga för specificering av en part eller någon annan som har del i saken är sekretessbelagda om det är nödvändigt på grund av att de tillsammans med andra uppgifter i förvaltningsdomstolens dokumentregister eller förvaltningsdomstolens beslut röjer en uppgift som är sekretessbelagd

1) enligt 24 § 1 mom. 20 eller 23–32 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet,

2) enligt lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) eller

3) enligt någon annan lag i syfte att skydda den personliga integriteten eller säkerheten eller en persons eller ett företags företagshemlighet. (10.8.2018/651)

På begäran av en part är hans eller hennes identifieringsuppgifter likväl offentliga i de fall som avses i 1 mom.

6 §
Utlämnande av sekretessbelagda identifieringsuppgifter

Förvaltningsdomstolen kan lämna ut identifieringsuppgifter som är sekretessbelagda enligt 5 §, på det sätt som föreskrivs om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Därutöver kan förvaltningsdomstolen lämna ut sekretessbelagda identifieringsuppgifter till den som behöver dem för att utöva sina rättigheter eller fullgöra sina skyldigheter eller som har en annan motsvarande godtagbar orsak att få uppgifterna.

Utan hinder av 5 § 1 mom. får identifieringsuppgifter även lämnas ut till en parts lagliga företrädare, nära anhörig eller någon annan närstående, om det finns grundad anledning till detta för att trygga partens rättigheter och intressen.

3 kap

Rättegångshandlingarna

7 §
Rättegångshandlingarna

Med rättegångshandling avses en besvärsskrift eller en annan handling genom vilken ett ärende har anhängiggjorts, det beslut som är föremål för besvären samt andra handlingar som ges in till förvaltningsdomstolen i ett förvaltningsprocessärende. Med rättegångshandling avses även förvaltningsdomstolens beslut och andra handlingar som den upprättat i förvaltningsprocessärenden samt förvaltningsdomstolens diarium och motsvarande dokumentregister.

8 §
Rättegångshandlingarnas offentlighet

Angående rättegångshandlingarnas offentlighet och sekretess gäller vad som föreskrivs om handlingars offentlighet i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller i någon annan lag, om inte något annat föreskrivs i denna lag. Förvaltningsdomstolen kan dock utan hinder av sekretessbestämmelserna lämna ut uppgifter ur rättegångshandlingar i den utsträckning det behövs för att säkerställa en rättvis rättegång eller något viktigt allmänt eller enskilt intresse i anslutning till ärendet.

9 §
En parts rätt att ta del av en handling

En rättegångspart har, om inte något annat följer av 2 eller 3 mom., rätt att ta del av också andra än offentliga rättegångshandlingar om de kan eller har kunnat påverka behandlingen av partens ärende.

En parts rätt enligt 1 mom. gäller inte

1) den sekretessbelagda delen av en sådan handling vars offentlighet rättegången gäller,

2) kontaktinformation som avses i 11 § 2 mom. 7 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet,

3) föredragningspromemorior, förslag till avgörande eller andra därmed jämförbara handlingar som vid en förvaltningsdomstol upprättats för beredningen av ett ärende, så länge domstolen ännu behandlar ärendet, och

4) rättegångshandlingar till den del de innehåller uppgifter om förvaltningsdomstolens överläggning enligt 15 §.

Utöver vad som föreskrivs i 2 mom. kan förvaltningsdomstolen låta bli att lämna ut sekretessbelagda uppgifter som nämns i 11 § 2 mom. 1 eller 6 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, om det är nödvändigt för att skydda ett sådant intresse som avses i sekretessbestämmelserna och genomförandet av en rättvis rättegång inte äventyras av att uppgifterna inte lämnas ut.

Vad som i denna paragraf föreskrivs om en part gäller inte den vars rätt att söka ändring grundar sig uteslutande på medlemskap i en kommun eller någon annan sammanslutning.

9 a § (14.5.2010/409)
Utlämnande av sekretessbelagda rättegångshandlingar till en annan domstol

En förvaltningsdomstol kan till en annan förvaltningsdomstol lämna ut sådana sekretessbelagda rättegångshandlingar som den andra förvaltningsdomstolen behöver för att säkerställa rättskipningens enhetlighet vid prövningen av avgörandet i ett ärende som domstolen behandlar.

4 kap

Muntlig förhandling

10 §
Offentlighet vid muntlig förhandling

Var och en har rätt att närvara vid en muntlig förhandling i ett ärende, om inte något annat föreskrivs i denna lag eller i någon annan lag.

Förvaltningsdomstolen skall senast när sammanträdet börjar lämna meddelande om muntlig förhandling och uppge de ärenden som skall behandlas under förhandlingen samt vilken sammansättning domstolen har vid förhandlingen.

På muntlig förberedelse, syn och inspektion som förrättas av förvaltningsdomstolen tillämpas vad som i denna lag föreskrivs om muntlig förhandling. (16.2.2023/237)

11 §
Förhandling inom stängda dörrar

Muntlig förhandling hålls helt eller till behövliga delar utan att allmänheten är närvarande, om uppgifter eller handlingar som är sekretessbelagda enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller enligt någon annan lag läggs fram vid den muntliga förhandlingen. Förvaltningsdomstolen kan dock bestämma att den muntliga förhandlingen även i dessa fall skall vara offentlig, om detta behövs för att säkerställa en rättvis rättegång.

Dessutom kan förvaltningsdomstolen, om inte något viktigt allmänt eller enskilt intresse förutsätter offentlig förhandling, på begäran av en enskild rättegångspart ordna muntlig förhandling utan att allmänheten är närvarande, om offentlig förhandling skulle medföra särskild olägenhet för parten och förhandling inom stängda dörrar främjar förvaltningsdomstolens möjlighet att få upplysningar i ärendet.

12 §
Närvaro vid förhandling inom stängda dörrar

Vid förhandling inom stängda dörrar har, förutom rättegångsparterna och deras ombud och biträden samt ombud och deras biträden för den förvaltningsmyndighet som fattat avgörandet, de personer rätt att närvara vilkas närvaro förvaltningsdomstolen anser vara nödvändig.

13 § (26.6.2015/800)
Begränsning av allmänhetens närvarorätt

Förvaltningsdomstolen får begränsa allmänhetens närvaro vid offentlig förhandling, om det behövs för att ett vittne, någon annan som ska höras eller en rättegångspart eller den som står i ett i 69 § 1 mom. i lagen om rättegång i förvaltningsärenden avsett förhållande till en sådan person ska kunna skyddas mot hot mot liv eller hälsa. Förvaltningsdomstolen får begränsa allmänhetens närvaro vid offentlig förhandling också om det behövs för att undvika trängsel eller av orsaker som beror på föremålet för en syneförrättning eller inspektion. (16.2.2023/237)

Förvaltningsdomstolen får förbjuda personer under 15 år att närvara vid offentlig förhandling, om det kan vara skadligt för dem att vara närvarande.

14 §
Upptagning av den muntliga förhandlingen

Fotografering och bandning samt annan bild- och ljudupptagning och överföring av dem med tekniska metoder är vid en offentlig muntlig förhandling tillåten för andra än förvaltningsdomstolen endast med tillstånd av förvaltningsdomstolen och enligt de anvisningar domstolen ger.

Tillstånd kan beviljas, om

1) upptagningen eller överföringen inte medför betydande olägenhet i fråga om integritetsskyddet för ett vittne, någon annan som skall höras eller en part eller äventyrar deras säkerhet,

2) upptagningen eller överföringen inte försvårar en ostörd muntlig förhandling, eller

3) det inte finns något annat med de i 1 eller 2 punkten nämnda orsakerna jämförbart vägande skäl att förvägra tillstånd.

5 kap

Förvaltningsdomstolens avgörande

15 §
Sekretess i fråga om förvaltningsdomstolens överläggning

Förvaltningsdomstolens överläggning sker utan att parterna och allmänheten är närvarande. Innehållet i överläggningen skall hemlighållas. Sekretesstiden är 80 år från det att ärendet blev anhängigt vid domstolen.

16 §
Avgörandets offentlighet

Rättegångshandlingar som innehåller förvaltningsdomstolens avgörande är offentliga, om inte något annat följer av 2 mom.

Om avgörandet innehåller uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller någon annan lag, är den rättegångshandling som innehåller avgörandet sekretessbelagd till den del detta är nödvändigt för att skydda ett sådant intresse som ska hemlighållas. Om ett beslut eller uppgifter som finns i ett beslut ska lämnas ut i ett ärende där en persons identifieringsuppgifter är sekretessbelagda med stöd av 5 § ska det göras på ett sådant sätt att personens identifieringsuppgifter inte framgår. I ett ärende som gäller inspektion enligt 36 § i konkurrenslagen blir den rättegångshandling som innehåller förvaltningsdomstolens avgörande offentlig först när den som är föremål för inspektion underrättas om inspektionen, om inte förvaltningsdomstolen av särskilda skäl beslutar att rättegångshandlingen ska bli offentlig före det. (9.8.2013/596)

Slutresultatet i beslutet och de tillämpade lagrum är alltid offentliga. Förvaltningsdomstolen kan dock bestämma att ett beslut utan hinder av sekretessbestämmelserna också till andra delar är offentligt i den utsträckning det behövs på grund av något viktigt allmänt eller enskilt intresse i anslutning till ärendet.

17 §
Underrättande av part om avgörandet

Om saken är samhälleligt betydelsefull eller har väckt stort allmänt intresse, och vid behov även i andra fall, skall förvaltningsdomstolen i mån av möjlighet se till att en rättegångspart kan ta del av avgörandets innehåll innan allmänheten får ta del av den rättegångshandling som innehåller avgörandet.

6 kap

Procedurbestämmelser

18 §
Avgörande om offentlighet vid rättegång

Beträffande beslut om rättegångens offentlighet gäller vad som bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Om en person som avses i 14 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet har vägrat att i en förvaltningsdomstol lämna ut begärda uppgifter och begäran har förts till förvaltningsdomstolen för avgörande, skall saken avgöras i högsta förvaltningsdomstolen som rättskipningsärende och i en annan förvaltningsdomstol som förvaltningsärende.

Beslut om utlämnande av en uppgift eller rättegångshandling fattas dock i ett förfarande enligt lagen om rättegång i förvaltningsärenden, om det gäller utlämnande av en uppgift eller handling till en rättegångspart och saken måste avgöras i den anhängiga rättegången. Även frågor som gäller offentligheten vid muntlig förhandling avgörs i ett förfarande enligt lagen om rättegång i förvaltningsärenden. (5.7.2019/816)

Om någon medan rättegång pågår begär en uppgift eller rättegångshandling som innehas av en förvaltningsmyndighet som skall skicka den till förvaltningsdomstolen eller ge ett yttrande om den till förvaltningsdomstolen, skall förvaltningsmyndigheten överföra begäran till den förvaltningsdomstol där rättegången är anhängig, om myndigheten anser att den inte kan lämna ut den begärda uppgiften eller handlingen. Något beslut om att begäran avvisas skall inte fattas av förvaltningsmyndigheten. Den som framställt begäran skall underrättas om överföringen.

19 §
Domför sammansättning

En i 18 § 1 mom. avsedd fråga avgörs

1) i högsta förvaltningsdomstolen i en sammansättning med minst tre lagfarna ledamöter, och

2) i andra förvaltningsdomstolar i en sammansättning med minst en lagfaren ledamot.

En i 18 § 2 mom. avsedd fråga avgörs i en sammansättning som är domför att fatta avgörande om behandlingen av huvudsaken. Skall en sådan fråga avgöras före huvudsaken, är förvaltningsdomstolen också domför att avgöra frågan i en sammansättning utan andra än domstolens lagfarna ledamöter, eller i en annan sammansättning som är behörig att besluta om åtgärder som hänför sig till beredningen av ärendet.

20 § (16.2.2023/237)
Ändringssökande i beslut i förvaltningsärenden

Ett i denna lag avsett beslut i ett förvaltningsärende får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

21 § (5.7.2019/816)
Ändringssökande i beslut i förvaltningsprocessärenden

Beslut som har fattats i ett förfarande enligt lagen om rättegång i förvaltningsärenden får överklagas i samma ordning som beslut i huvudsaken. Beslutet får inte överklagas genom separata besvär.

7 kap

Ikraftträdande

22 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007. I fråga om offentlighet och sekretess när det gäller uppgifter om rättegång som antecknats i förvaltningsdomstolens dokumentregister före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 12/2006, LaUB 25/2006, RSv 268/2006

Ikraftträdelsestadganden:

14.5.2010/409:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009, LaUB 2/2010, RSv 21/2010

9.8.2013/596:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2013.

RP 40/2013, EkUB 19/2013, RSv 90/2013

26.6.2015/800:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 245/2014, LaUB 23/2014, RSv 296/2014

7.8.2015/905:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

10.8.2018/651:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

5.7.2019/816:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 29/2018, LaUB 18/2018, RSv 295/2018

16.2.2023/237:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2023.

Vid sökande av ändring i beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 93/2022, LaUB 25/2022, RSv 252/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.