Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

19.2.2007/188

Justitieministeriets förordning om konsumenttvistenämnden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 25 § 1 mom. i lagen av den 12 januari 2007 om konsumenttvistenämnden (8/2007):

1 §
Annan personal vid konsumenttvistenämnden

Vid konsumenttvistenämnden finns utöver de tjänster som nämns i 6 § i lagen om konsumenttvistenämnden (8/2007) andra tjänster. Vid nämnden kan också finnas föredraganden i bisyssla.

2 §
Tjänstledighet

Tjänstledighet för nämndens ordförande beviljas av justitieministeriet.

Ordföranden beslutar om beviljande av tjänstledighet för annan tjänsteman vid konsumenttvistenämnden och om skötseln av tjänst under tjänstledighet.

3 §
Ordförandens och vice ordförandens uppgifter

Ordföranden har till uppgift att

1) dra försorg om och utveckla nämndens funktionsduglighet samt se till att resultatmålen uppnås,

2) övervaka att tillämpningen av rättsgrundsatser och tolkningen av lag är enhetlig i nämndens avgöranden,

3) ställa upp resultatmål för nämnden efter att ha hört alla personalgrupper,

4) avgöra de förvaltningsärenden som inte enligt arbetsordningen skall avgöras av någon annan tjänsteman vid nämnden.

Nämndens vice ordförande verkar som ersättare för ordföranden och sköter ordförandens uppgifter vid förhinder för ordföranden. Arbetsfördelningen i övrigt mellan ordföranden och vice ordföranden bestäms i nämndens arbetsordning.

4 §
Ledningsgrupp

Nämnden har en ledningsgrupp. Ledningsgruppen biträder ordföranden i arbetet att leda och utveckla nämndens verksamhet.

Till ledningsgruppen hör nämndens ordförande som ordförande samt nämndens vice ordförande och minst tre andra medlemmar som hör till nämndens personal, varav minst en väljs av nämndens personal.

I arbetsordningen finns närmare bestämmelser om antalet medlemmar i ledningsgruppen, hur medlemmarna väljs och deras mandatperiod.

5 § (29.6.2017/495)
Ärenden som behandlas i ledningsgruppen

Ledningsgruppen ska åtminstone behandla förslag till arbetsordning för nämnden samt övriga ärenden av betydelse när det gäller ledning av nämnden, nämndens administration, ekonomi, verksamhet och personal samt utveckling av verksamheten. Närmare föreskrifter om vilka ärenden som behandlas i ledningsgruppen meddelas i arbetsordningen.

6 § (17.6.2022/475)
Sektioner

Nämnden är uppdelad i

1) varusektionen (I), som behandlar ärenden som gäller textilier, klädsel och tvätteribranschen, möbler, hushållsmaskiner och hushållsapparater samt elektronik,

2) två bilhandelssektioner (IV a och IV b), som behandlar ärenden som gäller handel med motorfordon och andra fortskaffningsmedel samt motorer, reservdelar och bränsle,

3) sektionen för bilservice och reparation (V), som behandlar ärenden som gäller service- och reparationstjänster för och uthyrning av motorer, motorfordon och andra fortskaffningsmedel,

4) resesektionen (VI), som behandlar ärenden som gäller resebranschen samt inkvarterings- och restaurangtjänster,

5) sektionen för allmänna nyttigheter och hälsovårdstjänster (VII), som utöver hälsovårdstjänster behandlar de ärenden som gäller varor och tjänster och som inte hör till en annan sektion,

6) två byggnadssektioner (VIII a och VIII b), som behandlar ärenden som gäller byggande samt underhåll och reparation av bostäder och fastigheter,

7) bank- och försäkringssektionen (IX), som behandlar ärenden som gäller bank-, finansierings- och investeringstjänster samt försäkringar,

8) tjänstesektionen (X), som behandlar ärenden som gäller energi- och vattenförsörjning och avlopp, kommunikations- och fritidstjänster samt juridiska tjänster,

9) två sektioner för fastighetsförmedling och bostadsköp (XI a och XI b), som behandlar de ärenden med anknytning till fastighetsförmedling och bostadsköp, där den ena parten är en näringsidkare,

10) sektionen för enskilda personers bostadsköp (XII), som behandlar de ärenden med anknytning till bostadsköp, där parterna är enbart enskilda personer,

11) sektionen för hyresfrågor (XIII), som behandlar ärenden med anknytning till bostadsrätter och hyra av bostadslägenhet.

6 § har ändrats genom F 475/2022, som träder i kraft 1.9.2022. Den tidigare formen lyder:

6 § (29.6.2017/495)
Sektioner

Nämnden är uppdelad i

1) textil- och skodonssektionen (I), som behandlar ärenden som gäller textilier, kläder, skodon, pälsverk samt läder- och tvätteribranschen,

2) möbel- och hushållsapparatsektionen (III), som behandlar ärenden som gäller möbler, hushållsmaskiner och hushållsapparater samt hemelektronik,

3) två bilhandelssektioner (IV a och IV b), som behandlar ärenden som gäller handel med motorfordon och andra fortskaffningsmedel samt motorer, reservdelar och bränsle,

4) sektionen för bilservice och reparation (V), som behandlar ärenden som gäller service- och reparationstjänster för och uthyrning av motorer, motorfordon och andra fortskaffningsmedel,

5) resesektionen (VI), som behandlar ärenden som gäller resebranschen samt inkvarterings- och restaurangtjänster,

6) sektionen för allmänna nyttigheter och hälsovårdstjänster (VII), som utöver hälso-vårdstjänster behandlar de ärenden som gäller varor och tjänster och som inte hör till en annan sektion,

7) två byggnadssektioner (VIII a och VIII b), som behandlar ärenden som gäller byggande samt underhåll och reparation av bostäder och fastigheter,

8) försäkringssektionen (IX), som behandlar ärenden som gäller försäkringar,

9) tjänstesektionen (X), som behandlar ärenden som gäller energi- och vattenförsörjning och avlopp, kommunikations-, finansierings- och fritidstjänster samt juridiska tjänster,

10) två sektioner för fastighetsförmedling och bostadsköp (XI a och XI b), som behandlar de ärenden med anknytning till fastighetsförmedling och bostadsköp, där den ena parten är en näringsidkare,

11) sektionen för enskilda personers bostadsköp (XII), som behandlar de ärenden med anknytning till bostadsköp, där parterna är enbart enskilda personer,

12) sektionen för hyresfrågor (XIII), som behandlar ärenden med anknytning till bostadsrätter och hyra av bostadslägenhet.

7 §
Undantag från fördelningen av ärendena

Medför fördelningen av ärendena enligt 6 § kännbart större arbetsmängd för en sektion än för de övriga, kan ordföranden bestämma att undantag skall göras från fördelningen av ärendena.

8 §
Beslut om behörig sektion

Ärenden som i sak har samband med varandra behandlas i samma sektion. Om det uppstår oklarhet om vilken sektion som skall behandla ett ärende, beslutar nämndens ordförande om sektionen.

9 § (29.6.2017/495)
Plenum

Konsumenttvistenämndens plenum har en sammansättning för sektionerna I–V och VII, en annan för sektionerna VI, IX och X och en tredje för sektionerna VIII och XI–XIII. Om det uppstår oklarhet om vilken sammansättning som ska behandla ett ärende, beslutar nämndens ordförande om sammansättningen.

10 §
Arvoden och ersättningar

Justitieministeriet fastställer grunderna för arvoden till medlemmar i bisyssla och föredragande i bisyssla.

Justitieministeriet fastställer grunderna för de ersättningar som nämnden betalar till de sakkunniga den hör och för de utlåtanden och övriga utredningar den inhämtar.

10 a § (7.1.2016/4)
Information på webbplatsen

Nämnden ska ha en webbplats som uppdateras och där det finns tydlig, begriplig och lättillgänglig information om nämnden och det förfarande som nämnden iakttar. Webbplatsen ska innehålla åtminstone den information som avses i artikel 5.2 a, 7.1, 7.2 och 15.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG.

Nämnden ska på begäran lämna den information som avses i 1 mom. skriftligen eller i någon annan varaktig form.

10 b § (7.1.2016/4)
Information till parterna

När förfarandet inleds ska nämnden underrätta parterna om deras rätt att anlita jurist eller någon annan person som biträde eller företrädare samt en konsument om dennes rätt att återkalla sin ansökan.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2007. Förordningens 6 och 9 § träder dock i kraft först den 1 maj 2007.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

7.1.2016/4:

Denna förordning träder i kraft den 9 januari 2016.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU (32013L0011); EUT L 165, 18.6.2013, s. 63–79

29.6.2017/495:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2017.

17.6.2022/475:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.