Beaktats t.o.m. FörfS 461/2022.

1.2.2007/88

Statsrådets förordning om åklagarämbetena

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs med stöd av 11 § i lagen av den 22 mars 1996 om häradsåklagare (195/1996) och 6 § 3 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003):

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om administrationen av ett åklagarämbete. I fråga om åklagarämbetenas verksamhetsområden, huvudsakliga verksamhetsställen och servicebyråer samt om häradsämbetets övriga administration bestäms särskilt.

2 §
Biträdande chef för åklagarämbetet

Vid åklagarämbetet finns minst en biträdande chef som bistår den ledande häradsåklagaren.

Riksåklagaren förordnar på förslag av den ledande häradsåklagaren en häradsåklagare till att tjänstgöra som biträdande chef för åklagarämbetet. Förordnandet utfärdas för högst fyra år åt gången.

3 §
Samarbete

Förordnas åklagarämbetena att sköta åklagaruppgifterna i samarbete, utfärdar Riksåklagarämbetet närmare föreskrifter om hur samarbetet skall organiseras.

4 §
Resultatstyrning

Riksåklagarämbetet ansvarar för resultatstyrningen av åklagarämbete.

5 §
Chefens och biträdande chefens uppgifter

Chefen för åklagarämbetet skall

1) leda och utveckla verksamheten vid ämbetet,

2) svara för att verksamheten vid ämbetet ger resultat,

3) följa och övervaka enhetligheten i åklagarverksamheten,

4) delta i den riksomfattande styrningen av åklagarväsendet så som det särskilt föreskrivs,

5) utveckla och upprätthålla sådana kontakter till andra myndigheter och samarbetsinstanser som behövs med tanke på ämbetets verksamhet samt

6) fastställa ämbetets arbetsordning.

Den biträdande chefen för åklagarämbetet bistår chefen för ämbetet vid skötseln av uppgifterna i 1 mom. så som det närmare föreskrivs i arbetsordningen.

6 §
Utnämning till tjänst

I fråga om utnämning av ledande häradsåklagare, häradsåklagare och biträdande åklagare bestäms i lagen om häradsåklagare (195/1996).

De övriga tjänstemännen utnämns av chefen för åklagarämbetet.

7 §
Utnämning till tjänsteförhållande för viss tid

Riksåklagaren utnämner en ledande häradsåklagare till tjänsteförhållande för viss tid.

En häradsåklagare utnämns av riksåklagare till ett tidsbegränsat tjänsteförhållande som varar över ett år och till ett kortvarigare tjänsteförhållande än detta av chefen för åklagarämbetet, om inte riksåklagaren i ett enskilt fall på grund av betydelsen av utnämningen eller av något motsvarande skäl beslutar att överta behandlingen av ärendet.

Övriga tjänstemän utnämns till tjänsteförhållande för viss tid av chefen för åklagarämbetet.

8 § (23.6.2010/614)
Behörighetsvillkor som gäller häradsåklagares och biträdande åklagares språkkunskaper

Med undantag av vad som föreskrivs i 6 § 1 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) finns det

1) vid åklagarämbetet i Helsingfors tre tjänster som häradsåklagare där de som utnämns till tjänsterna ska ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska,

2) vid åklagarämbetet i Västra Nyland tre tjänster som häradsåklagare där de som utnämns till tjänsterna ska ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska,

3) vid åklagarämbetet i Östra Nyland tre tjänster som häradsåklagare där de som utnämns till tjänsterna ska ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska,

4) vid åklagarämbetet i Västra Finland två tjänster som häradsåklagare där de som utnämns till tjänsterna ska ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt

5) vid åklagarämbetet i Österbotten fem tjänster som häradsåklagare och en tjänst som biträdande åklagare där de som utnämns till tjänsterna ska ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Om kraven som gäller landskapsåklagares språkkunskaper i landskapet Åland föreskrivs särskilt.

9 §
Tjänstledighet

En ledande häradsåklagare beviljas tjänstledighet av Riksåklagarämbetet.

Övriga åklagare beviljas tjänstledighet av chefen för åklagarämbetet. Tjänstledighet som varar över ett år och som en tjänsteman inte har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal beviljas dock av Riksåklagarämbetet.

Chefen för åklagarämbetet beviljar den övriga personalen tjänstledighet.

10 §
Bisyssla

Riksåklagarämbetet beviljar en åklagare bisysslotillstånd.

En åklagare skall anmäla en sådan annan bisyssla som förutsätter tillstånd till Riksåklagarämbetet.

11 §
Tillstånd att vara ombud eller biträde

Utan tillstånd av Riksåklagarämbetet får en åklagare inte vara ombud för eller biträde till en person som misstänks för brott.

En åklagare får inte vara en målsägandes ombud eller biträde, om detta kan stå i strid med skötseln av hans eller hennes tjänsteåligganden.

En åklagare får inte ta emot arvode för hjälp som han eller hon gett en målsägande.

12 §
Beslutanderätt i vissa ärenden som gäller personalen

Riksåklagaren beslutar om varning till åklagar, uppsägning av åklagare, ändring av ett tjänsteförhållande till deltid, upplösning av ett tjänsteförhållande, permittering och avstängning från tjänsteutövningen.

13 §
Biträdande åklagare

Handledningen och instrueringen av samt uppgifterna för en biträdande åklagare skall arrangeras så att han eller hon får en mångsidig och utvecklande utbildning.

Biträdande åklagaren utnämns för en utbildnings- och övningsperiod, dock för högst ett år och sex månader.

14 §
Beredskap

Riksåklagaren kan organisera åklagarnas beredskap av åklagarna på ändamålsenligt sätt enligt område eller enligt ärendegrupp så att den åklagare som är i tur att stå i beredskap är behörig att inom ett särskilt bestämt område sköta åklagaruppgifter i ärenden där någon av tingsrätterna inom området är behörig.

Utöver vad som anges i 1 mom. kan chefen för åklagarämbete bestämma att en åklagare står i beredskap om det är nödvändigt för att säkra att åklagaren är anträffbar när det behövs för att brådskande ärenden som faller inom ramen för hans eller hennes beslutanderätt skall kunna avgöras.

15 §
Ikraftträdandebestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 21 november 1997 om häradsåklagare (1015/1997) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

16 §
Övergångsbestämmelse

Vid denna förordnings ikraftträdande är tjänstemannen som har utnämnts till en tjänst i fråga om språkkunskaper fortfarande behörig för sådan åklagartjänst för vilken han eller hon var behörig innan denna förordning trädde i kraft.

Åklagaren som har utnämnts för viss tid innan denna förordning trädde i kraft är i fråga om språkkunskaper behörig för tjänsteförhållandet så länge som tjänsteförhållandet varar.

Ikraftträdelsestadganden:

23.6.2010/614:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.