Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Beaktats t.o.m. FörfS 353/2023.

29.12.2006/1429

Lag om transport av djur

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap

Allmänna bestämmelser

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att vid transporter och i samband med dem skydda levande djur mot skador och insjuknande samt all onödig smärta och plåga och onödigt lidande.

2 § (29.6.2021/668)
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på transport av levande ryggradsdjur och i tillämpliga delar på levande ryggradslösa djur.

Denna lag innehåller också bestämmelser om verkställigheten av rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97, nedan djurtransportförordningen.

Bestämmelser om tillämpning av djurtransportförordningen på sådan transport av ryggradsdjur som sker i samband med ekonomisk verksamhet finns i artikel 1 i djurtransportförordningen, bestämmelser om allmänna villkor för transport av djur finns i artikel 3 i den förordningen och bestämmelser om tekniska föreskrifter som ska iakttas vid transport av djur finns i bilaga I till den förordningen.

Denna lag innehåller också kompletterande bestämmelser om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU)2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll), nedan kontrollförordningen, på sådan offentlig kontroll som utförs för att vid djurtransporter verifiera efterlevnaden av de djurskyddskrav som fastställts i bestämmelser som avses i artikel 1.2 f i den förordningen, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Vad som i 2–4 kap. i denna lag föreskrivs om allmänna förutsättningar för transporter, transportmedel samt ilastning och urlastning av djur tillämpas endast på transporter i samband med icke-kommersiell verksamhet.

3 § (29.6.2021/668)
Förhållande till vissa författningar

Utöver vad som föreskrivs i denna lag ska djurskyddslagen (247/1996) iakttas vid skötsel, behandling och hantering av djur som transporteras.

Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av djurtransportförordningen i fråga om införsel i Europeiska unionen finns i lagen om införselkontroll av djur och vissa varor (1277/2019).

Bestämmelser om vad som ska iakttas vid transport av djur för förhindrande av att djursjukdomar sprids finns i lagen om djursjukdomar (76/2021).

4 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) transport förflyttning av djur med hjälp av ett eller flera transportmedel inklusive ilastning, urlastning, omlastning och vila samt andra åtgärder i samband med detta, fram till det att urlastningen av djuren är avslutad på bestämmelseorten,

2) lång transport en transport enligt definitionen i artikel 2 punkt m i djurtransportförordningen,

3) transportmedel vägfordon, järnvägsfordon, fartyg och luftfartyg som används för djurtransport,

4) behållare låda, bur, box, tank, container eller liknande som används för transport av djur; vad som föreskrivs i denna lag om transportmedel skall i tillämpliga delar iakttas också i fråga om behållare,

5) transportör en transportör enligt definitionen i artikel 2 punkt x i djurtransportförordningen,

6) person som transporterar djur en person som transporterar ett eller flera djur i en transport som inte hör till tillämpningsområdet för djurtransportförordningen, (19.12.2019/1280)

7) tillsynsmyndighet Livsmedelsverket, regionförvaltningsverket, Tullen, kommunalveterinären och polisen, (29.6.2021/668)

8) utförselsställe ett sådant utförselställe som avses i artikel 3.39 i kontrollförordningen, (29.6.2021/668)

9) transport i samband med icke-kommersiell verksamhet sådan transport av djur som inte inbegriper direkt utbyte av pengar, varor eller tjänster och som varken direkt eller indirekt syftar till ekonomisk vinst, (29.6.2021/668)

10) färdjournal dokument som avses i bilaga II till djurtransportförordningen. (29.6.2021/668)

2 kap

Allmänna villkor för transport

5 §
Transport av djur

Djur får transporteras endast med sådana transportmedel och under sådana transportförhållanden att transporten inte orsakar djuren onödig smärta eller plåga eller onödigt lidande. Under transporten skall djuren också skyddas mot skador och insjuknande. Djur får inte transporteras, om de är i sådant skick (djurets transportskick) att transporten kan orsaka dem onödig smärta eller plåga eller onödigt lidande.

Närmare bestämmelser om djurens transportskick kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

6 §
Tryggande av djurens välbefinnande

Djurens välbefinnande skall tryggas under transport. Djuren skall ges vatten, lämpligt foder och vila med lämpliga intervaller med beaktande av djurart, djurens ålder, transportmedel, transportförhållanden och transporttid samt andra omständigheter som inverkar på djurens behov av vatten, foder och vila under transporten.

Djur som blir sjuka eller skadas under transport skall om sjukdomen eller skadan kräver det skiljas från de övriga djuren och ges akutvård så snart det är möjligt. De skall ges lämplig veterinärbehandling och om nödvändigt avlivas eller slaktas på ett sätt som inte orsakar dem onödigt lidande.

Närmare bestämmelser om tryggande av djurens välbefinnande under transport kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

3 kap

Transportmedel

7 §
Allmänna krav

Transportmedlet skall vara tillräckligt rymligt, säkert för djuret och sådant att det hindrar djuret från att rymma. Transportmedlet skall med beaktande av djurart ha tillräcklig golvyta och ståhöjd, så att djuren kan stå i naturlig ställning utan att riskera att skada sig mot transportmedlets tak. Transportmedlet skall ha tillräcklig luftvolym med beaktande av djurart.

Transportmedlet skall ha en tillräcklig mängd reglerbara ventilationsöppningar, om inte ventilationen kan ordnas ändamålsenligt och säkert på något annat sätt. Transportmedlet skall vid behov ha bås, skiljeväggar, skrank eller bommar för att åtskilja djuren eller stöda djuren under transporten.

Djuren i transportmedlet skall kunna kontrolleras och skötas under transporten. Transportmedlet skall vara sådant att det kan rengöras och vid behov desinficeras.

Närmare bestämmelser om krav som ställs på transportmedel kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

8 §
Transportmedlets väggar och golv

Väggar och golv i transportmedlet skall till konstruktion och material vara lämpliga för den djurart som transporteras och sådana att de håller djurens vikt.

Transportmedlets väggar och golv skall vara sådana att de inte kan skada djuren. Golvet i transportmedlet får inte vara halt. På golvet skall finnas tillräckligt med strö för att absorbera urin och avföring, om inte avlägsnandet kan ordnas på något annat lika effektivt sätt eller om inte urin och avföring avlägsnas regelbundet.

9 §
Förhållanden i transportmedlet

Djurens förhållanden under transporten skall vara sådana att djuren är skyddade mot ogynnsamma väderleksförhållanden och kraftiga klimatväxlingar.

Ventilationen i transportmedlet skall vara anpassad till förhållandena under transporten och den djurart som transporteras. Under transporten skall det säkerställas att djuren inte lider av hetta, kyla, drag, för mycket fukt, skadliga gaser, smuts eller sådant oavbrutet buller som är skadligt för djuren.

Närmare bestämmelser djurens förhållanden under transport kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

10 § (29.6.2021/668)
Märkning som anger djur

Ett sådant i Finland registrerat färdmedel för transport på landsväg som används för transport av hästar eller motsvarande, stora djur ska vara försett med märkningen DJURTRANSPORT eller motsvarande finskspråkig märkning. En transportbehållare av vars yttre det inte framgår att den innehåller djur ska ha en märkning som anger djur. Märkningen ska vara tydlig och lätt att observera.

11 §
Transport i personbilars bagageutrymme

Djur får inte transporteras i en personbils slutna bagageutrymme med undantag för fiskar, kräldjur, groddjur och ryggradslösa djur. Transport av djur är dock tillåtet i ett bagageutrymme i en personbil som är tillräckligt stort för det djur som transporteras och som har tillräckligt öppen förbindelse med bilens passagerarutrymme, under förutsättning att transporten inte orsakar djuret onödigt lidande.

4 kap

Ilastning och urlastning

12 §
Anordningar som används vid ilastning och urlastning

Vid ilastning och urlastning skall lämpliga anordningar såsom bryggor, ramper eller lasthissar användas. Anordningar som används vid ilastning och urlastning skall vara konstruerade så att djuren inte halkar eller annars skadas. Anordningarna skall vid behov förses med räcken.

Närmare bestämmelser om anordningar som används vid ilastning och urlastning kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

13 §
Behandling och hantering av djuren

Vid ilastning, transport och urlastning skall djuren behandlas lugnt och de får inte skrämmas eller hetsas i onödan.

Djuren får inte lyftas med mekaniska anordningar eller lyftas eller dras i ben, svans, päls, öron, horn eller genom ett direkt grepp om huvudet eller annars hanteras på ett sätt som orsakar djuren onödig smärta eller plåga eller onödigt lidande.

14 §
Lastning av djur i transportmedel

Ilastningen i ett transportmedel skall ske så att djuren inte tränger, smutsar ner eller skadar varandra. Transportmedlet skall ha i förhållande till djurens storlek, ålder och transporttiden tillräcklig golvyta och ståhöjd, så att djuren kan stå i naturlig ställning utan att riskera att skada sig mot transportmedlets tak. Transportmedlet skall ha tillräcklig luftvolym för den djurart som transporteras. Djuren skall vid behov skyddas med stödjande skiljeväggar, skrank eller bommar, eller vara bundna i lastutrymmet så att de inte riskerar att skadas.

Om djur av olika arter transporteras i samma transportmedel, skall de hållas åtskilda artvis. Om djur i olika åldrar, djur av avsevärt olika storlek eller djur som är fientliga mot varandra eller könsmogna djur av olika kön transporteras i samma transportmedel skall de hållas åtskilda. Djur som har fötts upp i grupper som passar ihop eller djur som är vana vid varandra eller sällskapsdjur som blir oroliga om de skiljs åt behöver dock inte skiljas åt. Hondjur behöver inte heller skiljas åt från avkommor som är beroende av dem.

Om djur hålls bundna under transporten, skall de rep eller andra fästanordningar som används vara trygga för djuren, av lämplig längd och så starka att de inte går av under transporten. Djur får inte transporteras med hopbundna ben.

Närmare bestämmelser om lastning av djur i transportmedel och krav på utrymme per djur som transporteras kan utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

15 §
Placering och förankring av behållare och annan last

Behållare skall fästas så att de inte kan glida omkring och placeras så att alla djur får tillräckligt luft och inte smutsar varandra. Under transporten och hanteringen skall behållarna hållas upprätta och får inte utsättas för kraftiga krängningar, stötar eller skakningar.

Om det utöver djur transporteras också annan last i ett transportmedel skall denna last placeras och fästas så att djuren inte kan skadas.

5 kap

Tillstånd samt intyg om godkännande och kompetensbevis

16 § (22.12.2009/1501)
Ansökan om tillstånd att transportera djur

I djurtransportförordningen avsett tillstånd att transportera djur ska sökas hos det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemort, där en sökande från en annan medlemsstat är etablerad eller där en sökande som är etablerad i ett tredjeland är företrädd.

Ansökan ska innehålla uppgift om sökandens namn eller firma, adress och hemort samt annan kontaktinformation. Till ansökan ska fogas de utredningar och handlingar som avses i djurtransportförordningen och som utgör förutsättning för att tillstånd ska beviljas, med undantag för utredning över att sökanden inte har gjort sig skyldig till brott mot djurskyddslagstiftningen.

17 § (22.12.2009/1501)
Beviljande och återkallande av tillstånd att transportera djur

Regionförvaltningsverket beviljar tillstånd att transportera djur, om sökanden uppfyller de krav som ställs i djurtransportförordningen.

Regionförvaltningsverket kan återkalla ett tillstånd, om transportören på ett väsentligt sätt bryter mot lagstiftningen om transport av djur eller om transporten av djur inte längre uppfyller villkoren för beviljande av tillstånd och transportören inte korrigerar bristerna inom en av tillsynsmyndigheten utsatt skälig tid.

18 § (22.12.2009/1501)
Anmälan om förändringar

Transportören ska göra en i artikel 6.2 i djurtransportförordningen avsedd anmälan om förändringar i de villkor som gäller tillståndet till det regionförvaltningsverk som har beviljat tillståndet.

19 § (22.12.2009/1501)
Intyg om godkännande av vägtransportmedel

I djurtransportförordningen avsett intyg om godkännande av vägtransportmedel för långa transporter söks hos det regionförvaltningsverk som beviljar tillståndet att transportera djur. Den inspektion av transportmedlet som förutsätts i djurtransportförordningen utförs av regionförvaltningsverket eller en av regionförvaltningsverket förordnad tjänsteveterinär.

Regionförvaltningsverket beviljar intyg om godkännande, om transportmedlet uppfyller de krav som ställs i djurtransportförordningen. Regionförvaltningsverket kan återkalla intyget om godkännande, om transportmedlet inte längre uppfyller de föreskrivna kraven och innehavaren av intyget inte korrigerar bristerna inom en av tillsynsmyndigheten utsatt skälig tid. Intyget om godkännande kan dock återkallas genast, om bristen i transportmedlet är sådan att den omedelbart äventyrar djurens välbefinnande.

20 § (23.11.2018/953)
Intyg om godkännande av fartyg för djurtransport

I djurtransportförordningen avsett intyg om godkännande av fartyg för djurtransport söks hos Transport- och kommunikationsverket. Den inspektion av fartyg för djurtransport som förutsätts i djurtransportförordningen utförs av verket.

Transport- och kommunikationsverket beviljar intyg om godkännande, om fartyget för djurtransport uppfyller de krav som ställs i djurtransportförordningen. Verket kan återkalla intyget om godkännande, om ett fartyg för djurtransport inte längre uppfyller de föreskrivna kraven och innehavaren av intyget inte korrigerar bristerna inom en av verket eller tillsynsmyndigheten utsatt skälig tid. Intyget om godkännande kan dock återkallas genast, om bristen i ett fartyg för djurtransport är sådan att den omedelbart äventyrar djurens välbefinnande.

Transport- och kommunikationsverket ska utan dröjsmål sända uppgifterna i intyget om godkännande och anmäla ett återkallande av ett intyg om godkännande till Livsmedelsverket för införande i ett register över transportörer. Livsmedelsverket förser intygen om godkännande med det unika nummer som avses i djurtransportförordningen.

21 § (22.12.2009/1501)
Kompetensbevis för förare och skötare på vägfordon

Kompetensbevis för förare och skötare på sådana vägfordon för transport av tama hästdjur samt tamdjur av nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä som avses i djurtransportförordningen söks hos det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde sökanden har sin hemort.

Kompetensbevisen beviljas av regionförvaltningsverket. Bestämmelser om beviljande av kompetensbevis finns i artikel 17.2 i djurtransportförordningen. (29.6.2021/668)

21 a § (29.6.2021/668)
Anordnare av utbildning och prov som krävs enligt djurtransportförordningen

Den utbildning som avses i bilaga IV till djurtransportförordningen kan ges och de prov som krävs för kompetensbevis anordnas av utbildningsanordnare som har i lagen om yrkesutbildning (531/2017) av undervisnings- och kulturministeriet beviljat tillstånd att ordna examina och utbildning för sådan examen som påvisar den kompetens som krävs för kompetensbevis enligt djurtransportförordningen. Utbildningen i fråga kan ges och prov anordnas också av i yrkeshögskolelagen (932/2014) avsedda yrkeshögskolor.

22 § (22.12.2009/1501)
Kontrollstationer

Det godkännande av kontrollstationer som avses i rådets förordning (EG) Nr 1255/97 om gemenskapskriterier för kontrollstationer och om ändring av färdplanen i bilagan till direktiv 91/628/EEG, nedan kontrollstationsförordningen, söks hos det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde kontrollstationen är placerad.

Regionförvaltningsverket godkänner kontrollstationen, om kontrollstationen och verksamheten vid den uppfyller de krav som ställs i kontrollstationsförordningen. Regionförvaltningsverket kan återkalla godkännandet, om den som driver verksamheten på ett väsentligt sätt bryter mot kontrollstationsförordningen eller om kontrollstationen eller verksamheten vid den inte längre uppfyller villkoren för godkännandet och den som driver verksamheten inte korrigerar bristerna inom en av tillsynsmyndigheten utsatt skälig tid. I fråga om avbrytande av en kontrollstations verksamhet föreskrivs i artikel 3.4 i kontrollstationsförordningen.

6 kap

Myndigheterna och deras uppgifter

23 § (29.6.2021/668)
Jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet sörjer för den allmänna styrningen av och tillsynen över verkställigheten av djurtransportförordningen, kontrollförordningen och denna lag.

24 § (29.6.2021/668)
Livsmedelsverket

Utöver vad som någon annanstans i denna lag föreskrivs om Livsmedelsverkets uppgifter ska verket

1) i egenskap av centralförvaltningsmyndighet planera, leda och övervaka verkställigheten och efterlevnaden av djurtransportförordningen, kontrollförordningen och denna lag,

2) sörja för det samarbete och de kontakter med kommissionen och övriga medlemsstater som avses i artikel 4.2 b i kontrollförordningen,

3) verka som förbindelseorgan som avses i artikel 103 i kontrollförordningen,

4) utse utförselsställen,

5) utöva tillsyn över efterlevnaden av djurtransportförordningen och denna lag vid gränskontrollstationer och utförselsställen,

6) sörja för tillsynen över verkställigheten och efterlevnaden av djurtransportförordningen och denna lag på sådana slakteriområden som avses i livsmedelslagen (297/2021); bestämmelser om tillsynen över renslakterier finns i 25 § 4 mom. i denna lag.

Livsmedelsverket ansvarar dessutom för skötseln av de uppgifter som enligt Europeiska unionens lagstiftning om transport av djur ska skötas av den behöriga myndigheten, såvida uppgiften inte i lag har överförts till en annan myndighet.

25 § (29.6.2021/668)
Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket sörjer inom sitt verksamhetsområde för verkställigheten av och tillsynen över efterlevnaden av djurtransportförordningen, kontrollförordningen och denna lag.

Regionförvaltningsverket är den behöriga myndighet som ska inspektera i artikel 20 i djurtransportförordningen avsedda fartyg för djurtransport och den behöriga myndighet som avses i kontrollstationsförordningen.

Regionförvaltningsverket är den behöriga myndigheten vid inspektion av färdjournaler och vid övriga åtgärder som vidtas före en lång transport eller efter transporten.

Lapplands regionförvaltningsverk ansvarar för tillsynen över efterlevnaden av djurtransportförordningen och denna lag på renslakteriernas och med dem anknutna anläggningars områden.

26 §
Lokala myndigheter

Kommunveterinären och polisen utövar inom sina verksamhetsområden tillsyn över efterlevnaden av djurtransportförordningen och denna lag samt bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Med avvikelse från vad som i 25 § 3 mom. föreskrivs om inspektion av färdjournaler och övriga åtgärder som genomförs före långa transporter, får kommunalläkaren inom sitt verksamhetsområde utföra inspektioner av färdjournaler och vidta övriga åtgärder som gäller färdjournalerna för sådana transporter som återkommande görs till samma destination av samma aktör. Regionförvaltningsverket kan dessutom i enskilda fall beordra kommunalveterinären att utföra inspektioner och vidta övriga åtgärder som gäller färdjournalerna. (29.6.2021/668)

27 § (29.6.2021/668)
Tullen

Tullen utövar vid sidan av Livsmedelsverket, regionförvaltningsverket och kommunalveterinären tillsyn över efterlevnaden av djurtransportförordningen och denna lag när djur transporteras mellan medlemsstater i Europeiska unionen eller från Finland till tredjeländer.

27 a § (29.6.2021/668)
Auktoriserade inspektörer

Livsmedelsverket får för viss tid ge en fysisk person rätt att i egenskap av auktoriserad inspektör utföra inspektioner i stället för tillsynsmyndigheten i anknytning till offentlig kontroll av djurtransporter. Bestämmelserna om villkor för delegering av vissa uppgifter finns i artikel 30 i kontrollförordningen. Bestämmelser om vilka skyldigheter de fysiska personer som har delegerats uppgifter och behöriga myndigheter har finns i artiklarna 32 och 33 i kontrollförordningen. Auktoriserade inspektörer har för utförande av sin uppgift inte rätt att få tillträde till utrymmen som används för boende av permanent natur.

Auktoriserade inspektörer utför sitt uppdrag under Livsmedelsverkets tillsyn. Eventuella administrativa beslut med anledning av inspektionerna fattas av Livsmedelsverket.

Bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar tillämpas på auktoriserade inspektörer när de utför uppdrag enligt denna lag. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

Auktoriserade inspektörer ska på begäran visa en skriftlig auktorisering.

7 kap

Tillsyn

27 b § (29.6.2021/668)
Kontrollplaner

Livsmedelsverket utarbetar en nationell kontrollplan för styrning och samordning av tillsynen över djurtransporter.

Regionförvaltningsverket utarbetar inom sitt verksamhetsområde en årlig kontrollplan för tillsynen över djurtransporter. Den nationella plan som Livsmedelsverket har utarbetat ska beaktas i den årliga kontrollplanen.

28 § (29.6.2021/668)
Inspektion och provtagning

Bestämmelser om offentlig kontroll av efterlevnaden av djurtransportförordningen och övriga offentliga åtgärder finns i artiklarna 9–15 i kontrollförordningen. Vad som i kontrollförordningen föreskrivs om behöriga myndigheters rätt att utföra kontroll gäller också auktoriserade inspektörer när dessa utför offentlig kontroll.

Om det i samband med transport i samband med icke-kommersiell verksamhet finns anledning att misstänka att djur transporteras i strid med 2–4 kap., har tillsynsmyndigheten rätt att utföra en inspektion. Polisen och Tullen får inspektera djurtransporter också utan misstanke. Samma rätt har Livsmedelsverket på slakteriområden, gränskontrollstationer och utförselsställen och Lapplands regionförvaltningsverk på renslakteriområden.

Den som utför inspektionen har rätt att vid inspektion enligt 2 mom. få tillträde till de utrymmen där djur transporteras eller hålls under transporten och att utan ersättning ta de prov som behövs för inspektionen. Vid inspektionen får djur och transportmedel samt foder, dryck, utrustning och redskap för djuren inspekteras.

Endast en behörig tillsynsmyndighet får utföra inspektion av utrymmen som används för boende av permanent natur. Inspektionen får göras endast om det är nödvändigt för utredningen av de omständigheter som inspektionen gäller. Med undantag för inspektioner av transportmedel i direkt anknytning till införsel till Finlands tullområde eller ett därtill hörande särskilt skatteområde eller utförsel från detta område, får inspektion av utrymmen som används för boende av permanent natur utföras endast om det finns anledning att misstänka att en aktör eller någon annan som omfattas av skyldigheterna enligt bestämmelserna om transport av djur har gjort sig skyldig till ett brott som kan leda till fängelsestraff.

Livsmedelsverket får beordra regionförvaltningsverket att utföra en inspektion eller inspektioner för tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om transport av djur eller för att uppfylla förpliktelserna enligt internationella avtal som är bindande för Finland eller när Europeiska unionens lagstiftning förutsätter detta. Regionförvaltningsverket får fatta beslut om motsvarande inspektioner också inom ramen för sin egen tillsyn eller beordra tjänsteveterinärer att utföra inspektioner.

29 § (29.6.2021/668)
Inspektionsförfarande och hörande av part

Vid inspektioner ska 39 § i förvaltningslagen (434/2003) iakttas. Om kontrollförordningen tillämpas på en inspektion, ska dock den förordningen iakttas i första hand.

Bestämmelserna om hörande av part finns i 34 § i förvaltningslagen. Innan ett beslut enligt 37 § 2 mom. i denna lag fattas ska den som saken gäller ges tillfälle att bli hörd endast om denne kan anträffas omedelbart.

30 § (29.6.2021/668)
Rätt att få uppgifter

För utförande av sådan offentlig kontroll av transport som avses i 28 § 1 mom. har den behöriga tillsynsmyndigheten och en auktoriserad inspektör trots sekretessbestämmelserna rätt att avgiftsfritt få nödvändiga uppgifter av statliga och kommunala myndigheter och de aktörer som avses i artikel 3.29 i kontrollförordningen.

För utförande av sådan kontroll av transport som avses i 28 § 2 mom. har den behöriga tillsynsmyndigheten rätt att trots sekretessbestämmelserna avgiftsfritt få nödvändiga uppgifter av statliga och kommunala myndigheter samt av den person som transporterar djuren.

31 §
Råd

Den som verkställer en inspektion skall genom att ge råd sträva efter att främja djurens välbefinnande och verka för att lindriga missförhållanden i djurskyddshänseende som uppdagats vid inspektionen avhjälps.

32 §
Europeiska gemenskapens inspektörer

Vad som i 28 och 29 § bestäms om finska myndigheters rätt att utföra inspektion och få upplysningar gäller också Europeiska gemenskapens inspektörer när Europeiska gemenskapens lagstiftning så förutsätter.

33 § (22.7.2011/844)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Trots bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får en tillsynsmyndighet lämna ut sådana nödvändiga uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings företagshemlighet eller ekonomiska ställning eller en enskilds personliga förhållanden som myndigheten tagit del av vid utförandet av uppdrag enligt denna lag (29.6.2021/668)

1) till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott som avses i 8 kap. 2 § i tvångsmedelslagen (806/2011),

2) till Skatteförvaltningen för de uppgifter som föreskrivs i 2 § i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010), samt (29.6.2021/668)

3) till utländska organ och inspektörer som avses i Europeiska unionens lagstiftning eller något internationellt avtal som är bindande för Finland, i de fall då Europeiska unionens lagstiftning eller avtalet i fråga förutsätter detta.

34 § (19.12.2019/1280)
Handräckning

Polisen ska vid behov lämna tillsynsmyndigheten handräckning vid tillsynen över djurtransportförordningen samt denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

Tullen och Gränsbevakningsväsendet är på Livsmedelsverkets begäran skyldiga att ge Livsmedelsverket handräckning vid fullgörandet av uppgifter som följer av djurtransportförordningen samt denna lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

35 §
Utförande av inspektioner

Inspektioner enligt denna lag skall om möjligt utföras så att de inte orsakar onödiga olägenheter för djuren eller djurtransporten.

36 § (18.6.2021/561)
Register över transportörer

För tillsynen över djurtransporter förs ett riksomfattande register över transportörer. På registret tillämpas lagen om livsmedelsförvaltningens informationsresurs (560/2021). I registret införs

1) transportörens namn eller firma, företags- och organisationsnummer eller, om ett sådant saknas, personbeteckning, adress samt övrig behövlig kontaktinformation,

2) transportörens tillståndsnummer,

3) begränsningar som gäller de typer av djur som transporteras eller transportformen,

4) uppgift om det regionförvaltningsverk som har beviljat tillståndet och regionförvaltningsverkets kontaktinformation,

5) de uppgifter i kompetensbeviset för förare eller skötare som avses i kapitel III i bilaga III till djurtransportförordningen och uppgift om tillfällig indragning av kompetensbeviset,

6) de uppgifter i intyget om godkännande av vägtransportmedel som avses i kapitel IV i bilaga III till djurtransportförordningen samt de uppgifter som behövs för att identifiera transportmedlen,

7) uppgifterna i det intyg om godkännande av fartyg för djurtransport som avses i artikel 19.1 i djurtransportförordningen,

8) uppgift om återkallelse av ett tillstånd att transportera djur eller återkallelse av ett intyg om godkännande av vägtransportmedel eller av fartyg för djurtransport.

Livsmedelsverket publicerar och för utifrån de uppgifter som avses i 1 mom. en allmänt tillgänglig förteckning enligt artikel 13.4 i djurtransportförordningen över transportörer som har giltigt tillstånd samt över deras tillståndsnummer och den myndighet som beviljat tillståndet. Det kan av förteckningen framgå för vilka djur och vilka transportformer tillståndet har beviljats. Om innehavaren av ett tillstånd att transportera djur är en privatperson, får i förteckningen inte utan tillståndshavarens samtycke finnas hemadress eller annan kontaktinformation.

De uppgifter som avses i 1 mom. 5 punkten avförs ur registret när ett kompetensbevis upphör att gälla. Uppgifter som gäller transportörers tillstånd avförs ur registret fem år efter det att tillståndet upphört att gälla.

Jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket och de tillsynsmyndigheter som avses i denna lag har trots sekretessbestämmelserna rätt att ur registret få de uppgifter som tillsynen över djurtransporter förutsätter. Samma rätt har behöriga myndigheter i Europeiska unionens medlemsstater vid tillsynen över djurtransporter i den omfattning som djurtransportförordningen förutsätter.

8 kap

Administrativa tvångsmedel och påföljder

37 § (29.6.2021/668)
Förbud, ålägganden och andra administrativa åtgärder

Tillsynsmyndigheten får förbjuda en person som inte följer djurtransportförordningen, kontrollförordningen eller denna lag att fortsätta med eller upprepa sin överträdelse av bestämmelserna eller ålägga personen att inom en angiven tid som är tillräckligt lång med hänsyn till sakens natur uppfylla sin skyldighet.

Om det behövs av djurskyddsskäl, får tillsynsmyndigheten bestämma att djuren omedelbart sänds tillbaka till avgångsplatsen närmaste vägen eller transporteras till bestämmelseorten närmaste vägen eller att transportmedlet repareras provisoriskt för att undvika risk för omedelbar skada för djuren. Tillsynsmyndigheten får avliva ett djur, om det är i ett sådant tillstånd att det är grymt mot djuret att hålla det vid liv.

Bestämmelser om återkallande av tillstånd att transportera djur eller intyg om godkännande av transportmedel finns i artikel 26.4 c och bestämmelser om återkallande av en förares eller skötares kompetensbevis finns i artikel 26.5 i djurtransportförordningen. Efter den övergångsperiod som avses i artikel 154.2 i kontrollförordningen ingår bestämmelserna om återkallande i artikel 138.2 j i kontrollförordningen. På återkallande av ett tillstånd att transportera djur och intyg om godkännande av transportmedel tillämpas också 17 § 2 mom., 19 § 2 mom. och 20 § 2 mom.

38 § (29.6.2021/668)
Vite och tvångsutförande

Livsmedelsverket, regionförvaltningsverket och Tullen får förena i 37 § avsedda ålägganden och förbud med vite eller med hot om att den försummade åtgärden vidtas på den försumliges bekostnad.

Bestämmelser om vite, hot om tvångsutförande och tvångsutförande finns i viteslagen (1113/1990).

39 §
Djurtransportförseelse

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1) transporterar djur som inte enligt 5 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller bestämmelserna i djurtransportförordningen är i skick att transporteras,

2) transporterar djur i transportmedel som inte uppfyller de krav som ställs på transportmedel eller på transportförhållanden i 7–9 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av dem eller bestämmelserna i djurtransportförordningen,

3) försummar att sörja för djurens välbefinnande under transporten i strid med 6 § eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller bestämmelserna i djurtransportförordningen,

4) bryter mot det förbud som avses i 11 §,

5) bryter mot bestämmelserna i 14 § om lastning av djur i transportmedel eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den eller mot de krav som ställs i fråga om djurens skick eller mot de krav som ställs på ilastning och urlastning av djur eller på djurens skick i djurtransportförordningen,

6) bryter mot det förbud som avses i 13 § 2 mom. vid hanteringen av djur eller mot förbud eller skyldigheter som enligt djurtransportförordningen skall iakttas vid hanteringen av djur,

7) försummar att ansöka om det tillstånd att transportera djur som avses i 17 § 1 mom.,

8) bryter mot den anmälningsskyldighet som avses i 18 §,

9) försummar att ansöka om det intyg om godkännande av vägtransportmedel som avses i 19 § eller det intyg över godkännande av fartyg för djurtransport som avses i 20 §,

10) försummar att ansöka om kompetensbevis enligt 21 §,

11) försummar att ansöka om godkännande av kontrollstation enligt 22 §,

12) bryter mot skyldigheten att i transportmedlet medföra de handlingar som avses i artikel 4 i djurtransportförordningen,

13) bryter mot den skyldighet att lämna uppgifter eller visa upp handlingar som föreskrivs i 30 §, eller

14) bryter mot ett i 37 § avsett förbud eller föreläggande som en tillsynsmyndighet har meddelat,

skall, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs i någon annan lag, för djurtransportförseelse dömas till böter.

40 §
Hänvisningsbestämmelser om straff

I fråga om straff för djurskyddsförseelse föreskrivs i 54 § i djurskyddslagen.

Bestämmelser om straff för djurskyddsbrott finns i 17 kap. 14, 14 a och 15 § i strafflagen (39/1889). (14.1.2011/17)

9 kap

Särskilda bestämmelser

41 §
Avvikelser från tillämpningen av djurtransportförordningen och vissa bestämmelser som kompletterar den

På långa landsvägstransporter som hör till tillämpningsområdet för djurtransportförordningen tillämpas inte under en period som börjar den 1 september och slutar den 30 april det krav på tillgång till vatten vid transport av svin som ställs i kapitel V punkt 1.4.b i bilaga I till djurtransportförordningen, om transporttiden fram till bestämmelseorten är högst 12 timmar.

Genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet kan utfärdas i artikel 30.8 i djurtransportförordningen avsedda närmare nationella bestämmelser om krav på transportmedel för djurarter som inte omnämns i förordningens bilagor, såsom renar och pälsdjur, och på det utrymme som de transporterade djuren skall ha.

En sådan organisatör eller transportör som avses i artikel 2 q i djurtransportförordningen ska upprätta en färdjournal över långa transporter av renar och pälsdjur om bestämmelseorten är utanför Finland. I övrigt tillämpas bestämmelserna i djurtransportförordningen och kontrollförordningen på färdjournalen och på tillsynen över den. (29.6.2021/668)

Bestämmelser om vilka djur som inte ska anses vara i skick för transport finns i kapitel 1 punkt 2 i bilaga I till djurtransportförordningen. Närmare bestämmelser om kraven på när djur som avses i led d i den punkten är i skick för transport får utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. (29.6.2021/668)

42 §
Avvikelser från vissa krav gällande transport av djur

När ett djurs tillstånd kräver det är det möjligt att avvika från kraven i 2–4 kap. i denna lag, om djuret transporteras direkt till eller från en veterinärmottagning eller en plats där det får vård och om transporten av djuret kan ordnas så att det inte orsakas onödig smärta eller plåga eller onödigt lidande och om avvikelse från nämnda krav kan anses vara nödvändigt med hänsyn till arten av djurets sjukdom eller skada.

43 §
Kostnader

Transportören eller en person som transporterar djur skall betala de kostnader som åtgärder enligt 37 § föranleder.

Om tryggandet av djurens välbefinnande nödvändigtvis kräver det, kan kostnaderna för åtgärder enligt 37 § av särskilda skäl betalas i förskott av det anslag som i statsbudgeten har reserverats för veterinärvård. Kostnaderna får indrivas utan dom eller beslut i den ordning som bestäms om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

44 § (29.6.2021/668)
Avgifter

Bestämmelser om avgifter som statliga myndigheter och auktoriserade inspektörer får ta ut för kontroll enligt denna lag eller Europeiska unionens lagstiftning finns i kontrollförordningen. Dessutom tillämpas lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) om inte något annat föreskrivs i kontrollförordningen.

Regionförvaltningsverket påför och tar ut avgifter till staten för kommunalveterinärernas prestationer enligt Europeiska unionens lagstiftning och denna lag. Bestämmelser om storleken på de avgifter som tas ut utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet med iakttagande av vad som i lagen om grunderna för avgifter till staten föreskrivs om de allmänna grunderna för när prestationer ska vara avgiftsbelagda och för avgifternas storlek samt övriga grunder. Bestämmelser om förfarandet för fakturering av avgifter för kommunalveterinärernas prestationer utfärdas också genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet.

45 § (7.8.2015/973)
Verkställighet

I ett beslut som fattas med stöd av denna lag kan det bestämmas att beslutet ska iakttas innan det har vunnit laga kraft, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

46 § (29.6.2021/668)
Sökande av ändring

Omprövning får begäras av beslut om beviljande av i 17 § 1 mom. avsett tillstånd att transportera djur, beviljande av i 19 § 2 mom. och 20 § 2 mom. avsett intyg om godkännande, beviljande av i 21 § 2 mom. avsett kompetensbevis samt om i 22 § 2 mom. avsett godkännande av kontrollstation. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

På sökande av ändring i kommunalveterinärens beslut tillämpas vad som föreskrivs i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Bestämmelser om sökande av ändring i Tullens beslut finns i tullagen (304/2016).

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut enligt 38 § om föreläggande och utdömande av vite samt beslut om föreläggande av hot om tvångsutförande och verkställighet av tvångsutförande finns i viteslagen.

Besvär som gäller djurs välmående ska behandlas skyndsamt.

Bestämmelser om sökande av ändring i en avgift som påförts av en statlig myndighet finns i lagen om grunderna för avgifter till staten.

46 a § (29.6.2021/668)
Skydd av den som anmäler en överträdelse

Om en anmälan till den behöriga tillsynsmyndigheten om ett verkligt eller misstänkt brott mot bestämmelser vars efterlevnad myndigheten utövar tillsyn över har gjorts av en fysisk person, ska personens identitet hållas hemlig, om med beaktande av omständigheterna ett röjande av personens identitet kan bedömas orsaka personen skada.

47 § (29.6.2021/668)
Ersättning till kommunen

Bestämmelser om ersättning som av statens medel ska betalas till kommunen för en inspektion som kommunalveterinären verkställt med stöd av 19 § 1 mom. eller 28 § och för åtgärder som denne vidtagit med stöd av 26 § 2 mom. finns i 23 § i veterinärvårdslagen (765/2009).

48 §
Skadestånd

För skada som en kommunalveterinär orsakar vid tillsynen över att djurtransportförordningen eller denna lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser följs svarar staten enligt vad som i skadeståndslagen (412/1974) föreskrivs om offentliga samfunds skadeståndsansvar.

På statens rätt att av kommunalveterinären debitera det belopp som staten har betalt till en skadelidande iakttas i tillämpliga delar skadeståndslagens bestämmelser om arbetsgivarens regressrätt gentemot arbetstagaren.

49 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 5 januari 2007.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 160/2006, JsUB 11/2006, RSv 185/2006, Rådets förordning (EG) nr 1255/1997 (31997R1255); EGT nr 174, 2.7.1997, s. 1, rådets förordning (EG) nr 1/2005 (32005R0001); EGT nr L 3, 5.1.2005, s. 1

Ikraftträdelsestadganden:

16.10.2009/768:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

RP 81/2009, JsUB 7/2009, RSv 116/2009

22.12.2009/1341:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 208/2009, KoUB 23/2009, RSv 203/2009

22.12.2009/1501:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

14.1.2011/17:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.

RP 97/2010, LaUB 18/2010, RSv 170/2010

22.7.2011/844:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

7.8.2015/973:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

10.8.2018/689:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

23.11.2018/953:

Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas genom en särskild lag.

L 953/2018 trädde i kraft 1.1.2019 enligt L 937/2018.

RP 61/2018, RP 104/2018, KoUB 21/2018, RSv 102/2018

18.1.2019/72:

Denna lag träder i kraft den 23 januari 2019.

RP 26/2018, JsUB 8/2018, RSv 115/2018

19.12.2019/1280:

Denna lag träder i kraft den 20 december 2019.

RP 56/2019, JsUB 3/2019, RSv 52/2019, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2017/625 (32017R0625); EUT nr L 95, 7.4.2017, s. 1–142, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2013/576 (32013R0576); EUT nr L 178, 28.6.2013, s. 1–26

18.6.2021/561:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 262/2020, JsUB 7/2021, RSv 51/2021

29.6.2021/668:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

RP 25/2021, JsUB 10/2021, RSv 88/2021, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2017/625 (32017R0625); EUT nr L 95, 7.4.2017, s. 1–142, Rådets förordning (EG) nr 1/2005 (32005R0001); EGT nr L 3, 5.1.2005, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.