Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

30.3.2007/321

Lag om skyddsupplag för bränntorv

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

För tryggande av landets försörjningsberedskap och tillgången på bränntorv får skyddsupplag för bränntorv inrättas och upprätthållas med tanke på förändringar i produktionsförhållandena enligt vad som föreskrivs i denna lag.

2 §
Skyddsupplag

Med skyddsupplag avses ett upplag för bränntorv som har inrättats för produktion av värme eller elektricitet och som en leverantör av bränntorv på grundval av avtal upprätthåller utöver lager som krävs för affärsverksamheten.

En leverantör av bränntorv som levererar minst 100 000 megawattimmar bränntorv per år för produktion av värme eller elektricitet, kan inrätta ett skyddsupplag.

3 §
Avtal om skyddsupplag

Försörjningsberedskapscentralen ingår ett avtal om skyddsupplagring med den leverantör av bränntorv som inrättar ett skyddsupplag (uppläggare). I avtalet skall uppläggaren förbinda sig att inrätta ett skyddsupplag för bränntorv av överenskommen storlek och beskaffenhet samt att upprätthålla det under tre år.

Närmare bestämmelser om innehållet i avtalet om skyddsupplag utfärdas genom förordning av statsrådet.

4 §
Tillstånd att använda skyddsupplag

En uppläggare kan hos Försörjningsberedskapscentralen ansöka om tillstånd att få använda ett skyddsupplag, om mängden leveransfärdig bränntorv som uppläggaren har i ett annat upplag än skyddsupplaget inte räcker till för de leveranser som kan förväntas. Tillstånd att använda upplaget kan beviljas, om det bränntorvslager som uppläggaren behöver i sin affärsverksamhet till följd av väderleksförhållanden eller med dem jämförbara skäl som uppläggaren inte kunnat påverka under den avslutade produktionsperioden har blivit märkbart mindre än uppläggarens genomsnittliga årliga leveranser.

Användningstillståndet kan förenas med villkor som är nödvändiga för att lagens syfte skall kunna nås. Användningstillstånd kan beviljas under tiden mellan den 1 oktober och den 30 april följande år.

5 §
Ersättning för skyddsupplagring

Försörjningsberedskapscentralen betalar uppläggaren ersättning för realiserad skyddsupplagring med medel ur försörjningsberedskapsfonden. Ersättningen uppgår till 0,03 euro per megawattimme bränntorv i månaden.

Som en sådan mängd bränntorv i ett skyddsupplag som berättigar till ersättning för skyddsupplagring kan det i ett avtal om skyddsupplag överenskommas om minst fem och högst 50 procent av uppläggarens genomsnittliga leveransmängder. Som en genomsnittlig leveransmängd anses medelvärdet av de två största leveransmängderna under de tre år som föregår det år då avtalet ingås.

Närmare bestämmelser om beräkning av upplagsnivån och om utbetalning av ersättning för skyddsupplagring utfärdas genom förordning av statsrådet.

6 §
Uppläggarens meddelanden till Försörjningsberedskapscentralen

Uppläggaren är skyldig att årligen meddela Försörjningsberedskapscentralen mängden av sin bränntorvsproduktion samt de mängder bränntorv som levererats till värme- och elkraftverk.

Närmare bestämmelser om meddelandets tidpunkt, innehåll och form utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 § (22.12.2009/1533)
Verifiering av de skyddsupplagrade mängderna

Närings-, trafik- och miljöcentralerna övervakar inom sina verksamhetsområden att skyddsupplagen upprätthålls. Uppläggaren ska för övervakningen meddela närings-, trafik- och miljöcentralen mängden bränntorv i sina upplag och var upplagen är belägna. En tjänsteman vid närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att bekanta sig med uppläggarens materialbokföring och förrätta kontroller på upplagsplatserna för bränntorv.

8 §
Återbetalning och återkrav av ersättning för skyddsupplagring

Den som använder sitt skyddsupplag i strid med denna lag eller avtalet om skyddsupplag är skyldig att till försörjningsberedskapsfonden återbetala erhållen ersättning för skyddsupplagring. På återbetalning och återkrav av en ersättning för skyddsupplagring till följd av att skyddsupplaget har använts utan tillstånd tillämpas vad som i statsunderstödslagen (688/2001) föreskrivs om återkrav av statsunderstöd.

På återbetalning och återkrav av en ersättning för skyddsupplagring som har betalts på felaktiga grunder, till ett för stort belopp eller utan grund tillämpas vad som i statsunderstödslagen föreskrivs om återkrav av statsunderstöd.

9 §
Hävning av ett avtal om skyddsupplag

Uppläggaren kan häva ett avtal om skyddsupplag under pågående avtalsperiod, om uppläggaren övergår till en annan bransch eller på grund av förändringar i produktionsmetoden eller av därmed jämförbara orsaker inte längre behöver den bränntorv som upplagrats i skyddsupplaget för sina leveranser.

Om beloppet av den ersättning som beviljats uppläggaren för skyddsupplagringen sänks under den tid avtalet gäller, har uppläggaren rätt att häva avtalet inom tre månader från det ändringen delgavs uppläggaren.

Har uppläggaren uppsåtligen använt upplagrad bränntorv i strid med denna lag eller avtalet om skyddsupplag, har Försörjningsberedskapscentralen rätt att häva avtalet inom tre månader från det överträdelsen upptäcktes.

10 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare bestämmelser om verkställandet av denna lag utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

11 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2007.

Denna lag tillämpas inte på skyddsupplag för bränntorv om vars upprätthållande finns ett giltigt skyddsupplagringsavtal enligt lagen om skyddsupplag (970/1982).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 100/2006, EkUB 23/2006, RSv 255/2006

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.2009/1533:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.